Từ 3-7: Hãng Phim Trẻ sẽ mang 'Điện ảnh trong mắt trẻ thơ' tại các trường Tiểu học.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Từ ng&agrave;y 03-7-2020, H&atilde;ng Phim Trẻ sẽ tổ chức tiếp hoạt động Điện ảnh trong mắt trẻ thơ tại c&aacute;c trường Tiểu học. V&agrave; nhận lịch đăng k&yacute; từ 14/7 &ndash; 30/8/2020 cho c&aacute;c điểm sinh hoạt H&egrave; to&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nội dung chương tr&igrave;nh: tổ chức cho thiếu nhi xem phim hoạt h&igrave;nh, sinh hoạt &yacute; nghĩa b&agrave;i học bổ &iacute;ch từ phim vừa xem, giao lưu tham gia c&aacute;c điệu nhảy vui tươi, s&ocirc;i động c&ugrave;ng với thần thượng của kids như Thơ Nguyễn, tặng qu&agrave; giao lưu c&oacute; chữ k&yacute; từ c&aacute;c cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam; tặng ch&aacute;o Yến Việt, sữa hộp Kun, sữa chua Kun cho mỗi B&eacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, khi tham gia chương tr&igrave;nh, c&aacute;c B&eacute; sẽ được tiếp x&uacute;c với ứng dụng c&ocirc;ng nghệ thực tế Ảo &ndash; được nh&igrave;n thấy m&igrave;nh trong c&aacute;c hoạt động, qua đ&acirc;y khuyến khích c&aacute;c B&eacute; th&ecirc;m y&ecirc;u th&iacute;ch, hứng thú trong r&egrave;n luyện thể dục, được tích điểm và nhận quà trong quá trình vận động qua App công nghệ, gi&uacute;p c&aacute;c B&eacute; sẽ c&ugrave;ng phụ huynh sử dụng smart phone c&oacute; hiệu quả trong thời đại mới.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đơn vị nhanh ch&oacute;ng đăng k&yacute; lịch để H&atilde;ng Phim Trẻ sắp xếp, mỗi thiếu nhi khi tham gia đều được nhận qu&agrave; c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; được chăm lo (miễn ph&iacute;) nh&eacute;!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Li&ecirc;n hệ: Chị Trịnh Thị&nbsp;Yến &ndash; Ph&oacute; ph&ograve;ng Truyền th&ocirc;ng Sự kiện (0972 488430)</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">HPT</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;