Nữ điều dưỡng Hồng Thắm và câu chuyện về nhiệm vụ đặc biệt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">C&oacute; những c&ocirc;ng việc vừa l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm nhưng cũng l&agrave; sự hy sinh cao cả v&igrave; cộng đồng. Trong những bộ đồ bảo hộ k&iacute;t m&iacute;t, những chiến sĩ &aacute;o trắng đ&atilde; v&agrave; đang từng ng&agrave;y chăm lo cho sức khỏe của từng bệnh nh&acirc;n, g&oacute;p phần c&ugrave;ng Th&agrave;nh phố nhanh ch&oacute;ng đẩy l&ugrave;i dịch bệnh.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh gửi đến bạn đọc c&acirc;u chuyện về nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Thắm - nữ &quot;chiến sĩ &aacute;o trắng&quot; v&agrave; nhiệm vụ đặc biệt tr&ecirc;n tuyến đầu chống dịch COVID-19.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34479/H%E1%BB%93ng%20Th%E1%BA%AFm.jpg" style="height:988px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">VĂN LỰC</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Infographic: Đức Quy</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;