Môi trường Quân đội sẽ rèn luyện và giúp tôi trưởng thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tốt nghiệp Đại học Ng&acirc;n h&agrave;ng ng&agrave;nh Quản trị kinh doanh, Huỳnh Đặng Ho&agrave;ng Ph&uacute;c (Sinh năm 1997, ngụ tại 20/10 C&ocirc; Bắc, phường 01, quận Ph&uacute; Nhuận) đ&atilde; t&igrave;nh nguyện đăng k&yacute; thi h&agrave;nh Nghĩa vụ qu&acirc;n sự năm 2020.</span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Huỳnh Đặng Ho&agrave;ng&nbsp;Ph&uacute;c l&agrave; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n khu phố 01 &ndash; Phường 01 từ năm 2017, qua 03 năm tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n tại địa phương, Ph&uacute;c đ&atilde; cống hiến nhiều giải ph&aacute;p hay, hiệu quả nhằm thu h&uacute;t, tập hợp đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, ti&ecirc;u biểu với hoạt động &ldquo;Trại bay&rdquo; m&agrave; bạn t&acirc;m đắc nhất, th&ocirc;ng qua hoạt động n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n t&igrave;m hiểu về những di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, r&egrave;n luyện kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho thanh thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 20/12/2019, Huỳnh Đặng Ho&agrave;ng Ph&uacute;c vinh dự trở th&agrave;nh Đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam, đ&acirc;y vừa l&agrave; niềm tự h&agrave;o vừa l&agrave; động lực th&ocirc;i th&uacute;c bản th&acirc;n Ph&uacute;c lu&ocirc;n tự r&egrave;n luyện, phấn đấu, cống hiến để xứng đ&aacute;ng với vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của một người Đảng vi&ecirc;n, từ đ&oacute; thể hiện l&ograve;ng y&ecirc;u nước, l&ograve;ng tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, quyết t&acirc;m giữ g&igrave;n v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thi&ecirc;ng li&ecirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Huỳnh Đặng Hoàng Phúc - Đảng viên trẻ nhập ngũ năm 2020" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33181/Huynh dang hoang phuc.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Huỳnh Đặng Ho&agrave;ng Ph&uacute;c c&ugrave;ng 137 thanh ni&ecirc;n tr&uacute;ng tuyển Nghĩa vụ qu&acirc;n sự năm 2020 chuẩn bị l&ecirc;n đường nhập ngũ đ&atilde; sẵn s&agrave;ng tinh thần, thể lực để thử th&aacute;ch bản th&acirc;n trong một m&ocirc;i trường mới kỷ luật, tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; &yacute; nghĩa, l&agrave; một m&ocirc;i trường gi&uacute;p mỗi thanh ni&ecirc;n được r&egrave;n luyện, trưởng th&agrave;nh trong nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động./.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;