Tuyên dương, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng và Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 23/3, tại sảnh Triển l&atilde;m Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương, trao Giải thưởng L&yacute; Tự Trọng v&agrave; Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020, đồng thời ph&aacute;t động đợt thi đua kỷ niệm 45 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), kỷ niệm 130 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) v&agrave; đợt thi đua 200 ng&agrave;y ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng c&aacute;c cấp.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>04 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhận giải thưởng L&yacute; Tự Trọng năm 2020</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải thưởng L&yacute; Tự Trọng l&agrave; phần thưởng cao qu&yacute; của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh d&agrave;nh cho&nbsp;c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong học tập, lao động v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c, c&oacute; nhiều cống hiến trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi. Năm 2020, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh quyết định vinh danh 82 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n xuất sắc to&agrave;n quốc, trong đ&oacute;, TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; 04 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n được tuy&ecirc;n dương.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33309/616fcc7dceb135ef6ca0.jpg" style="height:332px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">04 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhận giải thưởng L&yacute; Tự Trọng năm 2020</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c&nbsp;c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu của TP. Hồ Ch&iacute; Minh vinh dự được tuy&ecirc;n dương&nbsp;giải thưởng L&yacute; Tự Trọng năm 2020 của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh gồm c&aacute;c đồng ch&iacute; Vương Ho&agrave;ng Anh - UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghệ Thủ Đức; đồng ch&iacute; Nguyễn Quốc Đo&agrave;n - B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường Trung cấp&nbsp;Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thanh Li&ecirc;m - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ H&ugrave;ng Minh, Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận v&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Đức Huy - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Chi cục thuế Quận 5, Quận Đo&agrave;n 5.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33309/0a70c8f3753b8e65d72a.jpg" style="height:600px; width:312px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33309/24f0dd7260ba9be4c2ab.jpg" style="height:600px; width:312px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33309/d5e75166ecae17f04ebf.jpg" style="height:600px; width:312px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33309/fc8a4709fac1019f58d0.jpg" style="height:600px; width:312px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải thưởng Hồ Hảo Hớn được th&agrave;nh lập từ năm 2002, l&agrave; giải thưởng cao qu&yacute; của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh d&agrave;nh cho c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; s&aacute;ng kiến mới, &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave;o thực tiễn hoặc c&oacute; đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi&nbsp;Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">03 m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p cấp th&agrave;nh được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020 tại chương tr&igrave;nh trao giải chiều 23/3 gồm Chương tr&igrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y hội gia đ&igrave;nh trẻ v&agrave; Tuy&ecirc;n dương gia đ&igrave;nh trẻ văn h&oacute;a, hạnh ph&uacute;c&rdquo; của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố; M&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Lễ hội Tết Việt&rdquo; của Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Cuộc thi &ldquo;S&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho Thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố&rdquo; của Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33309/1.jpg" style="height:357px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y hội gia đ&igrave;nh trẻ v&agrave; Tuy&ecirc;n dương gia đ&igrave;nh trẻ văn h&oacute;a,&nbsp;hạnh ph&uacute;c&rdquo; của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố được tuy&ecirc;n dương Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33309/977e973b9af761a938e6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương cuộc thi &ldquo;S&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho Thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố&rdquo; của Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ trẻ.</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33309/2f1cb56fe9ad12f34bbc.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Lễ hội Tết Việt&rdquo; của Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Ngo&agrave;i ra, c&oacute; 06 m&ocirc; h&igrave;nh của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng được tuy&ecirc;n dương Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020. Nhưng trước t&igrave;nh h&igrave;nh diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; đến trực tiếp c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n để tuy&ecirc;n dương c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p đạt giải. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">06 m&ocirc; h&igrave;nh của cơ sở được tuy&ecirc;n dương giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020 gồm: m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Mang bảo t&agrave;ng đến với trường học&rdquo; của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Sở Văn h&oacute;a v&agrave; Thể thao Th&agrave;nh phố; Chương tr&igrave;nh &ldquo;Vươn l&ecirc;n từ nghị lực&rdquo; của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 6; Hệ thống giải ph&aacute;p &ldquo;N&acirc;ng cao hiệu quả Nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n&rdquo; của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n (ĐHQG-HCM); Giải ph&aacute;p &ldquo;Đưa &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc v&agrave;o học đường&rdquo; của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Chương tr&igrave;nh &ldquo;T&ocirc;i d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo; của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng c&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ Tổng c&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n xung k&iacute;ch tham gia giảm tỷ lệ thất tho&aacute;t nước tr&ecirc;n địa b&agrave;n TPHCM&rdquo; của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng c&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33309/Sawaco.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương chương tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ Tổng c&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n xung k&iacute;ch tham gia giảm tỷ lệ thất tho&aacute;t nước tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng c&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33309/S%E1%BB%9F%20VHTT.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Mang bảo t&agrave;ng đến với trường học&rdquo; của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Sở Văn h&oacute;a v&agrave; Thể thao Th&agrave;nh phố</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33309/KHTN.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương Hệ thống giải ph&aacute;p &ldquo;N&acirc;ng cao hiệu quả Nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n&rdquo; của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n (ĐHQG-HCM</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">)</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33309/Q6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương Chương tr&igrave;nh &ldquo;Vươn l&ecirc;n từ nghị lực&rdquo; của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 6</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33309/Satra.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương Chương tr&igrave;nh &ldquo;T&ocirc;i d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo; của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng c&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33309/8d28ccb8bb74402a1965.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương Giải ph&aacute;p &ldquo;Đưa &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc v&agrave;o học đường&rdquo; của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33309/ce061f2143e3b8bde1f2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghi thức Ph&aacute;t động đợt thi đua</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng ph&aacute;t động đợt thi đua kỷ niệm 45 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), kỷ niệm 130 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) v&agrave; đợt thi đua 200 ng&agrave;y ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng c&aacute;c cấp với nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thiết thực, &yacute; nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>Y&Ecirc;N LAM</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;