"Nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên" - V.I. Lênin

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Cuối năm 1920, nước Nga X&ocirc;-viết đ&atilde; trải qua ba năm nội chiến v&agrave; can thiệp nước ngo&agrave;i khốc liệt. Trong bối cảnh đ&oacute;, Đảng B&ocirc;n-s&ecirc;-vich Nga cần sự tiếp sức của thế hệ thanh ni&ecirc;n, do vậy việc gi&aacute;o dục v&agrave; r&egrave;n luyện thế hệ trẻ để họ trở th&agrave;nh những lớp người x&acirc;y dựng x&atilde; hội cộng sản đ&atilde; trở th&agrave;nh mối quan t&acirc;m lớn của Đảng.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhận thức s&acirc;u sắc rằng tương lai thuộc về thanh ni&ecirc;n, Đảng phải l&atilde;nh đạo Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản thực sự trở th&agrave;nh đội xung k&iacute;ch tổ chức gi&aacute;o dục cộng sản cho thanh ni&ecirc;n, n&ecirc;n ngay trong phi&ecirc;n họp đầu ti&ecirc;n, Đại hội III to&agrave;n Nga của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Nga (họp từ ng&agrave;y 2 đến ng&agrave;y 10-10-1920), L&ecirc;nin đ&atilde; đến dự v&agrave; đọc b&agrave;i diễn văn lịch sử: &ldquo;NHIỆM VỤ CỦA ĐO&Agrave;N THANH NI&Ecirc;N&rdquo;. B&agrave;i diễn văn n&agrave;y c&oacute; t&iacute;nh chất cương lĩnh của Đảng trong việc gi&aacute;o dục chủ nghĩa cộng sản cho những người trẻ tuổi đang x&acirc;y dựng cuộc sống mới.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33210/lenin3.jpg" style="height:512px; width:408px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Năm 2020 l&agrave; năm kỷ niệm 150 năm Ng&agrave;y sinh V.I.L&ecirc;nin (22/4/1870 - 22/4/2020) v&agrave; 100 năm b&agrave;i diễn văn &quot;Nhiệm vụ của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n&quot; của L&ecirc;nin (02/10/1920 - 02/10/2020).</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin giới thiệu c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n to&agrave;n văn b&agrave;i diễn văn để nghi&ecirc;n cứu.&nbsp;</span></em></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(102, 102, 102); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 242, 204); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><span style="font-family:georgia,serif"><span style="font-size:22px"><span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong>NHIỆM VỤ CỦA ĐO&Agrave;N THANH NI&Ecirc;N</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Ng&agrave;y 02 th&aacute;ng 10 năm 1920<br /> (L&ecirc;-nin được Đại hội hoan h&ocirc; nhiệt liệt).</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33210/lenin6.png" style="float:right; font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; height:290px; letter-spacing:-0.2px; text-align:center; width:400px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">C&aacute;c đồng ch&iacute;, h&ocirc;m nay t&ocirc;i muốn n&oacute;i với c&aacute;c đồng ch&iacute; về những nhiệm vụ cơ bản của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản, v&agrave; sau đ&oacute;, về vấn đề c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n trong nước Cộng ho&agrave; x&atilde; hội chủ nghĩa, n&oacute;i chung, cần phải l&agrave; những tổ chức như thế n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">C&agrave;ng cần n&oacute;i nhiều vấn đề n&agrave;y, v&igrave; theo một &yacute; nghĩa n&agrave;o đ&oacute;, c&oacute; thể n&oacute;i rằng nhiệm vụ thật sự x&acirc;y dựng x&atilde; hội cộng sản, ch&iacute;nh l&agrave; của thanh ni&ecirc;n. Thật vậy, r&otilde; r&agrave;ng l&agrave; thế hệ những người lao động được đ&agrave;o tạo trong x&atilde; hội tư bản chủ nghĩa, th&igrave; giỏi lắm chỉ c&oacute; thế ph&aacute; được nền m&oacute;ng của chế độ tư bản cũ dựa tr&ecirc;n sự b&oacute;c lột m&agrave; th&ocirc;i. Giỏi lắm th&igrave; họ cũng chỉ giải quyết được những vấn đề được đặt ra do sự s&aacute;ng tạo ra một trật tự x&atilde;hội c&oacute; khả năng gi&uacute;p cho giai cấp v&ocirc; sản v&agrave; c&aacute;c giai cấp cần lao giữu lấy ch&iacute;nh quyền trong tay v&agrave; đặt những nền m&oacute;ng vững chắc, tr&ecirc;n đ&oacute; chỉ c&oacute; thế hệ n&agrave;o khởi c&ocirc;ng trong những điều kiện mới, trong một khu&ocirc;n khổ kh&ocirc;ng c&ograve;n quan hệ người b&oacute;c lột người nữa, th&igrave; mới c&oacute; thể x&acirc;y dựng được.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Cho n&ecirc;n, khi đề cấp đến nhiệm vụ của thanh ni&ecirc;n theo quan điểm đ&oacute;, t&ocirc;i phải n&oacute;i rằng nhiệm vụ của thanh ni&ecirc;n n&oacute;i chung, v&agrave; của đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cộng sản v&agrave; c&aacute;c tổ chức kh&aacute;c n&oacute;i ri&ecirc;ng, c&oacute; thể t&oacute;m lại bằng một chữ l&agrave;: học.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Dĩ nhi&ecirc;n, đ&acirc;y chỉ l&agrave; &quot;một chữ&quot; m&agrave; th&ocirc;i, n&oacute; chưa giải đ&aacute;p được những c&acirc;u hỏi ch&iacute;nh v&agrave; cơ bản nhất, l&agrave;: học g&igrave; v&agrave; học như thế n&agrave;o? Nhưng, điều chắc chắn l&agrave; ở đ&acirc;y, c&ugrave;ng với việc cải tạo x&atilde; hội tư bản cũ, việc dạy dỗ, gi&aacute;o dục, v&agrave; học tập của những thế hệ mới, những thế hệ sẽ x&acirc;y dựng x&atilde; hội cộng sản, kh&ocirc;ng thể y nguy&ecirc;n như trước được. Việc dạy dỗ, gi&aacute;o dục v&agrave; học tập của thanh ni&ecirc;n phải xuất ph&aacute;t từ những vật liệu m&agrave; x&atilde; hội cũ để lại cho ch&uacute;ng ta. Ch&uacute;ng ta chỉ c&oacute; thể x&acirc;y dựng chủ nghĩa cộng sản từ c&aacute;i tổng số kiến thức, tổ chức v&agrave; thiết chế, bằng c&aacute;i số dự trữ nh&acirc;n lực v&agrave; phương tiện m&agrave; x&atilde; hội cũ đ&atilde; để lại cho ch&uacute;ng ta. Chỉ c&oacute; cải tổ triệt để việc học tập, việc tổ chức v&agrave; gi&aacute;o dục của thanh ni&ecirc;n, th&igrave; ch&uacute;ng ta mới c&oacute; thể l&agrave;m cho những cố gắng của thế hệ trẻ đạt được kết quả l&agrave; s&aacute;ng tạo ra một x&atilde; hội cộng sản. Cho n&ecirc;n, ch&uacute;ng ta phải nghi&ecirc;n cứu kỹ lưỡng xem ch&uacute;ng ta phải dạy những g&igrave; v&agrave; thanh ni&ecirc;n phải học như thế n&agrave;o, nếu họ thật sự muốn tỏ ra xứng đ&aacute;ng với danh hiệu thanh ni&ecirc;n cộng sản, v&agrave; ch&uacute;ng ta phải chuẩn bị cho thanh ni&ecirc;n như thế n&agrave;o để cho họ biết ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt sự nghiệp m&agrave; ch&uacute;ng ta đ&atilde; bắt đầu.</span></span></p> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33210/bia%20sach.jpg" style="border-style:solid; border-width:3px; float:right; height:400px; margin:5px; width:249px" /> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">T&ocirc;i phải n&oacute;i rằng lời giải đ&aacute;p đầu ti&ecirc;n, h&igrave;nh như vậy, v&agrave; cũng l&agrave; lời giải đ&aacute;p c&oacute; vẻ tự nhi&ecirc;n nhất, l&agrave; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; n&oacute;i chung, tất cả thanh ni&ecirc;n muốn đi theo chủ nghĩa cộng sản, th&igrave; đều phải học chủ nghĩa cộng sản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Nhưng một c&acirc;u trả lời &quot;học chủ nghĩa cộng sản&quot; như thế th&igrave; chung chung qu&aacute;. Vậy ch&uacute;ng ta cần những g&igrave; để học chủ nghĩa cộng sản? Ch&uacute;ng ta phải r&uacute;t ra được những g&igrave; trong tổng số kiến thức chung để th&acirc;u th&aacute;i được kiến thức của chủ nghĩa cộng sản? Ở đ&acirc;y, c&oacute; cả mọi loại nguy cơ đang đe doạ ch&uacute;ng ta, những nguy cơ đ&oacute; xuất hiện ngay khi m&agrave; vấn đề học chủ nghĩa cộng sản được đặt ra kh&ocirc;ng đ&uacute;ng hay được l&yacute; giải một c&aacute;ch qu&aacute; phiến diện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Thoạt ti&ecirc;n, tự nhi&ecirc;n l&agrave; ch&uacute;ng ta nghĩ ngay rằng học chủ nghĩa cộng sản nghĩa l&agrave; th&acirc;u th&aacute;i lấy tổng số kiến thức đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y trong c&aacute;c s&aacute;ch gi&aacute;o khoa v&agrave; trước t&aacute;c về chủ nghĩa cộng sản. Nhưng định nghĩa như tr&ecirc;n c&oacute; lẽ l&agrave; qu&aacute; th&ocirc; sơ v&agrave; thiếu s&oacute;t. Nếu học chủ nghĩa cộng sản chỉ l&agrave; thấm nhuần những c&aacute;i đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y trong c&aacute;c t&aacute;c phẩm, s&aacute;ch vở n&oacute;i về chủ nghĩa cộng sản th&igrave; ch&uacute;ng ta rất dễ tạo ra những t&ecirc;n mọt s&aacute;ch cộng sản hay những kẻ kho&aacute;c l&aacute;c v&agrave; như thế th&igrave; l&agrave; nguy hại v&agrave; tổn thất cho ch&uacute;ng ta; v&igrave; rằng, những người đ&oacute;, sau khi đ&atilde; về chủ nghĩa cộng sản, sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng kết hợp được tất cả những kiến thức đ&oacute; lại v&agrave; sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng h&agrave;nh động đ&uacute;ng như chủ nghĩa cộng sản mong muốn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Một trong những tai hoạ v&agrave; tệ nạn lớn nhất m&agrave; x&atilde; hội tư bản chủ nghĩa cũ đ&atilde; để lại cho ch&uacute;ng ta, đ&oacute; l&agrave; sự t&aacute;ch rời ho&agrave;n to&agrave;n giữa s&aacute;ch vở v&agrave; thực tiễn của cuộc sống: thật vậy ch&uacute;ng ta đ&atilde; c&oacute; những quyển s&aacute;ch m&agrave; trong đ&oacute; mọi c&aacute;i đều được mi&ecirc;u tả một c&aacute;ch đẹp đẽ nhất đời, nhưng, phần nhiều những s&aacute;ch n&agrave;y chỉ l&agrave; sự dối tr&aacute; giả nh&acirc;n giả nghĩa v&agrave; gh&ecirc; tởm, v&igrave; n&oacute; đem lại cho ch&uacute;ng ta một h&igrave;nh ảnh sai lệch về x&atilde; hội tư bản chủ nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Cho n&ecirc;n, người ta sẽ mắc một sai lầm lớn nếu chỉ thấm nhuần một c&aacute;ch gi&aacute;o điều những điều đ&atilde; viết trong c&aacute;c s&aacute;ch vở n&oacute;i về chủ nghĩa cộng sản. Ng&agrave;y nay, những b&agrave;i diễn văn, những b&agrave;i b&aacute;o của ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng phải l&agrave; đơn thuần nhắc lại những c&aacute;i trước đ&acirc;y người ta đ&atilde; n&oacute;i về chủ nghĩa cộng sản, v&igrave; rằng những b&agrave;i diễn văn, những b&agrave;i b&aacute;o của ch&uacute;ng ta đều gắn liều với lao động h&agrave;ng ng&agrave;y mu&ocirc;n m&agrave;u mu&ocirc;n vẻ. Kh&ocirc;ng c&oacute; lao động đ&oacute;, kh&ocirc;ng c&oacute; đấu tranh, th&igrave; kiến thức s&aacute;ch vở về chủ nghĩa cộng sản, lượm lặt được trong c&aacute;c t&aacute;c phẩm về chủ nghĩa cộng sản, sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; một ch&uacute;t gi&aacute; trị n&agrave;o cả, v&igrave; rằng kiến thức đ&oacute; cũng chỉ l&agrave; tiếp tục t&igrave;nh trạng t&aacute;ch rời trước kia giữ l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn, t&igrave;nh trạng đ&oacute; l&agrave; đặc trưng gh&ecirc; tởm nhất của x&atilde; hội tư sản cũ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Nguy cơ sẽ c&ograve;n lớn hơn nữa, nếu ch&uacute;ng ta chỉ c&oacute; thấm nhuần những khẩu hiệu cộng sản. Nếu ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng kịp thời hiểu mối nguy cơ nay v&agrave; nếu ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng hướng to&agrave;n bộ c&ocirc;ng t&aacute;c của ch&uacute;ng ta nhằm trừ bỏ n&oacute; đi, th&igrave; sự tồn tại của nửa triệu hay một triệu nam nữ thanh ni&ecirc;n, sau khi được học chủ nghĩa cộng sản theo lề lối tr&ecirc;n, tự xưng l&agrave; những người cộng sản, sẽ đưa đến một tổn thất lớn cho sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Do đ&oacute;, vấn đề đặt ra cho ch&uacute;ng ta l&agrave;: phải l&agrave;m thế n&agrave;o m&agrave; kết hợp được tất cả những điều tr&ecirc;n đ&acirc;y để dạy chủ nghĩa cộng sản? Ch&uacute;ng ta phải lấy của nh&agrave; trường cũ, của khoa học cũ những g&igrave;? Nh&agrave; trường cũ tuy&ecirc;n bố l&agrave; muốn đ&agrave;o tạo ra một người c&oacute; tr&igrave;nh độ văn ho&aacute; chung đầy đủ v&agrave; dạy c&aacute;c khoa học n&oacute;i chung. Ch&uacute;ng ta biết rằng đ&oacute; l&agrave; điều ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng đ&uacute;ng, v&igrave; to&agrave;n thể x&atilde; hội trước đ&acirc;y đ&atilde; được x&acirc;y dựng v&agrave; dựa tr&ecirc;n sự ph&acirc;n chia lo&agrave;i người th&agrave;nh giai cấp, th&agrave;nh người b&oacute;c lột v&agrave; bị b&oacute;c lột. Lẽ tự nhi&ecirc;n l&agrave; nh&agrave; trường cũ, đầy rẫy t&iacute;nh chất giai cấp, n&ecirc;n chỉ gi&aacute;o dục kiến thức cho con c&aacute;i của giai cấp tư sản m&agrave; th&ocirc;i. Mỗi lời n&oacute;i của n&oacute; đều ph&ugrave; hợp với lợi &iacute;ch của giai cấp tư sản. Người ta gi&aacute;o dục thế hệ đ&oacute; nhằm đ&agrave;o tạo cho giai cấp tư sản, những t&ocirc;i tớ được việc c&oacute; thể đem lại cho bọn ch&uacute;ng nhiều lợi nhuận m&agrave; vẫn kh&ocirc;ng quấy rầy đến cảnh y&ecirc;n ổn v&agrave; th&oacute;i ăn kh&ocirc;ng ngồi rồi của ch&uacute;ng. Cho n&ecirc;n, trong khi b&agrave;i trừ nh&agrave; trường cũ, ch&uacute;ng ta tự đặt cho m&igrave;nh nhiệm vụ l&agrave; chỉ lấy ở nh&agrave; trường cũ c&aacute;i g&igrave; cần thiết cho ch&uacute;ng ta để đạt được một nền gi&aacute;o dục cộng sản chủ nghĩa ch&acirc;n ch&iacute;nh m&agrave; th&ocirc;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Ở đ&acirc;y, t&ocirc;i n&oacute;i đến những lời chỉ tr&iacute;ch, những lời buộc tội m&agrave; người ta lu&ocirc;n lu&ocirc;n n&ecirc;u l&ecirc;n đối với nh&agrave; trường cũ v&agrave; thường thường điều đ&oacute; đ&atilde; đưa đến những sự giải th&iacute;ch ho&agrave;n to&agrave;n sai lầm. Người ta n&oacute;i rằng nh&agrave; trường cũ l&agrave; học lối s&aacute;ch vở, học nhồi sọ, học gạo. C&aacute;i đ&oacute; đ&uacute;ng, nhưng phải biết ph&acirc;n biệt r&otilde; nh&agrave; trường cũ c&oacute; chỗ n&agrave;o xấu v&agrave; chỗ n&agrave;o c&oacute; lợi cho ta; phải biết r&uacute;t ra ở đ&oacute; c&aacute;i g&igrave; cần thiết cho chủ nghĩa cộng sản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Nh&agrave; trường cũ l&agrave; một nh&agrave; trường dạy lối s&aacute;ch vở, n&oacute; bắt buộc người ta phải thấm nhuần một đống kiến thức v&ocirc; &iacute;ch, thừa v&agrave; kh&ocirc;ng sinh động, l&agrave;m cho đầu &oacute;c con người bị nhồi đầy v&agrave; biến thế hệ trẻ th&agrave;nh những người l&agrave;m việc b&agrave;n giấy đ&uacute;c c&ugrave;ng một khu&ocirc;n. Nhưng do đ&oacute; m&agrave; lại suy luận rằng người ta c&oacute; thể trở th&agrave;nh người cộng sản m&agrave; kh&ocirc;ng cần thấm nhuần những kiến thức do khoa học lo&agrave;i người đ&atilde; t&iacute;ch luỹ được, th&igrave; đ&oacute; l&agrave; phạm một sai lầm nghi&ecirc;m trọng. Thật l&agrave; sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần thấm nhuần những khẩu hiệu cộng sản, những kết luận của khoa học cộng sản, chứ kh&ocirc;ng cần phải thấm nhuần tổng số những kiến thức m&agrave; ch&iacute;nh bản th&acirc;n chủ nghĩa cộng sản cũng l&agrave; kết quả. Chủ nghĩa M&aacute;c l&agrave; một th&iacute; dụ chỉ r&otilde; rằng chủ nghĩa cộng sản đ&atilde; ph&aacute;t sinh như thế n&agrave;o, từ tổng số kiến thức của nh&acirc;n loại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">C&aacute;c đồng ch&iacute; đ&atilde; đọc v&agrave; đ&atilde; nghe n&oacute;i rằng l&yacute; luận cộng sản, khoa học cộng sản, chủ yếu l&agrave; do M&aacute;c s&aacute;ng tạo n&ecirc;n, rằng học thuyết đ&oacute; đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; sự nghiệp của một người x&atilde; hội chủ nghĩa duy nhất, mặc d&ugrave; c&oacute; thi&ecirc;n t&agrave;i, của thế kỷ thứ XIX, m&agrave; nay đ&atilde; trở th&agrave;nh học thuyết của h&agrave;ng triệu v&agrave; h&agrave;ng chục triệu v&ocirc; sản tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, những người n&agrave;y đ&atilde; &aacute;p dụng học thuyết đ&oacute; trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. V&agrave; nếu c&aacute;c đồng ch&iacute; đặt c&acirc;u hỏi sau đ&acirc;y: tại sao học thuyết của M&aacute;c đ&atilde; c&oacute; thể chiếm được h&agrave;ng triệu v&agrave; h&agrave;ng chục triệu tr&aacute;i tim của những người trong giai cấp c&aacute;ch mạng nhất, th&igrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; sẽ chỉ được nghe một c&acirc;u trả lời duy nhất: sở dĩ như thế l&agrave; v&igrave; M&aacute;c đ&atilde; dựa v&agrave;o nền m&oacute;ng vững chắc của những kiến thức m&agrave; lo&agrave;i người đ&atilde; th&acirc;u th&aacute;i được dưới chủ nghĩa tư bản; sau khi nghi&ecirc;n cứu quy luật ph&aacute;t triển của x&atilde; hội lo&agrave;i người, M&aacute;c đ&atilde; hiểu rằng chủ nghĩa tư bản ph&aacute;t triển tất nhi&ecirc;n sẽ đưa đến chủ nghĩa cộng sản v&agrave; &ndash; đ&acirc;y l&agrave; điều căn bản &ndash; M&aacute;c chỉ chứng minh ch&acirc;n l&yacute; đ&oacute; dựa tr&ecirc;n việc nghi&ecirc;n cứu x&atilde; hội tư bản một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c nhất, tỉ mỉ nhất, s&acirc;u sắc nhất, bằng c&aacute;ch thấm nhuần ho&agrave;n to&agrave;n tất cả những c&aacute;i m&agrave; khoa học trước đ&acirc;y đ&atilde; cung cấp. Tất cả những c&aacute;i m&agrave; x&atilde; hội lo&agrave;i người đ&atilde; s&aacute;ng tạo ra, M&aacute;c đ&atilde; nghiền ngẫm lại với &oacute;c ph&ecirc; ph&aacute;n, kh&ocirc;ng hề bỏ s&oacute;t một điểm n&agrave;o. Tất cả những c&aacute;i m&agrave; tư tưởng lo&agrave;i người đ&atilde; s&aacute;ng tạo ra, M&aacute;c đ&atilde; nghiền ngẫm lại, đ&atilde; ph&acirc;n t&iacute;ch ph&ecirc; ph&aacute;n, v&agrave; đ&atilde; căn cứ v&agrave;o phong tr&agrave;o c&ocirc;ng nh&acirc;n để kiểm tra lại; v&agrave; M&aacute;c đ&atilde; n&ecirc;u ra được những kết luận m&agrave; những kẻ bị giam h&atilde;m trong những giới hạn chật hẹp của khu&ocirc;n khổ tư sản hay bị những th&agrave;nh kiến tư sản tr&oacute;i buộc, kh&ocirc;ng thể n&agrave;o r&uacute;t ra được.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Chẳng hạn, khi ch&uacute;ng ta n&oacute;i đến nền văn ho&aacute; v&ocirc; sản, th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n qu&ecirc;n điều đ&oacute;. Nếu ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng hiểu r&otilde; rằng chỉ c&oacute; sự tinh th&ocirc;ng ho&agrave;n hảo về nền văn ho&aacute; được s&aacute;ng tạo ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của lo&agrave;i người v&agrave; việc cải tạo nền văn ho&aacute; đ&oacute; mới c&oacute; thể x&acirc;y dựng được nền văn ho&aacute; v&ocirc; sản th&igrave; ch&uacute;ng ta sẽ kh&ocirc;ng thể giải quyết được vấn đề. Nền văn ho&aacute; v&ocirc; sản kh&ocirc;ng phải tự nhi&ecirc;n m&agrave; c&oacute;, n&oacute; kh&ocirc;ng phải do những người tự cho m&igrave;nh l&agrave; chuy&ecirc;n gia về văn ho&aacute; v&ocirc; sản, ph&aacute;t minh ra. Tất cả c&aacute;i đ&oacute; l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n ngu ngốc. Nền văn ho&aacute; v&ocirc; sản phải l&agrave; sự ph&aacute;t triển l&ocirc;-g&iacute;ch của tổng số kiến thức m&agrave; loại người đ&atilde; t&iacute;ch luỹ được dưới &aacute;ch thống trị của x&atilde; hội tư bản, của x&atilde; hội bọn địa chủ v&agrave; bọn quan li&ecirc;u. Tất cả những con đường đ&oacute;, lớn v&agrave; nhỏ, đ&atilde; v&agrave; đang tiếp tục đưa tới những nền văn ho&aacute; v&ocirc; sản, cũng hệt như khoa kinh tế ch&iacute;nh trị do M&aacute;c nghiền ngẫm lại, đ&atilde; chỉ cho ta thấy x&atilde; hội loại người sẽ đi đến đ&acirc;u, đ&atilde; chỉ cho ta thấy con đường tiến l&ecirc;n đấu tranh giai cấp, tiến l&ecirc;n bước đầu của cuộc c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Khi ch&uacute;ng ta nghe thấy c&aacute;c đại biểu thanh ni&ecirc;n v&agrave; một số người b&ecirc;nh vực nền gi&aacute;o dục mới thường vẫn hay đả k&iacute;ch nh&agrave; trường cũ, lập luận rằng nh&agrave; trường cũ l&agrave; một trường học nhồi sọ, th&igrave; ch&uacute;ng ta phải bảo họ rằng ch&uacute;ng ta phải mượn của nh&agrave; trường cũ những c&aacute;i hay của n&oacute;. Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng n&ecirc;n mượn của n&oacute; c&aacute;i phương ph&aacute;p nhồi nh&eacute;t đầy v&agrave;o tr&iacute; nhớ của thanh ni&ecirc;n qu&aacute; nhiều kiến thức m&agrave; ch&iacute;n phần mười l&agrave; v&ocirc; &iacute;ch v&agrave; một phần mười c&ograve;n lại l&agrave; sai lệch; tuy nhi&ecirc;n, như thế tuyệt kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; ch&uacute;ng ta chỉ bo bo v&agrave;o những kết luận cộng sản v&agrave; chỉ học tập những khẩu hiệu cộng sản. Người ta kh&ocirc;ng x&acirc;y dựng chủ nghĩa cộng sản theo kiểu đ&oacute; được. Người ta chỉ c&oacute; thể trở th&agrave;nh người cộng sản sau khi đ&atilde; l&agrave;m gi&agrave;u tr&iacute; nhớ của m&igrave;nh bằng sự hiểu biết tất cả những kho t&agrave;ng tri thức m&agrave; nh&acirc;n loại đ&atilde; tạo ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng cần lối học gạo, nhưng ch&uacute;ng ta cần mở mang v&agrave; ho&agrave;n thiện tr&iacute; nhớ của mỗi học sinh bằng c&aacute;ch l&agrave;m cho họ hiểu biết những sự việc cơ bản, v&igrave; chủ nghĩa cộng sản sẽ trở th&agrave;nh một danh từ trống rỗng, sẽ chỉ l&agrave; một c&aacute;i chi&ecirc;u b&agrave;i, người cộng sản sẽ chỉ l&agrave; một anh khoe khoang kho&aacute;c l&aacute;c tầm thường, nếu như tất cả c&aacute;c kiến thức đ&atilde; th&acirc;u th&aacute;i kh&ocirc;ng được ti&ecirc;u ho&aacute; trong &yacute; thức của anh ta. Những kiến thức đ&oacute;, c&aacute;c đồng ch&iacute; kh&ocirc;ng n&ecirc;n hấp thu một c&aacute;ch giản đơn; c&aacute;c đồng ch&iacute; phải hấp thu c&oacute; ph&ecirc; ph&aacute;n, để cho tr&iacute; &oacute;c c&aacute;c đồng ch&iacute; kh&ocirc;ng phải chất đầy một mớ hẩu lốn v&ocirc; &iacute;ch, m&agrave; l&agrave; để l&agrave;m gi&agrave;u tr&iacute; &oacute;c bằng sự am hiểu mọi sự việc thực tế, kh&ocirc;ng c&oacute; sự am hiểu những sự việc thực tế đ&oacute; th&igrave; người ta kh&ocirc;ng thể trở th&agrave;nh một người hiện đại c&oacute; học thức được. Người cộng sản n&agrave;o cậy m&igrave;nh hiểu biết chủ nghĩa cộng sản v&igrave; đ&atilde; học thuộc l&ograve;ng những kết luận sẵn c&oacute;, nhưng kh&ocirc;ng hề l&agrave;m một c&ocirc;ng t&aacute;c lớn rất quan trọng v&agrave; rất kh&oacute; khăn, kh&ocirc;ng hề t&igrave;m t&ograve;i để thấy r&otilde; những sự việc m&agrave; anh ta cần xem x&eacute;t với tinh thần ph&ecirc; ph&aacute;n, một người cộng sản như vậy th&igrave; thật l&agrave; một người tồi. Một th&aacute;i độ hời hợt như thế thật quả l&agrave; c&oacute; hại. Nếu t&ocirc;i thấy rằng t&ocirc;i hiểu biết &iacute;t th&igrave; t&ocirc;i sẽ t&igrave;m mọi c&aacute;ch để hiểu biết nhiều hơn nữa, nhưng nếu một người đ&atilde; tự cho m&igrave;nh l&agrave; cộng sản, rồi cho rằng m&igrave;nh kh&ocirc;ng cần phải học điều g&igrave; cơ bản nữa, th&igrave; sẽ kh&ocirc;ng bao giờ anh ta c&oacute; một h&agrave;nh động g&igrave; giống người cộng sản cả.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Nh&agrave; trường cũ đ&agrave;o tạo những t&ocirc;i tớ cần thiết cho bọn tư bản; n&oacute; biến những nh&agrave; khoa học th&agrave;nh những người bắt buộc phải viết, phải n&oacute;i theo &yacute; muốn của bọn tư bản. Cho n&ecirc;n, ch&uacute;ng ta phải vứt bỏ nh&agrave; trường cũ. Nhưng nếu ch&uacute;ng ta phải vứt bỏ n&oacute;, phải ph&aacute; huỷ n&oacute;, th&igrave; như thế c&oacute; phải l&agrave; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng n&ecirc;n r&uacute;t ra ở nh&agrave; trường cũ tất cả những c&aacute;i g&igrave; cần thiết m&agrave; lo&agrave;i người đ&atilde; t&iacute;ch luỹ được cho con người hay kh&ocirc;ng? C&oacute; phải l&agrave; ch&uacute;ng ta cần phải biết ph&acirc;n biệt những c&aacute;i cần thiết cho chủ nghĩa tư bản với những c&aacute;i cần thiết cho chủ nghĩa cộng sản hay kh&ocirc;ng?</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Để thay thế lối gi&aacute;o dục cũ được thi h&agrave;nh trong x&atilde; hội tư bản tr&aacute;i với &yacute; ch&iacute; của đa số, ch&uacute;ng ta đưa ra kỷ luật tự gi&aacute;c của c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n, l&agrave; những người kết hợp l&ograve;ng căm th&ugrave; x&atilde; hội cũ với sự quyết t&acirc;m, với năng lực, với &yacute; muốn đo&agrave;n kết v&agrave; tổ chức lực lượng của m&igrave;nh để đấu tranh; cuộc đấu tranh n&agrave;y, với &yacute; ch&iacute; của h&agrave;ng triệu, h&agrave;ng chục triệu người sống lẻ loi, rời rạc, ph&acirc;n t&aacute;n tr&ecirc;n khắp đất nước m&ecirc;nh m&ocirc;ng, phải r&egrave;n luyện được một &yacute; ch&iacute; duy nhất, v&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; ch&iacute; duy nhất đ&oacute;, th&igrave; chắc chắn l&agrave; ch&uacute;ng ta sẽ bị đ&aacute;nh bại. Kh&ocirc;ng c&oacute; sự cố kết đ&oacute;, kh&ocirc;ng c&oacute; kỷ luật tự gi&aacute;c đ&oacute; của c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n, th&igrave; sự nghiệp của ch&uacute;ng ta sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; hy vọng g&igrave; cả. Kh&ocirc;ng c&oacute; những c&aacute;i đ&oacute;, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể thắng được bọn tư bản v&agrave; bọn địa chủ tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Ngay cả việc củng cố c&aacute;c nền m&oacute;ng, ch&uacute;ng ta cũng sẽ kh&ocirc;ng thể l&agrave;m được, huống hồ l&agrave; x&acirc;y dựng tr&ecirc;n những nền m&oacute;ng đ&oacute; một x&atilde; hội mới x&atilde; hội chủ nghĩa. Như vậy, trong khi b&agrave;i trừ nh&agrave; trường cũ, trong khi căm phẫn n&oacute; một c&aacute;ch ho&agrave;n to&agrave;n ch&iacute;nh đ&aacute;ng v&agrave; cần thiết, trong khi t&aacute;n th&agrave;nh &yacute; muốn ph&aacute; huỷ n&oacute; đi, ch&uacute;ng ta phải hiểu rằng cần thay thế lối học s&aacute;ch vở cũ, lối nhồi sọ cũ, lối gi&aacute;o dục cũ, bằng nghệ thuật biến to&agrave;n bộ kiến thức của ch&iacute;nh ch&uacute;ng ta v&agrave; hấp thu n&oacute; sao cho chủ nghĩa cộng sản, ở trong c&aacute;c đồng ch&iacute;, kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; những điều học thuộc l&ograve;ng, m&agrave; l&agrave; những điều do ch&iacute;nh c&aacute;c đồng ch&iacute; đ&atilde; nghiền ngẫm lại v&agrave; l&agrave; những kết luận tất nhi&ecirc;n được đặt ra theo quan điểm gi&aacute;o dục hiện đại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;ch đặt những nhiệm vụ cơ bản khi ch&uacute;ng ta b&agrave;n đến vấn đề: học chủ nghĩa cộng sản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Để giải th&iacute;ch cho c&aacute;c đồng ch&iacute; r&otilde; về điểm đ&oacute; đồng thời đề cập đến vấn đề phải học tập như thế n&agrave;o, t&ocirc;i xin kể một th&iacute; dụ thực tiễn. Tất cả c&aacute;c đồng ch&iacute; đều biết rằng sau nhiệm vụ qu&acirc;n sự, nhiệm vụ bảo vệ nước Cộng ho&agrave;, th&igrave; nhiệm vụ được đặt ra cho ch&uacute;ng ta l&agrave; nhiệm vụ kinh tế. Ch&uacute;ng ta biết rằng kh&ocirc;ng thể x&acirc;y dựng x&atilde; hội cộng sản nếu kh&ocirc;ng kh&ocirc;i phục c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; n&ocirc;ng nghiệp, nhưng kh&ocirc;ng phải l&agrave; kh&ocirc;i phục nguy&ecirc;n như cũ. Phải kh&ocirc;i phục c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; n&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n một cơ sở hiện đại, ph&ugrave; hợp với nền khoa học tối t&acirc;n nhất. C&aacute;c đồng ch&iacute; đều biết rằng cơ sở đ&oacute; l&agrave; điện lực, v&agrave; chỉ khi n&agrave;o ở khắp nước, tất cả c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; n&ocirc;ng nghiệp đ&atilde; được điện kh&iacute; ho&aacute;, chỉ khi n&agrave;o c&aacute;c đồng ch&iacute; ho&agrave;n th&agrave;nh được nhiệm vụ đ&oacute; th&igrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; mới c&oacute; thể x&acirc;y dựng cho bản th&acirc;n m&igrave;nh x&atilde; hội cộng sản, đ&oacute; l&agrave; điều m&agrave; thế hệ trước kh&ocirc;ng thể x&acirc;y dựng nổi. Nhiệm vụ đặt ra cho c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; kiến thiết nền kinh tế cả nước, tổ chức lại v&agrave; kh&ocirc;i phục n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n một cơ sở kỹ thuật hiện đại dựa tr&ecirc;n khoa học hiện đại, tr&ecirc;n kỹ thuật v&agrave; tr&ecirc;n điện lực. C&aacute;c đồng ch&iacute; ho&agrave;n to&agrave;n hiểu rằng việc điện kh&iacute; ho&aacute; kh&ocirc;ng thể do những người m&ugrave; chữ thực hiện được v&agrave; một nền học vấn th&ocirc; sơ kh&ocirc;ng thể đ&aacute;p ứng được c&ocirc;ng việc đ&oacute;. Chỉ biết điện lực l&agrave; g&igrave; l&agrave; chưa đủ: phải biết l&agrave;m thế n&agrave;o &aacute;p dụng, về mặt kỹ thuật, điện lực, v&agrave;o c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; v&agrave;o nhiều ng&agrave;nh kh&aacute;c nhau của c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; n&ocirc;ng nghiệp. Phải tự học lấy, phải huấn luyện cho tất cả thế hệ những người lao động đang lớn l&ecirc;n. Đ&oacute; l&agrave; nhiệm vụ của mọi người cộng sản gi&aacute;c ngộ, của mọi thanh ni&ecirc;n tự cho m&igrave;nh l&agrave; người cộng sản v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n hiểu r&otilde; rằng khi gia nhập Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cộng sản, m&igrave;nh đ&atilde; nguyện gi&uacute;p đảng x&acirc;y dựng chủ nghĩa cộng sản. Họ phải hiểu rằng điều đ&oacute; chỉ c&oacute; thể thực hiện được tr&ecirc;n cơ sở một nền học vấn hiện đại, v&agrave; nếu họ kh&ocirc;ng c&oacute; nền học vấn đ&oacute;, th&igrave; chủ nghĩa cộng sản chỉ l&agrave; một nguyện vọng m&agrave; th&ocirc;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Vai tr&ograve; của thế hệ trước l&agrave; lật đổ giai cấp tư sản. Ph&ecirc; ph&aacute;n giai cấp tư sản, ph&aacute;t động quần ch&uacute;ng căm th&ugrave; giai cấp tư sản, n&acirc;ng cao &yacute; thức giai cấp, biết tập hợp c&aacute;c lực lượng của m&igrave;nh lại, đ&oacute; l&agrave; nhiệm vụ chủ yếu trước kia. Thế hệ mới c&oacute; một nhiệm vụ phức tạp hơn. Nhiệm vụ của c&aacute;c đồng ch&iacute; kh&ocirc;ng phải chỉ l&agrave; tập hợp tất cả mọi lực lượng của m&igrave;nh để ủng hộ ch&iacute;nh quyền c&ocirc;ng n&ocirc;ng chống sự x&acirc;m lược của bọn tư bản. C&aacute;i đ&oacute;, c&aacute;c đồng ch&iacute; phải l&agrave;m. C&aacute;c đồng ch&iacute; đ&atilde; hiểu r&otilde; điều đ&oacute; v&agrave; mỗi người cộng sản đều thừa hiểu nhiệm vụ đ&oacute;. Nhưng như thế chưa đủ. C&aacute;c đồng ch&iacute; phải x&acirc;y dựng x&atilde; hội cộng sản. Tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực, phần đầu của c&ocirc;ng việc đ&atilde; l&agrave;m xong. Qu&aacute; khứ đ&atilde; bị ph&aacute; huỷ theo đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu; chỉ c&ograve;n lại một đống đi&ecirc;u t&agrave;n, v&agrave; t&igrave;nh trạng đ&oacute; l&agrave; cần thiết. Mảnh đất đ&atilde; được dọn sạch v&agrave; ch&iacute;nh tr&ecirc;n mảnh đất đ&oacute;, thế hệ thanh ni&ecirc;n cộng sản phải x&acirc;y dựng x&atilde; hội cộng sản. X&acirc;y dựng, đ&oacute; l&agrave; nhiệm vụ của c&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; sẽ chỉ c&oacute; thể l&agrave;m tr&ograve;n nhiệm vụ đ&oacute;, khi m&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; đ&atilde; l&agrave;m chủ được tất cả khoa học hiện đại, khi m&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; đ&atilde; biết biến chủ nghĩa cộng sản, từ những c&ocirc;ng thức, những lời dạy, những phương ph&aacute;p, những chỉ thị, những cương lĩnh c&oacute; sẵn v&agrave; học thuộc l&ograve;ng, th&agrave;nh c&aacute;i thực tế sinh động, l&agrave; c&aacute;i kết hợp với c&ocirc;ng t&aacute;c trước mắt của c&aacute;c đồng ch&iacute;, khi m&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; đ&atilde; biết lấy chủ nghĩa cộng sản l&agrave;m kim chỉ nam cho c&ocirc;ng t&aacute;c thực tiễn của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Đ&oacute; l&agrave; nhiệm vụ m&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; phải l&agrave;m để huấn luyện, gi&aacute;o dục, dạy dỗ tất cả thế hệ trẻ. Tất cả nam nữ thanh ni&ecirc;n đều phải l&agrave; những người x&acirc;y dựng x&atilde; hội cộng sản chủ nghĩa m&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; những người đầu ti&ecirc;n trong số h&agrave;ng triệu người x&acirc;y dựng đ&oacute;. Nếu c&aacute;c đồng ch&iacute; kh&ocirc;ng l&ocirc;i cuốn được to&agrave;n thể quần ch&uacute;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng n&ocirc;ng v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng đ&oacute;, th&igrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; sẽ kh&ocirc;ng thể x&acirc;y dựng x&atilde; hội cộng sản chủ nghĩa được.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Dĩ nhi&ecirc;n l&agrave; b&acirc;y giờ t&ocirc;i n&oacute;i đến vấn đề gi&aacute;o dục chủ nghĩa cộng sản như thế n&agrave;o v&agrave; t&iacute;nh chất đặc biệt của phương ph&aacute;p của ch&uacute;ng ta phải như thế n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Trước hết, ở đ&acirc;y t&ocirc;i n&oacute;i đến vấn đề đạo đức cộng sản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">C&aacute;c đồng ch&iacute; phải tự tiến h&agrave;nh gi&aacute;o dục th&agrave;nh những người cộng sản. Nhiệm vụ của đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n l&agrave; phải tổ chức hoạt động thực tiễn của m&igrave;nh thế n&agrave;o để khi học tập, khi tổ chức nhau lại, khi tập hợp nhau lại, khi đấu tranh, tầng lớp thanh ni&ecirc;n ấy tự tiến h&agrave;nh gi&aacute;o dục th&agrave;nh những người cộng sản v&agrave; đồng thời cũng gi&aacute;o dục cho tất cả những ai đ&atilde; c&ocirc;ng nhận họ l&agrave; người dẫn đường chỉ lối. Phải l&agrave;m cho to&agrave;n bộ sự nghiệp gi&aacute;o dục, huấn luyện, học tập của thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y nay ph&aacute;t triển được đạo đức cộng sản trong thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Nhưng c&oacute; một đạo đức cộng sản hay kh&ocirc;ng? C&oacute; một lu&acirc;n l&yacute; cộng sản hay kh&ocirc;ng? Tất nhi&ecirc;n l&agrave; c&oacute;. Người ta thường bảo ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng c&oacute; đạo đức của ch&uacute;ng ta, v&agrave; giai cấp tư sản thường lu&ocirc;n lu&ocirc;n buộc tội những người cộng sản ch&uacute;ng ta l&agrave; b&aacute;c bỏ mọi thứ đạo đức. Đ&oacute; l&agrave; một c&aacute;ch l&agrave;m rối loạn tư tưởng, l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n bị lầm đường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Theo &yacute; nghĩa n&agrave;o ch&uacute;ng ta b&aacute;c bỏ đạo đức? b&aacute;c bỏ lu&acirc;n l&yacute;?</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Theo &yacute; nghĩa m&agrave; giai cấp tư sản đ&atilde; tuy&ecirc;n truyền cho rằng đạo đức l&agrave; do giới luật của Thượng đế m&agrave; c&oacute;. Về điểm n&agrave;y, hiển nhi&ecirc;n ch&uacute;ng ta biết rất r&otilde; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng tin ở Thượng đế v&agrave; ch&uacute;ng ta biết rất r&otilde; l&agrave; gi&aacute;o hội , bọn địa chủ v&agrave; giai cấp tư sản chỉ viện danh nghĩa Thượng đế để bảo vệ quyền lợi b&oacute;c lột của ch&uacute;ng. Hoặc giả, kh&ocirc;ng n&oacute;i rằng đạo đức l&agrave; do quy tắc của lu&acirc;n l&yacute;, do giới luật của Thượng đế m&agrave; ra, th&igrave; ch&uacute;ng lại giải th&iacute;ch đạo đức bằng những c&acirc;u duy t&acirc;m hay nửa duy t&acirc;m, m&agrave; những cầu n&agrave;y r&uacute;t cục bao giờ cũng l&agrave; những c&aacute;i rất giống với những giới luật của Thượng đế.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">To&agrave;n bộ đạo đức n&agrave;y, xuất ph&aacute;t từ những quan niệm ở ngo&agrave;i nh&acirc;n loại, ở ngo&agrave;i c&aacute;c giai cấp, ch&uacute;ng ta đều b&aacute;c bỏ. Ch&uacute;ng ta n&oacute;i rằng đấy chỉ l&agrave; lừa bịp, dối tr&aacute;, nhồi sọ c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n để mưu lợi &iacute;ch ri&ecirc;ng cho bọn địa chủ v&agrave; bọn tư bản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Ch&uacute;ng ta n&oacute;i rằng đạo đức của ch&uacute;ng ta ho&agrave;n to&agrave;n phụ thuộc v&agrave;o lợi &iacute;ch của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp v&ocirc; sản. Lu&acirc;n l&yacute; của ch&uacute;ng ta l&agrave; từ những lợi &iacute;ch của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp v&ocirc; sản m&agrave; ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">X&atilde; hội cũ đ&atilde; được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n sự &aacute;p bức của bọn địa chủ v&agrave; bọn tư bản đối với tất cả c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n. Ch&uacute;ng ta phải ph&aacute; huỷ tất cả những c&aacute;i đ&oacute;, phải lật đổ bọn &aacute;p bức đi; nhưng muốn l&agrave;m được như thế, phải thực hiện đo&agrave;n kết. Kh&ocirc;ng phải l&agrave; Thượng đế chi thiện sẽ s&aacute;ng tạo ra sự đo&agrave;n kết đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Sự đo&agrave;n kết đ&oacute;, chỉ c&oacute; c&aacute;c c&ocirc;ng xưởng, c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y, chỉ c&oacute; một giai cấp v&ocirc; sản c&oacute; học thức v&agrave; đ&atilde; tỉnh dậy sau một giấc h&ocirc;n m&ecirc; trước kia, mới c&oacute; thể tạo ra được. Chỉ khi n&agrave;o giai cấp đ&oacute; th&agrave;nh h&igrave;nh th&igrave; phong tr&agrave;o quần ch&uacute;ng mới bắt đầu v&agrave; như ch&uacute;ng ta đ&atilde; thấy hiện nay, phong tr&agrave;o đ&oacute; đ&atilde; dẫn tới sự thắng lợi của c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản ở một trong những nước yếu nhất, từ ba năm nay đ&atilde; đương đầu với giai cấp tư sản to&agrave;n thế giới. V&agrave; ch&uacute;ng ta đ&atilde; thấy c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản d&acirc;ng l&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. B&acirc;y giờ, nhờ kinh nghiệm của m&igrave;nh, ch&uacute;ng ta n&oacute;i rằng chỉ c&oacute; giai cấp v&ocirc; sản mới c&oacute; thể s&aacute;ng tạo ra một sức mạnh cố kết để l&ocirc;i k&eacute;o theo n&oacute; giai cấp n&ocirc;ng d&acirc;n sống chia rẽ v&agrave; tản mạn, v&agrave; sức mạnh đ&oacute; đ&atilde; chống lại tất cả c&aacute;c cuộc tấn c&ocirc;ng của bọn b&oacute;c lột. Chỉ c&oacute; giai cấp đ&oacute; mới c&oacute; thể gi&uacute;p quần ch&uacute;ng cần lao đo&agrave;n kết nhau lại, thắt chặt h&agrave;ng ngũ, triệt để bảo vệ, triệt để củng cố, triệt để x&acirc;y dựng x&atilde; hội cộng sản chủ nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do tại sao ch&uacute;ng ta n&oacute;i rằng: đối với ch&uacute;ng ta đạo đức ở ngo&agrave;i x&atilde; hội lo&agrave;i người th&igrave; kh&ocirc;ng thể c&oacute; được; đ&oacute; l&agrave; lừa bịp. Đối với ch&uacute;ng ta, đạo đức phải phụ thuộc v&agrave;o lợi &iacute;ch của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp v&ocirc; sản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Nhưng cuộc đấu tranh giai cấp đ&oacute; l&agrave; g&igrave;? L&agrave; lật đổ Nga ho&agrave;ng, lật đổ bọn tư bản, thủ ti&ecirc;u giai cấp tư bản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">V&agrave; giai cấp, n&oacute;i chung, l&agrave; g&igrave;? Đ&oacute; l&agrave; điều l&agrave;m cho một bộ phận trong x&atilde; hội c&oacute; thể chiếm hữu lao động của người kh&aacute;c. Nếu một bộ phận của x&atilde; hội chiếm hữu tất cả ruộng đất, th&igrave; ch&uacute;ng ta thấy c&oacute; giai cấp địa chủ v&agrave; giai cấp n&ocirc;ng d&acirc;n. Nếu một bộ phận của x&atilde; hội c&oacute; những nh&agrave; m&aacute;y v&agrave; c&ocirc;ng xưởng, c&oacute; cổ phần v&agrave; tư bản trong khi bộ phận kh&aacute;c lao động trong c&aacute;c c&ocirc;ng xưởng đ&oacute;, th&igrave; ch&uacute;ng ta thấy c&oacute; giai cấp tư bản v&agrave; giai cấp v&ocirc; sản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Đuổi cổ bọn Nga ho&agrave;ng th&igrave; kh&ocirc;ng kh&oacute;, chỉ v&agrave;i ng&agrave;y l&agrave; đủ. Đuổi cổ bọn địa chủ cũng kh&ocirc;ng kh&oacute; lắm, ch&uacute;ng ta đ&atilde; l&agrave;m được việc n&agrave;y trong v&agrave;i th&aacute;ng; đuổi cổ bọn tư bản cũng kh&ocirc;ng kh&oacute; lắm. Nhưng thủ ti&ecirc;u c&aacute;c giai cấp th&igrave; v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; khăn; sự ph&acirc;n chia ra c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n vẫn c&ograve;n tồn tại. Nếu người n&ocirc;ng d&acirc;n c&agrave;y cấp tr&ecirc;n mảnh đất của m&igrave;nh v&agrave; giữ l&agrave;m của ri&ecirc;ng số l&uacute;a thừa, nghĩa l&agrave; số l&uacute;a m&agrave; ch&iacute;nh anh ta cũng như đ&agrave;n gia s&uacute;c của anh ta kh&ocirc;ng cần d&ugrave;ng đến, trong l&uacute;c m&agrave; tất cả những người kh&aacute;c đang kh&ocirc;ng c&oacute; cơm ăn, th&igrave; l&uacute;c đ&oacute; anh n&ocirc;ng d&acirc;n n&agrave;y biến th&agrave;nh kẻ b&oacute;c lột. Giữ số l&uacute;a n&agrave;y c&agrave;ng nhiều bao nhi&ecirc;u th&igrave; anh c&agrave;ng c&oacute; lời bấy nhi&ecirc;u; c&ograve;n những người kh&aacute;c c&oacute; thể bị đ&oacute;i; &quot;họ c&agrave;ng đ&oacute;i bao nhi&ecirc;u, ta c&agrave;ng b&aacute;n l&uacute;a đắt bấy nhi&ecirc;u&quot;. Tất cả mọi người đều phải lao động theo một kế hoạch chung, tr&ecirc;n một mảnh đất chung, trong những c&ocirc;ng xưởng v&agrave; nh&agrave; m&aacute;y chung v&agrave; theo một quy tắc chung. Điều đ&oacute; liệu c&oacute; dễ thực hiện kh&ocirc;ng? C&aacute;c đồng ch&iacute; thấy rằng ở đ&acirc;y giải quyết được vấn đề đ&oacute; sẽ kh&oacute; khăn hơn l&agrave; khi phải đuổi cổ Nga ho&agrave;ng, bọn địa chủ v&agrave; bọn tư bản. Ở đ&acirc;y, giai cấp v&ocirc; sản cần phải huấn luyện lại, gi&aacute;o dục lại một bộ phận trong n&ocirc;ng d&acirc;n, l&ocirc;i k&eacute;o theo m&igrave;nh những người n&agrave;o l&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n lao động, để đập tan sức phản kh&aacute;ng của những n&ocirc;ng d&acirc;n gi&agrave;u c&oacute; đang l&agrave;m gi&agrave;u tr&ecirc;n sự ngh&egrave;o khổ của người kh&aacute;c. Như thế c&oacute; nghĩa l&agrave; cuộc đấu tranh của giai cấp v&ocirc; sản chưa phải l&agrave; kết th&uacute;c sau khi đ&atilde; lật đổ Nga ho&agrave;ng v&agrave; đuổi cổ bọn địa chủ v&agrave; bọn tư bản; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; nhiệm vụ của chế độ m&agrave; ch&uacute;ng ta gọi l&agrave; chuy&ecirc;n ch&iacute;nh v&ocirc; sản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Cuộc đấu tranh giai cấp vẫn tiếp diễn; n&oacute; chỉ c&oacute; thay đổi h&igrave;nh thức. Cuộc đấu tranh giai cấp n&agrave;y được tiến h&agrave;nh l&agrave; để ngăn cản bọn b&oacute;c lột cũ trở lại, để thống nhất quần ch&uacute;ng n&ocirc;ng d&acirc;n chưa gi&aacute;c ngộ, sống tản mạn, v&agrave;o trong một khối duy nhất. Cuộc đấu tranh giai cấp c&ograve;n tiếp tục, v&agrave; nhiệm vụ của ch&uacute;ng ta l&agrave; l&agrave;m cho mọi lợi &iacute;ch phụ thuộc v&agrave;o cuộc đấu tranh n&agrave;y. V&agrave; đạo đức cộng sản của ch&uacute;ng ta cũng phải phụ thuộc v&agrave;o nhiệm vụ n&agrave;y. Ch&uacute;ng ta n&oacute;i rằng: đạo đức đ&oacute; l&agrave; những g&igrave; g&oacute;p phần ph&aacute; huỷ x&atilde; hội cũ của bọn b&oacute;c lột v&agrave; g&oacute;p phần đo&agrave;n kết tất cả những người lao động chung quanh giai cấp v&ocirc; sản đang s&aacute;ng tạo ra x&atilde; hội mới, cộng sản chủ nghĩa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Đạo đức cộng sản, đ&oacute; l&agrave; đạo đức phục vụ cuộc đấu tranh ấy, cuộc đấu tranh đo&agrave;n kết những người lao động chống mọi sự b&oacute;c lột, chống mọi chế độ tư hữu nhỏ trao cho một c&aacute; nh&acirc;n, th&agrave;nh quả lao động do to&agrave;n thể x&atilde; hội s&aacute;ng tạo ra. Ruộng đất đối với ch&uacute;ng ta l&agrave; t&agrave;i sản chung.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Nhưng, nếu trong t&agrave;i sản chung n&agrave;y, t&ocirc;i lấy đi một phần; nếu tr&ecirc;n phần đ&oacute; t&ocirc;i sản xuất gấp đ&ocirc;i số l&uacute;a cần thiết cho t&ocirc;i v&agrave; nếu t&ocirc;i đầu cơ chỗ l&uacute;a thừa n&agrave;y th&igrave; sẽ thế n&agrave;o? Nếu t&ocirc;i tự nhủ l&agrave; c&agrave;ng c&oacute; nhiều người bị đ&oacute;i th&igrave; người ta c&agrave;ng mua đắt của t&ocirc;i? Như thế c&oacute; phải l&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; h&agrave;nh động theo tư c&aacute;ch một người cộng sản kh&ocirc;ng? Kh&ocirc;ng, t&ocirc;i đ&atilde; h&agrave;nh động theo lối một kẻ b&oacute;c lột, một t&ecirc;n địa chủ. Cần phải đấu tranh chống lại h&agrave;nh vi đ&oacute;. Nếu để sự việc nguy&ecirc;n như thế th&igrave; tất cả sẽ đi giật l&ugrave;i đến chỗ phục hồi ch&iacute;nh quyền của bọn tư bản, ch&iacute;nh quyền của giai cấp tư sản như đ&atilde; nhiều lần xảy ra trong c&aacute;c cuộc c&aacute;ch mạng trước kia. V&agrave; muốn ngăn cản việc kh&ocirc;i phục ch&iacute;nh quyền của bọn tư bản v&agrave; của giai cấp tư sản, phải cấm chỉ lối bu&ocirc;n b&aacute;n kh&ocirc;ng ch&iacute;nh đ&aacute;ng, kh&ocirc;ng để cho một v&agrave;i c&aacute; nh&acirc;n được l&agrave;m gi&agrave;u tr&ecirc;n lưng người kh&aacute;c; muốn thế, những người lao động phải đo&agrave;n kết với giai cấp v&ocirc; sản v&agrave; thiết lập x&atilde; hội cộng sản. Đ&oacute; l&agrave; đặc trưng chủ yếu của nhiệm vụ cơ bản l&agrave; tập hợp v&agrave; tổ chức thanh ni&ecirc;n cộng sản lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">X&atilde; hội cũ x&acirc;y dựng tr&ecirc;n nguy&ecirc;n tắc sau đ&acirc;y: anh ăn cắp của người kh&aacute;c hoặc l&agrave; người kh&aacute;c ăn cắp của anh; anh l&agrave;m cho người kh&aacute;c hưởng hoặc l&agrave; người kh&aacute;c l&agrave;m cho anh hưởng; anh l&agrave;m chủ hoặc l&agrave; anh l&agrave;m n&ocirc; lệ. Ai nấy đều hiểu rằng những người được đ&agrave;o tạo ở trong x&atilde; hội đ&oacute; đ&atilde; nhiễm phải, c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; với sữa mẹ, một t&acirc;m l&yacute;, những tập qu&aacute;n điểm sau đ&acirc;y: hoặc l&agrave; chủ, hoặc l&agrave; n&ocirc; lệ, hoặc l&agrave; tiểu chủ, l&agrave; vi&ecirc;n chức nhỏ, l&agrave; người tr&iacute; thức, t&oacute;m lại, l&agrave; một người chỉ lo nghĩ về của ri&ecirc;ng của m&igrave;nh chứ kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến người kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Nếu t&ocirc;i c&agrave;y cấy mảnh đất của t&ocirc;i th&igrave; t&ocirc;i kh&ocirc;ng phải quan t&acirc;m đến người kh&aacute;c; nếu một người n&agrave;o kh&aacute;c c&oacute; bị đ&oacute;i, th&igrave; c&agrave;ng tốt, t&ocirc;i sẽ b&aacute;n l&uacute;a của t&ocirc;i với gi&aacute; đắt hơn. Nếu t&ocirc;i c&oacute; một địa vị nhỏ l&agrave; thầy thuốc, kỹ sư, gi&aacute;o vi&ecirc;n, vi&ecirc;n chức th&igrave; t&ocirc;i c&oacute; cần g&igrave; đến người kh&aacute;c đ&acirc;u? C&oacute; thể l&agrave; nhờ nịnh h&oacute;t bợ đỡ những kẻ quyền thế của thời n&agrave;y, t&ocirc;i sẽ giữ vững được địa vị của t&ocirc;i v&agrave; t&ocirc;i sẽ c&oacute; thể nhoi l&ecirc;n, trở th&agrave;nh một nh&agrave; tư sản? Một t&acirc;m l&yacute; như thế, một t&acirc;m trạng như thế kh&ocirc;ng phải l&agrave; của người cộng sản. Khi n&agrave;o c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n đ&atilde; chứng tỏ rằng với sức mạnh của bản th&acirc;n m&igrave;nh, ch&uacute;ng ta c&oacute; khả năng tự bảo vệ v&agrave; x&acirc;y dựng một x&atilde; hội mới, th&igrave; l&uacute;c đ&oacute; đ&atilde; bắt đầu một nền gi&aacute;o dục mới, một nền gi&aacute;o dục cộng sản, một nền gi&aacute;o dục dựa tr&ecirc;n cuộc đấu tranh chống những kẻ b&oacute;c lột, một nền gi&aacute;o dục dựa tr&ecirc;n sự li&ecirc;n minh với giai cấp v&ocirc; sản chống bọn &iacute;ch kỷ v&agrave; bọn tiểu chủ, chống c&aacute;i t&acirc;m l&yacute; v&agrave; tập qu&aacute;n khiến người ta n&oacute;i rằng: lợi nhuận của t&ocirc;i, thế th&ocirc;i, ngo&agrave;i ra chẳng c&oacute; c&aacute;i g&igrave; đ&aacute;ng để cho t&ocirc;i ch&uacute; &yacute; cả.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Đấy, thế hệ thanh ni&ecirc;n phải học chủ nghĩa cộng sản như thế đấy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Thế hệ thanh ni&ecirc;n chỉ c&oacute; thể học chủ nghĩa cộng sản khi đ&atilde; gắn liền từng bước thực tập, gi&aacute;o dục, học tập của m&igrave;nh với cuộc đấu tranh kh&ocirc;ng ngừng của v&ocirc; sản v&agrave; những người lao động chống lại x&atilde; hội cũ của bọn b&oacute;c lột. Khi người ta n&oacute;i đạo đức với ch&uacute;ng ta, th&igrave; ch&uacute;ng ta trả lời: đối với một người cộng sản, tất cả đạo đức l&agrave; nằm trong c&aacute;i kỷ luật đo&agrave;n kết keo sơn đ&oacute; v&agrave; trong cuộc đấu tranh tự gi&aacute;c của quần ch&uacute;ng chống b&oacute;c lột. Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng tin v&agrave;o đạo đức vĩnh viễn v&agrave; ch&uacute;ng ta b&oacute;c trần tất cả những c&acirc;u chuyện dối tr&aacute;, bịa đặt về đạo đức. Đạo đức gi&uacute;p x&atilde; hội lo&agrave;i người tiến l&ecirc;n cao hơn, tho&aacute;t khỏi &aacute;ch b&oacute;c lột lao động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Muốn đạt được mục đ&iacute;ch đ&oacute;, th&igrave; phải c&oacute; thế hệ thanh ni&ecirc;n l&agrave; những người đ&atilde; bắt đầu trở th&agrave;nh những người gi&aacute;c ngộ, trong một ho&agrave;n cảnh đấu tranh c&oacute; kỷ luật v&agrave; quyết liệt chống lại giai cấp tư sản. Ch&iacute;nh trong cuộc đấu tranh n&agrave;y, thế hệ đ&oacute; sẽ đ&agrave;o tạo ra được những người cộng sản ch&acirc;n ch&iacute;nh; ch&iacute;nh thế hệ đ&oacute; phải l&agrave;m cho từng bước thực tập, gi&aacute;o dục v&agrave; học tập của m&igrave;nh phụ thuộc v&agrave; gắn liền v&agrave;o cuộc đấu tranh ấy. Gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n cộng sản kh&ocirc;ng phải l&agrave; n&oacute;i cho họ nghe những b&agrave;i diễn văn &ecirc;m dịu hay l&agrave; những đạo đức. Kh&ocirc;ng phải c&aacute;i đ&oacute; l&agrave; gi&aacute;o dục. Khi người ta đ&atilde; được thấy cha mẹ m&igrave;nh sống dưới &aacute;ch của bọn địa chủ v&agrave; bọn tư bản, khi người ta đ&atilde; chịu chung nối đau khổ của những kẻ đ&atilde; tham gia chiến đấu chống bọn b&oacute;c lột, khi người ta đ&atilde; thấy phải hy sinh để tiếp tục đấu tranh, để bảo vệ những thắng lợi đ&atilde; gi&agrave;nh được v&agrave; đ&atilde; thấy r&otilde; bọn địa chủ v&agrave; bọn tư bản l&agrave; những kẻ th&ugrave; hung tợn như thế n&agrave;o, - th&igrave; ch&iacute;nh những khi đ&oacute;, người ta đ&atilde; tự r&egrave;n luyện m&igrave;nh th&agrave;nh những người cộng sản. Cơ sở của đạo đức cộng sản l&agrave; cuộc đấu tranh để củng cố v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng chủ nghĩa cộng sản. Đ&oacute; cũng l&agrave; cơ sở của việc huấn luyện, học tập v&agrave; gi&aacute;o dục cộng sản. Đ&oacute; l&agrave; lời giải đ&aacute;p về vấn đề phải học tập chủ nghĩa cộng sản như thế n&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng tin v&agrave;o việc huấn luyện, gi&aacute;o dục v&agrave; học tập nếu những việc đ&oacute; chỉ đ&oacute;ng khung trong nh&agrave; trường v&agrave; t&aacute;ch rời cuộc sống. Chừng n&agrave;o c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n c&ograve;n bị bọn địa chủ v&agrave; bọn tư bản &aacute;p bức, chừng n&agrave;o nh&agrave; trường c&ograve;n ở trong tay bọn ch&uacute;ng, th&igrave; thế hệ thanh ni&ecirc;n c&ograve;n phải chịu ngu muội v&agrave; dốt n&aacute;t. Nh&agrave; trường của ch&uacute;ng ta phải đem lại cho thanh ni&ecirc;n những kiến thức cơ bản, dạy cho họ tự tạo ra những quan điểm cộng sản, v&agrave; phải đ&agrave;o tạo họ th&agrave;nh những người c&oacute; học thức. Nh&agrave; trường của ch&uacute;ng ta phải l&agrave;m cho thanh ni&ecirc;n, trong khi học tập, trở th&agrave;nh những chiến sĩ đấu tranh giải ph&oacute;ng những người bị b&oacute;c lột. Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cộng sản, để đưỡ xứng đ&aacute;ng với c&aacute;i t&ecirc;n của n&oacute; l&agrave; đo&agrave;n thể của thế hệ cộng sản trẻ tuổi, phải gắn liền từng bước thực tập, gi&aacute;o dục v&agrave; học tập của m&igrave;nh với việc tham gia cuộc đấu tranh chung của tất cả những người lao động chống lại bọn b&oacute;c lột. V&igrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; đều biết r&otilde; rằng chừng n&agrave;o nước Nga c&ograve;n l&agrave; nước Cộng ho&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n duy nhất, chừng n&agrave;o ở c&aacute;c nước kh&aacute;c tr&ecirc;n thế giới vẫn c&ograve;n tồn tại trật tự tư sản cũ th&igrave; ch&uacute;ng ta sẽ c&ograve;n yếu hơn kẻ th&ugrave; của ch&uacute;ng ta v&agrave; sẽ c&ograve;n lu&ocirc;n lu&ocirc;n đứng trức sẹ đe doạ của một cuộc tấn c&ocirc;ng mới; rằng chỉ khi n&agrave;o ch&uacute;ng ta học tập đo&agrave;n kết nhau lại v&agrave; h&agrave;nh động nhất tr&iacute; th&igrave; ch&uacute;ng ta mới thắng lợi trong c&aacute;c cuộc đấu tranh sau n&agrave;y, rằng một khi đ&atilde; mạnh hơn, ch&uacute;ng ta sẽ thật sự trở th&agrave;nh v&ocirc; địch. Cho n&ecirc;n, l&agrave; người cộng sản, tức l&agrave; phải tổ chức v&agrave; đo&agrave;n kết thế hệ đang l&ecirc;n, phải l&agrave;m gương mẫu về gi&aacute;o dục v&agrave; kỷ luật trong cuộc đấu tranh n&agrave;y. Như vậy c&aacute;c đồng ch&iacute; mới c&oacute; thể bắt đầu v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng x&atilde; hội cộng sản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Để l&agrave;m cho c&aacute;c đồng ch&iacute; thấu triệt được điểm n&agrave;y, t&ocirc;i sẽ kể một th&iacute; dụ. Ch&uacute;ng ta tự xưng l&agrave; người cộng sản. Người cộng sản l&agrave; thế n&agrave;o? Danh từ cộng sản gốc ở tiếng la-tin Com-mu-n&iacute;t nghĩa l&agrave; của chung. X&atilde; hội cộng sản đ&oacute; l&agrave; một x&atilde; hội trong đ&oacute; tất cả l&agrave; của chung: ruộng đất, nh&agrave; m&aacute;y, lao động của mọi người. Chủ nghĩa cộng sản l&agrave; như thế đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Liệu c&oacute; thể lao động chung được kh&ocirc;ng? Nếu mỗi người cứ c&agrave;y cấy một mảnh đất v&igrave; lợi &iacute;ch của ri&ecirc;ng m&igrave;nh? Kh&ocirc;ng thể trong chốc l&aacute;t m&agrave; s&aacute;ng tạo ra lao động chung được. Kh&ocirc;ng thể như vậy được. Lao động chung kh&ocirc;ng phải l&agrave; từ tr&ecirc;n trời rơi xuống. Phải chinh phục n&oacute;, s&aacute;ng tạo ra n&oacute;, chiếm lấy n&oacute; bằng một sự cố gắng phi thường. N&oacute; tự h&igrave;nh th&agrave;nh ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh đấu tranh. Ở đ&acirc;y, kh&ocirc;ng dựa v&agrave;o s&aacute;ch vở cụ được, chẳng ai tin v&agrave;o s&aacute;ch vở cũ cả. Ở đ&acirc;y cần phải c&oacute; kinh nghiệm bản th&acirc;n, kinh nghiệm sống. Khi C&ocirc;n-tsắc v&agrave; Đ&ecirc;-ni-kin từ Xi-bi-ri v&agrave; từ ph&iacute;a nam tiến đến, n&ocirc;ng d&acirc;n đ&atilde; theo ch&uacute;ng. Chủ nghĩa b&ocirc;n-s&ecirc;-v&iacute;ch kh&ocirc;ng l&agrave;m cho họ h&agrave;i l&ograve;ng v&igrave; những người b&ocirc;n-s&ecirc;-v&iacute;ch mua th&oacute;c của họ với gi&aacute; quy định. Nhưng khi n&ocirc;ng d&acirc;n đ&atilde; nếm m&ugrave;i ch&iacute;nh quyền của C&ocirc;n-tsắc v&agrave; Đ&ecirc;-ni-kin ở Xi-bi-ri v&agrave; U-cơ-ren th&igrave; họ hiểu rằng họ kh&ocirc;ng được do dự nữa; hoặc l&agrave; quay lại với bọn tư bản để ch&uacute;ng đem họ l&agrave;m n&ocirc; lệ cho bọn địa chủ, hoặc l&agrave; đi theo c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave; người, thực ra, kh&ocirc;ng hứa hẹn rừng v&agrave;ng biển bạc g&igrave; cả, v&agrave; l&agrave; người đ&ograve;i hỏi một kỷ luật sắt v&agrave; một &yacute; ch&iacute; ki&ecirc;n quyết trong cuộc chiến đấu gay go, nhưng l&agrave; người giải ph&oacute;ng họ tho&aacute;t khỏi &aacute;ch n&ocirc; lệ của bọn tư bản v&agrave; bọn địa chủ. Ngay cả những n&ocirc;ng d&acirc;n dốt n&aacute;t khi đ&atilde; hiểu điều đ&oacute; v&agrave; bản th&acirc;n đ&atilde; trải qua kinh nghiệm đ&oacute;, cũng nhờ sự r&egrave;n luyện m&agrave; trở n&ecirc;n những người tự gi&aacute;c ủng hộ chủ nghĩa cộng sản. Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cộng sản phải lấy kinh nghiệm đ&oacute; l&agrave;m cơ sở cho to&agrave;n bộ hoạt động của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">T&ocirc;i đ&atilde; giải đ&aacute;p vấn đề ch&uacute;ng ta phải học tập những g&igrave; v&agrave; phải mượn những g&igrave; của nh&agrave; trường cũ v&agrave; của nền khoa học cũ. T&ocirc;i cũng sẽ cố gắng giải đ&aacute;p vấn đề phải học c&aacute;i đ&oacute; như thế n&agrave;o. Bằng c&aacute;ch li&ecirc;n hệ mật thiết mỗi bước c&ocirc;ng t&aacute;c nh&agrave; trường, mỗi bước gi&aacute;o dục, học tập, thực tập với cuộc đấu tranh của tất cả những người lao động chống lại bọn b&oacute;c lột.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Bằng mấy th&iacute; dụ r&uacute;t trong kinh nghiệm của một số tổ chức thanh ni&ecirc;n, t&ocirc;i sẽ tr&igrave;nh b&agrave;y cụ thể với c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; phải tiến h&agrave;nh gi&aacute;o dục cộng sản như thế n&agrave;o. Mọi người đều n&oacute;i đến việc thanh to&aacute;n nạn m&ugrave; chữ. C&aacute;c đồng ch&iacute; đều biết rằng kh&ocirc;ng thể x&acirc;y dựng một x&atilde; hội cộng sản trong một nước c&oacute; những người m&ugrave; chữ. Ch&iacute;nh quyền x&ocirc;-viết ra lệnh, hay l&agrave; đảng ra một khẩu hiệu nhất định, hoặc người ta huy động một số chiến sĩ ưu t&uacute; nhất để l&agrave;m nhiệm vụ naỳy, th&igrave; như vậy cũng chưa đủ. Chủ nghĩa cộng sản l&agrave; ở chỗ c&aacute;c nam nữ thanh ni&ecirc;n thuộc Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n tự nhủ rằng: đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng việc của ch&uacute;ng t&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tập hợp nhau lại v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ về n&ocirc;ng th&ocirc;n thanh to&aacute;n nạn m&ugrave; chưc để cho thế hệ đang l&ecirc;n kh&ocirc;ng c&ograve;n c&oacute; người m&ugrave; chữ nữa. Ch&uacute;ng ta mong mỏi rằng hoạt động của bản th&acirc;n thế hệ thanh ni&ecirc;n phải d&agrave;nh cho c&ocirc;ng cuộc n&agrave;y. C&aacute;c đồng ch&iacute; đều biết rằng kh&ocirc;ng thể n&agrave;o biến đổi nhanh ch&oacute;ng nước Nga m&ugrave; chữ v&agrave; dốt n&aacute;t th&agrave;nh một nước Nga c&oacute; học thức được; nhưng nếu Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n g&aacute;nh v&aacute;c nhiệm vụ đ&oacute;, nếu tất cả thanh ni&ecirc;n lao động v&igrave; lợi &iacute;ch chung, th&igrave; Đo&agrave;n đ&oacute;, gồm 40 vạn nam nữ thanh ni&ecirc;n, sẽ c&oacute; quyền tự xưng l&agrave; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cộng sản, Đo&agrave;n c&ograve;n c&oacute; nhiệm vụ l&agrave; trong khi hấp thu những kiến thức n&agrave;o đ&oacute;, phải gi&uacute;p đỡ thanh ni&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng thể độc lấp tho&aacute;t khỏi v&ograve;ng tối tăm m&ecirc; muội được. Đ&atilde; l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n của Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n th&igrave; phải đem lao động v&agrave; sức lực của m&igrave;nh ra p hục vụ sự nghiệp chung. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; gi&aacute;o dục cộng sản. Ch&iacute;nh qua qu&aacute; tr&igrave;nh lao động như vậy, m&agrave; người thanh ni&ecirc;n, nam hay nữ, mới trở thanh người cộng sản ch&acirc;n ch&iacute;nh được. H&ograve; chỉ trở th&agrave;nh người cộng sản khi họ đạt được kết quả thực tiễn về mặt đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Ch&uacute;ng ta lấy th&iacute; dụ c&ocirc;ng t&aacute;c l&agrave;m vườn rau ở những v&ugrave;ng ngoại &ocirc;. Đ&oacute; chẳng phải l&agrave; một c&ocirc;ng t&aacute;c quan trọng bậc nhất hay sao? Đ&acirc;y l&agrave; một trong những nhiệm vụ của Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cộng sản. Nh&acirc;n d&acirc;n đang bị đ&oacute;i, trong c&aacute;c c&ocirc;ng xưởng v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y đang c&oacute; nạn đ&oacute;i. Để tho&aacute;t khỏi nạn đ&oacute;i, phải ph&aacute;t triển trồng rau, nhưng khốn, lao động trong n&ocirc;ng nghiệp c&ograve;n l&agrave;m theo kiểu cũ. V&igrave; vậy, những phần tử gi&aacute;c ngộ nhất phải bắt tay v&agrave;o việc, v&agrave; l&uacute;c đ&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; sẽ thấy số lượng v&agrave; diện t&iacute;ch c&aacute;c vườn rau tăng th&ecirc;m v&agrave; những kết quả tốt đẹp hơn. Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cộng sản phải tham gia t&iacute;ch cực v&agrave;o c&ocirc;ng việc n&agrave;y. Mỗi tổ chức hay mỗi chi đo&agrave;n của Đo&agrave;n phải coi nhiệm vụ nay như nhiệm vụ của bản th&acirc;n m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cộng sản phải l&agrave; một đội xung k&iacute;ch, một đội m&agrave; ở trong tất cả c&aacute;c lĩnh vực đều biết gi&uacute;p đỡ, đều c&oacute; tinh thần chủ động v&agrave; quyết t&acirc;m. Đo&agrave;n phải l&agrave;m thế n&agrave;o để cho bất cứ c&ocirc;ng nh&acirc;n n&agrave;o cũng c&oacute; thể thấy rằng Đo&agrave;n gồm những người m&agrave; học thuyết của họ đối với anh ta c&oacute; lẽ c&ograve;n kh&oacute; hiểu v&agrave; c&oacute; lẽ anh ta c&ograve;n chưa thể tin ngay được, nhưng c&ocirc;ng t&aacute;c thực tế v&agrave; sự hoạt động của họ chứng minh với anh ta rằng ch&iacute;nh họ l&agrave; những người chỉ cho anh ta con đường đ&uacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Nếu Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cộng sản kh&ocirc;ng biết tổ chức như vậy c&ocirc;ng t&aacute;c của minh trong tất cả c&aacute;c lĩnh vực th&igrave; tức l&agrave; Đo&agrave;n đ&atilde; đi lạc v&agrave;o con đường cũ tư sản. Phải gắn liền n&ecirc;n gi&aacute;o dục của ch&uacute;ng ta với cuộc đấu tranh của những người lao động chống bọn b&oacute;c lột, để gi&uacute;p họ giải quyết được những vấn đề do học thuyết cộng sản đặt ra.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">C&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n của Đo&agrave;n phải d&ugrave;ng tất cả c&aacute;c giờ rảnh rỗi của m&igrave;nh để cải tiến c&aacute;c vườn rau, để tổ chức trong mỗi nh&agrave; m&aacute;y hay mỗi c&ocirc;ng xưởng n&agrave;o đ&oacute; việc học tập cho thanh ni&ecirc;n, v.v. Ch&uacute;ng ta muốn l&agrave;m cho nước Nga ngh&egrave;o khổ trở th&agrave;nh một nước gi&agrave;u c&oacute;. Vậy Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cộng sản phải gắn liền việc gi&aacute;o dục, học tập, thực tập của m&igrave;nh với lao động của c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n, kh&ocirc;ng n&ecirc;n tự giam m&igrave;nh trong c&aacute;c trường học v&agrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n hạn chế m&igrave;nh chỉ đọc s&aacute;ch b&aacute;o v&agrave; t&agrave;i liệu cộng sản. Chỉ khi n&agrave;o c&ugrave;ng lao động với c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n, người ta mới trở n&ecirc;n một người cộng sản ch&acirc;n ch&iacute;nh được. Phải l&agrave;m cho mọi người thấy rằng mỗi một đo&agrave;n vi&ecirc;n của một Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n đều l&agrave; người c&oacute; học thức v&agrave; đồng thời cũng biết lao động. Khi tất cả mọi người thấy rằng ch&uacute;ng ta đ&atilde; trừ bỏ lối dạy dỗ xưa của nh&agrave; trường cũ v&agrave; đ&atilde; thay thế n&oacute; bằng một kỷ luật tự gi&aacute;c, rằng tất cả c&aacute;c thanh ni&ecirc;n đều tham gia ng&agrave;y thứ bảy cộng sản, rằng tất cả c&aacute;c thanh ni&ecirc;n đ&atilde; sử dụng mỗi vườn rau ở v&ugrave;ng ngoại &ocirc; để gi&uacute;p đỡ nh&acirc;n d&acirc;n &ndash; th&igrave; khi đ&oacute; nh&acirc;n d&acirc;n sẽ c&oacute; một quan niệm lao động kh&aacute;c hẳn quan niệm xưa kia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Nhiệm vụ của Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cộng sản l&agrave; tổ chức ở l&agrave;ng mạc hay khu phố, việc gi&uacute;p đỡ trong một lĩnh vực, - t&ocirc;i lấy một v&iacute; dụ nhỏ, - chẳng hạn như trong vấn đề vệ sinh hay ph&acirc;n phối thực phẩm. C&ocirc;ng việc n&agrave;y được thực hiện trong x&atilde; hội tư bản cũ ra sao? Mỗi người chỉ l&agrave;m việc cho bản th&acirc;n m&igrave;nh th&ocirc;i v&agrave; chẳng c&oacute; ai ch&uacute; &yacute; xem c&oacute; những người gi&agrave; hay người ốm kh&ocirc;ng, hay tất cả c&ocirc;ng việc nội trợ đều c&oacute; đổ l&ecirc;n đầu phụ nữ kh&ocirc;ng, va do đ&oacute; l&agrave;m cho phụ nữ bị &aacute;p bức v&agrave; bị n&ocirc; dịch. Ai phải đấu tranh chống lại những c&aacute;i đ&oacute;? C&aacute;c Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n. Họ phải tuy&ecirc;n bố rằng: ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thay đổi tất cả những c&aacute;i đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tổ chức những đội thanh ni&ecirc;n để gi&uacute;p việc đảm bảo vệ sinh v&agrave; ph&acirc;n phối thực phẩm, bằng c&aacute;ch thường xuy&ecirc;n đến thăm c&aacute;c gia đ&igrave;nh, để c&ugrave;ng nhau hoạt động cho lợi &iacute;ch to&agrave;n thể x&atilde; hội, bằng c&aacute;ch ph&acirc;n phối đ&uacute;ng đắn những lực lượng của m&igrave;nh v&agrave; bằng c&aacute;ch chứng tỏ rằng lao động phải l&agrave; một lao động tổ chức tốt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">C&aacute;i thế hệ m&agrave; những đại biểu hiện nay đ&atilde; gần 50 tuổi th&igrave; kh&ocirc;ng thể hy vọng được tr&ocirc;ng thấy x&atilde; hội cộng sản. Từ đ&acirc;y cho tới đ&oacute;, thế hệ n&agrave;y sẽ mất đi. Nhưng c&aacute;i thế hệ gồm những người hiện nay mới c&oacute; mười lăm tuổi th&igrave; sẽ được thấy x&atilde; hội cộng sản v&agrave; bản th&acirc;n họ sẽ x&acirc;y dựng x&atilde; hội đ&oacute;. Trong x&atilde; hội cũ, mỗi gia đ&igrave;nh l&agrave;m ăn ri&ecirc;ng lẻ v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; ai phối hợp lao động, ngo&agrave;i bọn địa chủ v&agrave; bọn tư bản &aacute;p bức quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n. Ch&uacute;ng ta phải tổ chức tất cả c&aacute;c c&ocirc;ng việc d&ugrave; c&oacute; kh&oacute; khăn v&agrave; dơ bẩn đến đ&acirc;u chăng nữa, l&agrave;m thế n&agrave;o để mỗi người c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; mỗi người n&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; thể tự nhủ rằng: t&ocirc;i l&agrave; một phần tử trong đạo qu&acirc;n loa động tự do vĩ đại, v&agrave; t&ocirc;i sẽ biết c&aacute;ch tự x&acirc;y dựng lấy cuộc đời của t&ocirc;i, kh&ocirc;ng cần c&oacute; bọn địa chủ v&agrave; bọn tư bản, t&ocirc;i sẽ biết kiến lập chế độ cộng sản. Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cần gi&aacute;o dục mọi người từ khi họ c&ograve;n nhỏ tuổi, the tinh thần lao động tự gi&aacute;c v&agrave; c&oacute; kỷ luật. Như thế, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể hy vọng giải quyết những vấn đề đặt ra hiện nay. Ch&uacute;ng ta cần dự t&iacute;nh &iacute;t nhất phải mất mười năm để điện kh&iacute; ho&aacute; to&agrave;n quốc, khiến cho đất đai ngh&egrave;o n&agrave;n của ch&uacute;ng ta c&oacute; thể lợi dụng những tiến bộ mới nhất của kỹ thuật. Thế hệ hiện nay mới c&oacute; mười lăm tuổi v&agrave; trong v&ograve;ng từ mười đến hai mươi năm nữa, sẽ sống trong x&atilde; hội cộng sản, thế hệ đ&oacute; phải đặt ra vấn đề thực tập của m&igrave;nh như thế n&agrave;o để h&agrave;ng ng&agrave;y, ở mỗi l&agrave;ng mạc, mỗi th&agrave;nh phố, thanh ni&ecirc;n giải quyết được một c&aacute;ch thực tiễn vấn đề n&agrave;y hay vấn đề kh&aacute;c của lao động tập thể, d&ugrave; l&agrave; vấn đề b&eacute; nhỏ nhất v&agrave; giản đơn nhất. Điều tr&ecirc;n đ&acirc;y ng&agrave;y c&agrave;ng được thực hiện ở mỗi l&agrave;ng mạc, cuộc thi đua cộng sản chủ nghĩa ng&agrave;y c&agrave;ng được ph&aacute;t triển, thanh ni&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng chứng minh rằng họ biết l&agrave;m ăn tập thể, th&igrave; thắng lợi của cộng cuộc x&acirc;y dựng chủ nghĩa cộng sản ng&agrave;y c&agrave;ng được đảm bảo. Chỉ khi n&agrave;o ch&uacute;ng ta nhằm v&agrave;o sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng đ&oacute; m&agrave; nhận x&eacute;t mỗi h&agrave;nh động của ch&uacute;ng ta, chỉ khi n&agrave;o ch&uacute;ng ta tự hỏi liệu c&uacute;ng ta đ&atilde; l&agrave;m hết sức m&igrave;nh để th&agrave;nh những người lao động đo&agrave;n kết v&agrave; tự gi&aacute;c chưa th&igrave; khi đ&oacute; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n cộng sản mới c&oacute; hể tập hợp được nửa triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n của m&igrave;nh th&agrave;nh một đội qu&acirc;n lao động duy nhất v&agrave; được tất cả mọi người tin mến.&nbsp;<em>(Vỗ tay vang dội).</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><em>V.I. L&ecirc;nin, To&agrave;n tập, Nh&agrave; xuất bản Sự thật,<br /> H&agrave; Nội, 1969, t.31, tr.341-363.</em></strong></p> </div> <p style="text-align:justify"><a href="http://dangcongsan.vn/doi-moi-can-ban-va-toan-dien-giao-duc-dao-tao/chu-nghia-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-giao-duc-dao-tao/nhiem-vu-cua-doan-thanh-nien-347678.html"><span style="font-size:16px"><strong>Nguồn:&nbsp;B&aacute;o điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.&nbsp;</strong></span></a></p> </body></html>

BÌNH LUẬN