Tình nguyện viên chống dịch xin rau, cộng đồng mạng vẽ tranh vì... thương quá

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TTO - Khi thấy nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ngồi xem vườn rau nh&agrave; m&igrave;nh, người d&acirc;n nhiệt t&igrave;nh cắt rau tặng c&aacute;c bạn.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A2nh%201.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&igrave;nh ảnh t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n xin rau g&acirc;y b&atilde;o mạng trong thời gian vừa qua - Ảnh: CHANG CHANG</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&igrave;nh ảnh 3 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n mặc đồ bảo hộ ngồi xin rau người d&acirc;n g&acirc;y b&atilde;o mạng trong thời gian vừa qua. Cư d&acirc;n mạng kh&ocirc;ng khỏi bật cười trước vẻ h&agrave;i hước của những th&agrave;nh vi&ecirc;n mặc bộ đồ &aacute;o xanh, v&agrave; khen ngợi c&ocirc; cho rau th&acirc;n thiện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tsằn Thị Ngọc Danh (sinh năm 1998, nh&acirc;n vi&ecirc;n chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng tại Q.12, TP.HCM) cho biết nh&oacute;m bạn đang hỗ trợ điều phối lấy mẫu x&eacute;t nghiệm tại phường An Ph&uacute; Đ&ocirc;ng (Q.12) th&igrave; thấy một c&ocirc; đang cắt rau ở vườn nh&agrave;. C&ocirc; l&agrave; người ngồi giữa trong tấm h&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh ch&agrave;ng ngồi ngo&agrave;i c&ugrave;ng chạy qua, n&oacute;i: &quot;C&ocirc; ơi, cho tụi con xin &iacute;t rau được kh&ocirc;ng c&ocirc;?&quot;. Ngọc Danh v&agrave; bạn c&ograve;n lại cũng chạy lại v&agrave; tỉ t&ecirc;: &quot;C&ocirc; ơi, cho ba đứa lu&ocirc;n nha c&ocirc;. Giờ rau mắc lắm c&ocirc; ơi&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghe ba t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n n&oacute;i thế, người phụ nữ đ&aacute;p lời: &quot;Đợi c&ocirc; x&iacute;u c&ocirc; cắt cho. Đem rễ về trồng lu&ocirc;n dễ lắm, n&oacute; lan nhanh nữa con&quot;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chỉ xin một &iacute;t nhưng c&ocirc; trồng rau khiến cả nh&oacute;m bất ngờ khi nhiệt t&igrave;nh cắt rất nhiều rau diếp c&aacute;, nha đam v&agrave; hỏi: &quot;Đ&atilde; đủ chưa để c&ocirc; cắt th&ecirc;m&quot;. Nếu kh&ocirc;ng cản kịp thời, chắc c&ocirc; cắt hết nguy&ecirc;n vườn rau cho ba bạn trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A2nh%202.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;M&igrave;nh c&oacute; ba người, vừa đ&uacute;ng n&eacute;t đ&ocirc;i mươi&rdquo;, một d&acirc;n mạng tếu t&aacute;o b&igrave;nh luận - Ảnh: CHANG CHANG</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Danh chia sẻ: &quot;C&ocirc; c&ograve;n chỉ tụi m&igrave;nh c&aacute;ch trồng như thế n&agrave;o cho tốt. C&ocirc; cho th&ecirc;m cả đất trồng, trấu, than đỏ ủ.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&uacute;c c&ocirc; đưa rau ra, tụi m&igrave;nh bảo: &lsquo;C&ocirc; cứ quăng qua kh&ocirc;ng sao đ&acirc;u, tụi con chụp cho&rsquo;. Nhưng c&ocirc; cứ sợ rau rớt xuống đất, thương c&ocirc; lắm&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; g&aacute;i cho biết trước đ&oacute; c&ocirc; chưa từng gặp người phụ nữ trồng rau n&agrave;y, nhưng sự nhiệt t&igrave;nh, th&acirc;n thiện khiến c&ocirc; x&uacute;c động. Họ cảm ơn c&ocirc; cho rau v&agrave; ch&uacute;c c&ocirc; nhiều sức khỏe.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Khi đi chống dịch, tụi m&igrave;nh gặp được nhiều người rất nh&acirc;n hậu tại TP.HCM. Họ cho t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n n&agrave;o l&agrave; nước, b&aacute;nh ngọt, cơm&hellip; C&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; c&ograve;n động vi&ecirc;n: &quot;Cố l&ecirc;n nha con&quot;, hay cho m&igrave;nh đồ ăn m&agrave; c&ograve;n n&oacute;i &quot;C&ocirc; ch&uacute; c&aacute;m ơn con nha&quot;. V&agrave;i lời động vi&ecirc;n, an ủi của người d&acirc;n khiến m&igrave;nh ấm l&ograve;ng lắm&quot;, Danh n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; g&aacute;i cho hay, v&igrave; số lượng rau diếp c&aacute; được cho nhiều n&ecirc;n một nửa c&ocirc; đem ăn với m&igrave; v&agrave; xay nước uống cho m&aacute;t. Một nửa c&ograve;n lại, Danh đem trồng với nha đam.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, mẹ Danh kh&ocirc;ng cho con g&aacute;i đi chống dịch v&igrave; sợ nguy hiểm lẫn l&acirc;y nhiễm. Danh b&egrave;n n&oacute;i danh s&aacute;ch đ&atilde; chốt rồi, mẹ c&ocirc; đ&agrave;nh cho đi. C&ocirc; cũng lo lắng khi h&agrave;ng x&oacute;m n&oacute;i m&ugrave;a dịch m&agrave; hay đi nhiều.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;G&oacute;p một tay gi&uacute;p cơ quan chức năng chống dịch l&agrave; chuyện m&agrave; thanh ni&ecirc;n n&ecirc;n l&agrave;m. Tụi m&igrave;nh mong rằng người d&acirc;n sẽ hiểu cho nhiệm vụ của c&aacute;c chiến sĩ c&ocirc;ng an, đội ngũ y b&aacute;c sĩ, t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n. Nếu ch&uacute;ng ta đồng l&ograve;ng tu&acirc;n thủ theo quy tắc 5K của Nh&agrave; nước th&igrave; Việt Nam sẽ nhanh ch&oacute;ng hết dịch&quot;, Danh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A3nh%203.png" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhờ chuyến đi t&igrave;nh nguyện, Ngọc Danh quen được nhiều bạn mới</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A3nh%204.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&ocirc; g&aacute;i trẻ đ&atilde; l&agrave;m t&igrave;nh nguyện từ th&aacute;ng 6 đến nay</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A3nh%205.jpg" style="height:685px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều họa sĩ thấy c&acirc;u chuyện dễ thương n&ecirc;n nhanh tay vẽ lại - Ảnh: MỘT CH&Uacute;T CUTE</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A2nh%206.jpg" style="height:679px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thăng Fly cho biết rất nhiều bạn trẻ đ&atilde; inbox cho anh c&acirc;u chuyện v&agrave; mong muốn anh t&aacute;i hiện lại tr&ecirc;n tranh - Ảnh: THĂNG FLY</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A3nh%207.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn đều c&oacute; điểm chung l&agrave; muốn th&agrave;nh phố hết dịch</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A3nh%208.jpg" style="height:801px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>D&ugrave; kh&oacute; khăn, vất vả nhưng ai cũng rất vui</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/7/34525/%E1%BA%A3nh%209.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ&acirc;y sẽ l&agrave; những kỷ niệm kh&oacute; qu&ecirc;n trong l&ograve;ng c&ocirc; g&aacute;i trẻ</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HIỀN ANH</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguồn: tuoitre.vn</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;