Phim sử liệu "Từ giảng đường đến chiến trường"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="post-content" style="box-sizing: border-box;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>T&agrave;i liệu về lịch sử Việt Nam, những d&ograve;ng viết về chiến tranh thường nhiều hơn những d&ograve;ng viết về h&ograve;a b&igrave;nh, trong thế kỉ XX, kh&ocirc;ng c&oacute; nơi n&agrave;o m&agrave; chiến tranh lại k&eacute;o d&agrave;i như ở nơi đ&acirc;y. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33304/maxresdefault.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Số phận của những thế hệ học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;đ&atilde; sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n trong chiến tranh cũng vậy. Lịch sử trao cho họ cũng như cho to&agrave;n thể lớp thanh ni&ecirc;n thời bấy giờ sứ mệnh kết th&uacute;c cuộc chiến. Họ&nbsp;d&ugrave; trực tiếp hay gi&aacute;n tiếp, d&ugrave; sớm hay muộn đ&atilde; nhận lấy sứ&nbsp;mệnh đ&oacute;. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">V&agrave; tr&ecirc;n tất cả, họ cho thấy m&igrave;nh đ&atilde; sống, đ&atilde; học tập v&agrave; đấu tranh một c&aacute;ch xứng đ&aacute;ng, bởi họ lu&ocirc;n mang trong m&igrave;nh những phẩm chất đ&atilde; tạo n&ecirc;n truyền thống c&aacute;ch mạng của học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam n&oacute;i chung v&agrave; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin giới thiệu phim thuộc thể loại &quot;<em>Hồ sơ chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n</em>&quot; của <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33304/qp.png" style="width:130px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y sẽ l&agrave; những sử liệu để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu, để hiểu hơn về phong tr&agrave;o đấu tranh của học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p><strong>Tải về c&aacute;c phần của bộ phim tại đ&acirc;y:</strong></p> <p><span style="color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms"><strong><a href="http://qpvn.vn/tin-video/tu-giang-duong-den-chien-truong-phan-1.html">Phần 1. Chiến tranh đ&atilde; bắt đầu như thế</a><br /> <a href="http://qpvn.vn/tin-video/tu-giang-duong-den-chien-truong-phan-2.html">Phần 2. Hỗn loạn</a><br /> <a href="http://qpvn.vn/tin-video/tu-giang-duong-den-chien-truong-phan-3.html">Phần 3. Cuộc đối đầu lịch sử</a><br /> <a href="http://qpvn.vn/tin-video/tu-giang-duong-den-chien-truong-phan-4.html">Phần 4. Lửa ch&aacute;y</a><br /> <a href="http://qpvn.vn/tin-video/tu-giang-duong-den-chien-truong-phan-5.html">Phần 5. Tiền tuyến gọi</a><br /> <a href="http://qpvn.vn/tin-video/tu-giang-duong-den-chien-truong-phan-6.html">Phần 6. H&ograve;a b&igrave;nh</a></strong></span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>H.T.</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;