Tổ xung kích chống trộm ở quận Bình Tân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Từ th&aacute;ng 6-2020, Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n (TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; th&agrave;nh lập 10 tổ xung k&iacute;ch an ninh thanh ni&ecirc;n (tổ xung k&iacute;ch) tại 10 phường của quận với mục đ&iacute;ch n&acirc;ng cao &yacute; thức ph&ograve;ng, chống trộm cắp, thủ đoạn của tội phạm&hellip; cho người d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33810/4-xung-kich_fzxi%20(1).jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>&nbsp;Đo&agrave;n vi&ecirc;n,&nbsp;hướng dẫn người d&acirc;n c&aacute;ch c&agrave;i đặt v&agrave; sử dụng ứng dụng Bluezone.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong style="font-size:16px">Người d&acirc;n được quan t&acirc;m, chăm lo</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một ng&agrave;y cuối th&aacute;ng 8, tổ xung k&iacute;ch của phường An Lạc A đ&atilde; g&otilde; cửa nhiều nh&agrave; d&acirc;n ở khu phố 8. Cảnh s&aacute;t khu vực đi hỏi thăm b&agrave; con về t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh, c&ograve;n c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, d&acirc;n qu&acirc;n, bảo vệ d&acirc;n phố th&igrave; tản ra hướng dẫn người d&acirc;n c&aacute;ch c&agrave;i đặt v&agrave; sử dụng ứng dụng Bluezone.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n tỉ mỉ cầm điện thoại hướng dẫn sử dụng ứng dụng n&agrave;y cho cả những người lớn tuổi để ph&ograve;ng tr&aacute;nh dịch bệnh. Người d&acirc;n cũng được nhắc nhở phải đeo khẩu trang khi ra đường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Phạm L&ecirc; Cường (56 tuổi) cho biết tổ xung k&iacute;ch n&agrave;y của phường thường xuy&ecirc;n đến khu phố, tổ d&acirc;n phố nhắc nhở b&agrave; con chống dịch,&nbsp;<a href="https://plo.vn/tags/Y2jhu5FuZyB0cuG7mW0gY-G6r3A=/chong-trom-cap.html" style="color: rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box; background: none; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2rem; text-decoration-line: none !important;">chống trộm cắp</a>&nbsp;khiến ai nấy rất phấn khởi. &ldquo;M&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y rất &yacute; nghĩa, khiến người d&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i cảm thấy bản th&acirc;n được chăm lo v&agrave; quan t&acirc;m. T&ocirc;i rất vui khi c&aacute;c bạn trẻ chịu kh&oacute; đi xuống d&acirc;n, l&agrave;m c&aacute;c việc thiết thực cho d&acirc;n&rdquo; - &ocirc;ng Cường n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ograve;n b&agrave; Trương Huệ Phương (62 tuổi) lại rất vui vẻ v&agrave; th&acirc;n quen với c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của tổ xung k&iacute;ch. B&agrave; Phương kể: &ldquo;Mỗi lần c&aacute;c thanh ni&ecirc;n, cảnh s&aacute;t khu vực xuống đều kiểm tra, dặn d&ograve; ch&uacute;ng t&ocirc;i kỹ c&agrave;ng. Giờ đi đ&acirc;u ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng kh&oacute;a cửa cẩn thận, ở nh&agrave; cũng đ&oacute;ng cửa kỹ c&agrave;ng, ph&ograve;ng khi trộm cắp thấy m&igrave;nh sơ hở m&agrave; lẻn v&agrave;o th&igrave; rất nguy hiểm. Nhờ vậy m&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh an ninh ở phường ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn, c&oacute; người lạ v&agrave;o l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i biết ngay&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp tục theo ch&acirc;n tổ xung k&iacute;ch của phường T&acirc;n Tạo A. Đ&acirc;y l&agrave; địa b&agrave;n c&oacute; c&ocirc;ng ty Pouyuen với phần đ&ocirc;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n đang lưu tr&uacute;, do vậy c&aacute;c thanh ni&ecirc;n chọn tuy&ecirc;n truyền v&agrave;o buổi tối để c&oacute; thể gặp được nhiều người hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại khu nh&agrave; lưu tr&uacute; tr&ecirc;n đường Tập Đo&agrave;n 6B, khu phố 1, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của tổ xung k&iacute;ch đ&atilde; g&otilde; cửa gần 20 ph&ograve;ng trọ để ph&aacute;t c&aacute;c tờ rơi về ph&ograve;ng chống dịch, c&aacute;c tờ rơi tuy&ecirc;n truyền về cao điểm ph&ograve;ng, chống tội phạm. &ldquo;C&aacute;c anh chị đi ra ngo&agrave;i nhớ kh&oacute;a cửa, gửi xe cho chủ nh&agrave; để ph&ograve;ng trộm cắp. Khi đi l&agrave;m ở nơi đ&ocirc;ng người cũng phải ch&uacute; &yacute; bảo vệ sức khỏe, t&agrave;i sản&rdquo; - cảnh s&aacute;t khu vực dặn d&ograve;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&agrave; Đ&agrave;o Thị Qu&aacute; (55 tuổi), chủ khu nh&agrave; lưu tr&uacute; của c&ocirc;ng nh&acirc;n, cho biết trước khi tổ xung k&iacute;ch của phường được th&agrave;nh lập, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, cảnh s&aacute;t khu vực cũng thường xuy&ecirc;n đến tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c th&ocirc;ng tin, chủ trương hay ch&iacute;nh s&aacute;ch của Nh&agrave; nước. &ldquo;T&ocirc;i cũng thường dặn d&ograve; c&ocirc;ng nh&acirc;n ở trọ phải giữ g&igrave;n t&agrave;i sản. Cũng nhờ dặn d&ograve; của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng an m&agrave; khu nh&agrave; của t&ocirc;i kh&aacute; ổn định, c&ocirc;ng nh&acirc;n sống rất h&ograve;a đồng&hellip;&rdquo; - b&agrave; Qu&aacute; chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>G&otilde; cửa từng nh&agrave; trọ c&ocirc;ng nh&acirc;n</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn L&ecirc; Trung Hiếu, Ph&oacute; B&iacute; thư Quận đo&agrave;n quận B&igrave;nh T&acirc;n, cho biết m&ocirc; h&igrave;nh tổ xung k&iacute;ch xuất ph&aacute;t từ thực tiễn địa b&agrave;n quận B&igrave;nh T&acirc;n c&oacute; d&acirc;n cư đ&ocirc;ng, nhiều d&acirc;n nhập cư, c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động&hellip; dẫn đến dễ ph&aacute;t sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo anh Hiếu, &yacute; tưởng x&acirc;y dựng c&aacute;c tổ xung k&iacute;ch được ấp ủ từ l&acirc;u nhưng do dịch COVID-19 n&ecirc;n m&atilde;i đến th&aacute;ng 6-2020 mới được triển khai. Tổ xung k&iacute;ch được th&agrave;nh lập ở 10 phường gồm c&aacute;c lực lượng: Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng an phường, bảo vệ d&acirc;n phố, d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ&hellip; phối hợp với nhau rất ăn &yacute;. Mục đ&iacute;ch l&agrave; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n, n&acirc;ng cao &yacute; thức ph&ograve;ng, chống trộm cắp, thủ đoạn của c&aacute;c loại tội phạm tại c&aacute;c khu lưu tr&uacute;, khu nh&agrave; trọ, nh&agrave; d&acirc;n ở khu phố tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&oacute; b&iacute; thư Quận đo&agrave;n quận B&igrave;nh T&acirc;n cũng cho biết h&igrave;nh thức tuy&ecirc;n truyền chủ yếu l&agrave; gửi thư mời người d&acirc;n tập hợp tại c&aacute;c khu phố hoặc đến g&otilde; cửa từng nh&agrave; d&acirc;n để tuy&ecirc;n truyền, t&ugrave;y theo đặc điểm, t&iacute;nh chất của từng địa b&agrave;n. &ldquo;C&aacute;c tổ xung k&iacute;ch c&ograve;n chọn c&aacute;c khu d&acirc;n cư trọng điểm từng xảy ra c&aacute;c vụ &aacute;n giết người, bu&ocirc;n b&aacute;n ma t&uacute;y, c&aacute;c khu d&acirc;n cư phức tạp về an ninh để tuy&ecirc;n truyền cho người d&acirc;n&rdquo; - anh Hiếu n&oacute;i th&ecirc;m.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>L&Ecirc; THOA</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;