Phim sử liệu "Từ giảng đường đến chiến trường"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="post-content" style="box-sizing: border-box;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>T&agrave;i liệu về lịch sử Việt Nam, những d&ograve;ng viết về chiến tranh thường nhiều hơn những d&ograve;ng viết về h&ograve;a b&igrave;nh, trong thế kỉ XX, kh&ocirc;ng c&oacute; nơi n&agrave;o m&agrave; chiến tranh lại k&eacute;o d&agrave;i như ở nơi đ&acirc;y. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33304/maxresdefault.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Số phận của những thế hệ học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;đ&atilde; sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n trong chiến tranh cũng vậy. Lịch sử trao cho họ cũng như cho to&agrave;n thể lớp thanh ni&ecirc;n thời bấy giờ sứ mệnh kết th&uacute;c cuộc chiến. Họ&nbsp;d&ugrave; trực tiếp hay gi&aacute;n tiếp, d&ugrave; sớm hay muộn đ&atilde; nhận lấy sứ&nbsp;mệnh đ&oacute;. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">V&agrave; tr&ecirc;n tất cả, họ cho thấy m&igrave;nh đ&atilde; sống, đ&atilde; học tập v&agrave; đấu tranh một c&aacute;ch xứng đ&aacute;ng, bởi họ lu&ocirc;n mang trong m&igrave;nh những phẩm chất đ&atilde; tạo n&ecirc;n truyền thống c&aacute;ch mạng của học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam n&oacute;i chung v&agrave; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin giới thiệu phim thuộc thể loại &quot;<em>Hồ sơ chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n</em>&quot; của <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33304/qp.png" style="width:130px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y sẽ l&agrave; những sử liệu để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu, để hiểu hơn về phong tr&agrave;o đấu tranh của học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p><strong>Tải về c&aacute;c phần của bộ phim tại đ&acirc;y:</strong></p> <p><span style="color:rgb(51, 51, 51); font-family:sans-serif,arial,verdana,trebuchet ms"><strong><a href="http://qpvn.vn/tin-video/tu-giang-duong-den-chien-truong-phan-1.html">Phần 1. Chiến tranh đ&atilde; bắt đầu như thế</a><br /> <a href="http://qpvn.vn/tin-video/tu-giang-duong-den-chien-truong-phan-2.html">Phần 2. Hỗn loạn</a><br /> <a href="http://qpvn.vn/tin-video/tu-giang-duong-den-chien-truong-phan-3.html">Phần 3. Cuộc đối đầu lịch sử</a><br /> <a href="http://qpvn.vn/tin-video/tu-giang-duong-den-chien-truong-phan-4.html">Phần 4. Lửa ch&aacute;y</a><br /> <a href="http://qpvn.vn/tin-video/tu-giang-duong-den-chien-truong-phan-5.html">Phần 5. Tiền tuyến gọi</a><br /> <a href="http://qpvn.vn/tin-video/tu-giang-duong-den-chien-truong-phan-6.html">Phần 6. H&ograve;a b&igrave;nh</a></strong></span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>H.T.</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 28-3, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định chỉ định Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận.

Agile Việt Nam
;