Trách nhiệm rất lớn của thanh niên trong khát vọng đất nước hùng cường

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n TNCS&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/ho-chi-minh/" rel="" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;"><span style="color:#000000">Hồ Ch&iacute; Minh</span></a><span style="color:#000000">&nbsp;Nguyễn Anh Tuấn khẳng định,&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/gioi-tre/" rel="" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px;"><span style="color:#000000">tuổi trẻ</span></a><span style="color:#000000">&nbsp;h&ocirc;m nay nhận thấy tr&aacute;ch nhiệm rất lớn trong mục ti&ecirc;u, kh&aacute;t vọng về một Việt Nam h&ugrave;ng cường, thịnh vượng v&agrave;o năm 2045.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34097/12.jpg" style="height:463px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color:#000000"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:tno,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif">B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Anh Tuấn trả lời b&aacute;o ch&iacute; b&ecirc;n lề Đại hội XIII</span></span></em></span></p> <div class="source" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(170, 170, 170); text-transform: uppercase; margin-top: 2px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 11px !important; text-align: center;"><span style="color:#000000"><em><span style="font-size:12px">ẢNH: GIA H&Acirc;N</span></em></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Trả lời b&aacute;o ch&iacute; tại Đại hội XIII ng&agrave;y 28.1,&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/thoi-su/dai-hoi-xiii/toan-van-tham-luan-cua-bi-thu-thu-nhat-tu-doan-nguyen-anh-tuan-tai-dai-hoi-xiii-1335140.html" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;" target="_blank"><span style="color:#000000">anh Nguyễn Anh Tuấn, B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh</span></a><span style="color:#000000">, cho biết trong những ng&agrave;y vừa qua, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; tuổi trẻ cả nước lu&ocirc;n d&agrave;nh sự quan t&acirc;m đặc biệt v&agrave; lu&ocirc;n theo d&otilde;i s&aacute;t c&aacute;c diễn biến của đại hội.</span></span></span></div> <h2 style="text-align: justify;"><strong><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kỳ vọng Đại hội s&aacute;ng suốt lựa chọn T.Ư kh&oacute;a XIII</span></span></span></strong></h2> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thưa b&iacute; thư thứ nhất, l&agrave; đại diện thế hệ trẻ tại Đại hội XIII, xin anh cho biết những t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm v&agrave; kỳ vọng của thế hệ trẻ cả nước gửi gắm tới đại hội lần n&agrave;y?</em></span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><strong>B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Anh Tuấn:</strong>&nbsp;C&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; tuổi trẻ cả nước b&agrave;y tỏ phấn khởi v&agrave; nhận thức r&otilde; tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh trong cụ thể h&oacute;a v&agrave; thực hiện tốt những quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p đối với thế hệ trẻ đ&atilde; được đề cập trong dự thảo văn kiện đại hội. B&ecirc;n cạnh những giải ph&aacute;p quan trọng, d&agrave;i hạn tiếp tục được dự thảo văn kiện x&aacute;c định v&agrave; c&oacute; bước ph&aacute;t triển, đ&atilde; c&oacute; nhiều nội dung mới, quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n được nhấn mạnh, đ&oacute; l&agrave; &ldquo;nu&ocirc;i dưỡng ho&agrave;i b&atilde;o, kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n; n&ecirc;u cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm của thanh ni&ecirc;n đối với đất nước, với x&atilde; hội&rdquo;; quan điểm ph&aacute;t triển thế hệ trẻ &ldquo;l&agrave;nh mạnh, to&agrave;n diện, h&agrave;i h&ograve;a cả về tr&iacute; tuệ, thể chất v&agrave; gi&aacute; trị&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/doi-song/spa-tham-my/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;"><span style="color:#000000">thẩm mỹ</span></a><span style="color:#000000">&rdquo;.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, tuổi trẻ cả nước mong đợi, tin tưởng v&agrave; kỳ vọng đại hội sẽ s&aacute;ng suốt lựa chọn những đại biểu ti&ecirc;u biểu nhất, đại diện cho &yacute; ch&iacute;, nguyện vọng của nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave;o Ban Chấp h&agrave;nh T.Ư kh&oacute;a XIII.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Dưới g&oacute;c nh&igrave;n của thanh ni&ecirc;n, điều g&igrave; ở văn kiện tr&igrave;nh đại hội lần n&agrave;y khiến anh t&acirc;m đắc nhất?</em></span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Dưới g&oacute;c nh&igrave;n thanh ni&ecirc;n, t&ocirc;i thấy c&oacute; 3 điểm hết sức t&acirc;m đắc. Thứ nhất l&agrave; văn kiện đ&atilde; kh&aacute;i qu&aacute;t được mục ti&ecirc;u đến năm 2030 v&agrave; tầm nh&igrave;n đến 2045 của đất nước. Đ&acirc;y l&agrave; tầm nh&igrave;n rất xa để từ mục ti&ecirc;u, kh&aacute;t vọng ấy, ch&uacute;ng ta đề ra được lộ tr&igrave;nh, giải ph&aacute;p cụ thể để c&oacute; thể x&acirc;y dựng một&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/thoi-su/thu-tuong-khoi-goi-khat-vong-viet-nam-hung-cuong-trong-dong-bao-dan-toc-thieu-so-1312809.html" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;" target="_blank"><span style="color:#000000">Việt Nam h&ugrave;ng cường v&agrave;o năm 2045</span></a><span style="color:#000000">. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng nh&igrave;n thấy trong kh&aacute;t vọng, mục ti&ecirc;u ấy tr&aacute;ch nhiệm rất lớn của thế hệ trẻ h&ocirc;m nay cũng như thế hệ trẻ sau 10 - 15 năm nữa.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều thứ hai m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i t&acirc;m đắc l&agrave; văn kiện Đại hội XIII đ&atilde; d&agrave;nh những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em - thế hệ chủ nh&acirc;n tương lai của đất nước. Đ&acirc;y l&agrave; quan điểm tuy kh&ocirc;ng mới của Đảng nhưng lần đầu ti&ecirc;n được đưa v&agrave;o văn kiện đại hội.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Điểm thứ ba ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng hết sức t&acirc;m đắc, đấy l&agrave; T.Ư tiếp tục đặt ra 3 đột ph&aacute; chiến lược trong đ&oacute; coi&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/van-hoa/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;"><span style="color:#000000">văn h&oacute;a</span></a><span style="color:#000000">&nbsp;l&agrave; nền tảng tinh thần của x&atilde; hội. Đ&acirc;y l&agrave; động lực hết sức quan trọng để ph&aacute;t huy gi&aacute; trị truyền thống của d&acirc;n tộc, gi&aacute; trị tốt đẹp của con&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/the-gioi/nguoi-viet-nam-chau/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;"><span style="color:#000000">người Việt Nam</span></a><span style="color:#000000">, g&oacute;p v&agrave;o sự phồn thịnh, cường thịnh của đất nước.</span></span></span></div> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phẩm chất đầu ti&ecirc;n phải l&agrave; y&ecirc;u nước, y&ecirc;u chế độ chủ nghĩa x&atilde; hội</span></span></span></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: justify; line-height: 30px !important;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Vậy, tới đ&acirc;y, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh sẽ c&oacute; những chương tr&igrave;nh g&igrave; để khơi dậy được kh&aacute;t vọng, &yacute; ch&iacute; l&agrave;m gi&agrave;u, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng đất nước trong thế hệ thanh ni&ecirc;n?</em></span></span></span></p> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cho rằng để đất nước ph&aacute;t triển một c&aacute;ch cường thịnh th&igrave; kh&ocirc;ng thể thiếu được những thế hệ doanh nh&acirc;n c&oacute; tầm c&oacute; t&acirc;m, c&oacute; kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n ở tầm khu vực v&agrave;&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/the-gioi/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;"><span style="color:#000000">thế giới</span></a><span style="color:#000000">. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, T.Ư Đo&agrave;n ngay từ rất sớm đ&atilde; x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp. Trong đ&oacute; c&oacute; nhiều nh&oacute;m giải ph&aacute;p để th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o khởi nghiệp, đặc biệt l&agrave; khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo trong thời gian tới nhằm g&oacute;p phần x&acirc;y dựng một đội ngũ doanh nh&acirc;n tương lai vươn tầm khu vực v&agrave; thế giới. C&aacute;c giải ph&aacute;p n&agrave;y kh&aacute; to&agrave;n diện, từ cổ vũ, tuy&ecirc;n truyền khơi dậy kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n, kh&aacute;t vọng lập nghiệp cho thanh ni&ecirc;n tới c&aacute;c kh&oacute;a đ&agrave;o tạo, c&aacute;c mạng lưới, trung t&acirc;m, cố vấn cho tới c&aacute;c quỹ... để hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, nhất l&agrave;&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/khoi-nghiep-sang-tao/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;" target="_blank"><span style="color:#000000">khởi nghiệp s&aacute;ng tạo</span></a><span style="color:#000000">.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ch&uacute;ng ta nhắc tới mục ti&ecirc;u một Việt Nam h&ugrave;ng cường, thịnh vượng v&agrave;o năm 2045, vậy anh h&igrave;nh dung h&igrave;nh ảnh thanh ni&ecirc;n v&agrave;o năm 2045 sẽ c&oacute; phẩm chất, đức t&iacute;nh n&agrave;o mới so với hiện nay?</em></span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">T&ocirc;i cho rằng, đất nước d&ugrave; c&oacute; thay đổi thế n&agrave;o th&igrave;&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/thanh-nien-viet-nam/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;"><span style="color:#000000">thanh ni&ecirc;n Việt Nam</span></a><span style="color:#000000">&nbsp;trước hết vẫn l&agrave; con người Việt Nam. Phẩm chất đầu ti&ecirc;n phải l&agrave; y&ecirc;u nước, y&ecirc;u chế độ chủ nghĩa x&atilde; hội. Thứ hai l&agrave; c&aacute;c bạn phải c&oacute; kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n mạnh mẽ. Khi đất nước h&ugrave;ng cường rồi th&igrave; lại c&agrave;ng vươn l&ecirc;n mạnh mẽ hơn nữa để ch&uacute;ng ta giữ vững được vị thế v&agrave; uy t&iacute;n. Nếu ch&uacute;ng ta dừng lại th&igrave; ch&uacute;ng ta sẽ bị tụt hậu.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">Thứ ba l&agrave; phải c&oacute; bản lĩnh vững v&agrave;ng trong bối cảnh hội nhập khi m&agrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; sự h&ograve;a trộn, c&oacute; sự va đập với c&aacute;c nền văn h&oacute;a kh&aacute;c nhau để giữ truyền thống tốt đẹp của con&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/the-gioi/nguoi-viet-nam-chau/" rel="" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;"><span style="color:#000000">người Việt</span></a><span style="color:#000000">&nbsp;Nam. Đồng thời, hấp thu được tinh hoa của nh&acirc;n loại, của thế giới để x&acirc;y dựng con người Việt Nam ho&agrave;n thiện hơn, trở th&agrave;nh một c&ocirc;ng d&acirc;n to&agrave;n cầu nhưng vẫn mang bản sắc rất ri&ecirc;ng c&oacute; của d&acirc;n tộc Việt Nam.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thứ tư l&agrave; cần phải sống một c&aacute;ch c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm, nh&acirc;n hậu v&agrave; y&ecirc;u thương với cộng đồng, với x&atilde; hội, với đồng loại của m&igrave;nh. Khi m&igrave;nh kh&ocirc;ng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với bản th&acirc;n, kh&ocirc;ng c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với người d&acirc;n của m&igrave;nh, đồng b&agrave;o Tổ quốc của m&igrave;nh th&igrave; chắc chắn l&agrave; m&igrave;nh kh&ocirc;ng thể c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với thế giới để giữ vững vị thế v&agrave; uy t&iacute;n của Việt Nam tr&ecirc;n trường quốc tế.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(17, 17, 17); font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: Tno, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 30px !important;"> <div class="quote has-background" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 20px; background: rgb(238, 238, 238); border-top: 2px solid rgb(0, 156, 215); padding: 15px 20px 5px; line-height: 30px !important;"> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">X&acirc;y dựng Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII</span></span></span></h3> <div class="quote__content" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 20px; line-height: 30px !important;"> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000">B&iacute; thư thứ nhất T.Ư Đo&agrave;n TNCS Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngay sau Đại hội XIII, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh sẽ khẩn trương triển khai việc qu&aacute;n triệt, học tập v&agrave; x&acirc;y dựng Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ng&agrave;y 4.2.2021, T.Ư Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tổ chức Hội nghị Ban Chấp h&agrave;nh th&ocirc;ng&nbsp;</span><a href="https://thanhnien.vn/" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 115, 159); text-decoration-line: none; display: inline; transition: all 0.2s ease-out 0s; line-height: 30px !important;" target="_blank"><span style="color:#000000">tin nhanh</span></a><span style="color:#000000">&nbsp;kết quả đại hội v&agrave; thảo luận Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động của Đo&agrave;n thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; sau đ&oacute; sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến c&aacute;n bộ chủ chốt to&agrave;n quốc học tập, qu&aacute;n triệt nghị quyết v&agrave; Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện nghị quyết; tổ chức cuộc thi trực tuyến t&igrave;m hiểu nghị quyết đại hội.</span></span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; line-height: 30px !important; text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tuổi trẻ cả nước b&agrave;y tỏ &yacute; ch&iacute; quyết t&acirc;m, bằng h&agrave;nh động cụ thể đưa nghị quyết đại hội v&agrave;o cuộc sống, v&igrave; mục ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh, v&igrave; tương lai tươi s&aacute;ng của thế hệ trẻ&rdquo;, anh Tuấn n&oacute;i.&nbsp;</span></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: right; line-height: 30px !important;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THEO B&Aacute;O THANH NI&Ecirc;N</span></span></strong></p> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN