'Điểm hẹn' chuyển cùng nhịp sống người trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Lấy mốc từ ng&agrave;y 4-9-1975, đến nay sau 45 năm trưởng th&agrave;nh, Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (NVHTN) TP.HCM hướng đến như một điểm hẹn tuổi trẻ với kh&ocirc;ng gian mang d&aacute;ng dấp hiện đại v&agrave; chuyển động c&ugrave;ng nhu cầu giới trẻ.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33767/12.jpg" style="height:366px; width:586px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Những lớp học kỹ năng, kh&oacute;a học vẽ tranh, cắm hoa tại kh&ocirc;ng gian tuổi trẻ s&aacute;ng tạo Youth space lu&ocirc;n thu h&uacute;t c&aacute;c bạn trẻ - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cố gắng tiệm cận với c&aacute;i mới v&igrave; nhận ra nhu cầu giữa c&aacute;c bạn trẻ với sự vận h&agrave;nh của nh&agrave; văn h&oacute;a c&oacute; khoảng c&aacute;ch lớn, nếu kh&ocirc;ng thu ngắn lại sẽ bị qu&ecirc;n ngay&quot; - Anh NGUYỄN HỒNG PH&Uacute;C (gi&aacute;m đốc Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n)</span></p> <p><span style="font-size:14px">Gần 18h, tiếng nhạc vang l&ecirc;n, những lớp học bắt đầu s&aacute;ng đ&egrave;n chờ đ&oacute;n học vi&ecirc;n đ&atilde; trở th&agrave;nh th&ocirc;ng lệ ở đ&acirc;y mỗi ng&agrave;y. Dẫn kh&aacute;ch dạo một v&ograve;ng, gi&aacute;m đốc NVHTN Nguyễn Hồng Ph&uacute;c kh&ocirc;ng giấu vẻ tự h&agrave;o khi khoe những kh&ocirc;ng gian mới được cải tạo tr&ecirc;n nền nguy&ecirc;n bản kh&ocirc;ng thay đổi của ng&ocirc;i nh&agrave; đ&atilde; hiện diện c&ugrave;ng tuổi trẻ TP h&agrave;ng chục năm qua.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Kho&aacute;c chiếc &aacute;o mới</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Ấy l&agrave; kh&ocirc;ng gian tuổi trẻ s&aacute;ng tạo Youth space, kh&ocirc;ng gian sảnh piano, nh&agrave; triển l&atilde;m t&aacute;c hại của ma t&uacute;y, khu vực d&agrave;nh cho sinh hoạt c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m, v&agrave; cả kh&ocirc;ng gian c&agrave; ph&ecirc; b&oacute;ng đ&aacute;... tất cả đều kho&aacute;c chiếc &aacute;o mới trẻ trung, năng động hơn so với trước đ&acirc;y!</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ngay sảnh từ cổng ch&iacute;nh v&agrave;o, c&aacute;c bức tường được cải tạo lại, vẽ trang tr&iacute; nghệ thuật. Đặt cạnh đ&oacute; l&agrave; chiếc đ&agrave;n piano m&agrave; ai biết chơi cứ việc ngồi v&agrave;o dạo một kh&uacute;c. Hai bức tường ngay mặt tiền cổng ch&iacute;nh Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n phủ rợp m&agrave;u xanh của những th&acirc;n d&acirc;y leo đem đến c&aacute;i nh&igrave;n dịu mắt, th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường, x&oacute;a đi cảm gi&aacute;c ngột ngạt của những khối b&ecirc;t&ocirc;ng vốn d&agrave;y đặc giữa trung t&acirc;m TP.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đặt ch&acirc;n v&agrave;o kh&ocirc;ng gian tuổi trẻ s&aacute;ng tạo Youth space, cảm gi&aacute;c đầu ti&ecirc;n l&agrave; một khu vực kh&aacute; hiện đại. Ph&ograve;ng học với thiết kế c&aacute;c d&atilde;y ghế ngồi bậc thang gi&uacute;p người dạy v&agrave; học tương t&aacute;c gần nhau hơn, kh&ocirc;ng qu&aacute; nặng nề trường lớp m&ocirc; phạm.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&aacute;c ph&ograve;ng họp ngăn bằng v&aacute;ch di động để khi cần sẽ dễ d&agrave;ng cải tạo th&agrave;nh ph&ograve;ng lớn hơn t&ugrave;y v&agrave;o lượng người d&ugrave;ng. &quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cho c&aacute;c bạn được mặc sức k&ecirc; b&agrave;n, xếp ghế theo &yacute; m&igrave;nh, miễn thấy thoải m&aacute;i nhất khi l&agrave;m việc, vui chơi trong kh&ocirc;ng gian n&agrave;y&quot; - anh Hồng Ph&uacute;c chia sẻ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">M&agrave; kinh ph&iacute; cải tạo &quot;ngốn&quot; gần 5,6 tỉ đồng ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng lấy từ ng&acirc;n s&aacute;ch một cắc! Một doanh nh&acirc;n lu&ocirc;n ủng hộ hoạt động của giới trẻ tặng... 4 tỉ đồng v&agrave; kh&ocirc;ng r&agrave;ng buộc bất cứ quyền lợi quảng c&aacute;o, truyền th&ocirc;ng n&agrave;o. Gạch l&oacute;t s&agrave;n hơn 900 triệu được một &ocirc;ng bầu b&oacute;ng đ&aacute; ủng hộ phần lớn, chỉ lấy một phần tượng trưng, c&acirc;y xanh cũng đi xin nốt.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Thậm ch&iacute; thiết kế kh&ocirc;ng gian của cả ngh&igrave;n m&eacute;t vu&ocirc;ng nhưng nh&oacute;m c&aacute;c bạn trẻ kiến tr&uacute;c cũng chỉ t&iacute;nh c&ocirc;ng thiết kế như tặng kh&ocirc;ng! Gi&aacute;m đốc Nguyễn Hồng Ph&uacute;c khoe c&oacute; phần liều khi quyết định cải tạo kh&ocirc;ng gian mới như thế v&igrave; ng&acirc;n s&aacute;ch đ&acirc;u c&oacute; phần chi n&agrave;o cho c&aacute;c hạng mục n&agrave;y, nhưng kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng l&agrave;m.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;Một thiết chế văn h&oacute;a phục vụ giới trẻ đang chuyển động qu&aacute; chậm sao c&oacute; thể l&agrave; nơi t&igrave;m đến l&yacute; tưởng với c&aacute;c bạn trẻ được. Ch&uacute;ng t&ocirc;i quyết liệt thay đổi tr&ecirc;n cơ sở c&aacute;i nền vốn c&oacute; của m&igrave;nh trong l&uacute;c chờ c&ocirc;ng tr&igrave;nh được x&acirc;y mới. Giới trẻ h&ocirc;m nay hiện đại, họ chuyển động rất nhanh, m&igrave;nh kh&ocirc;ng chuyển đ&atilde; l&agrave; kh&ocirc;ng theo kịp n&oacute;i g&igrave; đến đ&aacute;p ứng nhu cầu&quot; - anh Ph&uacute;c t&acirc;m tư.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Nhịp sống hiện đại</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Thật kh&oacute; để n&oacute;i rằng nơi n&agrave;y đ&atilde; đ&aacute;p ứng được nhu cầu của giới trẻ TP, ch&iacute; &iacute;t l&agrave; g&oacute;c độ thưởng thức văn h&oacute;a. Song c&ocirc;ng bằng m&agrave; n&oacute;i, sự chuyển động, nỗ lực thay đổi, tự l&agrave;m mới hoạt động l&agrave; đ&aacute;ng ghi nhận.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Chị Nguy&ecirc;n Giang (Q.9) n&oacute;i bản th&acirc;n chị c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh rất y&ecirc;u th&iacute;ch c&aacute;ch b&agrave;i tr&iacute; của lễ hội Tết Việt hằng năm tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. &quot;Cũng l&agrave; hoa mai, hoa đ&agrave;o nhưng mỗi năm t&ocirc;i lại thấy c&oacute; c&aacute;ch trang tr&iacute; kh&aacute;c, chưa kể c&oacute; chủ đề ri&ecirc;ng từng năm n&ecirc;n d&ugrave; nh&agrave; xa trung t&acirc;m nhưng cả nh&agrave; t&ocirc;i cũng đến tham quan, chụp h&igrave;nh&quot; - chị Giang n&oacute;i.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Nhưng nhịp sống thay đổi, giới trẻ th&iacute;ch ứng nhanh với sự chuyển động của x&atilde; hội đặt ra nhiều b&agrave;i to&aacute;n cả về nh&acirc;n lực lẫn cơ sở vật chất của ng&ocirc;i nh&agrave; tuổi trẻ n&agrave;y. Bạn Thanh Duy (Q.1) mong muốn c&oacute; những s&acirc;n chơi hiện đại, bắt kịp &quot;trend&quot; của giới trẻ v&agrave; &quot;phải l&agrave;m ngay khi tr&agrave;o lưu đ&oacute; đang thịnh h&agrave;nh, đang g&acirc;y sốt, c&oacute; vậy giới trẻ mới muốn&nbsp;t&igrave;m đến đ&acirc;y&quot;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;M&igrave;nh chờ hoạt động tập trung trở lại sau khi dịch tạm ổn, m&igrave;nh nhớ kh&ocirc;ng kh&iacute; những buổi cổ vũ cho đội b&oacute;ng Việt Nam ở s&acirc;n 4A, nhớ lắm&quot; - Th&agrave;nh Lu&acirc;n (sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh du lịch, Q.3) chia sẻ. Thu Hiền (Trường ĐH KHXH&amp;NV, ĐH Quốc gia TP.HCM) bồi hồi: &quot;Hai năm qua Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n với m&igrave;nh l&agrave; &quot;bến xe m&ugrave;a xu&acirc;n&quot; đặc biệt, k&eacute;o mọi người lại gần nhau hơn trong kh&ocirc;ng kh&iacute; se lạnh ng&agrave;y cuối năm chờ bước l&ecirc;n chuyến xe m&ugrave;a xu&acirc;n về sum họp b&ecirc;n gia đ&igrave;nh&quot;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Dịch COVID-19 ập đến, mọi chương tr&igrave;nh, hoạt động dự kiến gần như ngưng trệ. Nh&agrave; triển l&atilde;m t&aacute;c hại của ma t&uacute;y đ&atilde; đ&oacute;n cả ngh&igrave;n kh&aacute;ch trong cả năm qua nhưng hiện phải hạn chế đ&oacute;n kh&aacute;ch để đảm bảo an to&agrave;n ph&ograve;ng dịch.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&oacute; thể n&oacute;i lần đầu ti&ecirc;n một kh&ocirc;ng gian triển l&atilde;m về ma t&uacute;y gi&uacute;p kh&aacute;ch tham quan c&oacute; được trải nghiệm sống động qua &acirc;m thanh, phim ảnh, mẫu vật được đặt chế t&aacute;c v&agrave; nhập về từ nước ngo&agrave;i nh&igrave;n rất giống với sản&nbsp;phẩm thực tế.</span></p> <p><span style="font-size:14px">D&ugrave; đ&oacute;n sinh nhật tuổi 45 trong kh&ocirc;ng kh&iacute; kh&aacute; trầm lắng song tinh thần l&agrave; lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng. Anh Nguyễn Hồng Ph&uacute;c cho biết ngo&agrave;i c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức, số lượng cộng t&aacute;c vi&ecirc;n theo dự &aacute;n, chương tr&igrave;nh hiện kh&aacute; lớn. C&oacute; bạn l&agrave; sinh vi&ecirc;n trường quốc tế đang cộng t&aacute;c tại đ&acirc;y theo từng dự &aacute;n ri&ecirc;ng biệt v&agrave; đ&oacute; cũng l&agrave; nh&oacute;m đối tượng được Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n hướng đến khi mời cộng t&aacute;c.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;C&aacute;c ph&ograve;ng ban cũng được lưu &yacute; mời c&aacute;c bạn lứa 9X, 10X khi tuyển cộng t&aacute;c vi&ecirc;n v&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cần những người trẻ để c&oacute; luồng gi&oacute; mới cho hoạt động. Một số dự &aacute;n, chương tr&igrave;nh mới đang được ho&agrave;n thiện để khi thời điểm thuận lợi, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ ra mắt liền&quot; - anh Ph&uacute;c cho biết.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(102, 102, 102); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(252, 229, 205); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p><span style="font-size:14px"><strong>&quot;Địa chỉ đỏ&quot; của tuổi trẻ TP.HCM</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n hiện nay ch&iacute;nh l&agrave; địa chỉ số 4 Duy T&acirc;n trong thời kh&aacute;ng chiến chống Mỹ. Nơi đ&acirc;y vốn l&agrave; &quot;địa chỉ đỏ&quot;, được xem l&agrave; trung t&acirc;m đấu tranh ch&iacute;nh trị của thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh do Th&agrave;nh đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (nay l&agrave; Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM) l&atilde;nh đạo v&agrave; hiện c&ograve;n một ph&ograve;ng truyền thống tọa lạc trong tổng thể khu&ocirc;n vi&ecirc;n Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n lưu giữ nhiều h&igrave;nh ảnh, hiện vật mang gi&aacute; trị lịch sử. Tr&ecirc;n bức tường ngay mặt tiền tr&ecirc;n đường Phạm Ngọc Thạch c&ograve;n d&ograve;ng chữ &quot;4 Duy T&acirc;n - trung t&acirc;m đấu tranh c&ocirc;ng khai của tuổi trẻ th&agrave;nh phố thời đ&aacute;nh Mỹ&quot;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&acirc;u lạc bộ Thanh ni&ecirc;n ra đời năm 1975, đến năm 1979 ch&iacute;nh thức được n&acirc;ng cấp v&agrave; đổi t&ecirc;n th&agrave;nh Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n cho đến nay. Hiện nay, ng&ocirc;i nh&agrave; tuổi trẻ ấy vẫn được xem như một &quot;địa chỉ đỏ&quot; thời hiện đại với điểm hẹn của c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a nghệ thuật, giải tr&iacute;, học tập s&aacute;ng tạo, trau dồi kỹ năng, ph&aacute;t hiện v&agrave; đ&agrave;o tạo t&agrave;i năng trẻ... của lớp lớp thanh ni&ecirc;n TP mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></p> </div> <p style="text-align:right"><strong>QUỐC LINH (Tuổi Trẻ)</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;