Đoàn Saigon Co.op: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ quý III năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 27-8-2020, CLB L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp c&ugrave;ng Chi đo&agrave;n Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức sinh hoạt chuy&ecirc;n đề trong qu&yacute; III với chủ đề &quot;Vai tr&ograve; của Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave;&nbsp;tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh với thắng lợi C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m&nbsp;năm 1945&quot; tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33758/nghe thuyet trinh.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Hoạt động tham quan bảo t&agrave;ng,&nbsp;lắng nghe thuyết tr&igrave;nh về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong chương tr&igrave;nh sinh hoạt, CLB L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp c&ugrave;ng Chi đo&agrave;n Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute;&nbsp;Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; d&acirc;ng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; tham quan bảo t&agrave;ng; xem phim tư liệu &quot;Ng&agrave;y độc lập&quot;; lắng nghe phần b&aacute;o c&aacute;o về diễn biến, &yacute; nghĩa lịch sử của C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m&nbsp;năm 1945 v&agrave; tham gia cuộc thi t&igrave;m hiểu về c&aacute;ch mạng th&aacute;ng t&aacute;m, Quốc kh&aacute;nh nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33758/xem phim.JPG" style="font-size:14px; height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Hoạt động xem phim tư liệu &quot;Ng&agrave;y độc lập&quot;</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Từ&nbsp;chủ đề &ldquo;Vai tr&ograve; của chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh với thắng lợi C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m 1945&rdquo;, Ban chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ chia th&agrave;nh 3 tổ (từ 10 đến 15 người) c&ugrave;ng thảo luận, trao đổi c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của người trẻ trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;&nbsp;về tuy&ecirc;n truyền, lan tỏa th&ocirc;ng tin t&iacute;ch cực, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch tr&ecirc;n internet, mạng x&atilde; hội&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nếu được trực tiếp chứng kiến cuộc tranh luận s&ocirc;i nổi của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong c&acirc;u lạc bộ trong c&aacute;c buổi sinh hoạt</span><span style="font-size:14px">, hẳn ai cũng phải nghĩ l&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; chuẩn bị nội dung thảo luận từ rất l&acirc;u, với h&agrave;m lượng kiến thức phong ph&uacute;. Mỗi bạn bằng tất cả gi&aacute;c quan, kiến thức của m&igrave;nh kh&ocirc;ng ngần ngại thể hiện quan điểm v&agrave; sẽ&nbsp;l&agrave; &ldquo;thiệt th&ograve;i&rdquo; khi tham gia c&acirc;u lạc bộ&nbsp;&nbsp;nếu ai kh&ocirc;ng n&oacute;i l&ecirc;n &yacute; kiến của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33758/thao luan.JPG" style="font-size:14px; height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c tổ&nbsp;thảo luận, trao đổi&nbsp;về Chủ đề&nbsp;&quot;Vai tr&ograve; của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh với thắng lợi c&aacute;ch mạng th&aacute;ng t&aacute;m 1945&quot;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33758/chup hinh luu niem.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n Saigon Co.op v&agrave; Chi đo&agrave;n Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - Chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh chụp h&igrave;nh lưu niệm&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">THANH T&Ugrave;NG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;