Thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, mở ra một giai đoạn phát triển mới của TP

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><strong>(Thanhuytphcm.vn) &ndash; Trưa 18/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025 đ&atilde; bế mạc. Đến dự phi&ecirc;n bế mạc c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; B&iacute; thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội ch&iacute;nh Trung ương Phan Đ&igrave;nh Trạc; nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM L&ecirc; Thanh Hải; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn h&oacute;a, Gi&aacute;o dục, Thanh ni&ecirc;n, Thiếu ni&ecirc;n v&agrave; Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh B&igrave;nh; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Li&ecirc;n Đo&agrave;n Lao động Việt Nam Nguyễn Đ&igrave;nh Khang;<span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">&nbsp;&nbsp;</span>Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Gi&aacute;m đốc Đại học Quốc gia TPHCM Huỳnh Th&agrave;nh Đạt; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy tỉnh B&igrave;nh Dương Trần Văn Nam; B&iacute; thư Tỉnh ủy tỉnh T&acirc;y Ninh Nguyễn Th&agrave;nh T&acirc;m; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo Trung ương v&agrave; TP&hellip;</strong></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p><strong>Đề ra giải ph&aacute;p trong thời gian tới</strong></p> <p>Ph&aacute;t biểu bế mạc hội nghị, đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM kh&oacute;a X, Trưởng Đo&agrave;n Đại biểu Quốc hội TP, được Bộ Ch&iacute;nh trị ph&acirc;n c&ocirc;ng theo d&otilde;i, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM, cho biết, sau 4 ng&agrave;y l&agrave;m việc nghi&ecirc;m t&uacute;c, tr&aacute;ch nhiệm, d&acirc;n chủ, tr&iacute; tuệ, đo&agrave;n kết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh to&agrave;n bộ chương tr&igrave;nh l&agrave;m việc do Đại hội đề ra.</p> <p>Thay mặt Đại hội, đồng ch&iacute; cảm ơn sự chỉ đạo s&aacute;t sao của Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ đối với Đại hội; đ&oacute;ng g&oacute;p qu&yacute; b&aacute;u của Ch&iacute;nh phủ, c&aacute;c bộ, ban, ng&agrave;nh Trung ương, c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo Trung ương v&agrave; TP, c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội, c&aacute;c vị nh&acirc;n sĩ, tr&iacute; thức, văn nghệ sỹ, c&aacute;c vị chức sắc t&ocirc;n gi&aacute;o, đại biểu c&aacute;c d&acirc;n tộc v&agrave; c&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n TP v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng, ho&agrave;n thiện c&aacute;c văn kiện v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của Đại hội.</p> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n cho biết, Đại hội đ&atilde; nhất tr&iacute; th&ocirc;ng qua B&aacute;o c&aacute;o tổng hợp &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; của Đảng bộ TP, Nh&acirc;n d&acirc;n TP v&agrave;o c&aacute;c dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thể hiện t&acirc;m huyết v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP với tinh thần v&igrave; cả nước, c&ugrave;ng cả nước. Đại hội đ&atilde; thảo luận d&acirc;n chủ, thẳng thắn đ&oacute;ng g&oacute;p nhiều &yacute; kiến s&acirc;u sắc v&agrave;o dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị (qua đ&oacute; c&oacute; điều chỉnh một số chỉ ti&ecirc;u). C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; B&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm tr&aacute;ch nhiệm l&atilde;nh đạo, chỉ đạo của Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a X v&agrave; thống nhất th&ocirc;ng qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI Nguyễn Văn Nên cùng tập thể Thường trực Thành ủy khóa XI tặng hoa đồng chí Nguyễn Thiện Nhân." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/181020201A13DA6A/18-10-2020DH_4597.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:493px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM kh&oacute;a XI Nguyễn Văn N&ecirc;n c&ugrave;ng tập thể Thường trực Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XI tặng hoa đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n.</em></span></div> <p>&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; những văn kiện quan trọng, thể hiện &yacute; ch&iacute;, bản lĩnh v&agrave; nguyện vọng của Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP, l&agrave; kết quả của việc qu&aacute;n triệt v&agrave; vận dụng đ&uacute;ng đắn, s&aacute;ng tạo c&aacute;c quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Bộ Ch&iacute;nh trị trong qu&aacute; tr&igrave;nh chuẩn bị Đại hội v&agrave; tổng kết thực tiễn của TP để x&aacute;c định mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố trong 10 năm tới v&agrave; hướng tới năm 2045&rdquo;. &ndash; Đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n nhấn mạnh.</p> <p>Theo đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n, Đại hội đ&atilde; nhất tr&iacute; cao khẳng định những kết quả quan trọng v&agrave; to&agrave;n diện m&agrave; Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP đạt được trong nhiệm kỳ qua v&agrave; sau 35 năm thực hiện c&ocirc;ng cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 (bổ sung, ph&aacute;t triển năm 2011), r&uacute;t ra 6 b&agrave;i học thực tiễn qu&yacute; gi&aacute; để n&acirc;ng cao năng lực l&atilde;nh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ. Với tinh thần nh&igrave;n thẳng v&agrave;o sự thật, chịu tr&aacute;ch nhiệm trước Nh&acirc;n d&acirc;n về những quyết định của m&igrave;nh, Đại hội đ&atilde; nghi&ecirc;m t&uacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; những hạn chế, khuyết điểm tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c lĩnh vực, nhất l&agrave; trong l&atilde;nh đạo, chỉ đạo của Th&agrave;nh ủy, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy; ph&acirc;n t&iacute;ch nguy&ecirc;n nh&acirc;n, đặc biệt l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ quan v&agrave; đề ra giải ph&aacute;p khắc phục trong thời gian tới.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân phát biểu phiên bế mạc." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/181020201A13DA6A/18-10-2020DH_4609.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:503px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị Nguyễn Thiện Nh&acirc;n ph&aacute;t biểu phi&ecirc;n bế mạc.</em></span></div> <p style="text-align:left"><strong>Nhận r&otilde; vinh dự v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của TP mang t&ecirc;n B&aacute;c</strong></p> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n cho biết, tr&ecirc;n cơ sở dự b&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới, khu vực v&agrave; trong nước, Đại hội đ&atilde; thảo luận v&agrave; thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố trong 5 năm (2021 - 2025) ph&ugrave; hợp với vai tr&ograve;, vị tr&iacute; của TP.</p> <p>Đại hội đ&atilde; đề ra 26 chỉ ti&ecirc;u ph&aacute;t triển chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025 v&agrave; 3 Chương tr&igrave;nh đột ph&aacute;, 1 Chương tr&igrave;nh trọng điểm ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố, bao qu&aacute;t tất cả c&aacute;c lĩnh vực kinh tế, văn h&oacute;a - x&atilde; hội, x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng hệ thống ch&iacute;nh trị. Đại hội đ&atilde; thảo luận, d&acirc;n chủ đề cử, ứng cử v&agrave; bầu Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Th&agrave;nh phố kh&oacute;a XI gồm 61 đồng ch&iacute;, đại diện cho hơn 240.000 đảng vi&ecirc;n trong to&agrave;n Đảng bộ, bảo đảm ti&ecirc;u chuẩn, phẩm chất v&agrave; năng lực để g&aacute;nh v&aacute;c trọng tr&aacute;ch do Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP giao, đồng thời, thể hiện được t&iacute;nh kế thừa, đổi mới trong cơ cấu nh&acirc;n sự cấp ủy kh&oacute;a mới. Đại hội đ&atilde; bầu Đo&agrave;n Đại biểu của Đảng bộ TP, đại diện cho tr&iacute; tuệ, &yacute; ch&iacute;, bản lĩnh v&agrave; nguyện vọng của Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP tham dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/181020201A13DA6A/18-10-2020DH_4819.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:395px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM kh&oacute;a XI Trần Lưu Quang tặng hoa ch&uacute;c mừng Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy kh&oacute;a XI.</div> <p>Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ TP kh&oacute;a XI đ&atilde; b&agrave;y tỏ quyết t&acirc;m ph&aacute;t huy truyền thống &ldquo;Bản lĩnh, ki&ecirc;n cường, đo&agrave;n kết, năng động, s&aacute;ng tạo, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;, nhận r&otilde; vinh dự v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của TP mang t&ecirc;n B&aacute;c, kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu để l&atilde;nh đạo Đảng bộ Th&agrave;nh phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.</p> <p>Ch&uacute;c mừng Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ TPHCM kh&oacute;a XI, do đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n, B&iacute; thư Trung ương Đảng đứng đầu, đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n nhấn mạnh, th&agrave;nh c&ocirc;ng của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI l&agrave; động lực tinh thần v&agrave; ch&iacute;nh trị mạnh mẽ cổ vũ Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP tiến l&ecirc;n tận dụng thời cơ, ph&aacute;t huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP; ph&aacute;t huy truyền thống &quot;Bản lĩnh, ki&ecirc;n cường, đo&agrave;n kết, năng động, s&aacute;ng tạo, nghĩa t&igrave;nh&quot; để mở ra một giai đoạn ph&aacute;t triển mới với kh&iacute; thế mới của TP. Ngay sau Đại hội, c&aacute;c cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhanh ch&oacute;ng l&atilde;nh đạo, chỉ đạo tổ chức qu&aacute;n triệt v&agrave; cụ thể h&oacute;a Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI th&agrave;nh c&aacute;c chương tr&igrave;nh, kế hoạch triển khai thực hiện ngay trong năm 2021 v&agrave; cả nhiệm kỳ 2021 - 2025 trong Đảng bộ của m&igrave;nh.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Quang cảnh phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/181020201A13DA6A/18-10-2020DH_4717.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:380px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><em>Quang cảnh phi&ecirc;n bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.</em></div> <p>Đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI k&ecirc;u gọi to&agrave;n Đảng bộ với hơn 240.000 đảng vi&ecirc;n tiếp tục đo&agrave;n kết, quyết liệt hơn nữa, s&aacute;ng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, mở ra một giai đoạn ph&aacute;t triển mới của TP, v&igrave; cả nước, c&ugrave;ng cả nước, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của Nh&acirc;n d&acirc;n, kỷ niệm 100 năm c&oacute; Đảng, 100 năm th&agrave;nh lập nước Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng h&ograve;a - Nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam, xứng đ&aacute;ng l&agrave; TP mang t&ecirc;n Hồ Ch&iacute; Minh.</p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p>&nbsp;<strong>Thanhuytphcm.vn</strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;