Đại hội XIII của Đảng: Củng cố niềm tin, bản lĩnh cho thế hệ trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng 28-01, b&ecirc;n lề Đại hội XIII của Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Anh Tuấn đ&atilde; trả lời phỏng vấn về phương hướng v&agrave; c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t triển to&agrave;n diện trong giai đoạn mới.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/1/34092/tuan-16118221398621968277223.jpg" style="height:420px; width:586px" /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><em>B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Anh Tuấn - Ảnh: NAM TRẦN</em></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* Với chủ trương hội nhập to&agrave;n diện, s&acirc;u rộng của Việt Nam, theo anh, thanh ni&ecirc;n cần trang bị cho m&igrave;nh những h&agrave;nh trang g&igrave; để trở th&agrave;nh lực lượng ti&ecirc;u biểu, xung k&iacute;ch trong hội nhập quốc tế?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>- B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Anh Tuấn:&nbsp;</strong>T&ocirc;i cho rằng đầu ti&ecirc;n mỗi thanh ni&ecirc;n phải &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm với ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh, sau đ&oacute; phải cố gắng, nỗ lực trong học tập, r&egrave;n luyện, c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; t&iacute;ch hợp đầy đủ c&aacute;c kỹ năng để c&oacute; thể trở th&agrave;nh một c&ocirc;ng d&acirc;n to&agrave;n cầu.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n Việt Nam sẽ đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n để trang bị cho c&aacute;c bạn những kỹ năng, kiến thức v&agrave; phương ph&aacute;p đầy đủ trong qu&aacute; tr&igrave;nh hội nhập s&acirc;u rộng với thế giới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n l&agrave; lực lượng dự bị tin cậy, tạo nguồn cho Đảng. Trong thời gian tới, tổ chức Đo&agrave;n sẽ ch&uacute; trọng v&agrave;o những nhiệm vụ g&igrave; v&agrave; triển khai như thế n&agrave;o để thực hiện tốt vai tr&ograve; n&agrave;y, thưa anh?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động đo&agrave;n vi&ecirc;n phấn đấu trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đ&oacute; thực hiện tốt 4 b&agrave;i học l&yacute; luận ch&iacute;nh trị d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n nhằm n&acirc;ng cao chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, tạo nguồn thực sự phong ph&uacute;, c&oacute; chất lượng để giới thiệu cho Đảng xem x&eacute;t, kết nạp, bổ sung nguồn sinh kh&iacute; mới cho Đảng trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* C&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, ch&iacute;nh trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thanh thiếu nhi c&oacute; vai tr&ograve; đặc biệt quan trọng trong việc x&acirc;y dựng, củng cố t&igrave;nh cảm, niềm tin, bản lĩnh ch&iacute;nh trị cho thế hệ trẻ. Anh c&oacute; thể chia sẻ s&acirc;u hơn về mặt c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y của tổ chức Đo&agrave;n?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- Ng&agrave;y 24-3-2015, Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng đ&atilde; ban h&agrave;nh Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng đối với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; chỉ thị c&oacute; thời gian thực hiện rất d&agrave;i, trong 15 năm với kỳ vọng v&agrave;o những lớp thanh ni&ecirc;n, thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng l&agrave; chủ nh&acirc;n của đất nước trong tương lai. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi phải bắt đầu ngay từ khi c&aacute;c em c&ograve;n rất nhỏ; phải c&oacute; những giải ph&aacute;p, c&ocirc;ng cụ, phương thức cụ thể để ph&acirc;n kỳ, ph&acirc;n nh&oacute;m, đồng thời lựa chọn những c&ocirc;ng cụ, giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp trong việc tiếp cận với c&aacute;c em; gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống cho c&aacute;c em.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Khi c&oacute; được những giải ph&aacute;p cụ thể cho từng nh&oacute;m đối tượng thanh thiếu nhi, l&uacute;c đ&oacute; c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục mới thực sự c&oacute; hiệu quả, ph&ugrave; hợp với t&acirc;m l&yacute;, lứa tuổi, nhận thức, nhu cầu của c&aacute;c em.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* Anh đ&aacute;nh gi&aacute; như thế n&agrave;o về vai tr&ograve; phong tr&agrave;o khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;p thực hiện c&aacute;c nh&oacute;m mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ đột ph&aacute;?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ban h&agrave;nh chương tr&igrave;nh hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2022.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong thời gian qua, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tổ chức rất nhiều hoạt động hỗ trợ cho thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, tập trung v&agrave;o 5 nh&oacute;m nội dung chủ yếu: đ&agrave;o tạo, tập huấn kỹ năng, kiến thức về khởi nghiệp cho thanh ni&ecirc;n; cổ vũ, động vi&ecirc;n, ph&aacute;t hiện, t&ocirc;n vinh những tấm gương khởi nghiệp ti&ecirc;u biểu, l&agrave;m động lực th&ocirc;i th&uacute;c c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n kh&aacute;c c&oacute; kh&aacute;t vọng khởi nghiệp; c&oacute; hệ thống c&aacute;c thiết chế, c&aacute;c trung t&acirc;m hỗ trợ để tư vấn tốt cho thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&aacute;c bạn gặp kh&oacute; khăn; c&oacute; hỗ trợ cụ thể về vốn vay, về ch&iacute;nh s&aacute;ch đất đai, về c&aacute;c trung t&acirc;m hỗ trợ ươm tạo, tư vấn ph&aacute;t triển thị trường, x&uacute;c tiến thương mại để c&aacute;c bạn c&oacute; thể c&oacute; được cơ hội tiếp cận rộng hơn với thị trường; tham vấn ch&iacute;nh s&aacute;ch th&ocirc;ng qua c&aacute;c diễn đ&agrave;n thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp được tổ chức hai năm một lần ở cấp trung ương v&agrave; tổ chức hằng năm ở cấp địa phương để Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, chủ tịch UBND c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố đối thoại với thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, từ đ&oacute; xem x&eacute;t ban h&agrave;nh những ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ cho thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp tốt hơn trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* Anh c&oacute; thể chia sẻ th&ecirc;m về ch&iacute;nh s&aacute;ch v&agrave; những phương hướng nhằm tận dụng hiệu quả nguồn lực, tiềm năng của lực lượng thanh ni&ecirc;n, tr&iacute; thức trẻ ở ngo&agrave;i nước?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- Thanh ni&ecirc;n ngo&agrave;i nước l&agrave; một bộ phận hết sức quan trọng. C&aacute;c bạn c&oacute; kiến thức, kỹ năng v&agrave; tr&igrave;nh độ tương đối cao. Đ&acirc;y l&agrave; nguồn lực sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự phồn thịnh v&agrave; tương lai của đất nước. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng đ&atilde; c&oacute; nhiều giải ph&aacute;p để kết nối, tập hợp, thu h&uacute;t c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n ngo&agrave;i nước tham gia qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, đảm bảo quốc ph&ograve;ng, an ninh của đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>Thứ nhất,&nbsp;</em>ch&uacute;ng t&ocirc;i ph&aacute;t triển mạng lưới c&aacute;c hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n ở ngo&agrave;i nước v&agrave; đến hiện nay đ&atilde; c&oacute; 5 Ban c&aacute;n sự Đo&agrave;n ngo&agrave;i nước, 20 tổ chức Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n ngo&agrave;i nước ở tất cả c&aacute;c ch&acirc;u lục.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>Thứ hai,&nbsp;</em>ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tổ chức được ba lần Diễn đ&agrave;n tr&iacute; thức trẻ Việt Nam to&agrave;n cầu. Diễn đ&agrave;n n&agrave;y đến nay đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 1.000 tr&iacute; thức trẻ Việt Nam ở ngo&agrave;i nước tham gia sinh hoạt thường xuy&ecirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c forum, c&aacute;c diễn đ&agrave;n online v&agrave; một năm tổ chức diễn đ&agrave;n offline một lần để c&aacute;c bạn c&oacute; thể đề xuất những s&aacute;ng kiến, những &yacute; tưởng cho qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng thời, ch&uacute;ng t&ocirc;i kết nối với c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, c&aacute;c địa phương c&oacute; li&ecirc;n quan để c&oacute; cơ chế đặt h&agrave;ng, hỗ trợ về nguồn lực để c&aacute;c bạn c&oacute; thể tham gia hiện thực h&oacute;a c&aacute;c s&aacute;ng kiến, &yacute; tưởng, đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển đất nước cũng như ph&aacute;t triển của từng ng&agrave;nh, từng địa phương.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* Thưa anh, thực tế hiện nay vẫn c&ograve;n một bộ phận kh&ocirc;ng nhỏ thanh ni&ecirc;n c&oacute; lối sống bị động hoặc chưa được tiếp cận đối với những ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i, hỗ trợ ph&aacute;t triển. Để phong tr&agrave;o của tổ chức Đo&agrave;n, Hội thực sự lan tỏa s&acirc;u rộng, thực chất, theo anh n&ecirc;n c&oacute; những ch&iacute;nh s&aacute;ch, chủ trương g&igrave; để ph&aacute;t triển tất cả những nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n n&agrave;y?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ quan t&acirc;m nhiều hơn đến hai nh&oacute;m đối tượng. Thứ nhất l&agrave; c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến thực sự l&agrave; tinh hoa của đất nước. C&aacute;c bạn khi được cổ vũ, động vi&ecirc;n, tiếp sức sẽ tiếp tục tỏa s&aacute;ng, thể hiện được phẩm chất, t&agrave;i năng của m&igrave;nh, đồng thời sẽ trở th&agrave;nh những &quot;đầu t&agrave;u&quot; để lan tỏa gi&aacute; trị của bản th&acirc;n v&agrave; tạo động lực để c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n kh&aacute;c ở lớp giữa phấn đấu vươn l&ecirc;n, từ đ&oacute; c&oacute; nhiều hơn những thanh ni&ecirc;n t&agrave;i năng, ti&ecirc;n tiến.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i quan t&acirc;m đến đối tượng thanh ni&ecirc;n yếu thế, tức l&agrave; những người nh&oacute;m sau, do điều kiện ho&agrave;n cảnh cuộc sống c&ograve;n những kh&oacute; khăn, vất vả hoặc chưa c&oacute; &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đối với những đối tượng n&agrave;y, cần đồng h&agrave;nh một c&aacute;ch cụ thể hơn bằng c&aacute;c nh&oacute;m giải ph&aacute;p hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng, thậm ch&iacute; về t&agrave;i ch&iacute;nh, về cuộc sống để c&aacute;c bạn c&oacute; điều kiện vươn l&ecirc;n khỏi những kh&oacute; khăn thường ng&agrave;y, gia nhập v&agrave;o nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n trung b&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n yếu thế cũng c&oacute; những tấm gương thanh ni&ecirc;n như c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n khuyết tật hết sức ti&ecirc;u biểu. Khi gặp, cảm nhận được nỗ lực phấn đấu v&agrave; vươn l&ecirc;n của họ, bản th&acirc;n t&ocirc;i cũng như c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n ở nh&oacute;m trung b&igrave;nh v&agrave; nh&oacute;m ti&ecirc;n tiến c&oacute; th&ecirc;m động lực để nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, ngay trong nh&oacute;m thanh ni&ecirc;n yếu thế, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở c&aacute;c giải ph&aacute;p hỗ trợ, đồng h&agrave;nh m&agrave; tổ chức Đo&agrave;n, Hội c&oacute; những chương tr&igrave;nh, hoạt động t&ocirc;n vinh c&aacute;c bạn, nhằm lan tỏa th&ocirc;ng điệp vươn l&ecirc;n trong cuộc sống, ti&ecirc;u biểu nhất l&agrave; chương tr&igrave;nh Tỏa s&aacute;ng nghị lực Việt m&agrave; Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; tổ chức trong thời gian vừa qua.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>* Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, anh c&oacute; th&ocirc;ng điệp g&igrave; gửi gắm tới c&aacute;c thế hệ trẻ?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- T&ocirc;i cho rằng th&ocirc;ng điệp ngắn gọn nhất l&agrave; mỗi bạn thanh ni&ecirc;n h&atilde;y c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm trước hết với bản th&acirc;n m&igrave;nh, từ đ&oacute; nỗ lực ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p cho cộng đồng, cho sự phồn thịnh v&agrave; ph&aacute;t triển của đất nước.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong><em>Theo Tuổi Trẻ v&agrave; Th&ocirc;ng tấn x&atilde; Việt Nam</em></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;