Thầm lặng nghề quản giáo của nữ cán bộ Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;ng ng&agrave;y phải sống c&ugrave;ng c&aacute;c đối tượng nguy hiểm, c&oacute; h&agrave;ng r&agrave;o d&acirc;y th&eacute;p kẽm gai, được bảo vệ nghi&ecirc;m ngặt 24/24h, đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh ảnh của nữ c&aacute;n bộ quản gi&aacute;o duy nhất trong Nh&agrave; tạm giữ C&ocirc;ng an huyện Cần Giờ - Thượng &uacute;y Huỳnh Ngọc Luyến thuộc Đội CSTHAHS &ndash; HTTP C&ocirc;ng an huyện Cần Giờ - kh&ocirc;ng quản ngại kh&oacute; khăn, gian khổ, lu&ocirc;n tận t&acirc;m với c&ocirc;ng việc v&agrave; l&agrave; một trong những tấm gương điển h&igrave;nh học tập v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c trong nhiều năm qua. B&ecirc;n cạnh c&ocirc;ng t&aacute;c quản gi&aacute;o đang phụ tr&aacute;ch, đồng ch&iacute; c&ograve;n l&agrave; nữ thủ lĩnh Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng an Huyện nhiệt t&igrave;nh, năng nổ.</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34463/1.jpg" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:800px; text-align:justify; white-space:pre-wrap; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi bạn kh&ocirc;ng tận mắt thấy c&ocirc;ng việc đấy bạn sẽ kh&ocirc;ng biết được sự cam go, vất vả v&agrave; nguy hiểm của nghề quản gi&aacute;o. Kh&ocirc;ng kể những kh&oacute; khăn, vất vả trong c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; số đối tượng tạm giữ, tạm giam v&agrave; phạm nh&acirc;n m&agrave; điều cho mọi người thấy những kh&oacute; khăn, trăn trở của nghề quản gi&aacute;o đ&oacute; l&agrave; l&agrave;m sao để cảm h&oacute;a, gi&aacute;o dục để phạm nh&acirc;n thực sự ăn năn, hối c&atilde;i về những g&igrave; m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; g&acirc;y ra, hướng thiện &ldquo;họ&rdquo; để trở th&agrave;nh một người c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; &iacute;ch cho x&atilde; hội v&agrave; phải l&agrave;m sao trong thời gian &ldquo;họ&rdquo; đang bị giam giữ kh&ocirc;ng vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của m&igrave;nh trong thời gian ở tại Nh&agrave; tạm giữ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, Thượng &uacute;y Huỳnh Ngọc Luyến lu&ocirc;n ch&uacute; trọng giữ g&igrave;n phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, l&agrave;nh mạnh, thường xuy&ecirc;n tu dưỡng v&agrave; r&egrave;n luyện theo 6 điều B&aacute;c Hồ dạy C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, kh&ocirc;ng n&eacute; tr&aacute;nh việc kh&oacute; của đơn vị; thường xuy&ecirc;n tự gi&aacute;c l&agrave;m th&ecirc;m ngo&agrave;i giờ để đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong mỗi đợt cao điểm tấn c&ocirc;ng, trấn &aacute;p tội phạm, bản th&acirc;n Thượng &uacute;y Huỳnh Ngọc Luyến đều chủ động x&acirc;y dựng kế hoạch cụ thể, bố tr&iacute; sắp xếp thời gian một c&aacute;ch khoa học, x&aacute;c định những việc cần l&agrave;m trước, l&agrave;m ngay, những việc c&oacute; thể l&agrave;m sau để ho&agrave;n th&agrave;nh đ&uacute;ng tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao. N</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">hất l&agrave; khi bản th&acirc;n Thượng &uacute;y Huỳnh Ngọc Luyến vừa l&agrave; c&aacute;n bộ quản gi&aacute;o &ndash; gi&aacute;o dục, cải tạo can phạm nh&acirc;n, vừa l&agrave; B&iacute; thư Đo&agrave;n Cơ sở C&ocirc;ng an huyện th&igrave; tr&aacute;ch nhiệm của đồng ch&iacute; c&agrave;ng lớn.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34463/3.jpg" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:375px; text-align:justify; white-space:pre-wrap; width:500px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Nh&agrave; tạm giữ C&ocirc;ng an Huyện Cần Giờ, Thượng &uacute;y Huỳnh Ngọc Luyến được xem như người thầy &ldquo;đặc biệt&rdquo;, c&oacute; &ldquo;t&acirc;m&rdquo; - l&agrave; chiếc cầu nối giữa ph&aacute;p luật v&agrave; người phạm tội; giữa lợi &iacute;ch x&atilde; hội v&agrave; đạo đức con người. Trong nhiều t&igrave;nh huống, Thượng &uacute;y Huỳnh Ngọc Luyến c&ograve;n l&agrave; chỗ dựa tinh thần của can phạm nh&acirc;n, đồng ch&iacute; lu&ocirc;n c&oacute; những s&aacute;ng kiến trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục cải tạo phạm nh&acirc;n, thường xuy&ecirc;n tổ chức gi&aacute;o dục cho từng can phạm nh&acirc;n theo gi&aacute;o dục ri&ecirc;ng từng người, gi&aacute;o dục chung từng buồng giam. Nắm bắt kịp thời c&aacute;c loại tội phạm, những h&igrave;nh thức phạm tội, nguy&ecirc;n nh&acirc;n phạm tội của từng người để c&oacute; hướng gi&aacute;o dục hợp l&yacute;. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, đồng ch&iacute; c&ograve;n n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục th&ocirc;ng qua c&aacute;c buổi sinh hoạt với phạm nh&acirc;n, tổ chức cho phạm nh&acirc;n đọc s&aacute;ch b&aacute;o, tổ chức hướng dẫn cho phạm nh&acirc;n một số c&ocirc;ng việc cụ thể gắn với địa phương, tạo điều kiện phạm nh&acirc;n khi chấp h&agrave;nh xong &aacute;n phạt t&ugrave; về địa phương c&oacute; nghề nghiệp, c&oacute; c&ocirc;ng việc nhằm t&aacute;i ho&agrave; nhập cộng đồng, sớm trở th&agrave;nh c&ocirc;ng d&acirc;n lương thiện.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, Thượng &uacute;y Huỳnh Ngọc Luyến cũng đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực v&agrave; gương mẫu thực hiện trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n; l&atilde;nh đạo Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng an Huyện ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ m&agrave; Đảng ủy,&nbsp;Ban chỉ huy C&ocirc;ng an huyện giao ph&oacute;. Tổ chức cho đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động cao điểm, c&aacute;c hoạt động thực h&agrave;nh x&atilde; hội, v&igrave; an sinh x&atilde; hội v&agrave; nhiều hoạt động c&oacute; &yacute; nghĩa nh&acirc;n văn kh&aacute;c. Song song đ&oacute;, th&ocirc;ng qua c&aacute;c cuộc họp, sinh họat Chi đo&agrave;n chủ điểm, sinh hoạt ch&iacute;nh trị định kỳ tại Chi Đo&agrave;n, Đo&agrave;n cơ sở, đồng ch&iacute; thường xuy&ecirc;n tổ chức cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n đọc c&aacute;c mẩu chuyện, b&agrave;i viết v&agrave; t&aacute;c phẩm n&oacute;i về B&aacute;c Hồ, c&aacute;c mẩu chuyện về gương thực h&agrave;nh tiết kiệm, chống tham &ocirc;, quan li&ecirc;u, l&atilde;ng ph&iacute;&hellip; Qua đ&oacute;, y&ecirc;u cầu Đo&agrave;n vi&ecirc;n li&ecirc;n hệ kiểm điểm những mặt đ&atilde; l&agrave;m được v&agrave; chưa l&agrave;m được trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện cuộc vận động v&agrave; trong c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; đề ra phương hướng r&egrave;n luyện, phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với th&agrave;nh t&iacute;ch nỗ lực, sự cố gắng của m&igrave;nh, từ năm 2016 đến nay, Thượng &uacute;y Huỳnh Ngọc Luyến đ&atilde; vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao qu&yacute;: Năm 2016, 2017 đạt chiến sỹ ti&ecirc;n tiến; Năm 2018, 2019 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; Được Th&agrave;nh đo&agrave;n trao bằng khen về ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi năm 2019, l&agrave; thanh ni&ecirc;n tiến tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2020, l&agrave; c&aacute;n bộ C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n trẻ, giỏi, ti&ecirc;u biểu năm 2020; được Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh tặng giấy khen về đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch thực hiện tốt học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019; được Ban Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng giấy khen l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố ti&ecirc;u biểu nh&acirc;n dịp kỷ niệm 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh; về đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong đợt cao điểm lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng kỷ niệm 74 năm C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m v&agrave; Quốc Kh&aacute;nh nước Cộng XHCN&nbsp;Việt Nam năm 2019; về đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong đợt thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng 70 năm Ng&agrave;y chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ra&nbsp; Lời k&ecirc;u gọi thi đua &aacute;i quốc,...</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><strong>XU&Acirc;N HƯƠNG</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;