Tổng kết Hội thi trực tuyến dành cho phụ trách Đội, phụ trách thiếu nhi thành phố năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Nhằm đ&aacute;nh gi&aacute;, r&uacute;t kinh nghiệm từ kết quả thực hiện nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố qu&yacute; III, trao đổi, định hướng về c&aacute;c nội dung trọng t&acirc;m trong qu&yacute; IV, g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c mục ti&ecirc;u, y&ecirc;u cầu theo kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c đ&atilde; đề ra, chiều ng&agrave;y 02/7/2020, Hội Đồng Đội th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Hội nghị giao ban Hội đồng Đội quận, huyện qu&yacute; III/2020 v&agrave; tổng kết, trao giải Hội thi trực tuyến d&agrave;nh cho phụ tr&aacute;ch Đội, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi th&agrave;nh phố năm 2020.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33610/Trao%20BK.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hội nghị được đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; Thư, Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố chủ tr&igrave;, c&ugrave;ng sự tham dự của c&aacute;c anh chị th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Đội th&agrave;nh phố, c&aacute;c anh chị đại diện Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố, Nh&agrave; xuất bản Trẻ, B&aacute;o Khăn qu&agrave;ng Đỏ, H&atilde;ng phim Trẻ; c&aacute;c anh chị đại diện Thường trực Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện, đặc biệt l&agrave; sự c&oacute; mặt của c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch Đội, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi ti&ecirc;u biểu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hội thi trực tuyến d&agrave;nh cho phụ tr&aacute;ch Đội, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi th&agrave;nh phố năm 2020 với chủ đề &ldquo;R&egrave;n luyện kỹ năng - Thực h&agrave;nh s&aacute;ng tạo&rdquo; đ&atilde; thu h&uacute;t&nbsp; 2.431 th&iacute; sinh tham gia phần thi trắc nghiệm v&agrave; 537 đoạn phim ngắn về c&aacute;c nội dung gắn với hoạt động gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện kiến thức, kỹ năng cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tổng kết sự tham gia t&iacute;ch cực, s&ocirc;i nổi của lực lượng Phụ tr&aacute;ch Đội, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi to&agrave;n th&agrave;nh phố, Ban tổ chức hội thi đ&atilde; tuy&ecirc;n dương, khen thưởng 4 tập thể c&oacute; số lượng th&iacute; sinh tham gia t&iacute;ch cực ở cả 2 đợt thi (Quận 1, Quận Thủ Đức, Huyện Củ Chi v&agrave; H&oacute;c M&ocirc;n) v&agrave; biểu dương, khen thưởng 27 c&aacute; nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu được c&ocirc;ng nhận Th&iacute; sinh tham gia tốt hội thi (trong đ&oacute; c&oacute; 02 giải nhất, 02 giải nh&igrave; v&agrave; 6 giải ba).</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tuy&ecirc;n dương, khen thưởng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong Hội thi trực tuyến d&agrave;nh cho phụ tr&aacute;ch Đội, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi th&agrave;nh phố năm 2020</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Sau Lễ tổng kết Hội thi trực tuyến d&agrave;nh cho phụ tr&aacute;ch Đội, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi th&agrave;nh phố năm 2020, Hội nghị giao ban Hội đồng Đội quận, huyện đ&atilde; tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c nội dung hoạt động trọng t&acirc;m trong qu&yacute; II/2020 như: hoạt động kỷ niệm 45 năm Ng&agrave;y giải ph&ograve;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), 130 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) v&agrave; 79 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2020); Hội thi trực tuyến d&agrave;nh cho thiếu nhi với chủ đề &ldquo;B&aacute;c Hồ với thiếu nhi &ndash; Thiếu nhi với B&aacute;c Hồ&rdquo;; Lớp tập huấn Phụ tr&aacute;ch thiếu nhi địa b&agrave;n d&acirc;n cư&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hội nghị cũng đ&atilde; triển khai, thảo luận v&agrave; thống nhất c&aacute;c nội dung hoạt động trọng t&acirc;m trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi qu&yacute; III/2020 như: thời gian, tiến độ tổ chức hoạt động h&egrave; năm 2020 đảm bảo kế hoạch của UBND th&agrave;nh phố về việc tổ chức hoạt động H&egrave;, ph&ugrave; hợp với thời gian khai giảng năm học 2020 &ndash; 2021 theo chỉ đạo của Bộ Gi&aacute;o dục &ndash; Đ&agrave;o tạo; Triển khai kế hoạch kiểm tra c&ocirc;ng t&aacute;c Đội, phong tr&agrave;o thiếu nhi v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c tổng kết năm học, thực hiện hồ sơ khen thưởng c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2019 &ndash; 2020; Kế hoạch Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố tham gia thực hiệm nhiệm vụ đại diện tiếng n&oacute;i, nguyện vọng của trẻ em giai đoạn 2020 &ndash; 2022; Hội thi s&aacute;ng t&aacute;c văn học d&agrave;nh cho đội vi&ecirc;n, học sinh th&agrave;nh phố lần 3 năm 2020 với chủ đề &ldquo;Gia đ&igrave;nh y&ecirc;u thương&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Hội nghị giao ban kh&eacute;p lại với những định hướng, nội dung cụ thể trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi trong những th&aacute;ng c&ograve;n lại năm 2020 với nhiều hứa hẹn mang lại nhiều kết quả thiết thực, g&oacute;p phần v&agrave;o th&agrave;nh quả c&ocirc;ng t&aacute;c thanh thiếu nhi của th&agrave;nh phố trong năm 2020.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px; line-height:22.4px">NGUYỄN HỒNG NHUNG</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;