Chính thức phát hành dự án cộng đồng "Chuyện nhỏ thôi"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Với vai tr&ograve; v&agrave; vị thế của một th&agrave;nh phố trọng điểm, một trung t&acirc;m lớn về kinh tế &ndash; văn h&oacute;a, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đang ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp, vận dụng s&aacute;ng tạo Nghị quyết của &ETH;ảng để x&acirc;y dựng một th&agrave;nh phố văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh, xứng đ&aacute;ng với kỳ vọng của người d&acirc;n th&agrave;nh phố v&agrave; cả nước.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33716/cv-chuyennhothoi.jpg" style="height:218px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong bối cảnh đ&oacute;, việc x&acirc;y dựng n&eacute;t đẹp trong văn h&oacute;a ứng xử l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của mỗi người d&acirc;n Th&agrave;nh phố, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c bạn trẻ. Tuy nhi&ecirc;n, đ&acirc;u đ&oacute; vẫn c&ograve;n những h&agrave;nh vi &ldquo;lệch chuẩn&rdquo; trong giao tiếp, khiến m&ocirc;i trường chung trở n&ecirc;n thiếu l&agrave;nh mạnh, ảnh hưởng đến tất cả những người xung quanh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Để hướng tới vẻ đẹp ch&acirc;n, thiện, mỹ trong cuộc sống, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao đời sống văn h&oacute;a tinh thần cho người d&acirc;n n&oacute;i chung, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Tp. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; thực thi sứ mệnh của m&igrave;nh bằng dự &aacute;n cộng đồng mang t&ecirc;n &ldquo;<strong><em>Chuyện nhỏ th&ocirc;i&rdquo;</em></strong><em>.</em>&nbsp;Đ&acirc;y cũng l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh ch&agrave;o mừng&nbsp;<strong><em>kỷ niệm 45 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Tp. Hồ Ch&iacute; Minh (04/9/1975 &ndash; 04/9/2020)</em></strong>.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><em>Chuyện nhỏ th&ocirc;i</em>&nbsp;l&agrave; một loạt video clip gồm 45 tập, mỗi tập l&agrave; một c&acirc;u chuyện về văn h&oacute;a ứng xử, văn h&oacute;a giao tiếp nơi c&ocirc;ng cộng &ndash; khu d&acirc;n cư, c&ocirc;ng vi&ecirc;n, bệnh viện, trường học, trung t&acirc;m thương mại, si&ecirc;u thị, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, khu vui chơi giải tr&iacute; &ndash; với sự tham gia diễn xuất của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng. Với những t&igrave;nh huống mang đậm dấu ấn đời sống v&agrave; c&aacute;ch thể hiện sinh động, duy&ecirc;n d&aacute;ng,&nbsp;<em>Chuyện nhỏ th&ocirc;i</em>&nbsp;l&agrave; một lời nhắc nhở nhẹ nh&agrave;ng về c&aacute;ch giao tiếp, ứng xử ph&ugrave; hợp nơi c&ocirc;ng cộng. Tất cả nhằm mục đ&iacute;ch tuy&ecirc;n truyền v&agrave; định hướng h&agrave;nh vi cho mọi người, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường văn h&oacute;a l&agrave;nh mạnh, nh&acirc;n văn v&agrave; nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Để&nbsp;<em>Chuyện nhỏ th&ocirc;i</em>&nbsp;đến với tất cả mọi người, mỗi ng&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đăng tải một tập phim tr&ecirc;n trang Fanpage v&agrave; K&ecirc;nh Youtube ch&iacute;nh thức của Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n tại địa chỉ:</span></p> <div class="wp-block-embed__wrapper" style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">https://www.facebook.com/fanpagenvhtn/</span></div> <div class="wp-block-embed__wrapper" style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="font-size:14px">https://www.youtube.com/c/NhaVanHoaThanhNienChannel</span></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n đ&acirc;y, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Tp. Hồ Ch&iacute; Minh tr&acirc;n trọng cảm ơn c&aacute;c anh chị em văn nghệ sĩ đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng dự &aacute;n n&agrave;y:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>C&aacute;c nghệ sĩ, diễn vi&ecirc;n</strong><strong>:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">NSND Kim Xu&acirc;n, NSUT Trịnh Kim Chi, NSUT Tuyết Thu, NSUT V&acirc;n Kh&aacute;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nghệ sĩ Ngọc Lan, Hải L&yacute;, Hiền Mai, Đ&agrave;o V&acirc;n Anh, Tiết Cương, Phi Thanh V&acirc;n, Đại Nghĩa, Qu&yacute; B&igrave;nh, Đ&igrave;nh To&agrave;n, V&acirc;n Trang, Hạnh Th&uacute;y, Kiều Trinh, Ph&uacute;c An, Kha Ly, V&acirc;n Thanh, Thanh Thiện, Lam Phương, Phan Vũ, Nhật Hồng, Tuấn Đinh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nh&agrave; bi&ecirc;n kịch Thanh Hương, Hoa hậu Đ&agrave;m Lưu Ly.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>C&aacute;c ca sĩ, nh&oacute;m nhạc:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ca sĩ Nguyễn Phi H&ugrave;ng, Quốc Đại, Nam Cường, Kyo York, Ch&iacute; Thiện, Dương Hồng Loan, B&aacute; Thắng, Vy Oanh, Sơn Ngọc Minh, Sơn Ca, Trương Bảo Như, Minh Sang, Henry Ngọc Thạch, Quảng Tiến Đạt, Ju Uy&ecirc;n Nhi, Bảo Nghi, Nh&oacute;m MTV.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>C&aacute;c người dẫn chương tr&igrave;nh</strong><strong>:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">MC Quỳnh Hoa, Phước Lập, Quốc B&igrave;nh, Anh Qu&acirc;n, Xu&acirc;n Hiếu, T&ugrave;ng Leo, Ngọc Ti&ecirc;n, Ph&ugrave;ng Thế Phi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong thời gian tới, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Tp. Hồ Ch&iacute; Minh rất mong tiếp tục đ&oacute;n nhận t&igrave;nh cảm v&agrave; sự đồng h&agrave;nh của c&aacute;c văn nghệ sĩ, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể kh&aacute;c quan t&acirc;m đến dự &aacute;n nh&acirc;n văn n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Mọi th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan dự &aacute;n, vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Nhạc sĩ Nguyễn Th&aacute;i Hiệp (0938292978) &ndash; Trường Ph&ograve;ng Văn h&oacute;a &ndash; Thể thao, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><em>Theo&nbsp;<a href="http://nvhtn.org.vn/">http://nvhtn.org.vn</a></em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;