Xây dựng văn hóa sống cho giới trẻ thành phố trong giai đoạn hiện nay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h1 style="text-align:center"><span style="font-size:18px"><span style="color:#FF0000"><strong>X&Acirc;Y DỰNG VĂN H&Oacute;A SỐNG CHO GIỚI TRẺ TH&Agrave;NH PHỐ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY</strong></span></span></h1> <p style="text-align:right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color:#0000CD"><span style="font-size:14px">&nbsp; &nbsp;<strong>TS. NGUYỄN THỊ THANH KIỀU</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><em>Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n </em><em>g</em><em>i&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33172/DSC_0171.jpg" style="height:534px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Lễ cưới tập thể - một hoạt động g&oacute;p phần t&ocirc;n vinh n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a Việt Nam v&agrave; g&oacute;p phần gi&uacute;p cho giới trẻ x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">X&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển văn h&oacute;a l&agrave; kh&aacute;i niệm rất rộng v&agrave; l&agrave; c&ocirc;ng việc đ&ograve;i hỏi phải c&oacute; sự chung tay của to&agrave;n x&atilde; hội. Theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng th&igrave; đ&oacute; l&agrave; n&acirc;ng cao nhận thức cũng như h&agrave;nh động để cho đời sống văn h&oacute;a của người d&acirc;n ng&agrave;y một tốt hơn bao gồm giữ g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị đạo đức truyền thống, x&acirc;y dựng những chuẩn mực văn h&oacute;a mới; tạo ra những sản phẩm văn h&oacute;a c&oacute; t&iacute;nh gi&aacute;o dục v&agrave; đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu hưởng thụ của người d&acirc;n; ph&aacute;t triển c&aacute;c thiết chế văn h&oacute;a ph&ugrave; hợp với sự tiến bộ kh&ocirc;ng ngừng của đất nước.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phạm vi của b&agrave;i viết n&agrave;y chỉ đề cập đến việc h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; định hướng cho việc x&acirc;y dựng văn h&oacute;a sống cho giới trẻ th&agrave;nh phố, đồng nghĩa với ch&uacute; trọng đến yếu tố nguồn nh&acirc;n lực chủ yếu cho sự ph&aacute;t triển bền vững của đất nước hiện nay v&agrave; tương lai.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sẽ l&agrave; một sự kh&oacute; t&iacute;nh v&agrave; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp nếu những thế hệ đi trước đề ra cho thế hệ trẻ hiện nay những y&ecirc;u cầu văn h&oacute;a chuẩn mực m&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; trải qua dưới từng g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;c nhau. Đ&oacute; l&agrave; việc học h&agrave;nh đỗ đạt, c&oacute; một vị tr&iacute; được &ldquo;trọng thị&rdquo; trong x&atilde; hội l&agrave;m rạng rỡ gia đ&igrave;nh, d&ograve;ng họ đối với nam giới; đ&oacute; l&agrave; sự kh&eacute;o l&eacute;o, đảm đang, c&ocirc;ng dung ng&ocirc;n hạnh, chu to&agrave;n việc nh&agrave; đối với nữ giới. Gần hơn nữa, khi x&atilde; hội ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, c&oacute; sự b&igrave;nh đẳng nam nữ th&igrave; cũng ph&aacute;t sinh việc đ&aacute;nh gi&aacute; con người bằng khả năng tạo ra v&agrave; sử dụng nguồn t&agrave;i ch&iacute;nh, bằng địa vị x&atilde; hội, hay n&oacute;i kh&aacute;c hơn l&agrave; văn h&oacute;a sống đ&atilde; bắt đầu chịu t&aacute;c động của kinh tế thị trường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Rất nhiều yếu tố h&igrave;nh th&agrave;nh n&ecirc;n nh&acirc;n c&aacute;ch sống của người trẻ m&agrave; ta c&oacute; thể nhắc đến nhưng kh&ocirc;ng ph&acirc;n t&iacute;ch s&acirc;u bởi v&igrave; đ&oacute; l&agrave; nền tảng cơ bản ban đẩu m&agrave; c&aacute; nh&acirc;n được thừa hưởng như truyền thống gia đ&igrave;nh với mối quan hệ giữa &ocirc;ng b&agrave;, cha mẹ, anh chị em&hellip;; gi&aacute;o dục ban đầu với mối quan hệ thầy tr&ograve;, bạn b&egrave; v&agrave; phương thức, nội dung học tập... Mong rằng mỗi chủ thể của giai đoạn n&agrave;y quan t&acirc;m đ&uacute;ng mức để giới trẻ c&oacute; được h&agrave;nh trang đầu đời tốt nhất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bước v&agrave;o tuổi thanh ni&ecirc;n, giới trẻ phải tự chịu tr&aacute;ch nhiệm đối với bản th&acirc;n m&igrave;nh v&agrave; phải tự ho&agrave;n thiện để th&iacute;ch ứng với sự ph&aacute;t triển của c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>X</em></strong><strong><em>&atilde; hội n&oacute;i chung v&agrave; th&agrave;nh phố ta n&oacute;i ri&ecirc;ng đang đặt ra những y&ecirc;u cầu g&igrave; với nguồn nh&acirc;n lực trẻ?</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&uacute;ng ta đang sống trong thời đại thực sự hội nhập, một sự kiện xảy ra tr&ecirc;n phạm vi thế giới đều &iacute;t nhiều t&aacute;c động đến ch&uacute;ng ta, đặc biệt l&agrave; sự gia tăng nhanh ch&oacute;ng của c&aacute;c th&agrave;nh tựu khoa học kỹ thuật. Lướt qua một số giải Nobel mới nhất được trao trong năm 2019, cho thấy c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu tr&ecirc;n thế giới rất gần gũi với cuộc sống v&agrave; đối với đất nước Việt Nam ta, đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; những nghi&ecirc;n cứu l&yacute; thuyết m&agrave; c&ograve;n c&oacute; những ứng dụng cần thiết cho con người: Giải Nobel H&oacute;a học trao cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh ph&aacute;t triển pin lithium-ion, an to&agrave;n hơn so với pin lithium nguy&ecirc;n chất; Nobel Kinh tế t&ocirc;n vinh c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu về giảm ngh&egrave;o to&agrave;n cầu, ba chủ nh&acirc;n của giải thưởng n&agrave;y đ&atilde; chứng minh b&agrave;i to&aacute;n giảm ngh&egrave;o tr&ecirc;n to&agrave;n cầu c&oacute; thể được giải quyết như thế n&agrave;o th&ocirc;ng qua c&aacute;ch chia vấn đề n&agrave;y th&agrave;nh nhiều c&acirc;u hỏi nhỏ hơn v&agrave; cụ thể hơn d&agrave;nh cho c&aacute;c cấp độ c&aacute; nh&acirc;n hoặc nh&oacute;m; Nobel Y Sinh học d&agrave;nh cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh về mức độ oxy ảnh hưởng đến chức năng sinh l&yacute; v&agrave; chuyển h&oacute;a tế b&agrave;o, những kh&aacute;m ph&aacute; n&agrave;y cũng mở đường cho những chiến lược mới đầy hứa hẹn để chống thiếu m&aacute;u, ung thư v&agrave; nhiều bệnh kh&aacute;c; Nobel Vật l&yacute; trao cho hai c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự hiểu biết về sự tiến h&oacute;a của vũ trụ v&agrave; vị tr&iacute; của tr&aacute;i đất trong vũ trụ. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những th&ocirc;ng tin n&agrave;y để giới trẻ đặt cho m&igrave;nh mục ti&ecirc;u <em>n&acirc;ng cao tr&iacute; tuệ để nghi&ecirc;n cứu được nhưng c&ocirc;ng tr&igrave;nh thiết thực cho người Việt Nam v&agrave; mang tầm v&oacute;c quốc tế.</em> N&acirc;ng cao tr&iacute; tuệ c&ograve;n phải đặt v&agrave;o bối cảnh của địa phương m&igrave;nh để c&oacute; được m&ocirc;i trường đ&oacute;ng g&oacute;p hiệu quả đ&oacute;ng g&oacute;p. V&iacute; dụ, Th&agrave;nh phố ta đang tập trung x&acirc;y dựng để trở th&agrave;nh một th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh; chương tr&igrave;nh x&acirc;y dựng Khu đ&ocirc; thị s&aacute;ng tạo; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm phục vụ cho mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững của Th&agrave;nh phố, rất cần nguồn nh&acirc;n lực c&oacute; đầy đủ năng lực, kiến thức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nguồn nh&acirc;n lực trẻ kh&ocirc;ng chỉ tập trung v&agrave;o lĩnh vực nghi&ecirc;n cứu, m&agrave; c&ograve;n cần thiết c&oacute; mặt ở khắp nơi, l&agrave; những người ti&ecirc;n phong khởi nghiệp, những người biết ph&aacute;t huy s&aacute;ng kiến, ứng dụng kỹ thuật, c&ocirc;ng nghệ mới trong kinh doanh sản xuất, tại c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng; l&agrave; những thầy c&ocirc; gi&aacute;o giỏi trong trường học; những y, b&aacute;c sĩ tận t&acirc;m, lu&ocirc;n t&igrave;m t&ograve;i học hỏi để chăm lo tốt nhất cho sức khỏe con người... Như vậy một mục ti&ecirc;u tuy kh&ocirc;ng mới nhưng lu&ocirc;n lu&ocirc;n phải thực hiện, vượt qua ch&iacute;nh m&igrave;nh nếu kh&ocirc;ng muốn bị đứng lại, thậm ch&iacute; thụt l&ugrave;i trong x&atilde; hội, mục ti&ecirc;u<em> tự r&egrave;n luyện n&acirc;ng cao tay nghề v&agrave; đạo đức nghề nghiệp</em> theo chuẩn mực của ng&agrave;nh nghề m&igrave;nh đang đeo đuổi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một y&ecirc;u cầu m&agrave; thường được đưa ra đầu ti&ecirc;n đối với mọi c&ocirc;ng d&acirc;n n&oacute;i chung v&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ n&oacute;i ri&ecirc;ng, đ&oacute; l&agrave; <em>l&ograve;ng y&ecirc;u nước, r&egrave;n luyện đạo đức c&aacute;ch mạng</em>. Ở đ&acirc;y, người viết đặt sau c&ugrave;ng với &yacute; nghĩa c&aacute; nh&acirc;n phải tự nhận thức được điều n&agrave;y khi đ&atilde; phấn đấu vươn l&ecirc;n trong cuộc sống v&agrave; nghề nghiệp tại một m&ocirc;i trường thuận lợi cho sự ph&aacute;t triển của c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh m&igrave;nh, cần phải biết bảo vệ, giữ g&igrave;n v&agrave; vun bồi cho m&ocirc;i trường sống, l&agrave;m việc, v&agrave; được cống hiến hiệu quả. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; y&ecirc;u cầu thi&ecirc;ng li&ecirc;ng nhất, xuất ph&aacute;t từ tr&aacute;i tim, được vun bồi bằng nền tảng cơ bản ban đầu, gi&aacute;o dục từ x&atilde; hội v&agrave; nhận thức của ch&iacute;nh bản th&acirc;n.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sự kỳ vọng với thế hệ trẻ chắc chắn rất nhiều v&agrave; sẽ được bổ sung trong từng giai đoạn nhằm th&iacute;ch ứng với sự ph&aacute;t triển đi l&ecirc;n của đất nước v&agrave; Th&agrave;nh phố, <strong><em>vậy</em></strong> <strong><em>g</em></strong><strong><em>iới trẻ </em></strong><strong><em>cần </em></strong><strong><em>l&agrave;m g&igrave;</em></strong> để đ&aacute;p ứng với những kỳ vọng đ&oacute;? Phải n&oacute;i rằng, hiện nay c&oacute; rất nhiều yếu tố t&aacute;c động đến giới trẻ, c&oacute; c&aacute;i hay, c&oacute; c&aacute;i dở. Cho n&ecirc;n sự trưởng th&agrave;nh trong nhận thức của người trẻ l&agrave; điều quan trọng, trưởng th&agrave;nh để tự nhận thức được tốt xấu, nhận thức đ&uacute;ng sai với sự l&yacute; giải t&iacute;ch cực. X&aacute;c định r&otilde; điều n&agrave;y sẽ x&acirc;y dựng được &yacute; thức phấn đấu v&agrave; h&agrave;nh động để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n về nh&acirc;n c&aacute;ch sống, về tr&iacute; lực, sức lực để x&acirc;y dựng cuộc sống tốt đẹp cho bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p hiệu quả cho x&atilde; hội. Muốn trưởng th&agrave;nh th&igrave; phải học, học ở nh&agrave; trường, học ở nơi sinh sống, học ở nơi l&agrave;m việc, học c&oacute; thầy hướng dẫn, tự học th&ocirc;ng qua những điều hay đẹp quanh m&igrave;nh. Từ những điều hay tiếp thu được c&ograve;n phải biết phổ biến, hỗ trợ cho người kh&aacute;c, ph&aacute;t huy sức mạnh tập thể để c&aacute;i hay c&aacute;i đẹp được nh&acirc;n rộng nhiều hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong sự kỳ vọng, <strong><em>x</em></strong><strong><em>&atilde; hội </em></strong><strong><em>cũng rất cần tạo điều kiện để c&aacute;c phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ ph&aacute;t huy</em></strong>. Xuất ph&aacute;t từ cội rễ lịch sử, văn ho&aacute; d&acirc;n tộc ta - một d&acirc;n tộc gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước v&agrave; b&aacute;c &aacute;i cần c&ugrave;, th&ocirc;ng minh, s&aacute;ng tạo, c&oacute; t&igrave;nh, c&oacute; nghĩa, hiếu học..., cần c&oacute; nhiều h&igrave;nh thức để những điều tốt đẹp n&agrave;y thấm s&acirc;u v&agrave;o giới trẻ. Việc n&agrave;y đ&atilde; được thực hiện nhiều năm qua bằng c&aacute;c h&igrave;nh thức do Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n tổ chức như về nguồn, thăm di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ, hoạt động uống nước nhớ nguồn. C&aacute;c cơ quan văn h&oacute;a cần quan t&acirc;m để xuất bản, quảng b&aacute; nhiều hơn c&aacute;c s&aacute;ng t&aacute;c văn học, c&aacute;c chương tr&igrave;nh c&oacute; nội dung gi&aacute;o dục truyền thống v&agrave; niềm tự h&agrave;o về c&aacute;c th&agrave;nh tựu trong bảo vệ v&agrave; x&acirc;y dựng đất nước. Th&ocirc;ng qua nhiều k&ecirc;nh quảng b&aacute;, sức lan tỏa đến thế hệ trẻ sẽ rộng r&atilde;i hơn, hiệu quả gi&aacute;o dục nhận thức, niềm tự h&agrave;o v&agrave; thu h&uacute;t thanh ni&ecirc;n sẽ tốt hơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh gi&aacute;o dục truyền thống v&agrave; th&ocirc;ng tin về sự ph&aacute;t triển của đất nước, Th&agrave;nh phố rất cần x&acirc;y dựng hệ thống th&ocirc;ng tin nhiều lĩnh vực qua c&aacute;c trang mạng để định hướng cho thanh ni&ecirc;n c&oacute; thể tự đ&aacute;nh gi&aacute; m&igrave;nh, chọn ng&agrave;nh nghề, hướng ph&aacute;t triển bản th&acirc;n ph&ugrave; hợp với năng lực v&agrave; nhu cầu việc l&agrave;m của Th&agrave;nh phố. Được thực h&agrave;nh đ&uacute;ng những điều m&igrave;nh được đ&agrave;o tạo v&agrave; y&ecirc;u th&iacute;ch l&agrave; một niềm hạnh ph&uacute;c của giới trẻ khi bước v&agrave;o đời, gi&uacute;p người trẻ lạc quan trong cuộc sống, từ đ&oacute; đủ năng lực điều chỉnh m&igrave;nh trước những t&aacute;c động xấu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thế hệ trẻ kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm kế thừa truyền thống m&agrave; c&aacute;c thế hệ cha anh đ&atilde; tạo lập, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với hiện tại của đất nước, m&agrave; c&ograve;n &yacute; thức về tương lai, về tr&aacute;ch nhiệm với thế hệ tiếp theo. Từ &yacute; nghĩa đ&oacute;, Th&agrave;nh phố cần c&oacute; giải ph&aacute;p để cho giới trẻ quan t&acirc;m đến x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c, giữ g&igrave;n nền tảng gia đ&igrave;nh, nu&ocirc;i dạy tốt con c&aacute;i. Để l&agrave;m được điều n&agrave;y, Th&agrave;nh phố cần tạo cơ hội việc l&agrave;m gi&uacute;p người trẻ c&oacute; việc l&agrave;m ổn định để đảm bảo ng&acirc;n s&aacute;ch gia đ&igrave;nh; x&acirc;y dựng v&agrave; ho&agrave;n thiện c&aacute;c thiết chế gi&aacute;o dục, y tế cũng như an to&agrave;n x&atilde; hội để c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ an t&acirc;m với m&ocirc;i trường m&igrave;nh v&agrave; gia đ&igrave;nh đang sống, khơi được sự t&iacute;ch cực tối đa trong c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thanh ni&ecirc;n l&agrave; lực lượng lu&ocirc;n được quan t&acirc;m đ&uacute;ng mức. Ngay sau phần n&oacute;i về Đảng, Di ch&uacute;c B&aacute;c Hồ đ&atilde; đề cập lực lượng n&agrave;y v&agrave; căn dặn: &ldquo;Bồi dưỡng thế hệ c&aacute;ch mạng cho đời sau l&agrave; một việc rất quan trọng v&agrave; rất cần thiết&rdquo;. Thực tế cho thấy Đảng ta đ&atilde; hết l&ograve;ng chăm lo cho thế hệ trẻ, lớp trẻ ng&agrave;y nay cần c&oacute; mối tương t&aacute;c t&iacute;ch cực để kh&ocirc;ng những xứng đ&aacute;ng với sự tin tưởng của c&aacute;c thế hệ trước m&agrave; c&ograve;n ch&iacute;nh l&agrave; tạo hạnh ph&uacute;c cho m&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c thế hệ mai sau ./.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">N.T.T.K</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN