Thế hệ 4.0 vững niềm tin vào Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="font-size:22px"><span style="color:#FF0000"><strong>THẾ HỆ 4.0 VỮNG NIỀM TIN V&Agrave;O ĐẢNG</strong></span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="color:#0000CD"><strong><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; HO&Agrave;NG Đ&Ocirc;N NHẬT T&Acirc;N</span></strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><span style="font-size:12px"><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><em>Nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ,&nbsp;nguy&ecirc;n Trưởng ban Tuy&ecirc;n huấn Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33174/khcn.jpg" style="height:533px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia&nbsp;Li&ecirc;n hoan Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh - Ảnh: Kim S&aacute;ng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n ta đ&atilde; x&aacute;c định nội dung xuy&ecirc;n suốt trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục của Đo&agrave;n l&agrave; bồi đắp l&yacute; tưởng, ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o, niềm tin, kh&aacute;t vọng cao đẹp của thanh ni&ecirc;n theo l&yacute; tưởng của Đảng, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự nghiệp gi&agrave;nh độc lập, x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh lớp thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; tr&ecirc;n mọi lĩnh vực, kế thừa trung th&agrave;nh v&agrave; xuất sắc sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng, của d&acirc;n tộc.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&igrave;n lại những trang sử v&agrave;ng, ch&uacute;ng ta v&ocirc; c&ugrave;ng tự h&agrave;o về những kỳ t&iacute;ch trong c&ocirc;ng t&aacute;c vận động c&aacute;ch mạng của Đo&agrave;n trong c&ocirc;ng cuộc đấu tranh cứu nước. Trong v&ograve;ng kiềm kẹp v&agrave; ngụy tr&aacute; của ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n, tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; được truyền thụ sức sống m&atilde;nh liệt của một d&acirc;n tộc anh h&ugrave;ng, được hấp thụ l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng của Đảng với nhiều h&igrave;nh thức đa dạng, phong ph&uacute;, đầy s&aacute;ng tạo của Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Dưới h&igrave;nh thức n&agrave;y hay h&igrave;nh thức kh&aacute;c kh&ocirc;ng l&uacute;c n&agrave;o vắng b&oacute;ng ngọn cờ ch&iacute;nh nghĩa của Đảng trong l&ograve;ng thế hệ trẻ S&agrave;i G&ograve;n. giữa s&agrave;o huyệt kẻ th&ugrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lịch sử nước ta đ&atilde; lật sang trang mới: H&ograve;a b&igrave;nh, độc lập v&agrave; thống nhất Tổ quốc. Thế giới nhiều biến đổi lớn, nh&acirc;n loại đang tiến v&agrave;o thời đại 4.0 v&agrave; bắt đầu một nền văn minh mới với tốc độ thay đổi của khoa học - c&ocirc;ng nghệ nhanh chưa từng thấy. Thời đại của nền kinh tế hiện nay dựa tr&ecirc;n tri thức đang diễn ra tr&ecirc;n to&agrave;n cầu. Việc tạo ra kiến thức v&agrave; đổi mới c&ocirc;ng nghệ li&ecirc;n tục ph&aacute;t triển với tốc độ rất nhanh v&agrave; tương t&aacute;c th&uacute;c đẩy nhau đang tạo ra một thế giới được số h&oacute;a, tự động h&oacute;a, ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n hiệu quả v&agrave; th&ocirc;ng minh hơn, kết nối người d&acirc;n với ch&iacute;nh phủ, trường học, doanh nghiệp xuy&ecirc;n bi&ecirc;n giới. Điều đ&oacute; khiến cho tuổi trẻ Việt Nam kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n mạnh mẽ với một t&acirc;m thế mới: đổi mới, s&aacute;ng tạo v&agrave; năng động hơn bao giờ hết.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư với trung t&acirc;m l&agrave; nền kinh tế số dựa tr&ecirc;n sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin như con t&agrave;u si&ecirc;u tốc trong thế kỷ XXI. Những c&ocirc;ng nghệ mới g&acirc;y ảnh hưởng to lớn đến mọi luật lệ, mọi nền kinh tế, mọi ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp đồng thời th&aacute;ch thức &yacute; niệm của ch&uacute;ng ta về vai tr&ograve; thực sự của con người, của tuổi trẻ Việt Nam trước vận hội của đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo số liệu năm 2018, Việt Nam, với tổng d&acirc;n số hơn 90 triệu người, với hơn 58 triệu người d&ugrave;ng internet, hơn 125 triệu thu&ecirc; bao di động, hơn 3.000 doanh nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo, nhiều doanh nghiệp th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, c&ocirc;ng nghệ phần mềm, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ số, Việt Nam đang được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một trong những quốc gia c&oacute; tiềm năng lớn để ph&aacute;t triển nền kinh tế số, hướng tới x&acirc;y dựng TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; nhiều th&agrave;nh phố kh&aacute;c th&agrave;nh những &ldquo;đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việt Nam c&oacute; ưu thế về lực lượng lao động trẻ, th&ocirc;ng minh, ham học, kh&eacute;o tay đang được đ&agrave;o tạo về chuy&ecirc;n m&ocirc;n đạt tr&igrave;nh độ cao đang trong sức &eacute;p đổi mới v&agrave; s&aacute;ng tạo, tuổi trẻ h&ocirc;m nay rất cần được định hướng về l&yacute; tưởng sống trong cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh tương lai đầy hứa hẹn m&agrave; cũng lắm thử th&aacute;ch để kh&ocirc;ng bị lạc hướng, tụt hậu hay bị bỏ lở &ldquo;chuyến t&agrave;u si&ecirc;u tốc 4.0&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Con số ước t&iacute;nh người thuộc thế hệ Z của Việt Nam, được gọi l&agrave; thế hệ 4.0, khoảng hơn 14 triệu (thế hệ Z khoảng từ 15 đến 25 tuổi), tương đương 1/7 d&acirc;n số. Họ trưởng th&agrave;ng song song với c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; mạng x&atilde; hội. C&ocirc;ng cụ t&igrave;m kiếm Google ra đời năm 1998, Youtube th&agrave;nh lập năm 2005, c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội Facebook, Twitter, Instagram lần lượt ra đời năm 2005, 2006, 2010, đ&aacute;nh dấu những bước ngoặt chuyển giao trong việc tiếp cận th&ocirc;ng tin, tốc độ xử l&yacute; th&ocirc;ng tin v&agrave; c&aacute;ch thức giao tiếp x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thế hệ trẻ bắt đầu tham gia v&agrave;o lực lượng lao động c&oacute; sức mạnh v&ocirc; bi&ecirc;n của c&ocirc;ng nghệ 4.0, m&agrave; ở đ&oacute;: Lao động thể chất v&agrave; lao động dựa tr&ecirc;n kỹ thuật số kh&ocirc;ng c&ograve;n ranh giới r&otilde; r&agrave;ng nữa. Họ c&oacute; lợi thế về ngoại ngữ, văn h&oacute;a, kiến thức gi&uacute;p họ c&oacute; c&aacute;ch tiếp cận đa chiều với kỹ thuật tiện lợi &ldquo;thế giới trong l&ograve;ng b&agrave;n tay&rdquo; trước những vấn đề thời đại, so với thế hệ trước đ&acirc;y, với kỹ thuật số (C&ocirc;ng nghệ 4.0) thế hệ Z đang trở th&agrave;nh t&acirc;m điểm của thời đại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Do vậy, thế hệ n&agrave;y kh&ocirc;ng hề hiểu nổi thời kỳ m&agrave; thế hệ cha anh &ldquo;sống ra sao&rdquo; khi chưa c&oacute; Internet. Họ cũng chưa tưởng tượng nổi những g&igrave; m&agrave; cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghệ 4.0 l&agrave;m thay đổi thế giới v&agrave; t&aacute;c động đến họ trong 10 năm sắp tới, Khi họ tiếp nhận th&ocirc;ng tin phần lớn từ Internet, họ chịu nhiều &aacute;p lực từ c&aacute;c nguồn tin n&agrave;y, Tuy nhi&ecirc;n họ vẫn tự hỏi: L&agrave;m sao bạn chứng thực độ ch&iacute;nh x&aacute;c của những thứ th&ocirc;ng tin đ&oacute; (tr&ecirc;n mạng)&rdquo; v&agrave; họ lu&ocirc;n ho&agrave;i nghi. Do đ&oacute; chỗ dựa tin cậy v&agrave;o cha mẹ v&agrave; lời khuy&ecirc;n của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, của những người m&agrave; họ tin cậy vẫn được xếp h&agrave;ng đầu. Họ cần được sự gi&aacute;o dục của tổ chức Đo&agrave;n gi&uacute;p họ tự c&acirc;n bằng giữa tr&iacute; tuệ c&ocirc;ng nghệ v&agrave; th&ocirc;ng minh cảm x&uacute;c để họ nu&ocirc;i dưỡng định hướng đ&uacute;ng đắn kh&aacute;t vọng, l&yacute; tưởng v&agrave; lẽ sống.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Do đ&oacute;, Đo&agrave;n cần c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu t&igrave;m hiểu giới trẻ ng&agrave;y nay một c&aacute;ch kh&aacute;ch quan v&agrave; khoa học, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; &ldquo;người bạn đồng h&agrave;nh&rdquo;, &ldquo;điểm tựa tinh thần&rdquo; với thế hệ trẻ h&ocirc;m nay. Tổ chức Đo&agrave;n cũng cần l&agrave;m cho thanh ni&ecirc;n hiểu về những thời cơ, th&aacute;ch thức m&agrave; người trẻ sẽ gặp phải, vai tr&ograve;, sứ mệnh của m&igrave;nh trong việc đưa đất nước ph&aacute;t triển trong bối cảnh của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0, với nhiều nội dung v&agrave; phương ph&aacute;p đổi mới, với c&aacute;ch thức kết nối th&iacute;ch hợp với th&oacute;i quen ng&agrave;y c&agrave;ng phụ thuộc v&agrave;o c&ocirc;ng nghệ của lớp trẻ ng&agrave;y nay, gi&uacute;p họ n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị, bồi dưỡng cảm x&uacute;c c&aacute;ch mạng để tuổi trẻ ng&agrave;y nay kh&ocirc;ng bị đứt gảy với qu&aacute; khứ đ&aacute;ng tự h&agrave;o của d&acirc;n tộc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đất nước chuyển m&igrave;nh tăng tốc đi l&ecirc;n trong thời đại c&ocirc;ng nghệ 4.0. Kh&iacute; ph&aacute;ch của biết bao tấm gương của c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ kh&aacute;c gi&uacute;p tuổi trẻ Việt Nam định hướng cho tuổi trẻ một kh&aacute;t vọng ho&agrave;i b&atilde;o, l&yacute; tưởng sống cao đẹp nối tiếp những gi&aacute; trị truyền thống vẻ vang, h&agrave;o h&ugrave;ng của cha, anh v&agrave; thể hiện tr&aacute;ch nhiệm của những người chủ năng động, s&aacute;ng tạo của nước nh&agrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuổi trẻ vinh dự v&agrave; hạnh ph&uacute;c được sống chiến đấu, lao động v&agrave; học tập cống hiến trọn vẹn t&agrave;i năng, tr&iacute; tuệ cho Tổ quốc, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể tin tưởng v&agrave; kỳ vọng thế hệ 4.0 sẽ tạo n&ecirc;n những kỳ t&iacute;ch ngoạn mục &ldquo;si&ecirc;u tr&iacute; tuệ&rdquo; theo l&yacute; tưởng của Đảng ./.</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN