Sinh hoạt CLB Lý luận trẻ Q2 quý 3 năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 19-9, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n 2 đ&atilde; tổ chức buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Khu đ&ocirc; thị Sala.</span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33791/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với hai chủ đề ch&iacute;nh: &quot;V&agrave;o Đo&agrave;n - t&ocirc;i được g&igrave;, mất g&igrave;?&quot; ; &quot;Phụ nữ tham gia v&agrave;o đời sống ch&iacute;nh trị - được hay mất?, đ<span style="color:rgb(5, 5, 5)">&acirc;y l&agrave; dịp để c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của C&acirc;u lạc bộ, những tri thức, nh&agrave; l&yacute; luận trẻ trao đổi c&aacute;c vấn đề, quan điểm của mỗi người về vai tr&ograve; của người c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, sự cống hiến của tuổi trẻ trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, g&oacute;p&nbsp;phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng v&agrave; ph&ograve;ng chống c&aacute;c biểu hiện ti&ecirc;u cực về tư tưởng, nhận thức trong giới trẻ hiện nay.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33791/thao%20luan.jpg" style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:338px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Thảo luận nh&oacute;m</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><strong><img alt="Các nhóm trình bày nội dung đã thảo luận" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33791/18.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c nh&oacute;m tr&igrave;nh b&agrave;y nội dung đ&atilde; thảo luận</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="Phần bình chọn của một nhóm phản biện khác" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33791/30.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Phần b&igrave;nh chọn của một nh&oacute;m phản biện</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Ngo&agrave;i ra, tại buổi sinh hoạt, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 2 đ&atilde; tiến h&agrave;nh trao giải hội thi ph&aacute;p luật trực tuyến qu&yacute; III năm 2020 cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị xuất sắc nhất qu&yacute;.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="Đơn vị tham gia tích cực nhất quý III" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33791/z2085224753744_1af8e90ff124c8ddc96bbe2feb2aa330.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n phường An Ph&uacute; được trao tặng Giấy khen Quận Đo&agrave;n 2 với th&agrave;nh t&iacute;ch đơn vị&nbsp;tham gia t&iacute;ch cực nhất qu&yacute; III</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>MINH TIẾN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;