Khối Dân - Chính - Đảng TP: tuyên dương 60 Đảng viên trẻ tiêu biểu

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Vừa qua, trong đợt hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ niệm 89 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố đ&atilde; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuy&ecirc;n dương 60 gương Đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu nh&acirc;n kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).</strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33358/77f945aea0755b2b0264.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute;&nbsp;Do&atilde;n Trường Quang - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Hồng Nga - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trựch Đảng ủy Khối c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Khối.</p> <p style="text-align:justify">60 gương Đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu l&agrave; những đồng ch&iacute; c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực, trong chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&ocirc;ng t&aacute;c, c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến, l&agrave; chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ, đạt c&aacute;c giải thưởng cấp Th&agrave;nh phố, được khen thưởng từ cấp Th&agrave;nh phố trở l&ecirc;n, l&agrave; tấm gương ti&ecirc;u biểu trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu tại Chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Hồng Nga - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy khối biểu dương, khen thưởng đối với c&aacute;c gương Đảng vi&ecirc;n trẻ được tuy&ecirc;n dương h&ocirc;m nay v&agrave; mong rằng với những th&agrave;nh t&iacute;ch h&ocirc;m nay sẽ nh&acirc;n đ&ocirc;i, nh&acirc;n rộng hơn trong kỷ niệm 90 năm th&agrave;nh lập đo&agrave;n trong năm 2021: <em>&quot;Hy vọng rằng, 89 năm tuổi đo&agrave;n, vơi những nội dung m&igrave;nh đ&atilde; được chuyển tải, được học tập, được r&egrave;n luyện, rất mong c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ đo&agrave;n của Khối lu&ocirc;n n&ecirc;u cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm với vai tr&ograve; của một người đảng vi&ecirc;n trẻ, người c&aacute;n bộ đo&agrave;n, lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện, học tập, phấn đấu để l&agrave;m sao lu&ocirc;n l&agrave; người thủ lĩnh của thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n mọi mặt trận. Với niềm tin v&agrave; hy vọng đ&oacute;, t&ocirc;i tin tưởng rằng, tổ chức đo&agrave;n của Khối D&acirc;n Ch&iacute;nh Đảng của ch&uacute;ng ta sẽ ng&agrave;y một vững mạnh hơn&quot;.</em></p> <p style="text-align:justify">89 năm r&egrave;n luyện v&agrave; trưởng th&agrave;nh, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; để lại những dấu son trong sử s&aacute;ch, khẳng định vai tr&ograve; của một đội qu&acirc;n xung k&iacute;ch c&aacute;ch mạng, đội hậu bị tin cậy của Đảng; người bạn đồng h&agrave;nh đ&aacute;ng tin cậy của thanh ni&ecirc;n. C&aacute;c thế hệ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nối tiếp nhau, tiếp tục viết n&ecirc;n tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện <em>&ldquo;đ&acirc;u cần thanh ni&ecirc;n c&oacute;, đ&acirc;u kh&oacute; c&oacute; thanh ni&ecirc;n&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:justify">89 năm lớn mạnh v&agrave; trưởng th&agrave;nh trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng, của d&acirc;n tộc đ&atilde; hun đ&uacute;c n&ecirc;n truyền thống vẻ vang của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, đồng thời cũng r&uacute;t ra những b&agrave;i học kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u để tiếp tục x&acirc;y dựng Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i chung v&agrave; Đo&agrave;n Khối - D&acirc;n - Ch&iacute;nh Đảng Th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng thực sự vững mạnh, xứng đ&aacute;ng l&agrave; trường học x&atilde; hội chủ nghĩa của tuổi trẻ, l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.</p> <p style="text-align: right;">V.L</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;