Tổng kết Hội thi trực tuyến dành cho phụ trách Đội, phụ trách thiếu nhi thành phố năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Nhằm đ&aacute;nh gi&aacute;, r&uacute;t kinh nghiệm từ kết quả thực hiện nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố qu&yacute; III, trao đổi, định hướng về c&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m trong qu&yacute; IV, g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c mục ti&ecirc;u, y&ecirc;u cầu theo kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; đề ra, chiều ng&agrave;y 02/7/2020, Hội Đồng Đội th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Hội nghị giao ban Hội đồng Đội quận, huyện qu&yacute; III/2020 v&agrave; tổng kết, trao giải Hội thi trực tuyến d&agrave;nh cho phụ tr&aacute;ch Đội, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi th&agrave;nh phố năm 2020.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33610/Trao%20BK.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hội nghị được đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; Thư, Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố chủ tr&igrave;, c&ugrave;ng sự tham dự của c&aacute;c anh chị th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Đội th&agrave;nh phố, c&aacute;c anh chị đại diện Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố, Nh&agrave; xuất bản Trẻ, B&aacute;o Khăn qu&agrave;ng Đỏ, H&atilde;ng phim Trẻ; c&aacute;c anh chị đại diện Thường trực Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện, đặc biệt l&agrave; sự c&oacute; mặt của c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch Đội, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi ti&ecirc;u biểu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hội thi trực tuyến d&agrave;nh cho phụ tr&aacute;ch Đội, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi th&agrave;nh phố năm 2020 với chủ đề &ldquo;R&egrave;n luyện kỹ năng - Thực h&agrave;nh s&aacute;ng tạo&rdquo; đ&atilde; thu h&uacute;t&nbsp; 2.431 th&iacute; sinh tham gia phần thi trắc nghiệm v&agrave; 537 đoạn phim ngắn về c&aacute;c nội dung gắn với hoạt động gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện kiến thức, kỹ năng cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tổng kết sự tham gia t&iacute;ch cực, s&ocirc;i nổi của lực lượng Phụ tr&aacute;ch Đội, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi to&agrave;n th&agrave;nh phố, Ban tổ chức hội thi đ&atilde; tuy&ecirc;n dương, khen thưởng 4 tập thể c&oacute; số lượng th&iacute; sinh tham gia t&iacute;ch cực ở cả 2 đợt thi (Quận 1, Quận Thủ Đức, Huyện Củ Chi v&agrave; H&oacute;c M&ocirc;n) v&agrave; biểu dương, khen thưởng 27 c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu được c&ocirc;ng nhận Th&iacute; sinh tham gia tốt hội thi (trong đ&oacute; c&oacute; 02 giải nhất, 02 giải nh&igrave; v&agrave; 6 giải ba).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tuy&ecirc;n dương, khen thưởng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong Hội thi trực tuyến d&agrave;nh cho phụ tr&aacute;ch Đội, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi th&agrave;nh phố năm 2020</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Sau Lễ tổng kết Hội thi trực tuyến d&agrave;nh cho phụ tr&aacute;ch Đội, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi th&agrave;nh phố năm 2020, Hội nghị giao ban Hội đồng Đội quận, huyện đ&atilde; tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c nội dung hoạt động trọng t&acirc;m trong qu&yacute; II/2020 như: hoạt động kỷ niệm 45 năm Ng&agrave;y giải ph&ograve;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), 130 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) v&agrave; 79 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2020); Hội thi trực tuyến d&agrave;nh cho thiếu nhi với chủ đề &ldquo;B&aacute;c Hồ với thiếu nhi &ndash; Thiếu nhi với B&aacute;c Hồ&rdquo;; Lớp tập huấn Phụ tr&aacute;ch thiếu nhi địa b&agrave;n d&acirc;n cư&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hội nghị cũng đ&atilde; triển khai, thảo luận v&agrave; thống nhất c&aacute;c nội dung hoạt động trọng t&acirc;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi qu&yacute; III/2020 như: thời gian, tiến độ tổ chức hoạt động h&egrave; năm 2020 đảm bảo kế hoạch của UBND th&agrave;nh phố về việc tổ chức hoạt động H&egrave;, ph&ugrave; hợp với thời gian khai giảng năm học 2020 &ndash; 2021 theo chỉ đạo của Bộ Gi&aacute;o dục &ndash; Đ&agrave;o tạo; Triển khai kế hoạch kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c Đội, phong tr&agrave;o thiếu nhi v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c tổng kết năm học, thực hiện hồ sơ khen thưởng c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2019 &ndash; 2020; Kế hoạch Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố tham gia thực hiệm nhiệm vụ đại diện tiếng n&oacute;i, nguyện vọng của trẻ em giai đoạn 2020 &ndash; 2022; Hội thi s&aacute;ng t&aacute;c văn học d&agrave;nh cho đội vi&ecirc;n, học sinh th&agrave;nh phố lần 3 năm 2020 với chủ đề &ldquo;Gia đ&igrave;nh y&ecirc;u thương&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hội nghị giao ban kh&eacute;p lại với những định hướng, nội dung cụ thể trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi trong những th&aacute;ng c&ograve;n lại năm 2020 với nhiều hứa hẹn mang lại nhiều kết quả thiết thực, g&oacute;p phần v&agrave;o th&agrave;nh quả c&ocirc;ng t&aacute;c thanh thiếu nhi của th&agrave;nh phố trong năm 2020.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px; line-height:22.4px">NGUYỄN HỒNG NHUNG</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;