Sách 'Thành Đoàn cùng quân và dân Sài Gòn - Gia Định tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>C&aacute;ch đ&acirc;y 45 năm, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta tr&ecirc;n to&agrave;n miền Nam đ&atilde; tiến h&agrave;nh cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy m&ugrave;a xu&acirc;n năm 1975 với chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử gi&agrave;nh được chiến thắng trọn vẹn: Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33260/5(7).jpg" style="height:879px; width:593px" /></strong></p> <p style="text-align:justify">Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh m&atilde;i m&atilde;i được ghi v&agrave;o lịch sử d&acirc;n tộc ta như một trong những trang sử ch&oacute;i lọi nhất, một biểu tượng s&aacute;ng ngời về sự to&agrave;n thắng của chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng v&agrave; tr&iacute; tuệ con người.</p> <p style="text-align:justify">Đi v&agrave;o lịch sử thế giới như một chiến c&ocirc;ng vĩ đại của thế kỷ XX, sự kiện c&oacute; tầm quan trọng quốc tế v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh thời đại s&acirc;u sắc.</p> <p style="text-align:justify">Tr&acirc;n trọng c&ocirc;ng lao xương m&aacute;u của chiến sĩ v&agrave; đồng b&agrave;o, ph&aacute;t huy kh&iacute; ph&aacute;ch anh h&ugrave;ng 45 năm trước để x&acirc;y dựng đất nước ta &ldquo;đ&agrave;ng ho&agrave;ng hơn, to đẹp hơn&rdquo;, 45 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 &ndash; 30-4-2020), C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;thực hiện tập s&aacute;ch<strong> &ldquo;TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N C&Ugrave;NG QU&Acirc;N V&Agrave; D&Acirc;N S&Agrave;I G&Ograve;N &ndash; GIA ĐỊNH THAM GIA CHIẾN DỊCH HỒ CH&Iacute; MINH&rdquo;.</strong></p> <p style="text-align:justify">M&ugrave;a xu&acirc;n năm 1975, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta đ&atilde; chấp h&agrave;nh trọn vẹn chỉ thị của Đảng, của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử: L&agrave;m tan r&atilde; qu&acirc;n đội v&agrave; ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n, gi&agrave;nh to&agrave;n bộ ch&iacute;nh quyền về tay nh&acirc;n d&acirc;n, giải ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n, cũng l&agrave; thủ đ&ocirc; v&agrave; đầu n&atilde;o chiến tranh của ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; qu&acirc;n Mỹ x&acirc;m lược, c&ugrave;ng qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n cả nước giải ph&oacute;ng miền Nam, mở ra một kỷ nguy&ecirc;n mới cho đất nước ta - kỷ nguy&ecirc;n độc lập, thống nhất, tiến l&ecirc;n Chủ nghĩa x&atilde; hội.</p> <p style="text-align:justify">Trong cuộc chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n cho đến ng&agrave;y đại thắng, tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định lu&ocirc;n l&agrave; mũi xung k&iacute;ch đi đầu tr&ecirc;n cả c&aacute;c mặt trận ch&iacute;nh trị, qu&acirc;n sự, binh vận tr&ecirc;n khắp c&aacute;c chiến trường&hellip; Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định tham gia chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh với tinh thần chỉ đạo của Th&agrave;nh ủy: &ldquo;<em>Thời cơ ba mươi năm mới c&oacute; một lần</em>&rdquo;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n khẩn trương v&agrave; b&iacute; mật triển khai lực lượng phụ tr&aacute;ch năm điểm khởi nghĩa, nổi dậy gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền tại c&aacute;c khu vực nội th&agrave;nh trước khi ch&aacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n tuy&ecirc;n bố đầu h&agrave;ng:</p> <p style="text-align:justify"><strong>Điểm khởi nghĩa khu vực Ng&atilde; Bảy - B&agrave;n Cờ - Vườn Chuối: </strong>Lực lượng n&ograve;ng cốt l&agrave; trường Đại học Vạn Hạnh, trường Kỹ thuật Cao Thắng, trường nữ Trung học Gia Long, trường Trung học P&eacute;trus K&yacute; v&agrave; nh&oacute;m sĩ quan qu&acirc;n đội S&agrave;i G&ograve;n l&agrave; cơ sở c&aacute;ch mạng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Ng&ocirc;i nh&agrave; số 115 đường B&agrave;n Cờ, Quận 3 l&agrave; điểm treo cờ Mặt trận D&acirc;n tộc Giải ph&oacute;ng miền Nam đầu ti&ecirc;n, đồng thời l&agrave; điểm chỉ huy chung của năm khu vực khởi nghĩa nội th&agrave;nh.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Điểm khởi nghĩa khu vực Cầu Kiệu - Ph&uacute; Nhuận: </strong>Lực lượng n&ograve;ng cốt l&agrave; Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội sinh vi&ecirc;n học sinh S&agrave;i G&ograve;n<strong>. </strong>S&aacute;ng sớm 30-4, lực lượng &eacute;m qu&acirc;n c&aacute;c nơi tập trung về nh&agrave; may Luynh đường V&otilde; Di Nguy (nay l&agrave; đường Phan Đ&igrave;nh Ph&ugrave;ng, quận&nbsp;Ph&uacute; Nhuận<strong>), </strong>từ đ&oacute; k&eacute;o tới Trụ sở Hội đồng x&atilde; Ph&uacute; Nhuận ph&aacute;t động khởi nghĩa.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Điểm khởi nghĩa khu vực Kh&aacute;nh Hội - X&oacute;m Chiếu Quận 4: </strong>Lực lượng n&ograve;ng cốt l&agrave; Khối trường Đại học Y - Nha - Dược S&agrave;i G&ograve;n, Chi đo&agrave;n trường Trung học Nguyễn Tr&atilde;i, điểm &eacute;m qu&acirc;n: K&yacute; nhi viện S&agrave;i G&ograve;n (nay l&agrave; Bệnh viện quận 4) số 2 dường L&ecirc; Quốc Hưng, Quận 4.</p> <p style="text-align:justify"><strong>Điểm khởi nghĩa khu vực Cầu B&ocirc;ng - B&agrave; Chiểu: </strong>Với lực lượng l&agrave; khối Trung học nữ v&agrave; khối trường Tư thục ph&aacute;t động quần ch&uacute;ng thanh ni&ecirc;n treo cờ Mặt trận D&acirc;n tộc Giải ph&oacute;ng miền Nam tại số 55 đường Đinh Ti&ecirc;n Ho&agrave;ng, di chuyển về trụ sở Trung t&acirc;m Chi&ecirc;u hồi Gia Định, đường Đinh Ti&ecirc;n Ho&agrave;ng (nay l&agrave; Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</p> <p style="text-align:justify"><strong>Điểm khởi nghĩa khu vực T&acirc;n Ph&uacute; - T&acirc;n Hương - T&acirc;n Th&aacute;i Sơn - T&acirc;n Kỳ - B&agrave; Quẹo: </strong>Lực lượng n&ograve;ng cốt l&agrave; khối thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động v&agrave; học sinh C&ocirc;ng gi&aacute;o, nh&agrave; thờ Nhơn H&ograve;a l&agrave; điểm cắm cờ Mặt trận D&acirc;n tộc Giải ph&oacute;ng miền Nam (nay l&agrave; Gi&aacute;o xứ Nhơn H&ograve;a số 45 đường Hồ Đắc Di phường T&acirc;n Thạnh, quận T&acirc;n Ph&uacute;).</p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c c&aacute;nh kh&aacute;c c&oacute; lực lượng Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối thuộc tham gia khởi nghĩa v&agrave; tự động ph&aacute;t động nh&acirc;n d&acirc;n nổi dậy gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền; c&aacute;c mũi nhọn vũ trang tiến c&ocirc;ng từ v&ugrave;ng ven n&ocirc;ng th&ocirc;n; c&aacute;c c&aacute;nh qu&acirc;n từ căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiến v&agrave;o nội đ&ocirc;; &nbsp;cơ sở nội tuyến v&agrave; lực lượng t&ugrave; ch&iacute;nh trị nổi dậy giải ph&oacute;ng c&aacute;c nh&agrave; lao &hellip; với kh&iacute; thế ngất <em>trời &ldquo;thần tốc thần tốc hơn nữa, t&aacute;o bạo t&aacute;o bạo hơn nữa&hellip;&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:justify">Quyển s&aacute;ch tập hợp nhiều b&agrave;i viết của c&aacute;c nh&acirc;n chứng lịch sử l&agrave; c&aacute;c c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực&hellip; đ&atilde; c&oacute; mặt tr&ecirc;n khắp c&aacute;c mũi tiến c&ocirc;ng trong thời điểm lịch sử s&ocirc;i sục, những mẫu chuyện, lời kể, hồi k&yacute; s&acirc;u sắc, cảm động, ch&acirc;n thực c&ugrave;ng c&aacute;c h&igrave;nh ảnh sinh động &nbsp;l&agrave;m sống dậy kh&ocirc;ng kh&iacute; h&agrave;o h&ugrave;ng của những người trẻ g&oacute;p phần v&agrave;o chiến dịch mang t&ecirc;n B&aacute;c to&agrave;n thắng.</p> <p style="text-align:justify">Mỗi c&acirc;u chuyện l&agrave; b&agrave;i học s&acirc;u sắc về vai tr&ograve; quần ch&uacute;ng, nhất l&agrave; của tuổi trẻ th&agrave;nh phố trước c&aacute;c cột mốc lịch sử, trước c&aacute;c vận mệnh chung của của đất nước, d&acirc;n tộc, về tinh thần h&ograve;a giải v&agrave; h&ograve;a hợp d&acirc;n tộc ... Đ&oacute; l&agrave; những truyền thống s&acirc;u sắc, đầy tự h&agrave;o mang lại từ những thanh thiếu ni&ecirc;n của th&agrave;nh phố trẻ những b&agrave;i học để lại cho thế hệ trẻ h&ocirc;m nay tiếp nối trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố đi l&ecirc;n c&ugrave;ng cả nước, v&igrave; cả nước.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33260/tuyen%20duong%20danh%20hieu%20Ho%20Trong%20Quy%202018%20(1).jpg" style="height:325px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Giải thưởng Hồ Trọng Qu&yacute; của Quận Đo&agrave;n 6 năm 2018 (Liệt sĩ Hồ Trọng Qu&yacute; hy sinh ng&agrave;y 28-4-1975)</em></span></p> <p style="text-align:justify">Nh&igrave;n lại những trang sử vẻ vang đ&oacute;, thế hệ trẻ ng&agrave;y nay v&ocirc; c&ugrave;ng tự h&agrave;o v&agrave; cảm phục c&ocirc;ng ơn dựng nước v&agrave; giữ nước của Tổ ti&ecirc;n bao đời. Biết bao gian khổ kh&oacute; khăn nguy khốn, biết bao xương m&aacute;u tiền nh&acirc;n!</p> <p style="text-align:justify">Thế hệ ng&agrave;y nay c&agrave;ng tự h&agrave;o đ&atilde; đi theo Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u l&agrave;m n&ecirc;n lịch sử bằng Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh m&ugrave;a Xu&acirc;n 1975 to&agrave;n thắng, đem vinh quang về cho d&acirc;n tộc!</p> <p style="text-align:justify">Tuổi trẻ th&agrave;nh phố được vinh dự g&oacute;p phần cống hiến trong giờ ph&uacute;t cuối c&ugrave;ng gi&agrave;nh thắng lợi ho&agrave;n to&agrave;n cho Tổ quốc x&atilde; hội chủ nghĩa.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(219, 24, 24); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(248, 240, 221); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:#D3D3D3"><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><strong><span style="background-color:#FF0000">NH&Oacute;M BI&Ecirc;N SOẠN S&Aacute;CH:</span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#333333"><strong><em><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><span style="font-size:12px">PHẠM CH&Aacute;NH TRỰC (Năm Nghị)</span></span></em></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#333333"><strong><em><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><span style="font-size:12px">TRƯƠNG MỸ LỆ (Tư Li&ecirc;m)</span></span></em></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#333333"><strong><em><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><span style="font-size:12px">HO&Agrave;NG Đ&Ocirc;N NHẬT T&Acirc;N (S&aacute;u Triều)</span></span></em></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><em><span style="font-size:12px">TRƯƠNG MINH NHỰT (Ba Vũ)</span></em></span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:#FFF0F5"><strong><span style="font-family:courier new,courier,monospace"><span style="background-color:#B22222">VỚI SỰ CỘNG T&Aacute;C CỦA C&Aacute;C T&Aacute;C GIẢ:</span></span></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#333333"><em><span style="font-size:12px">Nguyễn Chơn Trung (S&aacute;u Quang), Trương Mỹ Hoa (Bảy Thư), Nguyễn Thị Ch&acirc;u (Ba Giang), L&ecirc; Thanh Văn (S&aacute;u Văn), Phan Anh Điền (Ba Khắc), Đinh Phong, Nguyễn Thị Nghĩa (Ch&iacute;n Nghĩa), Đặng Thiện (Tư Bung), Trần Thiện&nbsp;Tứ (Bảy Thiện), Nguyễn Thị Nam (Ch&iacute;n Trung), L&ecirc; Thanh Hải (Hai Nhựt), L&acirc;m Văn Tiếp (Hai An), Ho&agrave;ng Văn Lễ, Trần Thị Ngọc Hảo (Tư T&iacute;n), Trần Thị Mỹ Th&agrave;nh (Ch&iacute;n Bảo), Huỳnh Thiện Kim Tuyến, Huỳnh Quan&nbsp;Thư (Tư Vinh), L&ecirc; Văn Nu&ocirc;i, Trương Nhật Quang, Nguyễn Văn Ngọc (Mười Tranh), V&otilde; Tuấn Lĩnh, Trần Xu&acirc;n Tiến, H&agrave;ng Chức Nguy&ecirc;n, Nguyễn Nguy&ecirc;n, Hồ Văn Nguy&ecirc;n, Nguyễn Văn Đức, Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Bảnh (Nguyễn Văn B&eacute;), Hạ Đ&igrave;nh Nguy&ecirc;n, Nguyễn Thế Th&ocirc;ng (Tư Vũ), Phạm Ph&uacute; T&acirc;m (Ba Nhỏ), Nguyễn Thị Nhẩm (&Uacute;t H&agrave;), Trần C&ocirc;ng Danh (S&aacute;u H&ograve;a), Minh Th&uacute;y, Trần Hưng Đo&agrave;n (Năm Bằng), Đỗ Tiến Lực (Ch&iacute;n Lực), Phan Th&aacute;m, Nguyễn Thị Kim Phượng, Mai Thị L&yacute;, Nguyễn Anh Vũ, Phương Thanh, Đ&agrave;o Đức Thiện, Quận Đo&agrave;n 4, Quận Đo&agrave;n 6, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh.&nbsp;</span></em></span></p> </div> <p style="text-align:right"><strong>HO&Agrave;NG Đ&Ocirc;N NHẬT T&Acirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;