Kết nạp Đảng tại quê hương Cách mạng tháng Mười Nga

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box;"> <p><span style="font-size:14px"><strong>V&agrave;o một buổi s&aacute;ng cuối thu tại th&agrave;nh phố M&aacute;t-xcơ-va, thủ phủ của nước Nga, quốc gia m&agrave; tổ chức Đảng đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n địa cầu h&igrave;nh th&agrave;nh, t&ocirc;i -một chiến sĩ c&ocirc;ng an kh&ocirc;ng thể tự h&agrave;o hơn khi được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ những đảng vi&ecirc;n tại một nơi như vậy.</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong niềm vinh dự ấy, t&ocirc;i nhớ tới lời đồng ch&iacute; B&iacute; thư Chi bộ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n tại M&aacute;t-xcơ-va: &ldquo;Đảng l&uacute;c n&agrave;o cũng ở cạnh ch&uacute;ng ta, tạo điều kiện gi&uacute;p ch&uacute;ng ta cống hiến v&agrave; tiến bộ&rdquo;. M&ugrave;a thu năm 2017, trong buổi lễ nhận quyết định kết nạp Đảng, t&acirc;m tr&iacute; t&ocirc;i lại vang vọng lời đồng ch&iacute; b&iacute; thư ng&agrave;y ấy.</span></p> <p><span style="font-size:14px">T&ocirc;i, đứa con của th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u, bước tr&ecirc;n con đường bảo vệ, giữ g&igrave;n những th&agrave;nh tựu m&agrave; &ocirc;ng cha ta để lại, lu&ocirc;n mang trong m&igrave;nh ho&agrave;i b&atilde;o về một mong ước cống hiến, bảo vệ Nh&acirc;n d&acirc;n, v&igrave; d&acirc;n phục vụ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Phải chăng v&igrave; điều n&agrave;y m&agrave; t&ocirc;i lu&ocirc;n x&ocirc;ng pha, đi đầu trong c&aacute;c hoạt động của tập thể với một mong ước được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ Đảng, cống hiến cho nước, cho d&acirc;n. V&agrave; ng&agrave;y th&aacute;ng ấy đ&atilde; đến, với niềm vinh dự, vui mừng, sự tự h&agrave;o:</span></p> <p><span style="font-size:14px">&ldquo;Từ ấy trong t&ocirc;i bừng nắng hạ</span></p> <p><span style="font-size:14px">Mặt trời ch&acirc;n l&yacute; ch&oacute;i qu&aacute; tim</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hồn t&ocirc;i l&agrave; một vườn hoa l&aacute;</span></p> <p><span style="font-size:14px">Rất đậm hương v&agrave; rộn tiếng chim&rdquo;</span></p> <p><span style="font-size:14px">T&ocirc;i nhận từ tay đồng ch&iacute; B&iacute; thư Chi bộ tờ Quyết định kết nạp Đảng vi&ecirc;n. Khoảnh khắc ấy l&agrave; bước ngoặt lớn trong cuộc đời t&ocirc;i, v&igrave; từ đ&acirc;y t&ocirc;i được cống hiến v&agrave; phấn đấu c&ugrave;ng với tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những tổ chức ti&ecirc;n tiến, đi đầu tr&ecirc;n thế giới. L&agrave; một chiến sĩ c&ocirc;ng an, một phần của thanh gươm bảo vệ Đảng, trở th&agrave;nh một bộ phận của Đảng l&agrave; điều kh&ocirc;ng thể tự h&agrave;o hơn. Đ&oacute; l&agrave; nguồn động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ lớn, gi&uacute;p t&ocirc;i th&ecirc;m tin tưởng v&agrave; vững bước tr&ecirc;n con đường binh nghiệp trước mắt. Hơn l&uacute;c n&agrave;o hết, t&ocirc;i cảm thấy Đảng thật gần gũi. Những đảng vi&ecirc;n đi trước ch&iacute;nh l&agrave; người thầy, người bạn sẽ gi&uacute;p t&ocirc;i thực hiện l&yacute; tưởng của Đảng v&agrave; của bản th&acirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Nhận nhiệm vụ học tập tại Nga, với bao kh&oacute; khăn về văn ho&aacute;, ngoại ngữ, t&ocirc;i vinh dự được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng kh&ocirc;ng chỉ cần sự nỗ lực của bản th&acirc;n m&agrave; c&ograve;n c&oacute; sự gi&uacute;p sức của c&aacute;c anh, c&aacute;c thầy của chi bộ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n tại M&aacute;t-xcơ-va. T&ocirc;i sang đất nước Nga du học với h&agrave;nh trang l&agrave; ho&agrave;i b&atilde;o tuổi trẻ. Song ho&agrave;i b&atilde;o ấy đ&atilde; kh&ocirc;ng dễ d&agrave;ng giữ lửa khi t&ocirc;i bước sang Nga. Với tr&aacute;ch nhiệm ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ học tập m&agrave; Bộ C&ocirc;ng an giao ph&oacute;, t&ocirc;i dần xa c&aacute;ch với c&aacute;c hoạt động đo&agrave;n thể.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Nhận thức được kh&oacute; khăn v&agrave; &aacute;p lực của sinh vi&ecirc;n du học xa nh&agrave;, đồng ch&iacute; b&iacute; thư, người anh, v&agrave; l&agrave; người bạn th&acirc;n của t&ocirc;i tại M&aacute;t-xcơ-va đ&atilde; c&oacute; một buổi chia sẻ rất thẳng thắng v&agrave; t&igrave;nh cảm. Anh ấy n&oacute;i với t&ocirc;i: &ldquo;Em muốn đi nhanh th&igrave; đi một m&igrave;nh, c&ograve;n muốn đi xa th&igrave; phải c&oacute; tập thể, c&oacute; đo&agrave;n, đội&rdquo;. Từ ng&agrave;y ấy, t&ocirc;i đ&atilde; lu&ocirc;n d&agrave;nh ra một ng&agrave;y nghỉ cuối tuần để tham gia hoạt động đo&agrave;n, tổ chức giao lưu gặp gỡ giữa c&aacute;c chi đo&agrave;n trong li&ecirc;n chi đo&agrave;n C&ocirc;ng an hiện đang sinh hoạt tại th&agrave;nh phố M&aacute;t-xcơ-va.</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&oacute; thể n&oacute;i &aacute;p lực về số lượng c&ocirc;ng việc t&ocirc;i tăng đột biến, song điều bất ngờ hơn cả l&agrave; t&ocirc;i lu&ocirc;n c&oacute; những đồng ch&iacute;, những người anh em trong đơn vị lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng gi&uacute;p đỡ t&ocirc;i khi t&ocirc;i cần v&agrave; kể cả khi t&ocirc;i kh&ocirc;ng nhờ vả. Phải chăng ở vị đắng lu&ocirc;n đọng lại c&aacute;i hậu ngọt ng&agrave;o m&agrave; ta kh&ocirc;ng bao giờ ngờ đến. V&agrave;o năm 2017 đảm nhiệm chức Ph&oacute; B&iacute; thư Li&ecirc;n Chi đo&agrave;n, nhận tr&aacute;ch nhiệm phụ tr&aacute;ch hậu cần cho giải thi đấu cầu l&ocirc;ng do Chi bộ C&ocirc;ng an tại M&aacute;t-xcơ-va tổ chức lần đầu ti&ecirc;n, đồng thời phải tham gia hoạt động văn nghệ của cộng đồng người Việt tại Nga tổ chức, &aacute;p lực đ&atilde; khiến t&ocirc;i phải từ bỏ một trong hai hoạt động ấy. Song với sự cổ vũ, hỗ trợ từ to&agrave;n bộ c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; thể ho&agrave;n th&agrave;nh tốt hai nhiệm vụ ấy c&ugrave;ng l&uacute;c một c&aacute;ch th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp.</span></p> <p><span style="font-size:14px">T&ocirc;i hứa với l&ograve;ng sẽ kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n c&ocirc;ng ơn n&agrave;y, v&agrave; c&ugrave;ng c&aacute;c đảng vi&ecirc;n kh&aacute;c ra sức n&acirc;ng đỡ, tạo điều kiện, hỗ trợ c&aacute;c bạn trẻ nhận thức đ&uacute;ng đắn về Đảng v&agrave; c&oacute; cơ hội bước v&agrave;o tổ chức Đảng, từ đ&oacute; c&oacute; thể ph&aacute;t triển bản th&acirc;n v&agrave; được cống hiến cho x&atilde; hội ph&aacute;t triển hơn, tươi đẹp hơn. Trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n l&agrave; cả chặng đường phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng, nhưng đ&acirc;y chỉ l&agrave; bước khởi đầu trong cả cuộc đời phấn đấu.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ngay thời khắc nhận quyết định, t&ocirc;i x&aacute;c định bản th&acirc;n sẽ phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng để n&acirc;ng cao tinh thần c&aacute;ch mạng, trao dồi t&igrave;m hiểu về ch&iacute;nh trị, đường lối của Đảng, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước, cũng như r&egrave;n luyện những kĩ năng của một người đảng vi&ecirc;n trong thời kỳ đổi mới. T&ocirc;i lu&ocirc;n mong kế thừa những truyền thống tốt đẹp của cha anh, để c&oacute; thể cống hiến cho c&ocirc;ng t&aacute;c an ninh bảo vệ Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y kết nạp l&agrave; ng&agrave;y cuối thu &ecirc;m đềm v&agrave; b&igrave;nh y&ecirc;n, nhưng l&ograve;ng t&ocirc;i th&igrave; rộn r&agrave;ng v&agrave; hồi hộp lắm. Nhờ c&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n động vi&ecirc;n, hỗ trợ m&agrave; buổi lễ đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh một c&aacute;ch tốt đẹp, trở th&agrave;nh một kỉ niệm đ&aacute;ng nhớ của kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng t&ocirc;i m&agrave; c&ograve;n cho cả chi bộ. Đến b&acirc;y giờ trong t&ocirc;i vẫn c&ograve;n văng vẳng lời thề khi t&ocirc;i d&otilde;ng dạc hứa trước Đảng kỳ h&ocirc;m ấy.</span></p> <p><em><span style="font-size:14px">T&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n được ng&agrave;y đặc biệt ấy, ng&agrave;y t&ocirc;i l&agrave; Đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">L&Ecirc; VŨ HUY</span></strong></p> <p style="text-align:right"><em><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;