Đồng sức, đồng lòng chống dịch Covid-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:#696969"><span style="font-size:14px"><strong>Khởi đầu năm 2020, cả thế giới đều kh&ocirc;ng khỏi x&oacute;t xa khi phải chứng kiến dịch COVID-19. Đối mặt với chuyện n&agrave;y người d&acirc;n ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng n&ecirc;n hoang mang, ch&uacute;ng ta h&atilde;y tin tưởng Ch&iacute;nh phủ để c&ugrave;ng đẩy l&ugrave;i dịch bệnh, bởi những lẽ sau!</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33288/hon%20da%2011.png" style="height:273px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33288/chu1.png" style="height:99px; width:620px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bệnh tật v&agrave; dịch bệnh đ&atilde; l&agrave;m khổ lo&agrave;i người từ những ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n v&agrave; l&agrave; đ&ograve;n ch&iacute; mạng dẫn đến c&aacute;i chết của con người. Tuy nhi&ecirc;n, phải đến khi c&oacute; sự thay đổi r&otilde; rệt đối với c&aacute;c cộng đồng d&acirc;n cư th&igrave; quy m&ocirc; v&agrave; sự l&acirc;y lan của những căn bệnh n&agrave;y đ&atilde; tăng l&ecirc;n đ&aacute;ng kể.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ săn bắn nhỏ v&agrave; tập hợp c&aacute;c bộ lạc đến đ&ocirc; thị như hiện nay, sự phụ thuộc của lo&agrave;i người v&agrave;o nhau cũng đ&atilde; tạo ra cơ hội cho bệnh tật l&acirc;y lan.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thương mại rộng r&atilde;i đ&atilde; tạo ra những cơ hội mới cho c&aacute;c tương t&aacute;c giữa con người v&agrave; động vật l&agrave;m gia tăng c&aacute;c dịch bệnh như vậy. Sốt r&eacute;t, bệnh lao, bệnh phong, c&uacute;m, đậu m&ugrave;a v&agrave; những bệnh kh&aacute;c xuất hiện trong những năm đầu ti&ecirc;n của nh&acirc;n loại. Lịch sử c&ograve;n ghi nhận đại dịch đầu ti&ecirc;n mang t&ecirc;n Antonine (165 &ndash; 180) đ&atilde; khiến 5 triệu người tử vong.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Con người c&agrave;ng văn minh hơn - với c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn hơn, c&aacute;c tuyến thương mại quốc tế v&agrave; tiếp x&uacute;c nhiều hơn với c&aacute;c quần thể người, động vật v&agrave; hệ sinh th&aacute;i kh&aacute;c nhau - c&agrave;ng c&oacute; nhiều khả năng xảy ra đại dịch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chỉ ri&ecirc;ng trong hai thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, dịch SARS (2002 - 2003, ước t&iacute;nh 770 người tử vong), dịch C&uacute;m lợn (2009 - 2010, ước t&iacute;nh 200 ngh&igrave;n người tử vong), dịch Ebola (2014 - 2016, ước t&iacute;nh hơn 11 ngh&igrave;n người tử vong), dịch MERS-CoV (2015 - nay, ước t&iacute;nh đến nay đ&atilde; c&oacute; 860 người tử vong).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nếu như HIV/AIDS (1981 - nay) được xem l&agrave; &ldquo;nỗi khiếp sợ&rdquo; với cả thế giới khi ước t&iacute;nh đến nay c&oacute; hơn 22 - 35 triệu người tử vong, th&igrave; COVID-19 đang l&agrave; &ldquo;nỗi &aacute;m ảnh&rdquo; m&agrave; ch&uacute;ng ta đang phải đối mặt hiện nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến đại dịch ng&agrave;y c&agrave;ng l&acirc;y lan ở tốc độ nhanh ch&oacute;ng l&agrave; ở chỗ đ&ocirc; thị h&oacute;a ở c&aacute;c nước đang ph&aacute;t triển đang đưa ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều cư d&acirc;n n&ocirc;ng th&ocirc;n v&agrave;o c&aacute;c khu d&acirc;n cư đ&ocirc;ng đ&uacute;c hơn, trong khi sự gia tăng d&acirc;n số đang g&acirc;y &aacute;p lực lớn hơn cho m&ocirc;i trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, lưu lượng h&agrave;nh kh&aacute;ch di chuyển bằng h&agrave;ng kh&ocirc;ng d&acirc;n dụng tăng gần gấp đ&ocirc;i trong thập kỷ qua. Những xu hướng vĩ m&ocirc; n&agrave;y đang c&oacute; t&aacute;c động s&acirc;u sắc đến sự l&acirc;y lan của bệnh truyền nhiễm.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33288/CHU2.png" style="height:90px; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kh&ocirc;ng phải ngẫu nhi&ecirc;n, nh&acirc;n loại v&iacute; nh&agrave; khoa học Pasteur l&agrave; &ldquo;&acirc;n nh&acirc;n của nh&acirc;n loại&rdquo; bởi &ocirc;ng đ&atilde; thay đổi căn bản sự hiểu biết của con người về sinh học, những loại Vaccine do &ocirc;ng ph&aacute;t triển đ&atilde; bảo vệ h&agrave;ng triệu người.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong nhiều x&atilde; hội cổ đại, người ta tin rằng &ldquo;c&aacute;c linh hồn&rdquo; v&agrave; &ldquo;c&aacute;c vị thần&rdquo; đ&atilde; g&acirc;y ra bệnh tật v&agrave; hủy diệt những người xứng đ&aacute;ng với cơn thịnh nộ của họ. Nhận thức thiếu cơ sở khoa học n&agrave;y thường dẫn đến những h&agrave;nh động thảm hại v&agrave; c&aacute;i kết dẫn đến c&aacute;i chết của h&agrave;ng ng&agrave;n người, nếu kh&ocirc;ng n&oacute;i l&agrave; h&agrave;ng triệu người.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cho tới năm 1878, tức trước khi Pasteur ph&aacute;t hiện ra sự tồn tại của c&aacute;c lo&agrave;i vi khuẩn, nh&acirc;n loại vẫn kh&ocirc;ng biết nguy&ecirc;n nh&acirc;n thực sự của c&aacute;c bệnh truyền nhiễm l&agrave; g&igrave;. Những nghi&ecirc;n cứu của Pasteur chỉ ra rằng vi tr&ugrave;ng g&acirc;y bệnh đ&atilde; đưa đến cuộc c&aacute;ch mạng chăm s&oacute;c sức khỏe.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; ng&agrave;y nay, kế thừa di sản của &ocirc;ng, những y, b&aacute;c sĩ, nh&agrave; khoa học vẫn đang nỗ lực từng ng&agrave;y để chăm s&oacute;c sức khỏe nh&acirc;n loại, l&agrave; những chiến sĩ tr&ecirc;n mặt trận đấu tranh chống dịch, bệnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những ng&agrave;y n&agrave;y, h&igrave;nh ảnh những y, b&aacute;c sĩ v&agrave; những nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng vụ lu&ocirc;n ở tuyến đầu ph&ograve;ng dịch, thực sự l&agrave; những <strong>&ldquo;ANH H&Ugrave;NG TRONG L&Ograve;NG D&Acirc;N&rdquo;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33288/bvcr.png" style="height:397px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33288/CHU3-chu.png" style="height:126px; width:650px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi dịch bệnh ho&agrave;nh h&agrave;nh tr&ecirc;n thế giới, truyền th&ocirc;ng v&agrave; mạng x&atilde; hội đ&atilde; chia sẻ nhiều c&acirc;u chuyện x&uacute;c động thấm đẫm t&igrave;nh l&agrave;ng nghĩa x&oacute;m ở nhiều quốc gia, người trẻ sẵn s&agrave;ng gi&uacute;p đỡ người gi&agrave;. Sự tử tế v&agrave; sẻ chia trong l&uacute;c hoạn nạn sẽ tiếp th&ecirc;m niềm tin cho nh&acirc;n loại vượt qua dịch bệnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều c&acirc;u chuyện cảm động trong m&ugrave;a dịch như những mẩu giấy nhỏ &quot;ch&aacute;u t&igrave;nh nguyện đi chợ hằng ng&agrave;y cho b&aacute;c&quot; đ&atilde; l&agrave;m ấm l&ograve;ng người gi&agrave; ở &Yacute;. Trong khi ở Đức, người d&acirc;n k&ecirc;u gọi hiến m&aacute;u, tặng thức ăn v&agrave; cho đi sự che chở để bảo vệ những người dễ bị tổn thương giữa dịch COVID-19.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ở Việt Nam, khi những ca nhiễm COVID-19 đầu ti&ecirc;n c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh khiến cả cộng đồng lo lắng, bất an. Người d&acirc;n đổ x&ocirc; đi mua khẩu trang y tế, dung dịch s&aacute;t khuẩn, khử tr&ugrave;ng. Lợi dụng t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, nhiều c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức đ&atilde; găm h&agrave;ng, tăng gi&aacute; v&agrave; c&oacute; những h&agrave;nh xử thiếu t&igrave;nh người.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thế vậy, c&aacute;i th&oacute;i đầu cơ trục lợi ấy chỉ rộ l&ecirc;n trong thời gian ngắn rồi nhanh ch&oacute;ng bị dẹp bỏ, được &ldquo;lập nghi&ecirc;m&rdquo; trở lại sau khi c&oacute; sự v&agrave;o cuộc kịp thời, ki&ecirc;n quyết của c&aacute;c cơ quan chức năng, đặc biệt l&agrave; sự xuất hiện của những người d&acirc;n sẵn s&agrave;ng bỏ tiền của, c&ocirc;ng sức để sản xuất, chế tạo v&agrave; ph&aacute;t miễn ph&iacute; khẩu trang, nước khử tr&ugrave;ng cho người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n mạng c&oacute; nhiều tin giả l&acirc;y lan nhanh, nhưng rồi dư luận người d&acirc;n cũng tỉnh t&aacute;o để t&igrave;m đến đọc nhiều hơn c&aacute;c trang ch&iacute;nh thống như trang &ldquo;Th&ocirc;ng tin Ch&iacute;nh phủ&rdquo;, c&aacute;c cơ quan b&aacute;o, đ&agrave;i Việt Nam để cập nhật c&aacute;c th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c nhất.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33288/CHU4.png" style="width:400px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hệ thống tuy&ecirc;n truyền nước ta đ&atilde; v&agrave; đang c&oacute; sự phối hợp đồng bộ, nhịp nh&agrave;ng trong tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng chống dịch COVID-19, đấu tranh chống &quot;dịch tin giả&quot; như hiện nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Người d&acirc;n tin tưởng quyết t&acirc;m &ldquo;Chống dịch như chống giặc!&rdquo;, &ldquo;Kh&ocirc;ng để ai bị bỏ lại ph&iacute;a sau&rdquo; của Ch&iacute;nh phủ. Người d&acirc;n lạc quan l&agrave;m thơ, s&aacute;ng t&aacute;c nhạc, dựng phim,&hellip; cổ vũ lối suy nghĩ t&iacute;ch cực v&agrave; ủng hộ quyết t&acirc;m của Ch&iacute;nh phủ. H&igrave;nh ảnh những nh&agrave; l&atilde;nh đạo Ch&iacute;nh phủ thức th&acirc;u đ&ecirc;m theo d&otilde;i, chỉ huy c&ocirc;ng t&aacute;c đấu tranh ph&ograve;ng, chống dịch bệnh thật gần gũi v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh hiệu triệu. Người d&acirc;n c&ugrave;ng nhau ph&ograve;ng, chống dịch dưới &ldquo;một ngọn cờ thống nhất&rdquo; của Đảng, Ch&iacute;nh phủ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dưới ngọn cờ hiệu triệu ấy, c&aacute;c bạn trẻ th&agrave;nh phố B&aacute;c cũng đ&atilde; c&oacute; nhiều việc l&agrave;m nhỏ, &yacute; nghĩa lớn. Đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u chuyện c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n Trung t&acirc;m Y tế huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh may khẩu trang y tế tặng người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; h&igrave;nh ảnh c&aacute;c bạn trẻ Đo&agrave;n phường 12, Quận 10 tham gia hỗ trợ đ&oacute;ng g&oacute;i h&agrave;ng trăm suất cơm cho người d&acirc;n tại Chung cư H&ograve;a B&igrave;nh &ndash; khu vực đang c&aacute;ch ly v&igrave; c&oacute; ca nhiễm COVID-19. L&agrave; m&agrave;u &aacute;o thanh ni&ecirc;n đang tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c nhập liệu phiếu khai y tế tại khu c&aacute;ch ly tập trung do Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật Th&agrave;nh phố quản l&yacute;.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33288/mto1.png" style="width:660px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mới đ&acirc;y, &quot;C&aacute;i bắt tay&quot; giữa Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ trẻ (Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh) c&ugrave;ng c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; khoa học của trường Đại học B&aacute;ch khoa &ndash; ĐHQG-HCM đ&atilde; tạo n&ecirc;n &ldquo;Buồng khử khuẩn to&agrave;n th&acirc;n di động ph&ograve;ng chống Covid-19&rdquo;, g&oacute;p th&ecirc;m giải ph&aacute;p để hạn chế l&acirc;y lan, ph&ograve;ng chống dịch COVID-19.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33288/tuoitre5.png" style="width:580px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những h&agrave;nh động nhỏ nhưng c&oacute; &yacute; nghĩa lớn, đầy ắp nghĩa t&igrave;nh của kh&ocirc;ng &iacute;t người, từ em thiếu nhi đến người nổi tiếng đ&atilde; kh&ocirc;ng chỉ đ&oacute;ng g&oacute;p một phần c&ocirc;ng sức b&eacute; nhỏ, chia sẻ c&ugrave;ng đồng b&agrave;o, đồng loại, m&agrave; c&ograve;n tạo ra hiệu ứng t&iacute;ch cực &ndash; l&agrave;m s&aacute;ng bừng l&ecirc;n y&ecirc;u thương trong cộng đồng, v&igrave; mục đ&iacute;ch: c&ugrave;ng chung tay đẩy l&ugrave;i dịch bệnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ những việc l&agrave;m đ&oacute;, m&igrave;nh nhớ đến b&agrave;i thơ &ldquo;<strong>H&ograve;n đ&aacute;</strong>&rdquo; của B&aacute;c Hồ, trong đ&oacute; c&oacute; một c&acirc;u thơ rất hay: <strong>&ldquo;BIẾT ĐỒNG SỨC, BIẾT ĐỒNG L&Ograve;NG, VIỆC G&Igrave; KH&Oacute;, CŨNG L&Agrave;M XONG&rdquo;.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sự đo&agrave;n kết của người d&acirc;n l&agrave; &quot;sức đề kh&aacute;ng&quot; tốt để vượt qua kh&oacute; khăn, hoạn nạn. Mỗi h&igrave;nh ảnh, h&agrave;nh động đẹp từ &ldquo;cấp số cộng&rdquo; sẽ trở th&agrave;nh &ldquo;cấp số nh&acirc;n&rdquo;, được truyền tải qua c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng, trang c&aacute; nh&acirc;n sẽ gởi đi những th&ocirc;ng điệp nh&acirc;n văn, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">COVID-19 chắc chắn kh&ocirc;ng thể đ&aacute;nh bại ch&uacute;ng ta.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Ch&uacute;ng ta cần mạnh mẽ, cần đồng sức, đồng l&ograve;ng để chiến thắng.</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">CH&Acirc;U&nbsp;TIẾN LỘC</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nguồn tham khảo:</strong><br /> 1. &quot;H&igrave;nh ảnh lịch sử của c&aacute;c đại dịch&rdquo;, Diễn đ&agrave;n Kinh tế thế giới,&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.weforum.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Nfw1sT_gU2RSpga-RkFdFRmbqRfaz57FqfFE1tZqJ-cRc8XbIYAC8_2s&amp;h=AT3lOcuR9NPFg3_VtX9ThzsDhkz8_VfRlVfWyW9T77-_5WQlUT4lZWC5I9z2q9xmplk1H-wEeve6RJIC65soAC31TSO3raZlahH8aNIIwCpP_PcPi4Imy_epD32Lb-n06EoyaC4jR3qKfcqx07c56_1Wi4arusAd" rel="noopener nofollow" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: inherit;" target="_blank">https://www.weforum.org.</a><br /> 2. &ldquo;Buồng khử khuẩn to&agrave;n th&acirc;n di động ph&ograve;ng chống COVID-19 tại TP.HCM&rdquo;, B&aacute;o Tuổi Trẻ Oline, 18-3-2020.<br /> 3. &ldquo;Dịch COVID-19 v&agrave; những c&acirc;u chuyện sẻ chia ấm l&ograve;ng&rdquo;, B&aacute;o Tuổi Trẻ, 18-3-2020.<br /> 4. &ldquo;May khẩu trang y tế ph&ograve;ng dịch COVID-19&rdquo;, B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n, 18-3-2020.</span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;