Thanh niên TPHCM nô nức lên đường nhập ngũ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div id="ContentPlaceHolder1_Content_rpNewsOne_Panel2_0" style="box-sizing: border-box;"> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33182/1%20(3).jpg" style="height:434px; width:600px" /></div> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n tặng hoa ch&uacute;c mừng c&aacute;c t&acirc;n binh l&ecirc;n đường nhập ngũ ở điểm giao qu&acirc;n điểm của TP tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận Thủ Đức</em></span></span></div> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;">&nbsp;</div> </div> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:inherit; color:inherit">(Thanhuytphcm.vn) - S&aacute;ng 12/2, tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận Thủ Đức, Hội đồng Nghĩa vụ qu&acirc;n sự (NVQS) quận Thủ Đức tổ chức lễ giao nhận qu&acirc;n điểm của TPHCM năm 2020. Tham dự c&oacute; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n; Trung tướng V&otilde; Minh Lương, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Tư lệnh Qu&acirc;n khu 7; Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng NVQS TP Nguyễn Th&agrave;nh Phong; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS TP; Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Triệu Lệ Kh&aacute;nh; B&iacute; thư Quận ủy quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường.</span></span></span></div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ giao nhận qu&acirc;n điểm, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng NVQS quận Thủ Đức Đặng Nguyễn Thanh Minh cho biết: Tại điểm giao nhận qu&acirc;n điểm c&oacute; 325 c&ocirc;ng d&acirc;n của c&aacute;c quận, huyện của TP tập trung để giao cho c&aacute;c đơn vị thuộc V&ugrave;ng 4 Hải qu&acirc;n, Tiểu đo&agrave;n Vệ binh 180 Qu&acirc;n khu 7 v&agrave; Trường Qu&acirc;n sự Qu&acirc;n khu 7.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ri&ecirc;ng quận Thủ Đức, thực hiện chỉ ti&ecirc;u tuyển chọn v&agrave; gọi c&ocirc;ng d&acirc;n nhập ngũ v&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n thực hiện nghĩa vụ tham gia C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave; 220 thanh ni&ecirc;n (tăng 3 so với năm 2019), trong đ&oacute; đơn vị C&ocirc;ng an l&agrave; 40 thanh ni&ecirc;n, đơn vị Qu&acirc;n đội l&agrave; 180 thanh ni&ecirc;n. C&aacute;c chiến sĩ trẻ của quận Thủ Đức được đưa về huấn luyện, c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&aacute;c đơn vị: Lữ đo&agrave;n Hải qu&acirc;n 957 l&agrave; 50 thanh ni&ecirc;n; Tiểu đo&agrave;n Vệ binh 180 l&agrave; 1 thanh ni&ecirc;n; Bộ Tham mưu Qu&acirc;n đo&agrave;n 4 l&agrave; 90 thanh ni&ecirc;n (trong đ&oacute; Tiểu đo&agrave;n Cối 60 l&agrave; 30 thanh ni&ecirc;n, Tiểu đo&agrave;n 38 H&oacute;a học l&agrave; 60 thanh ni&ecirc;n); Trung đo&agrave;n Gia Định l&agrave; 39 thanh ni&ecirc;n. Trong tổng số 220 thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển năm nay, về học vấn c&oacute; 116 thanh ni&ecirc;n đạt tr&igrave;nh độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ 52,72%; về sức khỏe c&oacute; 197 thanh ni&ecirc;n đạt sức khỏe loại 1, loại 2, chiếm tỷ lệ 89,54%; c&oacute; 6 đảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức nhập ngũ, đạt tỷ lệ 3,33% v&agrave; 220 l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n. Tất cả c&aacute;c thanh ni&ecirc;n được vinh dự gọi nhập ngũ lần n&agrave;y đều &yacute; thức r&otilde; tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; nghĩa vụ của m&igrave;nh; trong đ&oacute; c&oacute; hơn 65,43% (142 thanh ni&ecirc;n) đ&atilde; viết đơn t&igrave;nh nguyện nhập ngũ.</span></span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33182/DSC_0721.jpg" style="height:461px; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ qu&acirc;n sự TP Nguyễn Th&agrave;nh Phong tặng hoa ch&uacute;c mừng t&acirc;n binh l&ecirc;n đường nhập ngũ ở điểm giao qu&acirc;n điểm của TP tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận Thủ Đức</em></span></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt c&aacute;c thanh ni&ecirc;n l&ecirc;n đường nhập ngũ, t&acirc;n binh Vũ Hữu Chung chia sẻ: Ng&agrave;y nay, khi đất nước ta đang từng bước v&agrave;o thời kỳ đổi mới v&agrave; hội nhập quốc tế, thế hệ thanh ni&ecirc;n nhận thấy rằng, tr&ecirc;n con đường hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển, đất nước ta đang c&oacute; rất nhiều những thời cơ mới, vận hội mới. Song, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; cũng c&ograve;n kh&ocirc;ng &iacute;t những nguy cơ, th&aacute;ch thức mới; c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch vẫn đang r&aacute;o riết d&ugrave;ng mọi thủ đoạn, để chống ph&aacute; c&aacute;ch mạng nước ta. Trước t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, hơn bao giờ hết, tuổi trẻ h&ocirc;m nay, sẵn s&agrave;ng cống hiến sức lực v&agrave; tr&iacute; tuệ cho tổ quốc, cho qu&ecirc; hương.</span></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33182/DSC_0764.jpg" style="height:391px; width:600px" /></span></span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c t&acirc;n binh l&ecirc;n xe chuẩn bị l&ecirc;n đường nhập ngũ ở điểm giao qu&acirc;n điểm của TP tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận Thủ Đức</em></span></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;">&nbsp;</div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của mỗi người Việt Nam, kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt miền n&uacute;i hay đồng bằng, n&ocirc;ng th&ocirc;n hay th&agrave;nh thị. Với &yacute; nghĩa đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i, những người con của qu&ecirc; hương TPHCM h&ocirc;m nay l&ecirc;n đường nhập ngũ, xin nguyện một l&ograve;ng hứa sẽ cố gắng vượt qua mọi kh&oacute; khăn thử th&aacute;ch, phấn đấu học tập, r&egrave;n luyện tốt, đo&agrave;n kết tốt, kỷ luật nghi&ecirc;m, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ của m&igrave;nh trong m&ocirc;i trường qu&acirc;n ngũ, xứng đ&aacute;ng với truyền thống của qu&ecirc; hương anh h&ugrave;ng&rdquo; - t&acirc;n binh Vũ Hữu Chung cam kết.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">* S&aacute;ng 12/2, Hội đồng Nghĩa vụ Qu&acirc;n sự Quận 6 tổ chức Lễ tiễn thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển l&ecirc;n đường bảo vệ Tổ quốc năm 202. Đến dự c&oacute; Uỷ vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TPHCM Trần Lưu Quang; B&iacute; thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 6 L&ecirc; Văn T&acirc;n; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy Quận 6 L&ecirc; Thị Hờ Rin; Chủ tịch UBND Quận&nbsp; 6 Ng&ocirc; Th&agrave;nh Lu&ocirc;ng.</span></span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33182/IMG-3623.jpg" style="height:535px; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy TPHCM Trần Lưu Quang động vi&ecirc;n v&agrave; ch&uacute;c mừng thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển thi h&agrave;nh nghĩa vụ qu&acirc;n sự bảo vệ Tổ quốc</em></span></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;">&nbsp;</div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Quận 6 Ng&ocirc; Th&agrave;nh Lu&ocirc;ng đ&atilde; ch&uacute;c mừng, động vi&ecirc;n v&agrave; biểu dương thanh ni&ecirc;n Quận 6 với tinh thần v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm cao nhất l&ecirc;n đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch UBND Quận 6 Ng&ocirc; Th&agrave;nh Lu&ocirc;ng đề nghị c&aacute;c cấp ủy Đảng, ch&iacute;nh quyền, c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể quận thường xuy&ecirc;n thăm hỏi thanh ni&ecirc;n nhập ngũ tại đơn vị, thực hiện tốt ch&iacute;nh s&aacute;ch hậu phương qu&acirc;n đội. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi gi&uacute;p đỡ, hỗ trợ c&aacute;c gia đ&igrave;nh qu&acirc;n nh&acirc;n đang tại ngũ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, để c&aacute;c chiến sĩ y&ecirc;n t&acirc;m c&ocirc;ng t&aacute;c, ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ được giao.</span></span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33182/IMG-3625.jpg" style="height:592px; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>B&iacute; thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận 6 L&ecirc; Văn T&acirc;n động vi&ecirc;n v&agrave; ch&uacute;c mừng thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển thi h&agrave;nh nghĩa vụ qu&acirc;n sự bảo vệ Tổ quốc</em></span></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;">&nbsp;</div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt hơn 200 thanh ni&ecirc;n nhập ngũ lần n&agrave;y, t&acirc;n binh Phan Tấn Quang, đảng vi&ecirc;n Phường 8 Quận 6, b&agrave;y tỏ với tr&aacute;ch nhiệm của thanh ni&ecirc;n trong x&acirc;y dựng, bảo vệ Tổ quốc v&agrave; được vinh dự đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng, trở th&agrave;nh người chiến sĩ của Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam. T&acirc;n binh Phan Tấn Quang khẳng định: bản th&acirc;n đ&atilde; x&aacute;c định tư tưởng, nhanh ch&oacute;ng ho&agrave; nhập với m&ocirc;i trường qu&acirc;n đội, khắc phục mọi kh&oacute; khăn, phấn đấu học tập, r&egrave;n luyện đạt nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong thời gian phục vụ tại ngũ.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2020, Quận 6 ho&agrave;n th&agrave;nh 100% chỉ ti&ecirc;u giao qu&acirc;n cho c&aacute;c đơn vị nhận qu&acirc;n gồm: Lữ Đo&agrave;n Ph&ograve;ng kh&ocirc;ng 71, Qu&acirc;n đo&agrave;n 4, Bộ Tư lệnh TPHCM, C&ocirc;ng an TP, Trung đo&agrave;n 2, Sư đo&agrave;n 9, Qu&acirc;n đo&agrave;n 4, với 204 thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển. Trong đ&oacute;, thanh ni&ecirc;n tham gia nghĩa vụ qu&acirc;n sự l&agrave; 180 v&agrave; nghĩa vụ c&ocirc;ng an l&agrave; 24 thanh ni&ecirc;n, đảng vi&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển đạt tỷ lệ 2,94%, đo&agrave;n vi&ecirc;n đạt tỷ lệ 100%.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">* S&aacute;ng 12/4, Quận 12 tổ chức lễ giao nhận qu&acirc;n năm 2020. Đến dự c&oacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM V&otilde; Thị Dung. Năm nay, Quận 12 c&oacute; 230 thanh ni&ecirc;n l&ecirc;n đường nhập ngũ về c&aacute;c đơn vị qu&acirc;n đội, c&ocirc;ng an.</span></span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33182/1-Q12.jpg" style="height:450px; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM V&otilde; Thị Dung động vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Quận 12 l&ecirc;n đường nhập ngũ</em></span></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;">&nbsp;</div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Chủ tịch UBND Quận 12 L&ecirc; Trương Hải Hiếu nhấn mạnh: &ldquo;Thật tự h&agrave;o biết bao khi c&aacute;c bạn vinh dự được chọn để tiếp nối truyền thống chống x&acirc;m lăng bảo vệ b&igrave;nh y&ecirc;n Tổ quốc của cha anh đi trước. H&ocirc;m nay, c&aacute;c bạn đ&atilde; l&agrave; chiến sĩ Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, chiến sĩ C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam anh h&ugrave;ng&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch UBND Quận 12 L&ecirc; Trương Hải Hiếu tin tưởng với bản chất trung th&agrave;nh v&ocirc; hạn, anh dũng v&ocirc; song của thanh ni&ecirc;n TP, thanh ni&ecirc;n Quận 12 l&ecirc;n đường nhập ngũ sẽ lu&ocirc;n nỗ lực từng giờ, từng ng&agrave;y ra sức x&acirc;y dựng tinh thần đo&agrave;n kết, chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m mọi mệnh lệnh, vượt mọi kh&oacute; khăn, gian khổ ra sức học tập, r&egrave;n luyện, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để trở th&agrave;nh một chiến sĩ giỏi, xứng đ&aacute;ng với sự tin y&ecirc;u, kỳ vọng của gia đ&igrave;nh v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n TP.</span></span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33182/2-Q12.jpg" style="height:450px; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thanh ni&ecirc;n Quận 12 sẵn s&agrave;ng l&ecirc;n đường l&agrave;m nhiệm vụ tại c&aacute;c đơn vị qu&acirc;n đội, c&ocirc;ng an</em></span></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;">&nbsp;</div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch UBND Quận 12 L&ecirc; Trương Hải Hiếu đề nghị, sau khi giao qu&acirc;n, c&aacute;c cấp ủy Đảng, ch&iacute;nh quyền, Mặt trận v&agrave; c&aacute;c hội, đo&agrave;n thể c&ugrave;ng to&agrave;n thể Nh&acirc;n d&acirc;n c&ugrave;ng duy tr&igrave; thực hiện tốt ch&iacute;nh s&aacute;ch hậu phương qu&acirc;n đội; tiếp tục động vi&ecirc;n, chăm lo, gi&uacute;p đỡ kịp thời v&agrave; thiết thực c&aacute;c gia đ&igrave;nh t&acirc;n binh n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; qu&acirc;n nh&acirc;n n&oacute;i chung để thanh ni&ecirc;n tại ngũ an t&acirc;m l&agrave;m nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục x&acirc;y dựng, ho&agrave;n thiện c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch cho qu&acirc;n nh&acirc;n tại ngũ v&agrave; bộ đội xuất ngũ để g&oacute;p phần động vi&ecirc;n tinh thần chiến sĩ, g&oacute;p phần vận động thanh ni&ecirc;n hăng h&aacute;i tham gia nhập ngũ c&aacute;c năm tiếp theo.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt c&aacute;c thanh ni&ecirc;n Quận 12 l&ecirc;n đường nhập ngũ năm 2020, thanh ni&ecirc;n Vũ Đức T&iacute;n b&agrave;y tỏ niềm vinh dự, tự h&agrave;o được l&ecirc;n đường nhập ngũ. Thanh ni&ecirc;n Vũ Đức T&iacute;n khẳng định sẽ cố gắng hết sức m&igrave;nh để phấn đấu học tập r&egrave;n luyện, khắc phục mọi kh&oacute; khăn gian khổ, nhanh chống h&ograve;a nhập m&ocirc;i trường mới, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&aacute;c nội dung, chương tr&igrave;nh huấn luyện, nhiệm vụ đơn vị giao. &nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">* S&aacute;ng 12/2, quận T&acirc;n B&igrave;nh đ&atilde; tổ chức lễ giao nhận thanh ni&ecirc;n thực hiện nghĩa vụ qu&acirc;n sự năm 2020.</span></span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33182/8.jpg" style="height:338px; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>L&atilde;nh đạo quận T&acirc;n B&igrave;nh động vi&ecirc;n c&aacute;c thanh ni&ecirc;n l&ecirc;n đường nhập ngũ</em></span></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;">&nbsp;</div> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận T&acirc;n B&igrave;nh Ch&acirc;u Văn La biểu dương cấp uỷ Đảng, ch&iacute;nh quyền, MTTQ, đo&agrave;n thể 15 phường, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong Hội đồng nghĩa vụ qu&acirc;n sự quận, Hội đồng kh&aacute;m tuyển qu&acirc;n năm 2020, c&aacute;c đơn vị nhận qu&acirc;n đ&atilde; phối hợp thực hiện tốt việc tuyển chọn thanh ni&ecirc;n nhập ngũ đảm bảo chỉ ti&ecirc;u v&agrave; chất lượng TP giao.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch UBND quận Ch&acirc;u Văn La cũng gửi lời ch&uacute;c mừng 235 thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển nghĩa vụ qu&acirc;n sự, trong đ&oacute;, Qu&acirc;n sự l&agrave; 205 thanh ni&ecirc;n, C&ocirc;ng an l&agrave; 30 thanh ni&ecirc;n; đồng thời mong c&aacute;c t&acirc;n binh trẻ lu&ocirc;n ghi nhớ v&agrave; ph&aacute;t huy truyền thống anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang của quận nh&agrave;; truyền thống chiến đấu ki&ecirc;n cường bảo vệ Tổ quốc thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của c&aacute;c thế hệ cha anh đi trước cũng như của lớp lớp thanh ni&ecirc;n quận T&acirc;n B&igrave;nh đ&atilde; hăng h&aacute;i l&ecirc;n đường l&agrave;m nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, d&ugrave; trong bất kỳ ho&agrave;n cảnh n&agrave;o cũng lu&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc mọi nhiệm vụ m&agrave; Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Qu&acirc;n đội giao cho.</span></span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&igrave;nh L&yacute; -&nbsp;Long Hồ - Nguyễn Nam - Hương Thảo</span></span></div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Theo website Th&agrave;nh ủy TP.HCM)</span></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;