Hành trình Lý luận trẻ lần 1 năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh L&iacute; luận trẻ&quot;&nbsp;- Đ&oacute; l&agrave; t&ecirc;n gọi chương tr&igrave;nh do 7 c&acirc;u lạc bộ L&iacute; luận trẻ thuộc c&aacute;c học viện, trường đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 29-11-2020.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33998/hanh%20trinh%20llt.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Lần đầu ti&ecirc;n tổ chức,&nbsp;&quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh L&iacute; luận trẻ&quot; do CLB L&iacute; luận trẻ &quot;Tiếng n&oacute;i thanh ni&ecirc;n&rdquo;, Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM đăng cai tổ chức với sự tham gia&nbsp;tổ chức&nbsp;của 6&nbsp;CLB L&iacute; luận trẻ đến từ Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Đo&agrave;n Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia ph&acirc;n viện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n;&nbsp;Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG-HCM; &nbsp;Đo&agrave;n trường Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin - ĐHQG-HCM;&nbsp;Đo&agrave;n trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nơi m&agrave;i sắc tư duy l&iacute; luận</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại diện Ban tổ chức chương tr&igrave;nh, bạn <span style="color:#696969"><strong>Đặng Nguyễn Kiều Vy -</strong></span> Chủ nhiệm &quot;Tiếng n&oacute;i thanh ni&ecirc;n&rdquo;, Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM cho biết:&nbsp;<em>&quot;Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động kỷ niệm 200 năm Ng&agrave;y sinh Phriđ&iacute;ch Ăgghen &ndash; Nh&agrave; hoạt động c&aacute;ch mạng lỗi lạc (28-11-1820 &ndash; 28-11-2020), hướng đến kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh (26-3-1931 - 26-3-2021) v&agrave; qua hoạt động tạo điều kiện để c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ L&iacute; luận trẻ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng v&agrave; thảo luận c&aacute;c giải ph&aacute;p tuy&ecirc;n truyền, lan tỏa th&ocirc;ng tin t&iacute;ch cực, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch tr&ecirc;n internet, mạng x&atilde; hội tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot;.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại <span style="color:#696969"><strong>Kh&ocirc;ng gian tưởng niệm Anh h&ugrave;ng Lực lượng Vũ trang Nh&acirc;n d&acirc;n Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh</strong></span> tại trường Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c bạn th&agrave;nh vi&ecirc;n của h&agrave;nh tr&igrave;nh&nbsp;đ&atilde; được tham gia s&acirc;n chơi &ldquo;Trui r&egrave;n trong lửa đỏ&rdquo; với những hoạt động: d&acirc;ng hoa tri &acirc;n Anh Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, trả lời những c&acirc;u hỏi trắc nghiệm về truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng như l&agrave; l&agrave;m những đoạn MV&nbsp;về c&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t gắn với phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33998/3e0a8acafad10b8f52c0.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c đại biểu d&acirc;ng hoa tại Kh&ocirc;ng gian tưởng niệm Anh h&ugrave;ng LLVTND&nbsp;Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại<span style="color:#696969"><strong> Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Ho&agrave;ng Sa tại K&yacute; t&uacute;c x&aacute; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span>, c&aacute;c bạn đ&atilde; được tham gia s&acirc;n chơi với những thử th&aacute;ch như trả lời c&aacute;c&nbsp;c&acirc;u hỏi để lật mở c&aacute;c mảnh gh&eacute;p của một&nbsp;tấm h&igrave;nh về chủ quyền biển đảo Việt Nam, từ đ&oacute; trả lời những vấn đề xoay quanh tấm h&igrave;nh đ&oacute; v&agrave; s&aacute;ng t&aacute;c một b&agrave;i thơ ngắn về t&igrave;nh cảm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc hoặc biển đảo qu&ecirc; hương.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;,<strong> </strong>tại<span style="color:#696969"> <strong>trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM,</strong></span> tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh c&aacute;c bạn th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ L&iacute; luận trẻ c&ograve;n được trải nghiệm kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m,&nbsp;khả năng L&iacute; luận, diễn thuyết trong khu&ocirc;n khổ s&acirc;n chơi L&iacute; luận &ldquo;Phriđ&iacute;ch Ăgghen: Từ duy đến h&agrave;nh động&rdquo;. Trong đ&oacute;, c&aacute;c bạn đại biểu&nbsp;đ&atilde; c&ugrave;ng nhau thảo luận v&agrave; diễn thuyết c&aacute;c&nbsp;nội dung li&ecirc;n quan đến kỷ niệm 200 năm Ng&agrave;y sinh Phriđ&iacute;ch Ăgghen &ndash; Nh&agrave; hoạt động c&aacute;ch mạng lỗi lạc (28/11/1820 &ndash; 28/11/2020), những vấn đề L&iacute; luận đặt ra từ thực tiễn cuộc sống (bảo vệ m&ocirc;i trường, gi&aacute;o dục, tư duy L&iacute; luận, giải ph&aacute;p tăng t&iacute;nh hấp dẫn hoạt động Đo&agrave;n đến với thanh ni&ecirc;n,...).</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33998/thao%20luan.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33997/1239299c20bcd1e288ad.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Thử t&agrave;i kỹ năng diễn thuyết</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nh&acirc;n điều tốt, lan tỏa l&iacute; tưởng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điểm nhấn của chương tr&igrave;nh l&agrave;&nbsp;<span style="color:#696969"><strong>Tọa đ&agrave;m &ldquo;Tăng sức đề kh&aacute;ng cho thanh ni&ecirc;n trước tin xấu - độc</strong></span>&rdquo; v&agrave;o chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y.&nbsp; Tọa đ&agrave;m với sự tham dự của ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n - Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n UVBTV, nguy&ecirc;n Trưởng Ban Tuy&ecirc;n huấn Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ocirc; Huỳnh Thiện Kim Tuyến - nguy&ecirc;n Ph&oacute; Tổng thư k&yacute; Hội Nh&agrave; gi&aacute;o y&ecirc;u nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đo&agrave;n đầu ti&ecirc;n của Đại học Văn Khoa S&agrave;i G&ograve;n (nay l&agrave;&nbsp;Trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM), TS Vũ Thị Mai Oanh - Nguy&ecirc;n Trưởng Khoa L&iacute;&nbsp;luận ch&iacute;nh trị, Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia; c&ugrave;ng với c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Tất To&agrave;n - UV.BCH, Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nguyễn Thị Ngọc Kh&aacute;nh - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn, Ng&ocirc; L&ecirc; Mạnh Hiếu - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế - Luật,&nbsp;đại diện Ban Thường vụ Đo&agrave;n tại c&aacute;c Học viện, trường Đại học,...</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33998/llt.jpg" style="height:348px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Chủ tr&igrave; tọa đ&agrave;m</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tọa đ&agrave;m nhằm gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ nhận diện, vạch r&otilde; những &acirc;m mưu, thủ đoạn chống ph&aacute; của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, phản động, cơ hội ch&iacute;nh trị; từ đ&oacute; n&ecirc;u những giải ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa v&agrave; đấu tranh với những th&ocirc;ng tin xấu độc tr&ecirc;n internet, mạng x&atilde; hội hiện nay, để mỗi bạn trẻ n&acirc;ng cao &yacute; thức trong việc sử dụng mạng x&atilde; hội một c&aacute;ch th&ocirc;ng th&aacute;i, c&oacute; &ldquo;sức đề kh&aacute;ng&rdquo; với c&aacute;c th&ocirc;ng tin xấu độc, nh&acirc;n điều tốt v&agrave; lan tỏa&nbsp;&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng.&nbsp;Qua tọa đ&agrave;m cũng n&acirc;ng cao kỹ năng của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ&nbsp;L&iacute;&nbsp;luận trẻ trong việc bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước,&nbsp; đấu tranh với c&aacute;c biểu hiện ti&ecirc;u cực, lệch lạc, đi ngược lại với c&aacute;c gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp bản sắc v&agrave; tinh hoa văn h&oacute;a d&acirc;n tộc.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại tọa đ&agrave;m, c&aacute;c đại biểu cho rằng: Cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư đang diễn ra hằng ng&agrave;y, h&agrave;ng giờ v&agrave; c&oacute; t&aacute;c động trực tiếp đến cuộc sống của ch&uacute;ng ta. C&aacute;c tiến bộ vượt bậc trong nghi&ecirc;n cứu tr&iacute; th&ocirc;ng minh nh&acirc;n tạo đang được tạo ra mỗi ng&agrave;y, bằng c&aacute;c dữ liệu lớn, c&aacute;c phần mềm cũng như c&aacute;c thuật to&aacute;n mới gi&uacute;p con người dự đo&aacute;n được những lợi &iacute;ch mang t&iacute;nh văn h&oacute;a trong cộng đồng x&atilde; hội của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33998/co%20tuyen.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">C&ocirc; Huỳnh Thiện Kim Tuy&ecirc;n truyền cảm hứng cho c&aacute;c bạn trẻ về động lực học tập c&aacute;c m&ocirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đại biểu đến từ c&aacute;c CLB L&iacute;&nbsp;luận trẻ đến từ c&aacute;c học viện,&nbsp;trường đại học đ&atilde; đưa ra nhiều giải ph&aacute;p để tăng sức đề kh&aacute;ng cho thanh ni&ecirc;n trước th&ocirc;ng tin xấu - độc.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33997/6d0e45444d64bc3ae575.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Bạn Trương Hữu Phước</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chủ nhiệm CLB L&iacute;&nbsp;luận trẻ, Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia ph&acirc;n viện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh -&nbsp;<span style="color:#696969"><strong>Trương Hữu Phước</strong></span> chia sẻ:<em>&nbsp;&quot;Thời gian qua, CLB L&iacute;&nbsp;luận trẻ Học viện&nbsp;đ&atilde; ch&uacute; trọng đến việc tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục L&iacute; tưởng c&aacute;ch mạng, n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị tư tưởng của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n; đổi mới những nội dung, h&igrave;nh thức, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, n&acirc;ng cao nhận thức cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh nhận biết v&agrave; phản b&aacute;c c&aacute;c luận điệu sai tr&aacute;i, g&oacute;p phần bảo vệ nền tảng tư tưởng ch&iacute;nh trị của Đảng&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">CLB L&iacute;&nbsp;luận trẻ Học viện đặc biệt ch&uacute; trọng đến việc phối hợp với đo&agrave;n trường, c&aacute;c chi đo&agrave;n trực thuộc để tổ chức c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục l&iacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Qua những việc l&agrave;m cụ thể đ&oacute; đ&atilde; thu h&uacute;t v&agrave; nhận được sự tham gia hưởng ứng đ&ocirc;ng đảo của sinh vi&ecirc;n g&oacute;p phần to lớn, trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao nhận thức, l&iacute; luận c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. CLB L&iacute; luận trẻ Học viện&atilde; thống k&ecirc; một loạt c&aacute;c trang fanpage, một số trang mạng đưa một số th&ocirc;ng tin b&ocirc;i nhọ l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước&hellip; để th&ocirc;ng tin đến c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của CLB v&agrave; tuy&ecirc;n truyền đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n trong trường biết để tr&aacute;nh&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33998/chau%20giang.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Bạn Ch&acirc;u Giang</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn<span style="color:#696969"><strong> Ch&acirc;u Giang </strong></span>đến từ CLB L&iacute; luận trẻ Trường Đại học Ngoại Thương cơ sở II cho rằng: Hiện nay c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n hiện nay đ&atilde; v&agrave; đang bắt nhịp với một lối sống mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;V&igrave; vậy, Đại học Ngoại thương cơ sở II đ&atilde; triển khai thực hiện việc gi&aacute;o dục sinh vi&ecirc;n qua internet, gi&aacute;o dục chuy&ecirc;n s&acirc;u v&agrave; kết nối với c&aacute;c doanh nghiệp th&ocirc;ng qua m&ocirc; h&igrave;nh cuộc thi &ldquo;Nh&agrave; l&atilde;nh đạo 4.0&rdquo; (Leadership 4.0). Qua cuộc thi nhằm lan tỏa tư tưởng ch&iacute;nh trị, giải th&iacute;ch v&agrave; gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n hiểu r&otilde; về c&aacute;c đường lối, tư tưởng của Đảng; thay đổi phương ph&aacute;p củng cố tinh thần, tư tưởng thanh ni&ecirc;n nước nh&agrave; về tư tưởng L&iacute; luận ch&iacute;nh trị; tạo điều kiện để sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; cơ hội ph&aacute;t triển v&agrave; trau dồi năng lực l&atilde;nh đạo trong bối cảnh &ldquo;đổi mới căn bản to&agrave;n diện gi&aacute;o dục&rdquo; nhất l&agrave; gi&aacute;o dục đại học hiện nay, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của qu&aacute; tr&igrave;nh hội nhập quốc tế trong thời kỳ 4.0.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn Nguyễn Minh Hiếu&nbsp;- Chủ nhiệm CLB L&iacute; luận trẻ đến từ Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho rằng: </span><span style="font-size:14px">Hiện nay, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; hơn 10 triệu d&acirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; 13 triệu t&agrave;i khoản Facebook v&agrave; 8,5 triệu t&agrave;i khoản zalo.T&iacute;nh trung b&igrave;nh l&agrave; mỗi người c&oacute; &iacute;t nhất 02 t&agrave;i khoản mạng x&atilde; hội.&nbsp;V&agrave; hiện nay Th&agrave;nh phố hơn 751 ngh&igrave;n đo&agrave;n vi&ecirc;n. Từ g&oacute;c độ Đo&agrave;n, mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB L&iacute; luận trẻn cần quan t&acirc;m triển khai cuộc vận động &quot;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&quot;. Mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB L&iacute; luận trẻ phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm&nbsp;l&agrave;m sao để tuy&ecirc;n truyền&nbsp;&nbsp;thanh ni&ecirc;n v&agrave; người th&acirc;n đều được tiếp cận tin t&iacute;ch cực h&agrave;ng ng&agrave;y, đẩy l&ugrave;i tin xấu - tin độc. Ri&ecirc;ng đối với CLB L&iacute; luận trẻ Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ đang tập trung nội dung n&agrave;y để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33998/12.jpg" style="height:404px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33998/hanh%20trinh.jpg" style="height:416px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Trao qu&agrave; cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc trong H&agrave;nh tr&igrave;nh L&iacute; luận trẻ năm 2020</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỮU AN - THANH TR&Uacute;C</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;