Tuổi trẻ Thành phố tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 25 - 4, Ban chỉ đạo vận động hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện Th&agrave;nh phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Chữ thập đỏ Th&agrave;nh phố v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ ph&aacute;t động hưởng ứng &ldquo;Ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện&rdquo; v&agrave; &ldquo;Ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện&rdquo; năm 2020 với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Hiến m&aacute;u an to&agrave;n, kh&ocirc;ng ngại Covid &ndash; 19&rdquo;, &ldquo;Hiến giọt m&aacute;u đ&agrave;o &ndash; Trao đời sự sống&rdquo;, &ldquo;Một giọt m&aacute;u cho đi, một cuộc đời ở lại&rdquo; tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố</span></strong></p> <p><span style="font-size:14px">Dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; T&ocirc; Thị B&iacute;ch Ch&acirc;u - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện Th&agrave;nh phố đ&atilde; khẳng định ch&uacute;ng ta ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; quyền tự h&agrave;o về những th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật m&agrave; phong tr&agrave;o hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện th&agrave;nh phố đạt được trong 25 năm qua,</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m đề nghị rằng, tr&ecirc;n cơ sở th&agrave;nh quả đ&atilde; đạt được, l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố t&iacute;ch cực hưởng ứng, thực hiện việc ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; vượt mức chỉ ti&ecirc;u năm 2020</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu hưởng ứng tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; T&ocirc; Thị B&iacute;ch Ch&acirc;u - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; k&ecirc;u gọi triển khai thực hiện thật hiệu quả phong tr&agrave;o hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo, để c&ugrave;ng với ng&agrave;nh y tế giải quyết t&igrave;nh trạng khan hiếm m&aacute;u, mang lại niềm vui, sự sống cho nhiều người</span></p> <p><span style="font-size:14px">Đại diện người tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, Tiến sĩ, B&aacute;c sĩ Phan Minh Ho&agrave;ng &ndash; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Th&agrave;nh phố đ&atilde; ph&aacute;t biểu k&ecirc;u gọi c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố c&ugrave;ng t&iacute;ch cực tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, tuy&ecirc;n truyền, phổ biến s&acirc;u rộng về &yacute; nghĩa của hoạt động hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện để mọi người c&ugrave;ng biết v&agrave; hiểu đ&uacute;ng hơn về hoạt động n&agrave;y.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Theo anh Phan Minh Ho&agrave;ng: <em>&ldquo;Việc hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện kh&ocirc;ng phải tr&aacute;ch nhiệm của ri&ecirc;ng một c&aacute; nh&acirc;n hay tổ chức n&agrave;o, m&agrave; tất yếu cần phải c&oacute; sự chung tay g&oacute;p sức của cả một cộng đồng v&agrave; to&agrave;n thể người d&acirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố&rdquo;</em>.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Cũng trong khu&ocirc;n khổ buổi lễ, đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện Th&agrave;nh phố đ&atilde; gửi tặng hoa cho Tiến sĩ, B&aacute;c Sĩ Phan Minh Ho&agrave;ng &ndash; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Th&agrave;nh phố để thể hiện sự quan t&acirc;m, động vi&ecirc;n của l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố đối với tinh thần t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng của c&aacute;c bạn trẻ tham gia hiến m&aacute;u cứu người trong Ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện năm 2020</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ngay sau buổi lễ ph&aacute;t động, Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia Ng&agrave;y hội hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện năm 2020. Cũng trong dịp n&agrave;y, l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố đ&atilde; trao qu&agrave; v&agrave; giấy chứng nhận cho c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33378/Picture1.jpg" style="height:732px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:11px">Hội vi&ecirc;n tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện</span></em></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:11px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33378/20200425075217_IMG_0050.jpg" style="height:467px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align: center;"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33378/20200425075936_IMG_0063.jpg" />Đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Li&ecirc;m </em>-<em> Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện Th&agrave;nh phố&nbsp;</em><em>trao giấy chứng nhận cho người tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33378/20200425080115_IMG_0066.jpg" />Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao giấy chứng nhận hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện cho Hội vi&ecirc;n tham gia hiến m&aacute;u</em></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>HỮU AN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;