Đại hội XIII của Đảng: Củng cố niềm tin, bản lĩnh cho thế hệ trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng 28-01, b&ecirc;n lề Đại hội XIII của Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Anh Tuấn đ&atilde; trả lời phỏng vấn về phương hướng v&agrave; c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t triển to&agrave;n diện trong giai đoạn mới.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34092/tuan-16118221398621968277223.jpg" style="height:420px; width:586px" /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><em>B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh: NAM TRẦN</em></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* Với chủ trương hội nhập to&agrave;n diện, s&acirc;u rộng của Việt Nam, theo anh, thanh ni&ecirc;n cần trang bị cho m&igrave;nh những h&agrave;nh trang g&igrave; để trở th&agrave;nh lực lượng ti&ecirc;u biểu, xung k&iacute;ch trong hội nhập quốc tế?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>- B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Anh Tuấn:&nbsp;</strong>T&ocirc;i cho rằng đầu ti&ecirc;n mỗi thanh ni&ecirc;n phải &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm với ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh, sau đ&oacute; phải cố gắng, nỗ lực trong học tập, r&egrave;n luyện, c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; t&iacute;ch hợp đầy đủ c&aacute;c kỹ năng để c&oacute; thể trở th&agrave;nh một c&ocirc;ng d&acirc;n to&agrave;n cầu.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n Việt Nam sẽ đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n để trang bị cho c&aacute;c bạn những kỹ năng, kiến thức v&agrave; phương ph&aacute;p đầy đủ trong qu&aacute; tr&igrave;nh hội nhập s&acirc;u rộng với thế giới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n l&agrave; lực lượng dự bị tin cậy, tạo nguồn cho Đảng. Trong thời gian tới, tổ chức Đo&agrave;n sẽ ch&uacute; trọng v&agrave;o những nhiệm vụ g&igrave; v&agrave; triển khai như thế n&agrave;o để thực hiện tốt vai tr&ograve; n&agrave;y, thưa anh?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động đo&agrave;n vi&ecirc;n phấn đấu trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đ&oacute; thực hiện tốt 4 b&agrave;i học l&yacute; luận ch&iacute;nh trị d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n nhằm n&acirc;ng cao chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, tạo nguồn thực sự phong ph&uacute;, c&oacute; chất lượng để giới thiệu cho Đảng xem x&eacute;t, kết nạp, bổ sung nguồn sinh kh&iacute; mới cho Đảng trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, ch&iacute;nh trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh thiếu nhi c&oacute; vai tr&ograve; đặc biệt quan trọng trong việc x&acirc;y dựng, củng cố t&igrave;nh cảm, niềm tin, bản lĩnh ch&iacute;nh trị cho thế hệ trẻ. Anh c&oacute; thể chia sẻ s&acirc;u hơn về mặt c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y của tổ chức Đo&agrave;n?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- Ng&agrave;y 24-3-2015, Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng đ&atilde; ban h&agrave;nh Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng đối với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; chỉ thị c&oacute; thời gian thực hiện rất d&agrave;i, trong 15 năm với kỳ vọng v&agrave;o những lớp thanh ni&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng l&agrave; chủ nh&acirc;n của đất nước trong tương lai. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi phải bắt đầu ngay từ khi c&aacute;c em c&ograve;n rất nhỏ; phải c&oacute; những giải ph&aacute;p, c&ocirc;ng cụ, phương thức cụ thể để ph&acirc;n kỳ, ph&acirc;n nh&oacute;m, đồng thời lựa chọn những c&ocirc;ng cụ, giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp trong việc tiếp cận với c&aacute;c em; gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống cho c&aacute;c em.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Khi c&oacute; được những giải ph&aacute;p cụ thể cho từng nh&oacute;m đối tượng thanh thiếu nhi, l&uacute;c đ&oacute; c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục mới thực sự c&oacute; hiệu quả, ph&ugrave; hợp với t&acirc;m l&yacute;, lứa tuổi, nhận thức, nhu cầu của c&aacute;c em.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* Anh đ&aacute;nh gi&aacute; như thế n&agrave;o về vai tr&ograve; phong tr&agrave;o khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;p thực hiện c&aacute;c nh&oacute;m mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ đột ph&aacute;?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ban h&agrave;nh chương tr&igrave;nh hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2022.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong thời gian qua, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tổ chức rất nhiều hoạt động hỗ trợ cho thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, tập trung v&agrave;o 5 nh&oacute;m nội dung chủ yếu: đ&agrave;o tạo, tập huấn kỹ năng, kiến thức về khởi nghiệp cho thanh ni&ecirc;n; cổ vũ, động vi&ecirc;n, ph&aacute;t hiện, t&ocirc;n vinh những tấm gương khởi nghiệp ti&ecirc;u biểu, l&agrave;m động lực th&ocirc;i th&uacute;c c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n kh&aacute;c c&oacute; kh&aacute;t vọng khởi nghiệp; c&oacute; hệ thống c&aacute;c thiết chế, c&aacute;c trung t&acirc;m hỗ trợ để tư vấn tốt cho thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&aacute;c bạn gặp kh&oacute; khăn; c&oacute; hỗ trợ cụ thể về vốn vay, về ch&iacute;nh s&aacute;ch đất đai, về c&aacute;c trung t&acirc;m hỗ trợ ươm tạo, tư vấn ph&aacute;t triển thị trường, x&uacute;c tiến thương mại để c&aacute;c bạn c&oacute; thể c&oacute; được cơ hội tiếp cận rộng hơn với thị trường; tham vấn ch&iacute;nh s&aacute;ch th&ocirc;ng qua c&aacute;c diễn đ&agrave;n thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp được tổ chức hai năm một lần ở cấp trung ương v&agrave; tổ chức hằng năm ở cấp địa phương để Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, chủ tịch UBND c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố đối thoại với thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, từ đ&oacute; xem x&eacute;t ban h&agrave;nh những ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ cho thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp tốt hơn trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* Anh c&oacute; thể chia sẻ th&ecirc;m về ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; những phương hướng nhằm tận dụng hiệu quả nguồn lực, tiềm năng của lực lượng thanh ni&ecirc;n, tr&iacute; thức trẻ ở ngo&agrave;i nước?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- Thanh ni&ecirc;n ngo&agrave;i nước l&agrave; một bộ phận hết sức quan trọng. C&aacute;c bạn c&oacute; kiến thức, kỹ năng v&agrave; tr&igrave;nh độ tương đối cao. Đ&acirc;y l&agrave; nguồn lực sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự phồn thịnh v&agrave; tương lai của đất nước. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng đ&atilde; c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p để kết nối, tập hợp, thu h&uacute;t c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n ngo&agrave;i nước tham gia qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, đảm bảo quốc ph&ograve;ng, an ninh của đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>Thứ nhất,&nbsp;</em>ch&uacute;ng t&ocirc;i ph&aacute;t triển mạng lưới c&aacute;c hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n ở ngo&agrave;i nước v&agrave; đến hiện nay đ&atilde; c&oacute; 5 Ban c&aacute;n sự Đo&agrave;n ngo&agrave;i nước, 20 tổ chức Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n ngo&agrave;i nước ở tất cả c&aacute;c ch&acirc;u lục.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>Thứ hai,&nbsp;</em>ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tổ chức được ba lần Diễn đ&agrave;n tr&iacute; thức trẻ Việt Nam to&agrave;n cầu. Diễn đ&agrave;n n&agrave;y đến nay đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 1.000 tr&iacute; thức trẻ Việt Nam ở ngo&agrave;i nước tham gia sinh hoạt thường xuy&ecirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c forum, c&aacute;c diễn đ&agrave;n online v&agrave; một năm tổ chức diễn đ&agrave;n offline một lần để c&aacute;c bạn c&oacute; thể đề xuất những s&aacute;ng kiến, những &yacute; tưởng cho qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng thời, ch&uacute;ng t&ocirc;i kết nối với c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, c&aacute;c địa phương c&oacute; li&ecirc;n quan để c&oacute; cơ chế đặt h&agrave;ng, hỗ trợ về nguồn lực để c&aacute;c bạn c&oacute; thể tham gia hiện thực h&oacute;a c&aacute;c s&aacute;ng kiến, &yacute; tưởng, đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển đất nước cũng như ph&aacute;t triển của từng ng&agrave;nh, từng địa phương.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* Thưa anh, thực tế hiện nay vẫn c&ograve;n một bộ phận kh&ocirc;ng nhỏ thanh ni&ecirc;n c&oacute; lối sống bị động hoặc chưa được tiếp cận đối với những ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i, hỗ trợ ph&aacute;t triển. Để phong tr&agrave;o của tổ chức Đo&agrave;n, Hội thực sự lan tỏa s&acirc;u rộng, thực chất, theo anh n&ecirc;n c&oacute; những ch&iacute;nh s&aacute;ch, chủ trương g&igrave; để ph&aacute;t triển tất cả những nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n n&agrave;y?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ quan t&acirc;m nhiều hơn đến hai nh&oacute;m đối tượng. Thứ nhất l&agrave; c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến thực sự l&agrave; tinh hoa của đất nước. C&aacute;c bạn khi được cổ vũ, động vi&ecirc;n, tiếp sức sẽ tiếp tục tỏa s&aacute;ng, thể hiện được phẩm chất, t&agrave;i năng của m&igrave;nh, đồng thời sẽ trở th&agrave;nh những &quot;đầu t&agrave;u&quot; để lan tỏa gi&aacute; trị của bản th&acirc;n v&agrave; tạo động lực để c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n kh&aacute;c ở lớp giữa phấn đấu vươn l&ecirc;n, từ đ&oacute; c&oacute; nhiều hơn những thanh ni&ecirc;n t&agrave;i năng, ti&ecirc;n tiến.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i quan t&acirc;m đến đối tượng thanh ni&ecirc;n yếu thế, tức l&agrave; những người nh&oacute;m sau, do điều kiện ho&agrave;n cảnh cuộc sống c&ograve;n những kh&oacute; khăn, vất vả hoặc chưa c&oacute; &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đối với những đối tượng n&agrave;y, cần đồng h&agrave;nh một c&aacute;ch cụ thể hơn bằng c&aacute;c nh&oacute;m giải ph&aacute;p hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng, thậm ch&iacute; về t&agrave;i ch&iacute;nh, về cuộc sống để c&aacute;c bạn c&oacute; điều kiện vươn l&ecirc;n khỏi những kh&oacute; khăn thường ng&agrave;y, gia nhập v&agrave;o nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n trung b&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n yếu thế cũng c&oacute; những tấm gương thanh ni&ecirc;n như c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n khuyết tật hết sức ti&ecirc;u biểu. Khi gặp, cảm nhận được nỗ lực phấn đấu v&agrave; vươn l&ecirc;n của họ, bản th&acirc;n t&ocirc;i cũng như c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n ở nh&oacute;m trung b&igrave;nh v&agrave; nh&oacute;m ti&ecirc;n tiến c&oacute; th&ecirc;m động lực để nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, ngay trong nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n yếu thế, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở c&aacute;c giải ph&aacute;p hỗ trợ, đồng h&agrave;nh m&agrave; tổ chức Đo&agrave;n, Hội c&oacute; những chương tr&igrave;nh, hoạt động t&ocirc;n vinh c&aacute;c bạn, nhằm lan tỏa th&ocirc;ng điệp vươn l&ecirc;n trong cuộc sống, ti&ecirc;u biểu nhất l&agrave; chương tr&igrave;nh Tỏa s&aacute;ng nghị lực Việt m&agrave; Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; tổ chức trong thời gian vừa qua.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, anh c&oacute; th&ocirc;ng điệp g&igrave; gửi gắm tới c&aacute;c thế hệ trẻ?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- T&ocirc;i cho rằng th&ocirc;ng điệp ngắn gọn nhất l&agrave; mỗi bạn thanh ni&ecirc;n h&atilde;y c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm trước hết với bản th&acirc;n m&igrave;nh, từ đ&oacute; nỗ lực ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p cho cộng đồng, cho sự phồn thịnh v&agrave; ph&aacute;t triển của đất nước.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong><em>Theo Tuổi Trẻ v&agrave; Th&ocirc;ng tấn x&atilde; Việt Nam</em></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;