4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 24.02.2020, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ban h&agrave;nh Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG&nbsp; về việc triển khai học tập c&aacute;c b&agrave;i l&yacute; luận ch&iacute;nh trị d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33218/hoc%20ly%20luan.jpg" style="height:363px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Lớp học c&aacute;c b&agrave;i l&yacute; luận ch&iacute;nh trị của Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(102, 102, 102); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 242, 204); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:justify"><em><strong><span style="font-size:14px">Theo đ&oacute;, đo&agrave;n vi&ecirc;n sẽ nghi&ecirc;n cứu 4 b&agrave;i l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, cụ thể như:</span></strong></em></p> <p><span style="font-size:14px"><em><strong>B&agrave;i 1.</strong> Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội ở Việt Nam.&nbsp;</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><em><strong>B&agrave;i 2. </strong>Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, l&atilde;nh đạo mọi thắng lợi của c&aacute;ch mạng Việt Nam.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><em><strong>B&agrave;i 3. </strong>Hệ thống ch&iacute;nh trị ở Việt Nam hiện nay.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><em><strong>B&agrave;i 4.</strong> Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c t&agrave;i liệu sẽ được đăng tải tr&ecirc;n<em> hoclyluan.doanthanhnien.vn.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc học tập c&aacute;c b&agrave;i l&yacute; luận ch&iacute;nh trị gi&uacute;p cho c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n nắm được những vấn đề l&yacute; luận cơ bản nhất về chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc; nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị ở nước ta hiện nay, về Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh thế giới quan, phương ph&aacute;p luận khoa học, c&aacute;ch mạng, từ đ&oacute; vận dụng v&agrave;o thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc học tập c&aacute;c b&agrave;i học l&yacute; luận ch&iacute;nh trị l&agrave; y&ecirc;u cầu bắt buộc, qua đ&oacute; g&oacute;p phần ngăn chặn, đẩy l&ugrave;i những biểu hiện của &quot;bệnh&quot; lười học ch&iacute;nh trị trong một bộ phận c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo Kế hoạch, năm 2020, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n sẽ tổ chức th&agrave;nh đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị rộng lớn trong to&agrave;n Đo&agrave;n học tập c&aacute;c b&agrave;i học l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, đảm bảo đến hết ng&agrave;y 30.11.2020, 100% c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh việc học tập.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>H.T.</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;