Lênin: Thanh niên là nguồn sinh lực chiến đấu của cách mạng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000"><strong>CHUY&Ecirc;N LUẬN: KỶ NIỆM 150 NĂM NG&Agrave;Y SINH V.I. L&Ecirc;NIN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#0000FF"><strong>B&agrave;i 1: Thanh ni&ecirc;n l&agrave; nguồn sinh lực chiến đấu của c&aacute;ch mạng</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33215/lenin7.jpg" style="height:458px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng của m&igrave;nh,V.I. L&ecirc;nin hết sức quan t&acirc;m đến vấn đề gi&aacute;o dục v&agrave; r&egrave;n luyện thế hệ trẻ.</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:14px"><strong>Những chỉ dẫn của L&ecirc;nin</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t triển s&aacute;ng tạo những luận điểm của C&aacute;c M&aacute;c v&agrave; Phriđơrich Ăngghen trong điều kiện lịch sử mới, trong c&aacute;c t&aacute;c phẩm của m&igrave;nh hơn 200 lần L&ecirc;nin đ&atilde; b&agrave;n đến vấn đề thanh ni&ecirc;n v&agrave; tổ chức thanh ni&ecirc;n cộng sản.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;<em>Nguồn sinh lực chiến đấu của c&aacute;ch mạng&rdquo;, &ldquo;đội qu&acirc;n hậu bị h&ugrave;ng mạnh của c&aacute;ch mạng&rdquo;, &ldquo;chủ nh&acirc;n tương lai của đất nước&rdquo;</em> l&agrave; những cụm từ m&agrave; V.I. L&ecirc;nin thường sử dụng trong c&aacute;c b&agrave;i diễn thuyết, c&aacute;c t&aacute;c phẩm của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&ecirc;nin cho rằng thế hệ đang lớn l&ecirc;n của giai cấp v&ocirc; sản, những sinh vi&ecirc;n v&agrave; học sinh ti&ecirc;n tiến, một bộ phận quan trọng của giới tr&iacute; thức trẻ l&agrave; những người bạn đồng minh đ&aacute;ng tin cậy của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những bức thư gửi từ Giơnevơ (Thụy Sĩ) về cho những người B&ocirc;ns&ecirc;v&iacute;ch ở Nga (1903 &ndash; 1905), L&ecirc;nin đ&atilde; khẩn thiết đề nghị c&aacute;c đồng ch&iacute; của m&igrave;nh h&atilde;y tin cậy hơn nữa v&agrave;o thanh ni&ecirc;n, h&atilde;y mạnh dạn dựa v&agrave;o những người cộng sản trẻ trong c&ocirc;ng t&aacute;c thực tế h&agrave;ng ng&agrave;y, h&atilde;y cuốn h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n v&agrave;o cuộc đấu tranh<a href="https://www.facebook.com/chautienloc/notes?lst=100000754441164%3A100000754441164%3A1582528554#_ftn1" target="_blank">[1]</a>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&ecirc;nin chỉ r&otilde; cần phải ph&ograve;ng ngừa trước một khuynh hướng &ldquo;d&egrave; dặt&rdquo; vốn c&oacute; của những c&aacute;n bộ Đảng cho rằng, những con người trẻ tuổi ấy tuy đầy nhiệt t&igrave;nh v&agrave; s&aacute;ng kiến, nhưng chưa qua trường học của trường học giai cấp. L&ecirc;nin cho đ&oacute; chỉ l&agrave; c&aacute;i cớ để khước từ việc sử dụng thanh ni&ecirc;n. &ldquo;<em>Nếu kh&ocirc;ng biết tổ chức lại v&agrave; n&acirc;ng họ dậy, th&igrave; họ sẽ đi theo khuynh hướng Mens&ecirc;v&iacute;ch,&hellip; v&agrave; v&igrave; thế sự thiếu ch&iacute;n chắn v&agrave; chưa từng trải của họ sẽ g&acirc;y ra thiệt hại gấp bội&hellip;</em>&rdquo;<a href="https://www.facebook.com/chautienloc/notes?lst=100000754441164%3A100000754441164%3A1582528554#_ftn2" target="_blank">[2]</a>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hẳn nhi&ecirc;n, sự quan t&acirc;m như vậy đến thanh ni&ecirc;n của L&ecirc;nin kh&ocirc;ng phải l&agrave; ngẫu nhi&ecirc;n. Cuộc c&aacute;ch mạng Nga lần thứ nhất năm 1905 đ&atilde; cho thấy r&otilde; rằng, thực sự, ch&iacute;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave; th&agrave;nh phần t&iacute;ch cực nhất của phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng quần ch&uacute;ng. Cuộc c&aacute;ch mạng l&agrave; trường học ch&iacute;nh trị rộng lớn đối với thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n. C&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu lịch sử Li&ecirc;n X&ocirc; khẳng định trong th&agrave;nh phần của qu&acirc;n đội v&agrave;o những năm 1905 &ndash; 1906, số c&ocirc;ng nh&acirc;n trẻ ở độ tuổi từ 16 đến 20 chiếm tới một phần ba.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Ch&uacute;ng ta m&atilde;i l&agrave; Đảng của thanh ni&ecirc;n&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 1906, trong b&agrave;i b&aacute;o &ldquo;Sự khủng hoảng của chủ nghĩa Mens&ecirc;v&iacute;ch&rdquo;, L&ecirc;nin đ&atilde; dẫn lại lời của Phriđơrich Ăngghen: &ldquo;<em>Phải chăng điều n&agrave;y sau đ&acirc;y l&agrave; kh&ocirc;ng được tự nhi&ecirc;n: Trong Đảng của ch&uacute;ng ta đa số l&agrave; thanh ni&ecirc;n? Ch&uacute;ng ta l&agrave; Đảng của tương lai, m&agrave; tương lai lại thuộc về thanh ni&ecirc;n. Ch&uacute;ng ta l&agrave; Đảng của những người c&aacute;ch t&acirc;n, m&agrave; thanh ni&ecirc;n lại h&agrave;o hứng đi theo những người c&aacute;ch t&acirc;n. Ch&uacute;ng ta l&agrave; Đảng của sự chiến đấu qu&ecirc;n m&igrave;nh với những g&igrave; đ&atilde; mục n&aacute;t, cũ kỹ, m&agrave; thanh ni&ecirc;n bao giờ cũng ti&ecirc;n phong trong cuộc đấu tranh qu&ecirc;n m&igrave;nh ấ</em>y&rdquo;. L&ecirc;nin đ&atilde; đi đến kết luận: &ldquo;<em>Ch&uacute;ng ta m&atilde;i m&atilde;i sẽ l&agrave; Đảng của thanh ni&ecirc;n, của giai cấp ti&ecirc;n phong</em>&rdquo;<a href="https://www.facebook.com/chautienloc/notes?lst=100000754441164%3A100000754441164%3A1582528554#_ftn3" target="_blank">[3]</a>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong b&agrave;i viết &ldquo;Giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; chủ nghĩa Man tu&yacute;t - mới&rdquo;, L&ecirc;nin viết: &ldquo;<em>Ch&uacute;ng ta đang đấu tranh tốt hơn cha &ocirc;ng ch&uacute;ng ta. Con c&aacute;i ch&uacute;ng ta sẽ đấu tranh c&ograve;n tốt hơn ch&uacute;ng ta nhiều v&agrave; ch&uacute;ng ta sẽ chiến thắng</em>&rdquo;. L&ecirc;nin nhấn mạnh về năng lực c&aacute;ch mạng của thế hệ trẻ c&oacute; thể n&acirc;ng sự nghiệp cải tạo x&atilde; hội l&ecirc;n một tr&igrave;nh độ mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong một b&agrave;i viết năm 1916, &ldquo;<em>Chương tr&igrave;nh qu&acirc;n sự của C&aacute;ch mạng v&ocirc; sản</em>&rdquo;, ngo&agrave;i việc ph&aacute;t triển l&yacute; luận về c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản, L&ecirc;nin đ&atilde; chứng minh sự cần thiết của thanh ni&ecirc;n phải được đ&agrave;o tạo về c&aacute;c vấn đề qu&acirc;n sự.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga năm 1917, ch&iacute;nh s&aacute;ch thanh ni&ecirc;n trở th&agrave;nh một trong những th&agrave;nh phần quan trọng nhất trong ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng B&ocirc;ns&ecirc;v&iacute;ch, đứng đầu l&agrave; L&ecirc;nin v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y đ&atilde; li&ecirc;n tục được ch&uacute; &yacute;. L&ecirc;nin đ&atilde; d&agrave;nh nhiều c&ocirc;ng sức để gi&uacute;p đỡ cho thế hệ trẻ, l&ocirc;i cuốn họ v&agrave;o cơn lốc của cuộc đấu tranh v&agrave; ph&ograve;ng ngừa sự t&aacute;c động nguy hại của chủ nghĩa cơ hội đối với thanh ni&ecirc;n. Theo s&aacute;ng kiến của L&ecirc;nin, th&aacute;ng 10 năm 1918, Đảng Cộng sản Nga đ&atilde; quyết định th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Nga.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Nhiệm vụ của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Di ch&uacute;c ch&iacute;nh trị thực sự của L&ecirc;nin d&agrave;nh cho những người cộng sản trẻ l&agrave; b&agrave;i ph&aacute;t biểu &ldquo;<em>Nhiệm vụ của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n</em>&rdquo; của Người tại Đại hội III to&agrave;n Nga của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Nga (họp từ ng&agrave;y 02 đến ng&agrave;y 10/10/1920). B&agrave;i diễn văn n&agrave;y c&oacute; t&iacute;nh chất cương lĩnh của Đảng trong việc gi&aacute;o dục chủ nghĩa cộng sản cho những người trẻ tuổi đang x&acirc;y dựng cuộc sống mới. Những lời căn dặn của L&ecirc;nin tại Đại hội đ&atilde; trở th&agrave;nh cơ sở, nền tảng tư tưởng trong điều lệ của c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n cộng sản tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong b&agrave;i diễn văn, L&ecirc;nin đ&atilde; chỉ cụ thể rằng: &ldquo;<em>Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n v&agrave; to&agrave;n thể thanh ni&ecirc;n n&oacute;i chung muốn đi theo chủ nghĩa cộng sản, th&igrave; đều phải học chủ nghĩa cộng sản&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&ecirc;nin đ&atilde; cảnh b&aacute;o: &ldquo;<em>Người cộng sản n&agrave;o cậy m&igrave;nh hiểu biết chủ nghĩa cộng sản v&igrave; đ&atilde; học thuộc l&ograve;ng những kết luận sẵn c&oacute;, nhưng kh&ocirc;ng hề l&agrave;m một c&ocirc;ng t&aacute;c lớn rất quan trọng v&agrave; rất kh&oacute; khăn, kh&ocirc;ng hề t&igrave;m t&ograve;i để thấy r&otilde; những sự việc m&agrave; anh ta cần xem x&eacute;t với tinh thần ph&ecirc; ph&aacute;n, một người cộng sản như vậy th&igrave; thật l&agrave; một người tồi. Một th&aacute;i độ hời hợt như thế thật quả l&agrave; c&oacute; hại</em>&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Quan điểm n&agrave;y của L&ecirc;nin đ&ograve;i hỏi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phải thực hiện tr&aacute;ch nhiệm cộng sản của m&igrave;nh bằng c&aacute;ch gắn chặt l&yacute; luận với hoạt động thực tiễn x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ chủ nghĩa x&atilde; hội. Mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phải c&oacute; th&aacute;i độ nghi&ecirc;m t&uacute;c nhất đối với học tập l&yacute; luận ch&iacute;nh trị. Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phải biết gắn kết việc học tập ở nh&agrave; trường, học l&yacute; luận với thực tiễn sống động của c&ocirc;ng cuộc đấu tranh, x&acirc;y dựng x&atilde; hội mới; mỗi c&aacute; nh&acirc;n phải tự gi&aacute;o dục, tự trưởng th&agrave;nh th&ocirc;ng qua c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng; lu&ocirc;n n&ecirc;u cao tinh thần xung k&iacute;ch, hăng h&aacute;i xung phong, đi đầu trong mọi mặt trận.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">*</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Tư tưởng vĩ đại v&agrave; những lời chỉ dẫn của L&ecirc;nin với thanh ni&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; t&aacute;c động rất mạnh mẽ tới thế hệ thanh ni&ecirc;n c&aacute;c nước x&atilde; hội chủ nghĩa. Tư tưởng ấy đ&atilde; v&agrave; đang trở th&agrave;nh kim chỉ nam cho c&aacute;c đảng cộng sản, c&aacute;c đảng c&aacute;nh tả tiến bộ tr&ecirc;n thế giới trong đ&oacute; c&oacute; Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa v&agrave; vận dụng một c&aacute;ch linh hoạt, s&aacute;ng tạo v&agrave;o điều kiện, ho&agrave;n cảnh cụ thể của đất nước trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>L&ecirc;nin l&agrave; tấm gương s&aacute;ng cho thế hệ trẻ về khả năng truyền cảm hứng cho quần ch&uacute;ng bằng phong c&aacute;ch diễn đạt cuốn h&uacute;t v&agrave; h&ugrave;ng biện, bằng th&aacute;i độ ki&ecirc;n quyết, kh&ocirc;ng nh&acirc;n nhượng trong những vấn đề c&oacute; t&iacute;nh nguy&ecirc;n tắc.</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>CH&Acirc;U TIẾN LỘC </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><em>Ch&uacute; th&iacute;ch: </em></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><a href="https://www.facebook.com/chautienloc/notes?lst=100000754441164%3A100000754441164%3A1582528554#_ftnref1" target="_blank">[1]</a> V.I. L&ecirc;nin, To&agrave;n tập, Nh&agrave; xuất bản Sự thật, H&agrave; Nội, 1969, tập 9, tr. 356.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><a href="https://www.facebook.com/chautienloc/notes?lst=100000754441164%3A100000754441164%3A1582528554#_ftnref2" target="_blank">[2]</a> Sđd, tập 9, tr. 247.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><a href="https://www.facebook.com/chautienloc/notes?lst=100000754441164%3A100000754441164%3A1582528554#_ftnref3" target="_blank">[3]</a> Sđd, tập 14, tr. 162 &ndash; 163.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">* Ảnh:&nbsp;</span>L&atilde;nh tụ V.I. L&ecirc;nin đọc t&agrave;i liệu tại ph&ograve;ng l&agrave;m việc, th&aacute;ng 10/1918. Nguồn:&nbsp;English Russia</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>T&agrave;i liệu tham khảo:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">1. &ldquo;L&ecirc;nin v&agrave; tuổi trẻ&rdquo;, Zuykov Vladimir Andreevich (Hội đồng Lập ph&aacute;p Th&agrave;nh phố St. Petersburg, Nga), theo https://leninism.su</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">2. &ldquo;Chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin: B&agrave;n về thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n&rdquo;, TS Phạm Đ&igrave;nh Nghiệp, Nxb Thanh ni&ecirc;n, H&agrave; Nội, 2004.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">3. To&agrave;n văn b&agrave;i &ldquo;Nhiệm vụ của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n&rdquo; của L&ecirc;nin: </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthanhdoan.hochiminhcity.gov.vn%2FThanhDoan%2Fwebtd%2FNews%2F33211%3Ffbclid%3DIwAR3ONj-geV8_jHlZbmzQKXxHLJxYGaQ-FooivcRczpLIKYFWukY_dE0OhME&amp;h=AT0Ix-7xklIcozgGRRl1HxIwtHZF7ko5kCG1EQhjO1mzrVA8OKDcTMd-TsnqoVSwvsHP2vDBR32sSYDhK_Sb1iF0XwaAqMqpRL5WKhqU9XUAoa9HBmiytt9Uf-jx8_nt5Rq1" target="_blank">http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/33211</a></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;