Thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, mở ra một giai đoạn phát triển mới của TP

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><strong>(Thanhuytphcm.vn) &ndash; Trưa 18/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025 đ&atilde; bế mạc. Đến dự phi&ecirc;n bế mạc c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; B&iacute; thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội ch&iacute;nh Trung ương Phan Đ&igrave;nh Trạc; nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM L&ecirc; Thanh Hải; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn h&oacute;a, Gi&aacute;o dục, Thanh ni&ecirc;n, Thiếu ni&ecirc;n v&agrave; Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh B&igrave;nh; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Li&ecirc;n Đo&agrave;n Lao động Việt Nam Nguyễn Đ&igrave;nh Khang;<span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">&nbsp;&nbsp;</span>Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TPHCM Huỳnh Th&agrave;nh Đạt; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy tỉnh B&igrave;nh Dương Trần Văn Nam; B&iacute; thư Tỉnh ủy tỉnh T&acirc;y Ninh Nguyễn Th&agrave;nh T&acirc;m; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo Trung ương v&agrave; TP&hellip;</strong></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p><strong>Đề ra giải ph&aacute;p trong thời gian tới</strong></p> <p>Ph&aacute;t biểu bế mạc hội nghị, đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM kh&oacute;a X, Trưởng Đo&agrave;n Đại biểu Quốc hội TP, được Bộ Ch&iacute;nh trị ph&acirc;n c&ocirc;ng theo d&otilde;i, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM, cho biết, sau 4 ng&agrave;y l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, tr&aacute;ch nhiệm, d&acirc;n chủ, tr&iacute; tuệ, đo&agrave;n kết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh to&agrave;n bộ chương tr&igrave;nh l&agrave;m việc do Đại hội đề ra.</p> <p>Thay mặt Đại hội, đồng ch&iacute; cảm ơn sự chỉ đạo s&aacute;t sao của Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đối với Đại hội; đ&oacute;ng g&oacute;p qu&yacute; b&aacute;u của Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c bộ, ban, ng&agrave;nh Trung ương, c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo Trung ương v&agrave; TP, c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội, c&aacute;c vị nh&acirc;n sĩ, tr&iacute; thức, văn nghệ sỹ, c&aacute;c vị chức sắc t&ocirc;n gi&aacute;o, đại biểu c&aacute;c d&acirc;n tộc v&agrave; c&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n TP v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng, ho&agrave;n thiện c&aacute;c văn kiện v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của Đại hội.</p> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n cho biết, Đại hội đ&atilde; nhất tr&iacute; th&ocirc;ng qua B&aacute;o c&aacute;o tổng hợp &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; của Đảng bộ TP, Nh&acirc;n d&acirc;n TP v&agrave;o c&aacute;c dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thể hiện t&acirc;m huyết v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP với tinh thần v&igrave; cả nước, c&ugrave;ng cả nước. Đại hội đ&atilde; thảo luận d&acirc;n chủ, thẳng thắn đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều &yacute; kiến s&acirc;u sắc v&agrave;o dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị (qua đ&oacute; c&oacute; điều chỉnh một số chỉ ti&ecirc;u). C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; B&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm tr&aacute;ch nhiệm l&atilde;nh đạo, chỉ đạo của Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a X v&agrave; thống nhất th&ocirc;ng qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI Nguyễn Văn Nên cùng tập thể Thường trực Thành ủy khóa XI tặng hoa đồng chí Nguyễn Thiện Nhân." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/181020201A13DA6A/18-10-2020DH_4597.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:493px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM kh&oacute;a XI Nguyễn Văn N&ecirc;n c&ugrave;ng tập thể Thường trực Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XI tặng hoa đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n.</em></span></div> <p>&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; những văn kiện quan trọng, thể hiện &yacute; ch&iacute;, bản lĩnh v&agrave; nguyện vọng của Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP, l&agrave; kết quả của việc qu&aacute;n triệt v&agrave; vận dụng đ&uacute;ng đắn, s&aacute;ng tạo c&aacute;c quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Bộ Ch&iacute;nh trị trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị Đại hội v&agrave; tổng kết thực tiễn của TP để x&aacute;c định mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố trong 10 năm tới v&agrave; hướng tới năm 2045&rdquo;. &ndash; Đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n nhấn mạnh.</p> <p>Theo đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n, Đại hội đ&atilde; nhất tr&iacute; cao khẳng định những kết quả quan trọng v&agrave; to&agrave;n diện m&agrave; Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP đạt được trong nhiệm kỳ qua v&agrave; sau 35 năm thực hiện c&ocirc;ng cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 (bổ sung, ph&aacute;t triển năm 2011), r&uacute;t ra 6 b&agrave;i học thực tiễn qu&yacute; gi&aacute; để n&acirc;ng cao năng lực l&atilde;nh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ. Với tinh thần nh&igrave;n thẳng v&agrave;o sự thật, chịu tr&aacute;ch nhiệm trước Nh&acirc;n d&acirc;n về những quyết định của m&igrave;nh, Đại hội đ&atilde; nghi&ecirc;m t&uacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; những hạn chế, khuyết điểm tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c lĩnh vực, nhất l&agrave; trong l&atilde;nh đạo, chỉ đạo của Th&agrave;nh ủy, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy; ph&acirc;n t&iacute;ch nguy&ecirc;n nh&acirc;n, đặc biệt l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ quan v&agrave; đề ra giải ph&aacute;p khắc phục trong thời gian tới.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân phát biểu phiên bế mạc." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/181020201A13DA6A/18-10-2020DH_4609.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:503px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị Nguyễn Thiện Nh&acirc;n ph&aacute;t biểu phi&ecirc;n bế mạc.</em></span></div> <p style="text-align:left"><strong>Nhận r&otilde; vinh dự v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của TP mang t&ecirc;n B&aacute;c</strong></p> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n cho biết, tr&ecirc;n cơ sở dự b&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới, khu vực v&agrave; trong nước, Đại hội đ&atilde; thảo luận v&agrave; thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố trong 5 năm (2021 - 2025) ph&ugrave; hợp với vai tr&ograve;, vị tr&iacute; của TP.</p> <p>Đại hội đ&atilde; đề ra 26 chỉ ti&ecirc;u ph&aacute;t triển chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025 v&agrave; 3 Chương tr&igrave;nh đột ph&aacute;, 1 Chương tr&igrave;nh trọng điểm ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố, bao qu&aacute;t tất cả c&aacute;c lĩnh vực kinh tế, văn h&oacute;a - x&atilde; hội, x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng hệ thống ch&iacute;nh trị. Đại hội đ&atilde; thảo luận, d&acirc;n chủ đề cử, ứng cử v&agrave; bầu Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Th&agrave;nh phố kh&oacute;a XI gồm 61 đồng ch&iacute;, đại diện cho hơn 240.000 đảng vi&ecirc;n trong to&agrave;n Đảng bộ, bảo đảm ti&ecirc;u chuẩn, phẩm chất v&agrave; năng lực để g&aacute;nh v&aacute;c trọng tr&aacute;ch do Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP giao, đồng thời, thể hiện được t&iacute;nh kế thừa, đổi mới trong cơ cấu nh&acirc;n sự cấp ủy kh&oacute;a mới. Đại hội đ&atilde; bầu Đo&agrave;n Đại biểu của Đảng bộ TP, đại diện cho tr&iacute; tuệ, &yacute; ch&iacute;, bản lĩnh v&agrave; nguyện vọng của Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP tham dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/181020201A13DA6A/18-10-2020DH_4819.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:395px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM kh&oacute;a XI Trần Lưu Quang tặng hoa ch&uacute;c mừng Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XI.</div> <p>Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ TP kh&oacute;a XI đ&atilde; b&agrave;y tỏ quyết t&acirc;m ph&aacute;t huy truyền thống &ldquo;Bản lĩnh, ki&ecirc;n cường, đo&agrave;n kết, năng động, s&aacute;ng tạo, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;, nhận r&otilde; vinh dự v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của TP mang t&ecirc;n B&aacute;c, kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu để l&atilde;nh đạo Đảng bộ Th&agrave;nh phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.</p> <p>Ch&uacute;c mừng Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ TPHCM kh&oacute;a XI, do đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n, B&iacute; thư Trung ương Đảng đứng đầu, đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n nhấn mạnh, th&agrave;nh c&ocirc;ng của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI l&agrave; động lực tinh thần v&agrave; ch&iacute;nh trị mạnh mẽ cổ vũ Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP tiến l&ecirc;n tận dụng thời cơ, ph&aacute;t huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP; ph&aacute;t huy truyền thống &quot;Bản lĩnh, ki&ecirc;n cường, đo&agrave;n kết, năng động, s&aacute;ng tạo, nghĩa t&igrave;nh&quot; để mở ra một giai đoạn ph&aacute;t triển mới với kh&iacute; thế mới của TP. Ngay sau Đại hội, c&aacute;c cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhanh ch&oacute;ng l&atilde;nh đạo, chỉ đạo tổ chức qu&aacute;n triệt v&agrave; cụ thể h&oacute;a Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI th&agrave;nh c&aacute;c chương tr&igrave;nh, kế hoạch triển khai thực hiện ngay trong năm 2021 v&agrave; cả nhiệm kỳ 2021 - 2025 trong Đảng bộ của m&igrave;nh.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/181020201A13DA6A/18-10-2020DH_4717.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:380px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><em>Quang cảnh phi&ecirc;n bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.</em></div> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI k&ecirc;u gọi to&agrave;n Đảng bộ với hơn 240.000 đảng vi&ecirc;n tiếp tục đo&agrave;n kết, quyết liệt hơn nữa, s&aacute;ng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, mở ra một giai đoạn ph&aacute;t triển mới của TP, v&igrave; cả nước, c&ugrave;ng cả nước, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của Nh&acirc;n d&acirc;n, kỷ niệm 100 năm c&oacute; Đảng, 100 năm th&agrave;nh lập nước Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng h&ograve;a - Nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam, xứng đ&aacute;ng l&agrave; TP mang t&ecirc;n Hồ Ch&iacute; Minh.</p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p>&nbsp;<strong>Thanhuytphcm.vn</strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;