Học tập điện tử có thực sự hiệu quả không?

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp do vius corona (COVID-19) diễn biến phức tạp, nhiều trường học v&agrave; c&aacute;c trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo triển khai h&igrave;nh thức &ldquo;Học tập điện tử&rdquo; (e-Learning).</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Học tập điện tử&rdquo; l&agrave; h&igrave;nh thức học tập qua đ&oacute; người học c&oacute; thể tự học mọi l&uacute;c, học mọi nơi th&ocirc;ng qua c&aacute;c học liệu điện tử đa phương tiện (lời giảng, lời thuyết minh, &acirc;m thanh, h&igrave;nh ảnh, video, đồ họa...). Đ&acirc;y cũng l&agrave; một vấn đề cần nghi&ecirc;n cứu th&ecirc;m để ứng dụng trong học tập c&aacute;c b&agrave;i học l&yacute; luận ch&iacute;nh trị v&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n đề của Đo&agrave;n - Hội - Đội.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33278/truongdoan1.png" style="height:427px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ph&eacute;p thử &yacute; thức học tập</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với phương ph&aacute;p học tập điện tử, phần lớn người học cảm thấy hứng th&uacute; v&igrave; c&oacute; thể tự chủ thời gian học tập, tiện lợi khi theo d&otilde;i, t&igrave;m kiếm kiến thức về m&ocirc;n học. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn <strong>PHAN THỊ THANH T&Acirc;M</strong> &nbsp;&ndash; Chủ nhiệm CLB L&yacute; luận trẻ trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM: &ldquo;M&ocirc; h&igrave;nh học tập điện tử l&agrave; một phương ph&aacute;p ho&agrave;n to&agrave;n ph&ugrave; hợp đối với học sinh, sinh vi&ecirc;n trong t&igrave;nh h&igrave;nh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, m&igrave;nh cho rằng h&igrave;nh thức học tập điện tử hiện nay l&agrave; cơ hội để ch&uacute;ng ta ứng dụng s&acirc;u rộng phương ph&aacute;p học n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhưng đổi lại ch&uacute;ng ta phải c&acirc;n nhắc kỹ v&agrave; đưa ra lộ tr&igrave;nh, kế hoạch cụ thể như thiết kế nội dung b&agrave;i giảng ph&ugrave; hợp, dễ hiểu, thời gian ph&aacute;t s&oacute;ng được thống nhất v&agrave; th&ocirc;ng tin rộng r&atilde;i, gi&aacute;o vi&ecirc;n cần c&oacute; kinh nghiệm cũng như chuẩn bị kỹ trước khi l&ecirc;n h&igrave;nh để tr&aacute;nh sai s&oacute;t, ...H&igrave;nh thức học trực tuyến như l&agrave; ph&eacute;p thử về &yacute; thức học tập của c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn <strong>ĐẶNG NGUYỄN KIỀU VY</strong> &ndash; Chủ nhiệm CLB Tiếng n&oacute;i Thanh ni&ecirc;n trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG-HCM chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh cũng đang tham gia học online c&aacute;c m&ocirc;n tại trường. M&igrave;nh thấy rằng để c&oacute; một b&agrave;i giảng ho&agrave;n chỉnh, một giảng vi&ecirc;n khi được l&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh giảng b&agrave;i th&igrave; đ&atilde; phải soạn sẵn một gi&aacute;o &aacute;n chi tiết, thậm ch&iacute; l&agrave; từng c&acirc;u từng chữ n&oacute;i ra v&agrave; được th&ocirc;ng qua rất nhiều lần duyệt rồi mới được l&ecirc;n s&oacute;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&igrave;nh thức học tập điện tử kh&ocirc;ng chỉ mang kiến thức cho học sinh, sinh vi&ecirc;n m&agrave; c&ograve;n mang h&igrave;nh ảnh nh&agrave; trường truyền th&ocirc;ng rộng r&atilde;i, nếu đ&atilde; duyệt đi duyệt lại, v&agrave; c&oacute; thể c&ograve;n bi&ecirc;n tập video trước khi l&ecirc;n s&oacute;ng th&igrave; một gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n giỏi hay chưa giỏi đều c&oacute; thể l&ecirc;n đứng chỉ cần thầy, c&ocirc; c&oacute; gương mặt s&aacute;ng v&agrave; sử dụng ng&ocirc;n ngữ to&agrave;n d&acirc;n c&ugrave;ng tự tin l&agrave; được.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Yếu tố truyền th&ocirc;ng sẽ được để &yacute; hơn một ch&uacute;t, c&ograve;n chuyện chuy&ecirc;n m&ocirc;n đương nhi&ecirc;n l&agrave; vẫn cần nhưng sẽ kh&ocirc;ng qu&aacute; khắt khe&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33278/hoc%20truc%20tuyen.png" style="border-style:solid; border-width:0px; float:right; margin:15px; width:400px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>H&igrave;nh thức tạm thời(!)?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tiếp cận từ một g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;c, bạn <strong>NGUYỄN HỒNG SƠN</strong> &ndash; Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB L&yacute; luận trẻ Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin &ndash; ĐHQG-HCM cho biết: &ldquo;M&igrave;nh cũng đang học online, m&igrave;nh thấy bạn n&agrave;o t&iacute;ch cực tr&ecirc;n lớp th&igrave; học trực tuyến cũng t&iacute;ch cực y chang vậy, c&ograve;n bạn n&agrave;o b&igrave;nh thường kh&ocirc;ng ph&aacute;t biểu g&igrave; th&igrave; chỉ cần v&agrave;o lớp, tắt &acirc;m thanh, tắt camera th&igrave; nghiễm nhi&ecirc;n xem như đang học.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điều n&agrave;y c&ograve;n tạo ra t&acirc;m l&yacute; lười biếng, kh&ocirc;ng cần l&ecirc;n lớp. V&igrave; vậy, dạy học online đ&aacute;nh gi&aacute; khả năng th&iacute;ch nghi của người dạy v&agrave; người&nbsp;học, ở g&oacute;c độ kỹ năng hơn l&agrave; kiến thức. Kỹ năng số h&oacute;a kiến thức v&agrave; n&oacute;i trước camera của gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n. Kỹ năng học tr&ecirc;n nền tảng số m&agrave; kh&ocirc;ng bị xao l&atilde;ng với c&aacute;c học sinh, sinh vi&ecirc;n&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">N&oacute;i th&ecirc;m về điều n&agrave;y, bạn <strong>TRẦN MINH TR&Iacute;</strong> &ndash; Chủ nhiệm CLB L&yacute; luận trẻ Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia ph&acirc;n viện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh: &ldquo;Văn ho&aacute; dạy - học của Việt Nam l&agrave; văn ho&aacute; trường lớp, l&agrave; học sinh đến lớp học ngồi trực tiếp nghe thầy c&ocirc; giảng b&agrave;i, nếp n&agrave;y đ&atilde; l&acirc;u đời.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ograve;n h&igrave;nh thức đ&agrave;o tạo trực tuyến&nbsp;l&agrave; mới &aacute;p dụng gần đ&acirc;y, chủ yếu cho người học với một tr&igrave;nh độ nhận thức, khả năng tự nghi&ecirc;n cứu v&agrave; t&iacute;nh tự gi&aacute;c nhất định. Học Online&nbsp;l&agrave; sự tạm thời khi kh&ocirc;ng thể tới trường. Chưa c&oacute; bất cứ nghi&ecirc;n cứu n&agrave;o khẳng định dạy - học trực tuyến l&agrave; tối ưu hơn học trực tiếp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Về t&acirc;m tư t&igrave;nh cảm của người học: phong c&aacute;ch giảng dạy của giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n tr&ecirc;n &ldquo;lớp học online&rdquo; c&oacute; khi hợp với nh&oacute;m người học n&agrave;y nhưng kh&ocirc;ng hợp với nh&oacute;m người học kh&aacute;c, v&iacute; dụ như trang &ocirc;n thi trực tuyến Hocmai.vn, m&igrave;nh đ&atilde; tham gia c&aacute;c lớp tr&ecirc;n trang n&agrave;y từ cuối lớp 10, học trực tuyến, thấy rất hợp, kết quả học rất tốt, kh&ocirc;ng cần học th&ecirc;m bất cứ m&ocirc;n n&agrave;o, nhưng cũng b&agrave;i giảng ấy, bạn m&igrave;nhlại học kh&ocirc;ng được, v&igrave; c&aacute;ch giảng theo bạn l&agrave; kh&ocirc;ng hợp&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tinh thần tự gi&aacute;c</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Muốn đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu quả h&igrave;nh thức học trực tuyến, theo Trần Minh Tr&iacute;, cần phải c&oacute; sự đ&agrave;o tạo, th&iacute; điểm, c&oacute; thời gian l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; sự đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute;ch quan chất lượng người học. Với tr&igrave;nh độ khoa học kỹ thuật v&agrave; điều kiện hiện tại cũng cần xem x&eacute;t, nghi&ecirc;n cứu vấn đề n&agrave;y v&agrave; &aacute;p dụng khi đ&atilde; đủ điều kiện. Đồng thời, phải n&acirc;ng cao &yacute; thức tự gi&aacute;c, tinh thần, th&aacute;i độ của người học mới l&agrave; điểm then chốt&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tương đồng, bạn <strong>NGUYỄN MINH HIẾU</strong> &ndash; Chủ nhiệm CLB L&yacute; luận trẻ Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố chia sẻ: &ldquo;Kh&ocirc;ng thể phủ nhận phương ph&aacute;p giảng dạy trực tuyến vẫn c&ograve;n tồn tại nhiều hạn chế v&agrave; chưa thể thay thế ho&agrave;n to&agrave;n giảng dạy trực tiếp ở c&aacute;c trường học với điều kiện như hiện nay. Nhưng r&otilde; r&agrave;ng đ&agrave;o tạo trực tuyến l&agrave; xu thế chung của thế giới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phương ph&aacute;p gi&aacute;o dục trực tuyến sẽ tạo n&ecirc;n những thay đổi về nội dung giảng dạy, c&aacute;ch thức dạy, sự tương t&aacute;c, kỹ năng, thời gian ph&ugrave; hợp,... của người học v&agrave; người dạy.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, hiệu quả sẽ kh&ocirc;ng đạt nếu thiếu sự quản l&yacute; trực tiếp của ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường đối với việc dạy v&agrave; học trực tuyến, sự kỷ luật, nghi&ecirc;m t&uacute;c trong việc dạy v&agrave; học. Phải c&oacute; sự phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, đ&ocirc;n đốc, nhắc nhở con, em&nbsp;học tập&rdquo;.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(102, 102, 102); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(234, 209, 220); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><span style="color:#B22222"><span style="font-size:14px"><strong>Trường Đo&agrave;n triển khai dạy v&agrave; học trực tuyến</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nhằm đảm bảo kế hoạch tổ chức c&aacute;c lớp đ&agrave;o tạo, trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng triển khai dạy v&agrave; học trực tuyến cho học vi&ecirc;n c&aacute;c lớp Trung cấp C&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n (kh&oacute;a B70) v&agrave; lớp đ&agrave;o tạo chức danh Tổng phụ tr&aacute;ch Đội (kh&oacute;a D38).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 25.02, trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; tổ chức hai lớp học trực tuyến đầu ti&ecirc;n cho học vi&ecirc;n lớp <em>Trung cấp C&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n kh&oacute;a B70 </em>với b&agrave;i &quot;Kỹ năng vận động nguồn lực x&atilde; hội cho hoạt động Đo&agrave;n &ndash; Hội&quot; v&agrave; lớp <em>đ&agrave;o tạo chức danh Tổng phụ tr&aacute;ch Đội kh&oacute;a D38</em> với b&agrave;i &quot;Kỹ năng Semaphore v&agrave; Morse&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lịch học trực tuyến được tổ chức theo đ&uacute;ng lịch học ch&iacute;nh thức tr&ecirc;n lớp, gi&uacute;p cho học vi&ecirc;n đảm bảo việc học tập v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c. C&aacute;c lớp học trực tuyến của nh&agrave; trường được duy tr&igrave; đến khi c&oacute; chỉ đạo mới của UBND Th&agrave;nh phố về việc cho ph&eacute;p c&aacute;c trường ch&iacute;nh thức tổ chức lại c&aacute;c lớp học.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33278/Mua%20co.jpg" style="border-style:solid; border-width:2px; height:225px; width:400px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tiết học Seamaphore trực tuyến của lớp D38 - Ảnh: Hạnh Phạm</em></span></p> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG TIẾN</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;