Gần 7 tỉ bước chân đồng hành ‘Tiếp sức đến trường’

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 16-8, tổng kết chương tr&igrave;nh đi bộ đồng h&agrave;nh trực tuyến &quot;Tiếp sức đến trường&quot; năm 2020, ban tổ chức cho biết gần 7 tỉ bước ch&acirc;n đ&atilde; được t&iacute;ch lũy, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng ước mơ đến trường của sinh vi&ecirc;n vượt kh&oacute;.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-7-15975531753571897442648.jpg" style="height:328px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ủy vi&ecirc;n ban bi&ecirc;n tập b&aacute;o Tuổi Trẻ Nguyễn Thị Hương (tr&aacute;i) trao hoa cảm ơn đại diện c&aacute;c đơn vị t&agrave;i trợ đ&atilde; đồng h&agrave;nh, ủng hộ quỹ &quot;Tiếp sức đến trường&quot; năm 2020 - Ảnh: Q.L.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua ứng dụng v&iacute; điện tử MoMo, chỉ sau 7 ng&agrave;y ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh, việc t&igrave;m kiếm 1 tỉ bước ch&acirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh như mục ti&ecirc;u ban đầu đ&atilde; c&aacute;n đ&iacute;ch, d&ugrave; chương tr&igrave;nh diễn ra trong 25 ng&agrave;y.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;Con số đạt được từ chương tr&igrave;nh cũng l&agrave; con số khao kh&aacute;t cho nhiều hoạt động kh&aacute;c. Cảm ơn c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ, đơn vị đồng h&agrave;nh đ&atilde; tạo ra một m&ugrave;a h&egrave; hết sức &yacute; nghĩa khi c&ugrave;ng gi&uacute;p nhau th&oacute;i quen thể dục n&acirc;ng cao sức khỏe mỗi ng&agrave;y, vừa g&oacute;p v&agrave;o quỹ đồng h&agrave;nh với ước mơ đến trường&quot; - Anh Ng&ocirc; Minh Hải (Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM) cho biết.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-1-1597553281856706957447.jpg" style="height:432px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">B&agrave; Nguyễn Th&ugrave;y Mai (phải) - Quỹ &quot;Đồng h&agrave;nh nh&agrave; n&ocirc;ng&quot;, C&ocirc;ng ty cổ phần ph&acirc;n b&oacute;n B&igrave;nh Điền - trao số tiền ủng hộ quỹ cho b&aacute;o Tuổi Trẻ - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p><span style="font-size:14px">Tương ứng với số bước ch&acirc;n t&iacute;ch lũy, quỹ học bổng &quot;Tiếp sức đến trường&quot; năm 2020 của b&aacute;o Tuổi Trẻ t&iacute;nh đến ng&agrave;y 16-8 đ&atilde; c&oacute; 8,15 tỉ đồng do nhiều đơn vị, c&acirc;u lạc bộ &quot;Tiếp sức đến trường&quot; c&ugrave;ng bạn đọc đ&oacute;ng g&oacute;p, tiếp sức cho sinh vi&ecirc;n vượt kh&oacute; đến trường.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong đ&oacute;, Hội Doanh nh&acirc;n Bến Tre tại TP.HCM ủng hộ 400 triệu đồng, C&ocirc;ng ty cổ phần ph&aacute;t triển bất động sản Ph&aacute;t Đạt 500 triệu đồng, Quỹ khuyến học Vinacam (Tập đo&agrave;n Vinacam) 500 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c c&acirc;u lạc bộ &quot;Tiếp sức đến trường&quot; một số tỉnh, th&agrave;nh l&agrave; nh&agrave; hảo t&acirc;m quen thuộc của quỹ như: Tiền Giang 500 triệu đồng, Thừa Thi&ecirc;n Huế 750 triệu đồng, Quảng Nam - Đ&agrave; Nẵng 1,5 tỉ đồng v&agrave; c&acirc;u lạc bộ &quot;Nghĩa t&igrave;nh Quảng Trị&quot; 1 tỉ đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, Quỹ &quot;Đồng h&agrave;nh nh&agrave; n&ocirc;ng&quot; của C&ocirc;ng ty cổ phần ph&acirc;n b&oacute;n B&igrave;nh Điền đ&oacute;ng g&oacute;p 3 tỉ đồng cho quỹ năm nay.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-2-1597553361466262473563.jpg" style="height:433px; text-align:center; width:586px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Ph&oacute; chủ nhiệm c&acirc;u lạc bộ &ldquo;Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đ&agrave; Nẵng Kiều Thị Kim Lan (phải) trao tiền ủng hộ quỹ cho b&aacute;o Tuổi Trẻ - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-3-15975533832181404824334.jpg" style="height:416px; width:586px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">TS Nguyễn Thiện Tống (phải) - c&acirc;u lạc bộ &quot;Tiếp sức đến trường&quot; Thừa Thi&ecirc;n Huế - ủng hộ quỹ cho b&aacute;o Tuổi Trẻ - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-4-1597553408199215160153.jpg" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Chủ nhiệm c&acirc;u lạc bộ &quot;Tiếp sức đến trường&quot; Tiền Giang Nguyễn Kim Lan (phải) ủng hộ quỹ cho b&aacute;o Tuổi Trẻ - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-5-1597553440243173369880.jpg" style="height:447px; width:586px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Trịnh Thanh Dũng (phải) - gi&aacute;m đốc kinh doanh Tập đo&agrave;n Vinacam, Quỹ khuyến học Vinacam - ủng hộ quỹ cho b&aacute;o Tuổi Trẻ - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-6-15975534567462101916503.jpg" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Huỳnh Kỳ Tr&acirc;n (phải) - đại diện c&acirc;u lạc bộ Doanh nh&acirc;n Bến Tre tại TP.HCM - ủng hộ quỹ cho b&aacute;o Tuổi Trẻ - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại buổi tổng kết, 15 sinh vi&ecirc;n một số trường tại TP.HCM đ&atilde; được nhận suất học bổng trị gi&aacute; 18 triệu đồng/suất.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Cảm ơn những tấm l&ograve;ng v&agrave;ng, sinh vi&ecirc;n được nhận học bổng Hồ Thị Thu Hiền (Trường đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; nh&acirc;n văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) n&oacute;i suất học bổng kh&ocirc;ng chỉ chia sẻ về vật chất m&agrave; c&ograve;n l&agrave; niềm an ủi rất lớn về tinh thần với những sinh vi&ecirc;n ngh&egrave;o kh&oacute; trong cảnh trọ học xa nh&agrave;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;T&ocirc;i tin rằng cuộc sống chưa bao giờ l&agrave; ng&otilde; cụt, v&agrave; bản th&acirc;n t&ocirc;i chưa bao giờ ngừng ước mơ, bởi khi c&aacute;nh cửa n&agrave;y kh&eacute;p lại sẽ lu&ocirc;n c&oacute; c&aacute;nh cửa kh&aacute;c mở ra với mỗi người&quot; - Thu Hiền b&agrave;y tỏ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, 10 bạn trẻ c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch cao khi tham gia t&iacute;ch lũy bước ch&acirc;n đi bộ trực tuyến đ&atilde; được nhận qu&agrave; của ban tổ chức chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-9-15975534851771137926287.jpg" style="height:296px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Ng&ocirc; Minh Hải trao học bổng cho c&aacute;c sinh vi&ecirc;n tại buổi tổng kết chương tr&igrave;nh ng&agrave;y 16-8 - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-10-1597553502711982893924.jpg" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c sinh vi&ecirc;n được nhận học bổng tại buổi tổng kết chương tr&igrave;nh ng&agrave;y 16-8 - Ảnh: Q.L.</em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh đi bộ đồng h&agrave;nh trực tuyến &quot;Tiếp sức đến trường&quot; năm 2020 do Th&agrave;nh đo&agrave;n, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM phối hợp c&ugrave;ng v&iacute; điện tử MoMo thực hiện, g&acirc;y quỹ ủng hộ quỹ &quot;Tiếp sức đến trường&quot; của b&aacute;o Tuổi Trẻ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Diễn ra từ ng&agrave;y 20-7 đến 14-8, chương tr&igrave;nh đ&atilde; t&iacute;ch lũy được gần 7 tỉ bước ch&acirc;n so với kỳ vọng đạt 1 tỉ bước ch&acirc;n như ban đầu. Tương ứng với mỗi người t&iacute;ch lũy đủ 100.000 bước ch&acirc;n sẽ c&oacute; 200.000 đồng được g&oacute;p v&agrave;o quỹ học bổng &quot;Tiếp sức đến trường&quot; do C&ocirc;ng ty cổ phần ph&acirc;n b&oacute;n B&igrave;nh Điền t&agrave;i trợ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-8-1597553522538934069420.jpg" style="height:484px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đại diện Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM trao hoa cảm ơn đại diện v&iacute; điện tử MoMo (tr&aacute;i) đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thực hiện chương tr&igrave;nh - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2020/8/16/ql-tong-ket-di-bo-tsdt-11-15975535439061487025229.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Tặng qu&agrave; cảm ơn 10 bạn trẻ tham gia chương tr&igrave;nh c&oacute; số bước ch&acirc;n t&iacute;ch lũy cao - Ảnh: Q.L.</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC LINH (Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;