Kết nạp Đảng cho chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng 18/6, tại Hội trường Trường THPT Lương Thế Vinh (Quận 1), Đảng bộ Trường THPT Lương Thế Vinh đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Lương Thế Vinh.&nbsp;Tham&nbsp;dự c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; -</strong></span><strong><span style="font-size:16px">&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.&nbsp;</span><span style="font-size:16px">Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34460/IMG_0203.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đại diện Chi bộ đọc quyết định kết nạp Đảng cho đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34460/IMG_0205.JPG" style="height:436px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi nhận Nghị quyết kết nạp Đảng vi&ecirc;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Tố Nga -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy Quận 1 đ&atilde; ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi. Trong b&agrave;i ph&aacute;t biểu của m&igrave;nh, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Tố Nga đ&aacute;nh gi&aacute; cao những nỗ lực cống hiến, r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh của đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi v&agrave; khẳng định rằng đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi được kết nạp Đảng l&agrave; niềm vinh dự, sự tự h&agrave;o kh&ocirc;ng chỉ của Đảng bộ Trường THPT Lương Thế Vinh m&agrave; c&ograve;n của Đảng bộ Quận 1. Đồng thời, đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Tố Nga cũng hy vọng đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi thực hiện tốt c&aacute;c quyền v&agrave; nghĩa vụ của người Đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục phấn đấu, r&egrave;n luyện để đủ điều kiện chuyển th&agrave;nh Đảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức&nbsp;v&agrave; đặc biệt l&agrave; tiếp tục r&egrave;n luyện để trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi sẽ tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o trường Đại học m&agrave; em mong muốn để kh&ocirc;ng phụ niềm tin, sự kỳ vọng của gia đ&igrave;nh v&agrave; nh&agrave; trường</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34460/IMG_0225.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Thị Tố Nga -&nbsp;B&iacute; thư Thường trực Quận ủy Quận 1 ph&aacute;t biểu</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong dịp n&agrave;y, đại diện Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố, Quận ủy Quận 1, Đảng bộ - Ban Gi&aacute;m hiệu Nh&agrave; trường v&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường THPT Lương Thế Vinh cũng đ&atilde; tặng hoa v&agrave; những phần qu&agrave; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34460/IMG_0238.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Trần Đỗ Nam Long -&nbsp;B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 1, Chỉ&nbsp;huy trưởng Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa Phượng Đỏ Quận 1 năm 2021 tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34460/IMG_0232.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Cao Thị Thi&ecirc;n Ph&uacute;c - Ph&oacute; Trưởng ph&ograve;ng Ch&iacute;nh trị tư tưởng Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh tặng hoa ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34460/IMG_0248.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đại diện Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n trường THPT Lương Thế Vinh tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi</em></span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><em>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, r&egrave;n luyện tại trường, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi đ&atilde; vượt qua được ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn để phấn đấu đạt được th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, hoạt động t&iacute;ch cực trong c&aacute;c phong tr&agrave;o của nh&agrave; trường v&agrave; địa phương xuy&ecirc;n suốt thời gian&nbsp;học tập tại trường THPT Lương Thế Vinh.</em></p> <p style="text-align:justify"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi từng đảm nhận vai tr&ograve; l&agrave; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Lương Thế Vinh nhiệm kỳ 2019 -&nbsp;2020, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Lương Thế Vinh nhiệm kỳ 2020 -&nbsp;2021, B&iacute; thư Chi Đo&agrave;n khu phố 4 phường C&ocirc; Giang, Chủ nhiệm CLB Kỹ năng phường C&ocirc; Giang (Quận 1), v&agrave; hiện nay đang l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ Quận 1 năm 2021.</em></p> <p style="text-align:justify"><em>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, r&egrave;n luyện của bản th&acirc;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Bảo Nhi đ&atilde; được trao tặng Giấy khen &quot;Đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Quận 1 năm 2020, Giấy khen &quot;Học sinh ti&ecirc;u biểu l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; của Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo&nbsp;Th&agrave;nh phố; Giấy khen &quot;C&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực trong hoạt động, phong tr&agrave;o của Khối D&acirc;n vận năm 2020&quot; của Đảng bộ Phường C&ocirc; Giang; Danh hiệu &quot;Thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu&quot; Quận 1 năm; Danh hiệu &quot; Thanh ni&ecirc;n sống đẹp&quot; Quận 1 năm 2020 do Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 01 c&ocirc;ng nhận, Giấy khen &quot;Đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n Quận 1, khu vực trường học năm 2019-2020&quot; do UBND Quận 1 khen tặng v&agrave; nhiều Giấy khen, Bằng khen kh&aacute;c từ cấp Trường, cấp Quận đến cấp Th&agrave;nh phố.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;