'Tôi vào Đảng như thế!'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em><strong>&quot;Mỗi người trong ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n c&oacute; những con đường để đi, lu&ocirc;n c&oacute; những ng&atilde; rẽ để đ&uacute;c kết kinh nghiệm, t&ocirc;i đến với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như vậy, c&oacute; t&iacute;nh kế thừa, c&oacute; sự cố gắng, c&oacute; sự ham muốn, t&ocirc;i lu&ocirc;n tri &acirc;n cuộc đời n&agrave;y, tri &acirc;n những người đ&atilde; gi&uacute;p t&ocirc;i c&oacute; được bước ngoặc trong cuộc sống, t&igrave;m thấy gi&aacute; trị thật của m&igrave;nh cho d&ugrave; xuất ph&aacute;t điểm rất thấp&quot;.</strong></em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33197/20200203161106_IMG_0095.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Xu&acirc;n Ngọc (đang đứng ở giữa&nbsp;ảnh)</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Bố, mẹ v&agrave; t&ocirc;i</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Bố bị di chứng bởi chất độc cam, thương binh do g&atilde;y &frac12; cẳng ch&acirc;n phải, c&ograve;n nhiều mảnh kim kh&iacute; nằm rải r&aacute;c tại c&aacute;c phần mềm tr&ecirc;n đầu nhưng với bố Đảng Cộng sản Việt Nam lu&ocirc;n l&agrave; lẽ sống. Chi bộ ấp 4 x&atilde; Minh Hưng, Chơn Th&agrave;nh, B&igrave;nh Phước nhiều lần muốn miễn sinh hoạt đảng nhưng bố kh&ocirc;ng chịu, bố bảo: &ldquo;Bố vẫn c&ograve;n sức khỏe để đi dự sinh hoạt&rdquo;, chưa bao giờ bố hỏi c&aacute;c con lớn l&ecirc;n sẽ l&agrave;m g&igrave;, h&igrave;nh như trong suy nghĩ của bố chỉ mong c&aacute;c con được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mẹ, từ năm 1986 đ&atilde; gắn cuộc đời với nghề c&ocirc;ng nh&acirc;n cao su, những ng&agrave;y v&agrave;o m&ugrave;a cạo mủ, từ đầu giờ tối cho đến s&aacute;ng h&ocirc;m sau đều ở c&aacute;c vườn c&acirc;y cao su. Lương c&ocirc;ng nh&acirc;n th&igrave; thấp, một suất c&ocirc;ng nh&acirc;n của mẹ nu&ocirc;i cả nh&agrave; v&igrave; từ l&acirc;u bố kh&ocirc;ng c&ograve;n đủ sức khỏe để lao động, cả gia đ&igrave;nh một th&acirc;n mẹ g&aacute;nh v&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i nghỉ học giữa năm lớp 10, bố v&agrave; mẹ rất buồn nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o kh&aacute;c, mẹ động vi&ecirc;n t&ocirc;i đi tỉnh l&agrave;m v&agrave; cố học lấy một nghề để sau n&agrave;y đỡ khổ, t&ocirc;i khăn g&oacute;i về tỉnh xin l&agrave;m ở l&ograve; gốm sứ, tranh thủ thời gian học th&ecirc;m chụp h&igrave;nh, hơn một năm sau chuyển sang học sửa điện tử mong sớm về nh&agrave; phụ với mẹ, lo c&aacute;c em.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau hơn hai năm trở về, bản th&acirc;n mong mở một tiệm sửa điện tử hoặc chụp h&igrave;nh nhưng m&atilde;i kh&ocirc;ng l&agrave;m được v&igrave; kh&ocirc;ng đủ vốn, chấp nhận h&agrave;nh nghề sửa điện tử, chụp h&igrave;nh dạo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bố rất muốn c&aacute;c con được kết nạp v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng l&uacute;c ấy t&ocirc;i kh&ocirc;ng hiểu nhiều về Đảng, vẫn chưa c&oacute; kh&aacute;i niệm tại sao bố lại th&iacute;ch c&aacute;c con trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n, sau n&agrave;y t&ocirc;i tự hiểu, ph&acirc;n t&iacute;ch ở nhiều kh&iacute;a cạnh kh&aacute;c nhau, năm 19 tuổi bố đi bộ đội, bố từng tham gia những trận đ&aacute;nh lớn, chứng kiến nhiều đồng đội trong đơn vị hy sinh, hai mươi tuổi bố được kết nạp v&agrave;o đảng, bố l&agrave; người duy nhất trong đơn vị may mắn sống s&oacute;t quay trở về c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh, 54 năm l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của Đảng Cộng sản Việt Nam, bố trung th&agrave;nh với Đảng, mong muốn c&aacute;c con cũng c&oacute; một phần l&yacute; tưởng như m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>T&ocirc;i v&agrave;o Đảng như thế </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hồi trẻ bố cũng từng tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, hồi trẻ mẹ cũng từng l&agrave;m B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n x&atilde; n&ecirc;n t&ocirc;i được thừa hưởng một ch&uacute;t đam m&ecirc; ấy, vốn c&oacute; tr&igrave;nh độ lớp 10, khi về địa phương h&agrave;nh nghề chụp ảnh dạo được c&aacute;c anh x&atilde; đo&agrave;n, c&aacute;c ch&uacute; ở chi bộ ấp lựa chọn bồi dưỡng l&agrave;m c&aacute;n bộ Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đầu năm 1997, anh B&iacute; thư Đo&agrave;n x&atilde; đến nh&agrave; vận động học bổ t&uacute;c văn h&oacute;a do Trung t&acirc;m gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n huyện B&igrave;nh Long tổ chức, t&ocirc;i đăng k&yacute; ngay, suốt 02 năm theo học bổ t&uacute;c tại Trung t&acirc;m huyện gia đ&igrave;nh gặp nhiều kh&oacute; khăn, bố bị bệnh nặng, cả em trai v&agrave; em g&aacute;i đều phải nghỉ học để về tỉnh l&agrave;m gốm sứ, chỉ c&ograve;n c&ocirc; &Uacute;t tiếp tục theo học. C&ocirc;ng việc chụp ảnh, sửa điện tử dạo kh&ocirc;ng được su&ocirc;n sẻ, ngo&agrave;i thời gian theo học bổ t&uacute;c t&ocirc;i, t&ocirc;i đi l&agrave;m thu&ecirc; v&agrave; gắn m&igrave;nh với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n tại địa phương, cũng nhờ hoạt động Đo&agrave;n t&iacute;ch cực n&ecirc;n được tổ chức bồi dưỡng, giới thiệu tham gia lớp học nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng l&agrave; động lực gi&uacute;p t&ocirc;i c&oacute; cơ hội tự t&igrave;m hiểu, nghi&ecirc;n cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Cương lĩnh x&acirc;y dựng đất nước thời kỳ qu&aacute; độ l&ecirc;n Chủ nghĩa x&atilde; hội, t&ocirc;i mượn nhiều s&aacute;ch, b&aacute;o cũ li&ecirc;n quan đến lịch sử, t&agrave;i liệu bồi dưỡng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ở Văn ph&ograve;ng x&atilde; Đo&agrave;n để nghi&ecirc;n cứu, n&acirc;ng cao hiểu biết, phục vụ cho việc &ocirc;n thi đại học v&agrave; ho&agrave;n thiện m&igrave;nh hơn.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau hơn một năm tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, được sự quan t&acirc;m của Đảng ủy x&atilde; Minh Hưng, chi bộ ấp, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n Nguyễn Thị Hường, ng&agrave;y 3/5/1999 - T&ocirc;i vinh dự được kết nạp v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam, buổi Lễ kết nạp h&ocirc;m ấy chi bộ trang tr&iacute; rất đơn giản, c&oacute; ch&acirc;n dung B&aacute;c Hồ, cờ Đảng, cờ Tổ quốc v&agrave; d&ograve;ng chữ &ldquo;Lễ kết nạp đảng vi&ecirc;n mới&rdquo;, ngo&agrave;i c&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n, t&ocirc;i ngồi v&agrave; đứng cạnh bố, h&ocirc;m ấy bố vui lắm, bố mặc &aacute;o kẻ sọc m&agrave;u tối, bố cứ lu&ocirc;n miệng hỏi: &ldquo;con v&agrave;o Đảng rồi đấy, con v&agrave;o Đảng rồi đấy, h&ocirc;m nay con v&agrave;o Đảng rồi đ&uacute;ng kh&ocirc;ng?&rdquo;, bố l&atilde;ng tr&iacute; n&ecirc;n cứ hay n&oacute;i v&agrave; tự hỏi một m&igrave;nh, đ&atilde; hai mươi năm, b&acirc;y giờ bố cũng cứ lẩm bẩm như vậy: &ldquo;Con &Uacute;t kết nạp đảng rồi hả, vợ con đ&atilde; v&agrave;o đảng chưa?&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hai mươi năm rồi, t&ocirc;i lu&ocirc;n giữ b&ecirc;n m&igrave;nh tấm h&igrave;nh kỷ niệm buổi Lễ kết nạp đảng h&ocirc;m ấy, tất cả c&aacute;c đồng ch&iacute; trong chi bộ đều rất vui, đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n Nguyễn Thị Hường tay cầm chiếc n&oacute;n l&aacute;, t&ocirc;i tr&acirc;n qu&yacute; v&agrave; lưu giữ cẩn thận khoảnh khắc &yacute; nghĩa nhất trong đời.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33197/anh%20ngoc2.jpg" style="border-style:solid; border-width:3px; height:332px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ograve;n nhớ, chỉ sau một thời gian vinh dự được kết nạp v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam, ng&agrave;y 13/8/1999, t&ocirc;i nhận được kết quả tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn (ĐHQG-HCM), những ng&agrave;y sau đ&oacute; nhận được th&ocirc;ng tin tr&uacute;ng tuyển tiếp v&agrave;o Ttường Đại học T&ocirc;n Đức Thắng, trường Cao đẳng Kiểm s&aacute;t, thật sự đ&oacute; l&agrave; những khoảng thời gian vui nhất, h&agrave;o hứng nhất v&igrave; kh&oacute;a học bổ t&uacute;c năm ấy lớp c&oacute; 58 học vi&ecirc;n, hầu hết l&agrave; những anh chị đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c đia phương trong huyện, t&ocirc;i l&agrave; học vi&ecirc;n tự do v&agrave; cũng l&agrave; người duy nhất tr&uacute;ng tuyển hai trường đại học, một trường cao đẳng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&atilde; rẽ cuộc đời</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bố đ&atilde; ki&ecirc;n cường chịu đựng nỗi đau thể x&aacute;c trước mỗi m&ugrave;a lạnh khi vết thương chiến tranh c&ograve;n s&oacute;t lại t&aacute;i ph&aacute;t, h&igrave;nh ảnh người mẹ tần tảo bao năm vất vả lo cho gia đ&igrave;nh, hai người em v&igrave; thương mẹ cũng đ&atilde; nghỉ học sớm, c&oacute; một niềm tự h&agrave;o l&agrave; đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam, được những người đồng ch&iacute; lớn tuổi quan t&acirc;m, gi&uacute;p đỡ, động vi&ecirc;n - tất cả những yếu tố tr&ecirc;n đ&atilde; đưa t&ocirc;i đến ng&atilde; rẽ mới, g&aacute;c lại những kh&oacute; khăn của gia đ&igrave;nh, t&ocirc;i quyết định về th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh học đại học, vừa đi học vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bỏ lại những kh&oacute; khăn sau bốn năm ngồi tr&ecirc;n giảng đường đại học,c&oacute; thể n&oacute;i quyết định về th&agrave;nh phố học đại học đ&atilde; trải thảm cho t&ocirc;i được gặp gỡ, được học tập, được sinh hoạt với những nh&agrave; hoạt động ch&iacute;nh trị, hoạt động khoa học, nh&agrave; gi&aacute;o ưu t&uacute;, những người c&oacute; uy t&iacute;n trong x&atilde; hội như B&iacute; thư Đo&agrave;n Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&uacute;c bấy giờ l&agrave; anh V&otilde; Văn Thưởng; B&iacute; thư Chi bộ Sinh vi&ecirc;n Đảng bộ trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn (ĐHQG-HCM), TS L&ecirc; Hữu Phước, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường, TS Phạm Tấn Hạ, GS,TS V&otilde; Văn Sen, PGS,TS Vũ T&igrave;nh, GS,TS Ng&ocirc; Văn Lệ, TS Nguyễn Khắc Cảnh, GS,TS B&ugrave;i Thế Cường, PGS,TS Nguyễn Minh H&ograve;a;&nbsp;Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng Trần Ho&agrave;ng Danh&hellip; hun đ&uacute;c trong t&ocirc;i những ch&acirc;n trời mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nếu bố v&agrave; tổ chức đ&atilde; cho t&ocirc;i một l&yacute; tưởng cộng sản th&igrave; những năm ngồi tr&ecirc;n giảng đường đại học, những tiếp cận, những đ&uacute;c kết thực tiễn sau nhiều năm l&agrave;m việc, đặc biệt l&agrave; sau hơn 20 năm trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n của Đảng Cộng sản Việt Nam đ&atilde; cho t&ocirc;i một l&yacute; luận sắc sảo để h&ocirc;m nay c&oacute; thể tự h&agrave;o đứng trước những c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thuyết tr&igrave;nh về một số đề t&agrave;i li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng, c&ocirc;ng t&aacute;c l&yacute; luận, c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế, c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n&hellip;v&agrave; c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n kh&aacute;ch quan, khoa học, biện chứng về con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội m&agrave; Đảng Cộng sản Việt Nam đ&atilde; chọn tr&ecirc;n nền tảng chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tự h&agrave;o về truyền thống vẻ vang của Đảng ta bao nhi&ecirc;u th&igrave; lại thấy bản th&acirc;n m&igrave;nh phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với Đảng bấy nhi&ecirc;u, sau 35 năm thực hiện c&ocirc;ng cuộc đổi mới, vận mệnh nước ta chưa bao giờ đạt được những th&agrave;nh tựu lớn về kinh tế - x&atilde; hội, văn h&oacute;a - quốc ph&ograve;ng, về c&ocirc;ng t&aacute;c đối ngoại như h&ocirc;m nay, c&ugrave;ng với những th&agrave;nh tựu ấy đất nước n&oacute;i chung, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng c&ograve;n những kh&oacute; khăn phải khắc phục, phải phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng, c&ograve;n nhiều vấn đề phải đấu tranh trước c&aacute;c thế lực phản động trong nước, ngo&agrave;i nước, những biểu hiện suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, tự diễn biến, tự chuyển h&oacute;a, x&eacute;t lại lịch sử, ph&aacute; hoại nền tảng tư tưởng của Đảng của một số c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n tho&aacute;i h&oacute;a, biến chất&hellip;, mỗi c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n phải ra sức học tập l&yacute; luận, r&egrave;n luyện bản th&acirc;n để đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi người trong ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n c&oacute; những con đường để đi, lu&ocirc;n c&oacute; những ng&atilde; rẽ để đ&uacute;c kết kinh nghiệm, t&ocirc;i đến với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như vậy, c&oacute; t&iacute;nh kế thừa, c&oacute; sự cố gắng, c&oacute; sự ham muốn, t&ocirc;i lu&ocirc;n tri &acirc;n cuộc đời n&agrave;y, tri &acirc;n những người đ&atilde; gi&uacute;p t&ocirc;i c&oacute; được bước ngoặc trong cuộc sống, t&igrave;m thấy gi&aacute; trị thật của m&igrave;nh cho d&ugrave; xuất ph&aacute;t điểm rất thấp.</span></p> <div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh k&iacute;nh y&ecirc;u từng căn dặn: &quot;<em>Đảng kh&ocirc;ng phải l&agrave; nơi để thăng quan, tiến chức, để ph&aacute;t t&agrave;i. V&agrave;o Đảng l&agrave; để phục vụ Nh&acirc;n d&acirc;n, phục vụ giai cấp, đảng vi&ecirc;n phải trở th&agrave;nh người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp&quot;</em>, t&ocirc;i vẫn đang miệt m&agrave;i thực hiện lời dạy ấy của B&aacute;c cho những chặng đường hai mươi năm, ba mươi năm v&agrave; bốn mươi năm tiếp theo.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>NGUYỄN XU&Acirc;N NGỌC</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><em>UVBTV, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o&nbsp;Đảng ủy Khối cơ sở Bộ X&acirc;y dựng</em></span></p> </div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;