Hành trình Người đi tìm hình của nước và bài học cho thanh niên hôm nay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 05/6/1911 tại Bến cảng Nh&agrave; Rồng, th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (nay l&agrave; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh), người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước Nguyễn Tất Th&agrave;nh khi đ&oacute; mới vừa tr&ograve;n 21 tuổi đ&atilde; l&ecirc;n chiếc t&agrave;u mang t&ecirc;n Amiral Latouche-Tr&eacute;ville bắt đầu cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh đi ra thế giới t&igrave;m con đường mới để cứu nước cứu d&acirc;n. Trong h&agrave;nh tr&igrave;nh của tuổi thanh xu&acirc;n, Người đ&atilde; t&igrave;m ra &quot;con đường giải ph&oacute;ng&quot; cho đồng b&agrave;o, cho d&acirc;n tộc Việt Nam. Sự kiện ra đi t&igrave;m đường cứu nước của B&aacute;c kh&ocirc;ng chỉ truyền &yacute; ch&iacute;, cảm hứng, kh&aacute;t vọng cho thanh ni&ecirc;n, m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n Việt Nam r&uacute;t ra nhiều b&agrave;i học qu&yacute; b&aacute;u trong cuộc sống, học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, lao động sản xuất, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/1.jpg" style="height:538px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/2.jpg" style="height:515px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/3.jpg" style="height:944px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/4.jpg" style="height:911px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/5.jpg" style="height:724px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/6.jpg" style="height:769px; width:700px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34429/7.jpg" style="height:657px; width:700px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">VĂN LỰC</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;