Sáng kiến Ngày Lao động Cộng sản

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#696969"><span style="font-size:14px"><strong>Bằng tr&aacute;i tim nhiệt huyết v&agrave; t&igrave;nh nguyện, h&agrave;ng triệu bạn trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c Ng&agrave;y Lao động Cộng sản trong đợt hoạt động &ldquo;Tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng&rdquo;. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:14px"><strong>Khởi nguồn của s&aacute;ng kiến</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33242/Lenin3.png" style="height:591px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng kiến <em>Ng&agrave;y Lao động Cộng sản</em> xuất ph&aacute;t từ &yacute; tưởng <em>Ng&agrave;y thứ Bảy cộng sản </em>ra đời c&aacute;ch nay hơn 100 năm. Đ&oacute; l&agrave; s&aacute;ng kiến của những c&ocirc;ng nh&acirc;n đường sắt M&aacute;txcơva &ndash; Kadan năm 1918.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi đ&oacute; t&igrave;nh h&igrave;nh sản xuất dọc đường sắt n&agrave;y đang tiến h&agrave;nh chậm chạp do thiếu nh&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; do lao động k&eacute;m khẩn trương n&ecirc;n c&oacute; nhiều việc cần phải l&agrave;m gấp r&uacute;t m&agrave; vẫn kh&ocirc;ng thực hiện được. S&aacute;ng kiến n&agrave;y được L&ecirc;nin rất hoan ngh&ecirc;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&uacute;c kết từ thực tiễn, th&aacute;ng 6-1919, L&ecirc;nin đ&atilde; viết t&aacute;c phẩm &ldquo;<em>S&aacute;ng kiến vĩ đại</em>&rdquo; v&agrave; được in th&agrave;nh s&aacute;ch v&agrave;o th&aacute;ng 7 c&ugrave;ng năm.&nbsp;L&ecirc;nin thấy r&otilde; gi&aacute; trị to lớn của <em>Ng&agrave;y thứ Bảy cộng sản</em>, th&agrave;nh quả lao động n&acirc;ng cao hơn nhiều so với những ng&agrave;y l&agrave;m việc b&igrave;nh thường &nbsp;đồng thời, thấy r&otilde; được kỷ luật lao động, khắc phục lối l&agrave;m ăn tr&igrave; trệ từ trước đến nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Ng&agrave;y thứ Bảy cộng sản</em> c&ograve;n l&agrave; chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng của quần ch&uacute;ng, của tinh thần l&agrave;m chủ tập thể của nh&acirc;n d&acirc;n lao động; l&agrave; chiếc ch&igrave;a kh&oacute;a mở đường cho Nh&acirc;n d&acirc;n lao động đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; chủ nghĩa cộng sản; l&agrave; tiền đề lịch sử đối với bất cứ nước n&agrave;o đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội<a href="#_edn1" name="_ednref1" title="">[1]</a>.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33242/skvidai11.png" style="height:538px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ở Việt Nam, nhiều dấu ấn&nbsp;<em>Ng&agrave;y thứ Bảy cộng sản</em>&nbsp;c&ograve;n lưu lại, trong đ&oacute; c&oacute; đường Thanh Ni&ecirc;n b&ecirc;n Hồ T&acirc;y do thanh ni&ecirc;n, học sinh H&agrave; Nội x&acirc;y dựng n&ecirc;n trong những ng&agrave;y thứ Bảy cộng sản từ 1957 - 1958.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ trong mạch nguồn cảm hứng ấy, nhạc sĩ Ho&agrave;ng H&agrave; đ&atilde; s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c &ldquo;<em>Tiếng h&aacute;t ng&agrave;y thứ Bảy cộng sản&rdquo; </em>v&agrave;o năm 1957<em>.</em>&nbsp;Chất liệu anh h&ugrave;ng cũng như t&iacute;nh ti&ecirc;n phong của người cộng sản được biểu hiện cụ thể qua những con người t&ocirc;i luyện từ trong m&aacute;u lửa của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại v&agrave; quyết t&acirc;m bảo vệ th&agrave;nh quả c&aacute;ch mạng: &ldquo;<em>Bạn ơi mu&ocirc;n lời ta hứa quyết t&acirc;m/ C&ugrave;ng nhau lao động phấn đấu/ Đường mới X&atilde; hội chủ nghĩa tươi đẹp/ Đợi tr&ocirc;ng&nbsp;tay m&igrave;nh, hẹn nhau quyết dẫn đầu&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:14px"><strong>Khơi mạch lửa&nbsp;sống cho ta niềm tin</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, ngay sau Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước, ch&uacute;ng ta đ&atilde; c&oacute; những <em>Ng&agrave;y Lao động Cộng sản</em>, học tập theo m&ocirc; h&igrave;nh của Li&ecirc;n X&ocirc; l&uacute;c bấy giờ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mở đầu l&agrave; ng&agrave;y 26-12-1976, thanh ni&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố đ&atilde; tham gia Ng&agrave;y Lao động X&atilde; hội chủ nghĩa mừng thắng lợi rực rỡ của Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần IV v&agrave; ch&agrave;o mừng Đo&agrave;n được đổi t&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ng&agrave;y 02-10-1977, 15.000 sinh vi&ecirc;n đ&atilde; tham gia <em>Ng&agrave;y Lao động Cộng sản</em> tr&ecirc;n n&ocirc;ng trường Nhị Xu&acirc;n (huyện H&oacute;c M&ocirc;n), gi&uacute;p n&ocirc;ng trường đưa 150 mẫu đất v&agrave;o sản xuất<a href="#_edn2" name="_ednref2" title="">[2]</a>.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33242/tran%20quang%20co.png" style="height:446px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những năm tiếp theo, t&ecirc;n gọi &ldquo;<em>Ng&agrave;y Lao động Cộng sản</em>&rdquo; c&agrave;ng thể hiện đậm n&eacute;t hơn với c&aacute;c hoạt động của h&agrave;ng vạn thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tham gia ho&agrave;n th&agrave;nh dứt điểm c&ocirc;ng tr&igrave;nh C&ocirc;ng vi&ecirc;n đ&agrave;i chiến thắng T&acirc;n Sơn Nhất, C&ocirc;ng vi&ecirc;n hồ Đầm Sen (1977) v&agrave; thực hiện đại c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủ c&ocirc;ng Trần Quang Cơ (1978).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; c&aacute;c <em>Ng&agrave;y Lao động Cộng sản</em>: &ldquo;V&igrave; những chiến sĩ chiến đấu cho h&ograve;a b&igrave;nh&rdquo; g&acirc;y quỹ ủng hộ c&aacute;c chiến sĩ Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam đang chiến đấu ở bi&ecirc;n giới ph&iacute;a Bắc v&agrave; l&agrave;m nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia (1985), ra qu&acirc;n thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng 1.000 ph&ograve;ng học, g&oacute;p phần c&ugrave;ng x&atilde; hội thực hiện sự nghiệp đổi mới gi&aacute;o dục (1996 &ndash; 2001),&nbsp;ra qu&acirc;n cải tạo mở rộng bia tưởng niệm Khu căn cứ N&uacute;i Dinh, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u (2010),&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bước ch&acirc;n của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố đ&atilde; v&agrave; đang trải rộng khắp c&aacute;c địa b&agrave;n kh&oacute; khăn của th&agrave;nh phố, những v&ugrave;ng căn cứ của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mĩ cứu nước để tổ chức c&aacute;c <em>Ng&agrave;y Lao động Cộng sản </em>tạo n&ecirc;n những gi&aacute; trị nh&acirc;n văn cho cộng đồng.</span></p> <p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:14px"><strong>C&ugrave;ng h&agrave;nh động đồng nhất</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn, khi x&acirc;y dựng kế hoạch đợt hoạt động kỷ niệm 90 Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng, Th&agrave;nh Đo&agrave;n chọn c&aacute;ch gọi <em>Ng&agrave;y Lao động Cộng sả</em>n với mong muốn những người cộng sản trẻ c&ugrave;ng h&agrave;nh động đồng nhất, cũng l&agrave; để nhắc nhớ m&igrave;nh đang l&agrave; những người cộng sản trẻ, c&ugrave;ng chung dưới ngọn cờ Đảng, c&ugrave;ng thể hiện quyết t&acirc;m h&agrave;nh động v&igrave; Đảng<a href="#_edn3" name="_ednref3" title="">[3]</a>.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33242/ldcs2.png" style="height:483px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33242/ldcs3.png" style="height:471px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua c&aacute;c đợt tổ chức cấp th&agrave;nh v&agrave; tại cơ sở, <em>Ng&agrave;y Lao động Cộng sản</em> thu h&uacute;t h&agrave;ng triệu lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia. <em>Ng&agrave;y Lao động Cộng sản</em> đ&atilde; g&oacute;p phần tạo m&ocirc;i trường cho thanh ni&ecirc;n phấn đấu trở th&agrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n v&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần cống hiến, ti&ecirc;n phong của những người cộng sản trẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33242/ldcs1.png" style="height:473px; width:600px" /></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(102, 102, 102); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 242, 204); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33176/logo%2090nam%202.png" style="width:120px" /></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">T&iacute;nh từ ng&agrave;y 01.10.2019 đến ng&agrave;y 03.02.2020, đ&atilde; c&oacute; hơn&nbsp;</span></em><span style="font-size:18px"><span style="color:#FF0000"><strong>10.667&nbsp;</strong></span></span><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><strong>đo&agrave;n vi&ecirc;n</strong></span></span><em><span style="font-size:16px"> </span><span style="font-size:14px">được kết nạp mới v&agrave; hơn</span></em><span style="font-size:18px">&nbsp;<span style="color:#FF0000"><strong>2.175</strong></span></span><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="font-size:16px"><strong><span style="color:#FF0000">đảng vi&ecirc;n</span></strong></span><em><span style="font-size:14px"><strong> </strong>được kết nạp từ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Từ t&igrave;nh cảm, nhận thức v&agrave; l&ograve;ng tự h&agrave;o về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua c&aacute;c Ng&agrave;y Lao động Cộng sản, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố đ&atilde; thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh cụ thể với tổng gi&aacute; trị</span></em><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:18px">&nbsp;<strong>1.708.000.000</strong>&nbsp;</span><span style="font-size:16px"><strong>đồng.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c hoạt động của&nbsp;Ng&agrave;y Lao động Cộng sản&nbsp;b&ecirc;n cạnh việc để g&oacute;p phần giải quyết những vấn đề c&ograve;n tồn đọng, cấp thiết của địa phương, đơn vị, đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; những hoạt động x&acirc;y nh&agrave; tặng cho đảng vi&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn ở c&aacute;c huyện ngoại th&agrave;nh, l&agrave;m cầu giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n, x&acirc;y tặng s&acirc;n chơi cho thiếu nhi khu vực kh&oacute; khăn, cải tạo, l&agrave;m mới h&agrave;nh lang tuyến k&ecirc;nh rạch, n&acirc;ng cấp, sửa chữa trung t&acirc;m học tập cộng đồng,...</span></em></p> </div> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Những hoạt động trong Ng&agrave;y Lao động Cộng sản&nbsp;l&agrave; những hoạt động gắn với nhu cầu thực tế, v&igrave; lợi &iacute;ch cộng đồng, x&atilde; hội, do những người cộng sản trẻ c&ugrave;ng chung tay thực hiện. Thực tiễn cho thấy, nếu như ch&uacute;ng ta chủ động t&igrave;m t&ograve;i, nghi&ecirc;n cứu s&acirc;u c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p c&oacute; gi&aacute; trị trước đ&acirc;y để c&oacute; thể tạo ra c&aacute;ch l&agrave;m mới trong điều kiện hiện nay sẽ ph&aacute;t huy to&agrave;n lực sức trẻ để thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, chương tr&igrave;nh trọng điểm bằng niềm ki&ecirc;u h&atilde;nh v&agrave; t&iacute;nh ti&ecirc;n phong của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>CH&Acirc;U TIẾN LỘC</strong></span></p> <div> <hr /> <div id="edn1"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ch&uacute; th&iacute;ch:</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">[1] &ldquo;S&aacute;ng kiến vĩ đại&rdquo;, nguồn: <a href="http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/v-i-lenin/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/sang-kien-vi-dai-3152">http://tulieuvankien.dangcongsan.vn</a></span></p> </div> <div id="edn2"> <p><span style="font-size:14px"><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a> Luận văn Cao học đề t&agrave;i&nbsp; &ldquo;Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (1975 - 2001)&rdquo;, ThS Tăng Hữu Phong.</span></p> </div> <div id="edn3"> <p><span style="font-size:14px"><a href="#_ednref3" name="_edn3" title="">[3]</a>&nbsp; &ldquo;Tr&aacute;ch nhiệm, niềm tin của tuổi trẻ&rdquo;, B&aacute;o Tuổi Trẻ, nguồn: https://tuoitre.vn/trach-nhiem-niem-tin-cua-tuoi-tre-20191113102059234.htm</span><span style="font-size:14px"><em> </em></span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;