Phát triển kinh tế tri thức - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn từ Thành phố Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Vừa qua, tại Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng, thay mặt Đo&agrave;n đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy - Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố&nbsp;Nguyễn Th&agrave;nh Phong tr&igrave;nh b&agrave;y b&agrave;i tham luận về &quot;Ph&aacute;t triển kinh tế tri thức - kinh nghiệm quốc tế v&agrave; thực tiễn từ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot;.</strong></span></p> <div class="detail__content" style="box-sizing: border-box; margin-left: auto; margin-right: auto; color: black; font-family: &quot;Bai Jamjuree&quot;, sans-serif; font-size: 16px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;&nbsp;tr&acirc;n trọng giới thiệu to&agrave;n văn b&agrave;i tham luận của đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Phong.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">K&iacute;nh thưa Đo&agrave;n Chủ tịch,</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">K&iacute;nh thưa Đại hội,</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đo&agrave;n Đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh nhất tr&iacute; cao với c&aacute;c văn kiện do Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương kh&oacute;a 12 tr&igrave;nh Đại hội 13 của Đảng. C&aacute;c nội dung đ&atilde; được chuẩn bị c&ocirc;ng phu, khoa học, chất lượng, ph&ugrave; hợp t&igrave;nh h&igrave;nh trong nước v&agrave; quốc tế hiện nay, thể hiện sự kết tinh tr&iacute; tuệ, tư duy về tầm nh&igrave;n chiến lược của Đảng ta v&agrave; kh&aacute;t vọng ph&aacute;t triển của d&acirc;n tộc. Tại Đại hội h&ocirc;m nay, thay mặt Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, t&ocirc;i xin tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận<strong>&nbsp;&ldquo;Ph&aacute;t triển kinh tế tri thức - Kinh nghiệm quốc tế v&agrave; thực tiễn từ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">K&iacute;nh thưa Đại hội,</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Từ những năm 80 trở lại đ&acirc;y, dưới t&aacute;c động mạnh mẽ của khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ hiện đại, đặc biệt c&ocirc;ng nghệ sinh học, c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; truyền th&ocirc;ng, c&ocirc;ng nghệ na-no... nền kinh tế thế giới đang biến đổi s&acirc;u sắc v&agrave; ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, chuyển từ kinh tế c&ocirc;ng nghiệp sang kinh tế tri thức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kinh tế tri thức đ&atilde; v&agrave; đang trở th&agrave;nh xu hướng ph&aacute;t triển chung của kinh tế thế giới, được nhiều quốc gia lựa chọn l&agrave;m chiến lược ph&aacute;t triển, điển h&igrave;nh như: Mỹ, Canada, T&acirc;y &Acirc;u, Nhật Bản, Singapore, &Uacute;c - nơi c&aacute;c yếu tố của nền kinh tế tri thức ở mức kh&aacute; cao, trong đ&oacute; c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp dựa tr&ecirc;n tri thức đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p tr&ecirc;n 40% GDP[1]; v&agrave; đang h&igrave;nh th&agrave;nh tại một số quốc gia đang ph&aacute;t triển như: Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Th&aacute;i Lan&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại những quốc gia n&agrave;y, những quyết s&aacute;ch để ph&aacute;t triển kinh tế tri thức nhằm tạo ra những bước đột ph&aacute;, được tập trung v&agrave;o những yếu tố sau:&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(1) X&aacute;c định tầm quan trọng của nguồn vốn con người như một nguồn lực cơ bản cho ph&aacute;t triển kinh tế, nhấn mạnh học tập suốt đời; ưu ti&ecirc;n đầu tư cho gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo, tạo lập m&ocirc;i trường kết nối hiệu quả giữa c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục đại học với doanh nghiệp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(2) Thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch vượt trội để thu h&uacute;t lao động c&oacute; kỹ năng v&agrave; t&agrave;i năng ở trong v&agrave; ngo&agrave;i nước v&agrave;o tất cả c&aacute;c lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm cả khu vực c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(3) Ch&uacute; trọng ph&aacute;t triển khoa học c&ocirc;ng nghệ, đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, kinh tế số; quan t&acirc;m chi đầu tư cho khoa học c&ocirc;ng nghệ, th&uacute;c đẩy đổi mới s&aacute;ng tạo trong c&aacute;c lĩnh vực.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(4) Kh&ocirc;ng ngừng cải c&aacute;ch, đổi mới để đảm bảo vai tr&ograve; dẫn dắt, quản l&yacute; của Nh&agrave; nước đối với nền kinh tế.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(5) Tập trung ph&aacute;t triển hệ sinh th&aacute;i khởi nghiệp v&agrave; lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, trong đ&oacute; Ch&iacute;nh phủ đ&oacute;ng vai tr&ograve; trung t&acirc;m, hỗ trợ hệ sinh th&aacute;i khởi nghiệp để tạo điều kiện tốt nhất cho c&aacute;c doanh nghiệp khởi nghiệp; quan t&acirc;m ph&aacute;t triển c&aacute;c tập đo&agrave;n c&ocirc;ng nghệ trở th&agrave;nh c&aacute;c trụ cột của kinh tế quốc gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">K&iacute;nh thưa Đại hội,</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&uacute;c kết những kinh nghiệm từ thực tiễn th&agrave;nh c&ocirc;ng của một số quốc gia trong khu vực v&agrave; tr&ecirc;n thế giới, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n x&aacute;c định tầm quan trọng của việc ph&aacute;t triển kinh tế tri thức trong định hướng, chiến lược ph&aacute;t triển. Cụ thể:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Th&agrave;nh phố khai th&aacute;c c&oacute; hiệu quả lợi thế của một đ&ocirc; thị đặc biệt, một trung t&acirc;m lớn về kinh tế, văn ho&aacute;, gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, khoa học c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o ph&aacute;t triển kinh tế tri thức, h&igrave;nh th&agrave;nh những nền tảng của kinh tế tri thức, bao gồm đội ngũ tr&iacute; thức đ&ocirc;ng đảo, đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, khu c&ocirc;ng nghệ cao, trung t&acirc;m khởi nghiệp s&aacute;ng tạo, c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn về c&ocirc;ng nghệ, c&aacute;c trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t triển, hạ tầng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n nền tảng mạng 5G. Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng h&agrave;m lượng tri thức, tập trung ph&aacute;t triển c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ cao, tham gia v&agrave;o chuỗi gi&aacute; trị to&agrave;n cầu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong thời gian qua, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; th&agrave;nh lập v&agrave; ph&aacute;t triển Chuỗi C&ocirc;ng vi&ecirc;n phần mềm Quang Trung, Khu C&ocirc;ng nghệ cao, Khu N&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao, Trung t&acirc;m ươm tạo chuy&ecirc;n về tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo, C&ocirc;ng vi&ecirc;n Khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ tại Khu C&ocirc;ng nghệ cao, Viện Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ t&iacute;nh to&aacute;n&hellip; Ri&ecirc;ng Khu C&ocirc;ng nghệ cao đến nay đ&atilde; thu h&uacute;t 162 dự &aacute;n với tổng mức đầu tư hơn 7,65 tỷ USD, gi&aacute; trị sản xuất sản phẩm c&ocirc;ng nghệ cao năm 2020 đạt hơn 20 tỷ USD, năng suất lao động b&igrave;nh qu&acirc;n gấp 20 lần năng suất lao động b&igrave;nh qu&acirc;n của Th&agrave;nh phố, thu h&uacute;t nhiều tập đo&agrave;n đa quốc gia mạnh về c&ocirc;ng nghệ như Intel, Samsung, Ni-đ&eacute;c&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">L&agrave; địa phương đầu ti&ecirc;n ban h&agrave;nh Chương tr&igrave;nh chuyển đổi số nhằm th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển kinh tế số, ch&iacute;nh quyền số v&agrave; x&atilde; hội số. Ban h&agrave;nh Chương tr&igrave;nh x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh với 4 trụ cột: Kho dữ liệu d&ugrave;ng chung v&agrave; hệ sinh th&aacute;i dữ liệu mở; Trung t&acirc;m điều h&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh; Trung t&acirc;m m&ocirc; phỏng dự b&aacute;o ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; Trung t&acirc;m an ninh, an to&agrave;n th&ocirc;ng tin th&agrave;nh phố. Th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh sẽ tạo điều kiện n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống cho người d&acirc;n th&agrave;nh phố; đồng thời, th&uacute;c đẩy s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ cao v&agrave; tạo động lực cho tăng trưởng nhiều ng&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đặc biệt, Th&agrave;nh phố đang nghi&ecirc;n cứu lập, x&acirc;y dựng quy hoạch Khu đ&ocirc; thị s&aacute;ng tạo tương t&aacute;c cao ph&iacute;a Đ&ocirc;ng gắn với việc th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố Thủ Đức. Khu vực n&agrave;y kỳ vọng g&oacute;p phần thiết lập chuỗi gi&aacute; trị gia tăng tr&ecirc;n nền tảng c&ocirc;ng nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật v&agrave; x&atilde; hội hiện đại theo chuẩn quốc tế, hỗ trợ t&agrave;i ch&iacute;nh hiệu quả cho doanh nghiệp, l&agrave; đ&ograve;n bẩy v&agrave; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống cho người d&acirc;n; dự kiến sau khi th&agrave;nh lập v&agrave; đi v&agrave;o hoạt động th&agrave;nh phố Thủ Đức sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p 30%-35% GRDP của TP.HCM, chiếm khoảng 7% GDP cả nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Năm 2020 vừa qua, được sự quan t&acirc;m, chỉ đạo s&acirc;u s&aacute;t của c&aacute;c đồng ch&iacute; L&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, sự hỗ trợ tận t&igrave;nh của c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh Trung ương; Quốc hội đ&atilde; ban h&agrave;nh Nghị quyết số 131 về tổ chức ch&iacute;nh quyền đ&ocirc; thị tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội đ&atilde; ban h&agrave;nh Nghị quyết số 1111 về sắp xếp đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện, cấp x&atilde; v&agrave; th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố Thủ Đức thuộc Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Đ&acirc;y l&agrave; cơ sở quan trọng gi&uacute;p Th&agrave;nh phố h&igrave;nh th&agrave;nh tổ chức bộ m&aacute;y đủ mạnh để c&oacute; thể hiện thực h&oacute;a mục ti&ecirc;u tr&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cũng ban h&agrave;nh nhiều cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch th&uacute;c đẩy c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu khoa học c&ocirc;ng nghệ gắn với cuộc sống, ho&agrave;n thiện hệ sinh th&aacute;i khởi nghiệp, hệ sinh th&aacute;i đổi mới s&aacute;ng tạo - vừa c&oacute; sự li&ecirc;n kết của c&aacute;c trường, viện nghi&ecirc;n cứu với c&aacute;c doanh nghiệp, vừa c&oacute; vai tr&ograve; của ch&iacute;nh quyền trong hỗ trợ đầu tư mạo hiểm cho c&aacute;c dự &aacute;n khởi nghiệp. Điển h&igrave;nh l&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh Viện c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến v&agrave; Đổi mới s&aacute;ng tạo, Trung t&acirc;m khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo, th&agrave;nh lập c&aacute;c Hội đồng ph&aacute;t triển kinh tế ng&agrave;nh với sự tham gia của nh&agrave; nước - nh&agrave; doanh nghiệp - nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu v&agrave; c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng thời, quan t&acirc;m đầu tư ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực, đưa nội dung đ&agrave;o tạo c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, kỹ năng số v&agrave;o c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng để x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực số, h&igrave;nh th&agrave;nh đội ngũ chuy&ecirc;n gia v&agrave; kỹ thuật vi&ecirc;n đủ chuẩn quốc tế. X&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao, tr&igrave;nh độ quốc tế ở 08 ng&agrave;nh (c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin - truyền th&ocirc;ng, cơ kh&iacute; - tự động h&oacute;a, tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo, quản trị doanh nghiệp, t&agrave;i ch&iacute;nh ng&acirc;n h&agrave;ng, y tế, du lịch, quản l&yacute; đ&ocirc; thị).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao t&iacute;nh hiệu lực hiệu quả của bộ m&aacute;y ch&iacute;nh quyền, x&acirc;y dựng một nền quản trị c&ocirc;ng năng động. Tập trung n&acirc;ng cao năng lực dự b&aacute;o, điều chỉnh ch&iacute;nh s&aacute;ch của ch&iacute;nh quyền Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh để ho&agrave;n thiện cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch nhằm quản l&yacute; v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế tri thức, kinh tế số trong điều kiện ph&aacute;t triển mới; n&acirc;ng cao năng lực của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu quản l&yacute;, ph&aacute;t triển kinh tế tri thức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Một điều quan trọng kh&ocirc;ng thể thiếu l&agrave; tạo niềm tin trong l&ograve;ng nh&acirc;n d&acirc;n, cộng đồng doanh nghiệp th&agrave;nh phố. Thực tiễn cho thấy việc tham gia của người d&acirc;n, cộng đồng doanh nghiệp c&oacute; &yacute; nghĩa then chốt trong ph&aacute;t triển kinh tế tri thức. Những ứng dụng của c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave;o dịch vụ h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng, ch&iacute;nh quyền điện tử, ph&aacute;t triển giao th&ocirc;ng th&ocirc;ng minh, y tế th&ocirc;ng minh, gi&aacute;o dục th&ocirc;ng minh, khởi nghiệp s&aacute;ng tạo,&hellip;lu&ocirc;n được người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp đồng t&igrave;nh v&agrave; t&iacute;ch cực hưởng ứng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Th&agrave;nh phố cũng quan t&acirc;m ban h&agrave;nh nhiều cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch thu h&uacute;t c&aacute;c nh&agrave; khoa học, tr&iacute; thức trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, kiều b&agrave;o ở nước ngo&agrave;i tham gia v&agrave;o mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế - x&atilde; hội của Th&agrave;nh phố, đ&oacute;ng vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt trong ph&aacute;t triển kinh tế tri thức. Chủ động v&agrave; đ&oacute;n đầu trong việc ứng dụng những th&agrave;nh tựu của c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư v&agrave;o ph&aacute;t triển kinh tế dựa tr&ecirc;n nền tảng tri thức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Những giải ph&aacute;p tr&ecirc;n đ&atilde; gi&uacute;p kinh tế Th&agrave;nh phố đạt mức tăng trưởng kh&aacute; cao, nếu kh&ocirc;ng t&iacute;nh năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, giai đoạn 2016 - 2019 GRDP của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tăng b&igrave;nh qu&acirc;n 7,72%, duy tr&igrave; vai tr&ograve; đầu t&agrave;u kinh tế của đất nước, đ&oacute;ng g&oacute;p hơn 22% GDP quốc gia, hơn 26% thu ng&acirc;n s&aacute;ch cả nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">K&iacute;nh thưa Đại hội,</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ở Việt Nam, quan điểm ph&aacute;t triển kinh tế tri thức đ&atilde; được đề cập, b&agrave;n bạc từ c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu, nh&agrave; hoạch định ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute;&hellip;v&agrave; được nh&igrave;n nhận dưới nhiều g&oacute;c độ kh&aacute;c nhau từ những năm đầu thời kỳ đổi mới. Nghị quyết Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ&nbsp;9&nbsp;v&agrave; nhiều văn bản ch&iacute;nh thức của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta đ&atilde; khẳng định vị tr&iacute;, vai tr&ograve; kinh tế tri thức trong c&ocirc;ng cuộc c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute;, hiện đại ho&aacute; ở nước ta, rất coi trọng vận dụng c&aacute;c yếu tố của kinh tế tri thức, đặc biệt trong bối cảnh to&agrave;n cầu h&oacute;a mạnh mẽ v&agrave; đẩy mạnh tiến tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước hiện nay. Tr&ecirc;n tinh thần đ&oacute;, Th&agrave;nh phố xin đề xuất&nbsp;7&nbsp;giải ph&aacute;p trọng t&acirc;m ph&aacute;t triển kinh tế tri thức trong thời gian tới, đ&oacute; l&agrave;:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em><strong>Thứ nhất</strong></em>,&nbsp;đổi mới cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, tạo lập một khu&ocirc;n khổ ph&aacute;p l&yacute; mới ph&ugrave; hợp với sự ph&aacute;t triển nền kinh tế tri thức.&nbsp;Cần thiết x&acirc;y dựng Chiến lược ph&aacute;t triển kinh tế tri thức giai đoạn 2021 - 2030, tầm nh&igrave;n 2045. Chiến lược cần đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng thực trạng, x&aacute;c định r&otilde; quan điểm ph&aacute;t triển kinh tế tri thức, chỉ r&otilde; m&ocirc; h&igrave;nh, mục ti&ecirc;u, kh&acirc;u đột ph&aacute; v&agrave; định hướng ph&aacute;t triển kinh tế tri thức, đồng thời tổ chức thực hiện c&oacute; hiệu quả c&aacute;c nội dung đề ra. M&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế tri thức ở nước ta vừa mang t&iacute;nh tổng thể ở tầm vĩ m&ocirc;, vừa phải cụ thể h&oacute;a s&aacute;t với điều kiện, thế mạnh của đất nước, từng địa phương, cấp, ng&agrave;nh v&agrave; từng lĩnh vực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&nbsp;Trong chiến lược cần x&aacute;c định v&agrave; triển khai lộ tr&igrave;nh, bước đi v&agrave; giải ph&aacute;p th&iacute;ch hợp, x&aacute;c định r&otilde; những kh&acirc;u, những bước đột ph&aacute;, kh&ocirc;ng d&agrave;n trải; trước mắt ưu ti&ecirc;n ph&aacute;t triển kinh tế tri thức những ng&agrave;nh ứng dụng mạnh mẽ khoa học c&ocirc;ng nghệ, c&aacute;c đ&ocirc; thị lớn, c&aacute;c v&ugrave;ng kinh tế trọng điểm để tạo nền tảng, lan tỏa đến c&aacute;c ng&agrave;nh, địa phương kh&aacute;c. Ngo&agrave;i ra, Chiến lược cần nhấn mạnh kh&acirc;u ph&acirc;n t&iacute;ch, tổng hợp kết quả đạt được định kỳ h&agrave;ng năm để đ&aacute;nh gi&aacute; r&uacute;t kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời c&aacute;c định hướng, giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp xu hướng ph&aacute;t triển kinh tế to&agrave;n cầu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em><strong>Thứ hai,</strong></em>&nbsp;ph&aacute;t triển mạnh nguồn lao động chất lượng cao, n&acirc;ng cao d&acirc;n tr&iacute;, đ&agrave;o tạo nh&acirc;n t&agrave;i.&nbsp;Tập trung đầu tư ph&aacute;t triển gi&aacute;o dục, cải c&aacute;ch gi&aacute;o dục theo hướng tăng cường thực h&agrave;nh, vận dụng kiến thức v&agrave;o thực tiễn; đ&agrave;m ph&aacute;n, hợp t&aacute;c, chuyển giao chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo ti&ecirc;n tiến của c&aacute;c nước trong khu vực v&agrave; tr&ecirc;n thế giới. Tăng nhanh đ&agrave;o tạo đội ngũ c&aacute;n bộ khoa học - kỹ thuật v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;nh nghề, đội ngũ c&aacute;n bộ quản l&yacute;, doanh nh&acirc;n... Tập trung đ&agrave;o tạo nghề đạt chuẩn quốc tế đối với 8 lĩnh vực ng&agrave;nh nghề được tự do di chuyển theo thỏa thuận trong khu&ocirc;n khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (gồm nha khoa, điều dưỡng, kỹ thuật, x&acirc;y dựng, kế to&aacute;n, kiến tr&uacute;c, khảo s&aacute;t v&agrave; du lịch).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em><strong>Thứ ba</strong></em>,&nbsp;tăng cường năng lực khoa học - c&ocirc;ng nghệ quốc gia để c&oacute; thể tiếp thu, l&agrave;m chủ, vận dụng s&aacute;ng tạo c&aacute;c tri thức khoa học - c&ocirc;ng nghệ mới nhất của thế giới cần thiết cho ph&aacute;t triển của đất nước, từng bước s&aacute;ng tạo c&ocirc;ng nghệ đặc th&ugrave; của đất nước, x&acirc;y dựng nền khoa học - c&ocirc;ng nghệ tiến tiến của Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đẩy mạnh đầu tư cho nghi&ecirc;n cứu khoa học - c&ocirc;ng nghệ v&agrave; biến khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ trở th&agrave;nh lực lượng sản xuất trực tiếp nhằm tạo nền tảng c&ocirc;ng nghệ phục vụ ph&aacute;t triển đất nước theo hướng hiện đại v&agrave; tạo ra c&aacute;c yếu tố nền tảng của kinh tế tri thức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đổi mới cơ chế quản l&yacute; nh&agrave; nước về khoa học - c&ocirc;ng nghệ. Cơ chế đ&oacute; phải hướng v&agrave;o việc th&uacute;c đẩy khoa học - c&ocirc;ng nghệ thực sự gắn kết với sản xuất - kinh doanh, khoa học x&acirc;m nhập v&agrave;o thực tiễn sản xuất - kinh doanh l&agrave;m ra của cải v&agrave; tri thức mới phục vụ trực tiếp c&ocirc;ng cuộc ph&aacute;t triển kinh tế&nbsp; - x&atilde; hội&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&ugrave;ng với việc đầu tư cho nghi&ecirc;n cứu (ch&uacute; trọng cả khoa học - c&ocirc;ng nghệ c&ugrave;ng với khoa học - x&atilde; hội v&agrave; nh&acirc;n văn), việc đẩy mạnh ứng dụng th&agrave;nh tựu khoa học - c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, hiện đại v&agrave;o c&aacute;c kh&acirc;u, c&aacute;c lĩnh vực then chốt của nền kinh tế tạo ra khả năng lan tỏa trong nền kinh tế theo hướng hiện đại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em><strong>Thứ tư</strong></em>, đầu tư ph&aacute;t triển mạnh mẽ hạ tầng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin.&nbsp;Đẩy mạnh ứng dụng v&agrave; ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin phục vụ c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a. C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a để đi v&agrave;o kinh tế tri thức. Muốn r&uacute;t ngắn qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a, r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch với c&aacute;c nước, phải khắc phục khoảng c&aacute;ch về c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 c&ograve;n diễn biến phức tạp tr&ecirc;n thế giới, đ&acirc;y l&agrave; t&igrave;nh huống xuất hiện c&aacute;c ng&agrave;nh, lĩnh vực mới li&ecirc;n quan đến chuyển đổi số, đ&oacute; vừa l&agrave; cơ hội, vừa l&agrave; &aacute;p lực để nước ta ph&aacute;t triển mạnh mẽ kinh tế số trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Thứ năm, ban h&agrave;nh c&aacute;c cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch để ho&agrave;n thiện hệ sinh th&aacute;i khởi nghiệp, hỗ trợ, khuyến kh&iacute;ch, th&uacute;c đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học c&ocirc;ng nghệ v&agrave; đổi mới s&aacute;ng tạo.&nbsp;Cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch phải thực sự vừa khuyến kh&iacute;ch nhưng vừa tạo ra sự đ&ograve;i hỏi c&aacute;c doanh nghiệp phải lu&ocirc;n đổi mới dựa tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ mới v&agrave; th&uacute;c đẩy nhanh ch&oacute;ng sự ra đời c&aacute;c doanh nghiệp mới, nhất l&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm mới, c&ocirc;ng nghệ mới; trong đ&oacute; kh&acirc;u then chốt l&agrave; cải c&aacute;ch mạnh mẽ thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh để tạo điều kiện thuận lợi cho người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng thời, đề xuất Ch&iacute;nh phủ cần lựa chọn v&agrave; c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; đối với một số doanh nghiệp c&oacute; kh&aacute;t vọng v&agrave; đủ năng lực, quy m&ocirc; cho đầu tư, nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ mới, ti&ecirc;n phong vươn tầm thế giới. Từ đ&oacute; dẫn dắt c&aacute;c doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi gi&aacute; trị khu vực, chuỗi gi&aacute; trị to&agrave;n cầu; từng bước l&agrave;m chủ c&ocirc;ng nghệ, x&acirc;y dựng thương hiệu, n&acirc;ng cao năng lực cạnh tranh v&agrave; hấp dẫn trong cạnh tranh to&agrave;n cầu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Song song đ&oacute;, cũng cần c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ c&aacute;c doanh nghiệp vừa, nhỏ v&agrave; si&ecirc;u nhỏ mạnh dạn đổi mới c&ocirc;ng nghệ, quy tr&igrave;nh sản xuất v&agrave; quản l&yacute; (Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh hiện chỉ c&oacute; khoảng 2% doanh nghiệp c&oacute; quy m&ocirc; lớn, 98% doanh nghiệp vừa, nhỏ v&agrave; si&ecirc;u nhỏ, tỷ lệ n&agrave;y đối với cả nước cũng gần tương tự).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Một khi doanh nghiệp coi trọng đổi mới s&aacute;ng tạo, quan t&acirc;m đầu tư hoạt động nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển, ứng dụng khoa học c&ocirc;ng nghệ sẽ c&oacute; nhu cầu tuyển dụng đội ngũ nh&acirc;n sự chất lượng cao, từ đ&oacute; g&oacute;p phần lan tỏa ra x&atilde; hội, ph&aacute;t triển lực lượng lao động tay nghề cao, gi&agrave;u chất x&aacute;m, tri thức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Thứ s&aacute;u, kh&ocirc;ng ngừng cải c&aacute;ch, đổi mới để đảm bảo vai tr&ograve; dẫn dắt, quản l&yacute; của Nh&agrave; nước đối với nền kinh tế.&nbsp;Cần c&oacute; cơ chế đặc th&ugrave; để c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghệ cao, khu c&ocirc;ng vi&ecirc;n phần mềm ph&aacute;t huy vai tr&ograve; l&agrave; trung t&acirc;m đổi mới s&aacute;ng tạo. Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng h&agrave;m lượng tri thức, tập trung ph&aacute;t triển c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ cao, tham gia v&agrave;o chuỗi gi&aacute; trị to&agrave;n cầu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong bối cảnh mới, phải kết hợp đồng bộ hai yếu tố: sự nỗ lực tự th&acirc;n để doanh nghiệp ng&agrave;y c&agrave;ng trưởng th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển; sự hỗ trợ th&iacute;ch hợp, thiết thực của nh&agrave; nước c&oacute; &yacute; nghĩa quyết định, bởi tinh thần kinh doanh v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng nhưng chưa đủ, rất cần một hệ sinh th&aacute;i đổi mới s&aacute;ng tạo hiệu quả, cho ph&eacute;p c&aacute;c c&ocirc;ng ty khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo tiếp cận th&ocirc;ng tin, nguồn lực, cơ hội ph&aacute;t triển v&agrave; mở rộng quy m&ocirc;, lưu &yacute; đến vai tr&ograve; của vốn đầu tư mạo hiểm, điều kiện r&uacute;t vốn, tư vấn c&oacute; kinh nghiệm v&agrave; những vườn ươm c&ocirc;ng nghệ; gắn kết chặt chẽ tứ gi&aacute;c: nh&agrave; nước - doanh nghiệp - nh&agrave; khoa học v&agrave; nh&agrave; đầu tư t&agrave;i ch&iacute;nh. C&ugrave;ng với đ&oacute;, l&agrave; đảm bảo tốt quyền sở hữu tr&iacute; tuệ v&agrave; thiết lập những quy chế, điều tiết thuận lợi cho đổi mới s&aacute;ng tạo v&agrave; chuyển đổi số.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Thứ bảy,&nbsp;t&iacute;ch cực v&agrave; chủ động hội nhập quốc tế&nbsp;nhằm tranh thủ nguồn ngoại lực, kết hợp nội lực để bắt kịp xu thế ph&aacute;t triển khoa học c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, phục vụ cho mục ti&ecirc;u hiện đại h&oacute;a lực lượng sản xuất của đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">K&iacute;nh thưa Đại hội,</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong xu thế to&agrave;n cầu h&oacute;a v&agrave; bối cảnh cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư, chắc chắn rằng tăng trưởng kinh tế dựa v&agrave;o nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; lao động rẻ sẽ nhường chỗ cho nền kinh tế tăng trưởng dựa v&agrave;o h&agrave;m lượng c&ocirc;ng nghệ cao, đa dạng h&oacute;a v&agrave; n&acirc;ng cao gi&aacute; trị gia tăng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Do vậy, để tiếp tục n&acirc;ng cao tiềm lực, vai tr&ograve; v&agrave; vị thế của Việt Nam tr&ecirc;n trường quốc tế, ph&aacute;t triển kinh tế tri thức l&agrave; xu hướng tất yếu, đảm bảo cho đất nước ta ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; bền vững, hiện thực h&oacute;a mục ti&ecirc;u đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm th&agrave;nh lập Đảng, nước ta l&agrave; nước đang ph&aacute;t triển c&oacute; c&ocirc;ng nghiệp hiện đại, thu nhập trung b&igrave;nh cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm th&agrave;nh lập Nước, trở th&agrave;nh nước ph&aacute;t triển, thu nhập cao.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn Đại hội./.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">[1] Tỷ lệ đ&oacute;ng g&oacute;p c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp dựa tr&ecirc;n tri thức v&agrave;o GDP ở Singapore 57,9%, Mỹ 55,3%, Nhật 53%, Canada 51% v&agrave; Australia 48% (B&aacute;o c&aacute;o của nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu đặc tr&aacute;ch thuộc APEC về kinh tế tri thức).</span></p> <div class="detail__credit" style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-weight: bold; position: relative; margin: 0px 0px 1.5rem; font-size: 1.125rem; line-height: 1.4;"> <p><span style="font-size:16px">Theo Trung t&acirc;m B&aacute;o ch&iacute; TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh</span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;