Chạm để “tôi luyện” đam mê

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33713/0.jpg" style="height:293px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai năm liền l&agrave; chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia s&ocirc;i nổi c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, Huỳnh Minh T&agrave;i - học sinh lớp chuy&ecirc;n Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền <em>(quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</em> lại c&oacute; một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với T&agrave;i, Lịch sử kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một m&ocirc;n học, đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; một &quot;người bạn&quot; v&agrave; l&agrave; niềm đam m&ecirc; bất tận trong h&agrave;nh tr&igrave;nh học tập v&agrave; trưởng th&agrave;nh của cậu bạn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33713/2%20final.jpg" style="height:142px; width:300px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&igrave;nh y&ecirc;u đối với bộ m&ocirc;n Lịch sử của Minh T&agrave;i bắt đầu từ chuyến đi thực tế tại Bảo t&agrave;ng Chứng t&iacute;ch Chiến tranh hồi cấp 2. Khi ấy, nhận định &ldquo;Lịch sử l&agrave; một m&ocirc;n học kh&ocirc; khan&rdquo; kh&ocirc;ng c&ograve;n đ&uacute;ng với T&agrave;i khi bạn cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng hứng th&uacute; v&agrave; l&ocirc;i cuốn bởi những c&acirc;u chuyện v&agrave; hiện vật được lưu lại từ thời &ldquo;bơm giật bơm rung&rdquo; ở bảo t&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Theo m&igrave;nh, m&ocirc;n Sử kh&ocirc;ng hề kh&ocirc; khan v&agrave; kh&oacute; nhớ nếu ch&uacute;ng ta tiếp cận n&oacute; đ&uacute;ng c&aacute;ch. Với những hoạt động như: tổ chức s&acirc;n chơi lịch sử vui, th&agrave;nh lập c&acirc;u lạc bộ Lịch sử, tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh du khảo c&aacute;c địa chỉ đỏ,&hellip; sẽ một phần gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ y&ecirc;u Sử lẫn chưa y&ecirc;u c&oacute; một s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch v&agrave; tiếp thu kiến thức Lịch Sử dễ d&agrave;ng hơn&rdquo;, T&agrave;i cho biết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, với một học sinh chuy&ecirc;n Văn như Minh T&agrave;i, kiến thức lịch sử l&agrave; một &ldquo;người bạn&rdquo; kh&ocirc;ng thể thiếu gi&uacute;p những b&agrave;i văn của cậu bạn trở n&ecirc;n s&acirc;u sắc hơn. Đồng thời, Lịch sử cũng gi&uacute;p cậu bạn hiểu được gi&aacute; trị v&agrave; &yacute; nghĩa thực sự của t&aacute;c phẩm văn học th&ocirc;ng qua ho&agrave;n cảnh lịch sử cụ thể. &ldquo;Kh&ocirc;ng những vậy, hiểu về lịch sử c&ograve;n &lsquo;v&ocirc; t&igrave;nh&rsquo; gi&uacute;p m&igrave;nh trở th&agrave;nh một hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch khi c&oacute; thể kể cho bạn b&egrave;, người th&acirc;n nghe về nguồn gốc của những t&ecirc;n đường, t&ecirc;n c&ocirc;ng vi&ecirc;n mỗi khi đi ngang qua&rdquo;, T&agrave;i h&agrave;o hứng chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33713/9.1.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">B&ecirc;n cạnh l&agrave; một học sinh giỏi c&aacute;c m&ocirc;n x&atilde; hội, Minh T&agrave;i c&ograve;n l&agrave; một &quot;thủ lĩnh&quot; xuất sắc khi gi&agrave;nh giải ba Hội thi &ldquo;Đi t&igrave;m thủ lĩnh học sinh Trung học phổ th&ocirc;ng&rdquo; cấp th&agrave;nh phố năm học 2019 - 2020. N&oacute;i về Hội thi, Minh T&agrave;i chia sẻ:</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;&ldquo;Cuộc thi đ&atilde; cho m&igrave;nh rất nhiều cảm x&uacute;c kh&aacute;c nhau từ vui, buồn đến tự h&agrave;o. Lần đầu m&igrave;nh biết l&agrave;m một Vlog để giới thiệu về nhiệm vụ của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Trung học phổ th&ocirc;ng. Lần đầu m&igrave;nh d&aacute;m đứng ra tranh biện. Lần đầu m&igrave;nh tự chuẩn bị tiết mục cho phần thi T&agrave;i năng thật ho&agrave;nh tr&aacute;ng. Trải qua những &ldquo;lần đầu ti&ecirc;n&rdquo; như thế, m&igrave;nh nhận ra được rất nhiều những kh&iacute;a cạnh m&agrave; bản th&acirc;n c&ograve;n thiếu, c&ograve;n chưa tự tin để cố gắng ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n hơn nữa&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến thời điểm hiện tại, Lịch sử kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; một m&ocirc;n học m&agrave; n&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh người bạn v&agrave; đam m&ecirc; của Minh T&agrave;i. Việc tham gia cuộc thi &ldquo;Tự h&agrave;o Sử Việt&rdquo; v&agrave; gi&agrave;nh giải Khuyến kh&iacute;ch chung cuộc của Hội thi cũng l&agrave; một cột mốc tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh chinh phục đam m&ecirc; của cậu.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33713/1.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Minh T&agrave;i quan niệm: &ldquo;Tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh đ&oacute;, ch&uacute;ng ta c&oacute; nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt th&aacute;ch thức v&agrave; mu&ocirc;n v&agrave;n l&yacute; do để ch&ugrave;n ch&acirc;n nhưng sẽ thật tệ nếu n&oacute; xuất ph&aacute;t từ &yacute; muốn từ bỏ của bản th&acirc;n. Vậy n&ecirc;n, m&igrave;nh lu&ocirc;n động vi&ecirc;n bản th&acirc;n, r&egrave;n luyện &yacute; ch&iacute; mạnh mẽ để theo đuổi đam m&ecirc;, mỗi khi gặp kh&oacute; khăn sẽ tạm dừng&nbsp;chứ nhất định kh&ocirc;ng từ bỏ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33713/4.jpg" style="height:127px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">L&agrave; một cậu bạn lớn l&ecirc;n v&agrave; trưởng th&agrave;nh từ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội, l&ecirc;n cấp ba T&agrave;i tiếp tục tham gia c&aacute;c hoạt động của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, đặc biệt l&agrave; những hoạt động t&igrave;nh nguyện với nhiều trải nghiệm &yacute; nghĩa. &ldquo;Bản th&acirc;n m&igrave;nh đ&atilde; thực sự thay đổi rất nhiều qua m&ugrave;a Hoa Phượng Đỏ năm 2019 - m&ugrave;a hoa gi&uacute;p m&igrave;nh trưởng th&agrave;nh v&agrave; biết y&ecirc;u thương nhiều hơn&rdquo;, T&agrave;i cho biết.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Năm học n&agrave;y, Minh T&agrave;i vừa giữ chức Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường, vừa l&agrave; Chỉ huy Ph&oacute; Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ của trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. T&agrave;i cho biết em v&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; thực hiện nhiều hoạt động trong chiến dịch như: B&aacute;n nước để g&acirc;y quỹ từ thiện, S&aacute;ng tạo s&acirc;n chơi Khoa học vui, l&agrave;m c&aacute;c sản phẩm &ldquo;handmade&rdquo; g&acirc;y quỹ, trao những phần qu&agrave; d&agrave;nh cho c&aacute;c em c&oacute; ho&agrave;n cảnh cơ nhỡ, kh&oacute; khăn tại Củ Chi,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;Điều m&agrave; m&igrave;nh t&acirc;m đắc sau mỗi lần tham gia hoạt động ch&iacute;nh l&agrave; những nụ cười hồn nhi&ecirc;n, vui tươi của c&aacute;c em, những c&aacute;i &ocirc;m, c&aacute;i bắt tay động vi&ecirc;n của c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện d&agrave;nh cho nhau, sự mừng rỡ khi b&aacute;n được h&agrave;ng v&agrave; thu về số tiền quỹ &yacute; nghĩa,&hellip; Tất cả chỉ l&agrave; những điều rất nhỏ nhưng n&oacute; c&oacute; sức lay động cực lớn mỗi khi m&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c bạn nhớ lại&rdquo;, T&agrave;i chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33713/5.jpg" style="height:500px; width:333px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Năm nay, dịch bệnh COVID-19 ập đến bất ngờ n&ecirc;n những hoạt động t&igrave;nh nguyện cũng phải tạm ho&atilde;n, Minh T&agrave;i cũng hy vọng rằng c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện sẽ triển khai những m&ocirc; h&igrave;nh hoạt động trực tuyến, tạo c&aacute;c sản phẩm truyền th&ocirc;ng để tuy&ecirc;n truyền về những c&aacute;ch ph&ograve;ng chống dịch bệnh, t&aacute;c động t&iacute;ch cực đến người d&acirc;n để họ an t&acirc;m hơn cũng như kịp thời ph&ograve;ng chống dịch hiệu quả.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span> &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33713/7.jpg" style="height:300px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>NỘI DUNG: TRẦN Đ&Agrave;O - NGỌC THẢO</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>THIẾT KẾ:&nbsp;THANH TUẤN</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;