Khối Dân - Chính - Đảng TP. Hồ Chí Minh: Hiến máu tình nguyện 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Nằm trong đợt hoạt động hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện năm 2020 của Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố, chương tr&igrave;nh Hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n trong 03 ng&agrave;y 20, 21, 23/04/2020, mỗi ng&agrave;y gồm c&oacute; 09 ca, mỗi ca c&aacute;ch nhau 30 ph&uacute;t.</strong></p> <p>Chương tr&igrave;nh do Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, C&ocirc;ng đo&agrave;n Vi&ecirc;n chức Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội Cựu chiến binh Khối Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức.</p> <p>Chương tr&igrave;nh đ&atilde; tiếp nhận khoảng 1.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n đến từ 69 đơn vị trực thuộc Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng Th&agrave;nh phố tham gia hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện.</p> <p>Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; phối hợp với Trung t&acirc;m Hiến m&aacute;u nh&acirc;n đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trực thuộc Hội Chữ Thập Đỏ Th&agrave;nh phố thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p đảm bảo an to&agrave;n &nbsp;cho người tham gia hiến m&aacute;u trong m&ugrave;a dịch Covid - 19.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33377/20200423072352_IMG_0059.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33377/20200423085936_IMG_0096.jpg" style="height:501px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33377/20200423091621_IMG_0110.jpg" style="height:312px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33377/20200423072352_IMG_0059.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <table align="center" border="2" cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;">Đợt hoạt động hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện năm 2020 với chủ đề: <em>&ldquo;Hiến m&aacute;u an to&agrave;n, chung tay đẩy l&ugrave;i Covid-19&rdquo;</em> do Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, C&ocirc;ng đo&agrave;n Vi&ecirc;n chức Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội Cựu chiến binh Khối Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức diễn ra từ ng&agrave;y 20/4/2020 đến hết năm 2020, cao điểm trong th&aacute;ng 4 v&agrave; th&aacute;ng 5 năm 2020 tại cấp Khối v&agrave; cơ sở.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; đợt hoạt động lớn, c&oacute; &yacute; nghĩa của nhằm tham gia khắc phục t&igrave;nh trạng thiếu lượng m&aacute;u nghi&ecirc;m trọng trong thời gian ph&ograve;ng chống dịch, bệnh Covid-19. Đồng thời tuy&ecirc;n truyền &yacute; nghĩa cao đẹp của hiến m&aacute;u, giới thi&ecirc;̣u, nh&acirc;n rộng, lan tỏa hình ảnh đẹp của Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n Khối đến người d&acirc;n trong các hoạt đ&ocirc;̣ng xã h&ocirc;̣i, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><strong>HỮU AN</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;