Kết quả đạt được của tuổi trẻ thành phố Bác trong thời gian qua, hạn chế và một số giải pháp thời gian tới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:18px"><strong>KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TUỔI TRẺ TH&Agrave;NH PHỐ</strong><strong> B&Aacute;C TRONG THỜI GIAN QUA, HẠN CHẾ V&Agrave; MỘT SỐ GIẢI PH&Aacute;P THỜI GIAN TỚI</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:14px"><strong>PGS.TS TRƯƠNG THỊ HIỀN</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><em>Ph&oacute; Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Nữ tr&iacute; thức Th&agrave;nh phố, </em></p> <p style="text-align:right"><em>nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc Học viện C&aacute;n bộ&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33171/5.2.jpg" style="height:533px; text-align:center; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>I. ĐẶT VẤN ĐỀ</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&ograve;a chung kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch của to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; to&agrave;n qu&acirc;n, ch&agrave;o mừng 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới Đại hội Đảng bộ th&agrave;nh phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 v&agrave; Đại hội to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng, tuổi trẻ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cũng đang triển khai nhiều hoạt động, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&oacute; &yacute; nghĩa. Đến tham dự buổi Tọa đ&agrave;m h&ocirc;m nay t&ocirc;i xin tham gia một v&agrave;i &yacute; kiến về những ưu điểm, hạn chế v&agrave; những giải ph&aacute;p cho tuổi trẻ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, nhằm g&oacute;p phần cho phong tr&agrave;o, h&agrave;nh động, học tập của tuổi trẻ th&agrave;nh phố lu&ocirc;n sắt son một l&ograve;ng theo Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đặc điểm, t&igrave;nh h&igrave;nh của cả nước v&agrave; th&agrave;nh phố trong mỗi giai đoạn đều c&oacute; ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi trẻ th&agrave;nh phố. Đồng thời tuổi trẻ cũng c&oacute; c&aacute;c đặc điểm ri&ecirc;ng như sau: <strong>Thứ nhất</strong> l&agrave; tuổi trẻ &iacute;t kinh nghiệm. Đấy l&agrave; đặc trưng của lớp trẻ, bởi v&igrave;&nbsp; chưa đủ bề d&agrave;y để c&oacute; được c&aacute;c&nbsp;kinh nghiệm trong cuộc sống. C&ograve;n nhiều tưởng tượng, t&iacute;nh l&atilde;ng mạn, cho n&ecirc;n lớp trẻ thường nh&igrave;n c&aacute;c cuộc khủng hoảng như những th&aacute;ch thức với khả năng của m&igrave;nh hơn l&agrave; những tai họa. Do đ&oacute;, rất kh&oacute; cho lớp trẻ để ứng xử đ&uacute;ng tr&ecirc;n thực tế v&igrave; c&ograve;n thiếu kinh nghiệm. <strong>Thứ hai</strong>, v&igrave;&nbsp; c&ograve;n trẻ cho n&ecirc;n độ d&agrave;i hoạt động trong thực tiễn ngắn v&agrave; do đ&oacute;, họ thuộc về tầng lớp người chưa c&oacute; t&iacute;ch lũy nhiều nếu so với những người đ&atilde; trưởng th&agrave;nh hơn về lượng t&iacute;ch lũy vật chất m&agrave; họ đ&atilde; l&agrave;m ra trong cuộc đời. <strong>Thứ ba</strong>, lớp trẻ &iacute;t ki&ecirc;n định đối với những t&igrave;nh trạng thay đổi của cuộc sống, v&agrave; v&igrave; thế dễ băn khoăn dao động trong những l&uacute;c kh&oacute; khăn. <strong>Thứ tư</strong>, mặc d&ugrave; lớp trẻ kh&ocirc;ng c&oacute; những r&agrave;ng buộc tr&aacute;ch nhiệm thường xuy&ecirc;n đối với c&aacute;c đối tượng kh&aacute;c nhau, nhưng họ c&oacute; c&aacute;c mối quan hệ rộng để trao đổi, mở rộng giao lưu. Lớp trẻ lu&ocirc;n lu&ocirc;n c&oacute; c&aacute;c cam kết m&agrave; một người bắt đầu v&agrave;o đời thường c&oacute; v&agrave; c&oacute; kh&aacute; nhiều. Với những đặc điểm như vậy, lớp trẻ rất dễ trở th&agrave;nh nạn nh&acirc;n của c&aacute;c cuộc khủng hoảng, do những &yacute; muốn, ước muốn chủ quan v&agrave; do sự bất tương xứng giữa c&aacute;c điều kiện của m&igrave;nh với tham vọng của m&igrave;nh. Đấy l&agrave; những đặc điểm ri&ecirc;ng của lớp trẻ hiện nay. Vậy tuổi trẻ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh th&igrave; sao?</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>II. TUỔI TRẺ TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH HIỆN NAY</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2.1. Ưu điểm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Về tư tưởng ch&iacute;nh trị tuổi trẻ th&agrave;nh phố đ&atilde; lu&ocirc;n giữ vững niềm tin v&agrave;o l&yacute; tưởng, mục ti&ecirc;u định hướng của Đảng v&agrave; ki&ecirc;n tr&igrave; theo con đường của Đảng đ&atilde; lựa chọn. Kh&ocirc;ng ngừng trau dồi về đạo đức, học tập v&agrave; r&egrave;n luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh, n&acirc;ng cao tư duy l&yacute; luận, t&igrave;m hiểu về lịch sử của Đảng để c&oacute; th&ecirc;m t&igrave;nh cảm, niềm tin v&agrave; nhận thức đ&uacute;ng đắn về l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng. C&oacute; thể n&oacute;i tuổi trẻ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trang bị cho m&igrave;nh kiến thức để c&oacute; thể trở th&agrave;nh một Đảng vi&ecirc;n trong tương lai, ti&ecirc;n phong, gương mẫu, t&igrave;m t&ograve;i s&aacute;ng tạo để ph&aacute;t triển c&aacute;c tổ chức. Đ&acirc;y l&agrave; nền tảng để tạo n&ecirc;n người Cộng sản trẻ tri thức, ki&ecirc;n định v&agrave; bản lĩnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuổi trẻ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng chỉ trưởng th&agrave;nh về ch&iacute;nh trị, tư tưởng m&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o hoạt động s&ocirc;i nổi, mang &yacute; nghĩa t&iacute;ch cực cũng được triển khai trong năm 2019 tuổi trẻ Th&agrave;nh phố&nbsp;B&aacute;c&nbsp;với c&aacute;c hoạt động ti&ecirc;u biểu trong đợt hoạt&nbsp;động &quot;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ&nbsp;Ch&iacute;&nbsp;Minh&nbsp;nhớ lời Di ch&uacute;c theo ch&acirc;n B&aacute;c&quot; nh&acirc;n 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c hoạt động kỷ niệm 20 năm chiến dịch &quot;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave;&quot;,&nbsp;H&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&quot;,...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động v&agrave; phong tr&agrave;o tuổi trẻ th&agrave;nh phố&nbsp; tổ chức b&igrave;nh chọn c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc để tạo động lực v&agrave; l&agrave;m tấm gương ti&ecirc;u biểu cho c&aacute;c bạn trẻ noi theo. C&oacute; thể thấy tuổi trẻ th&agrave;nh phố&nbsp;đ&atilde; v&agrave; đang ph&aacute;t triển cả về tri thức lẫn đạo đức, ch&iacute;nh trị để c&oacute; thể trở th&agrave;nh c&ocirc;ng d&acirc;n ti&ecirc;u biểu trong thời kỳ c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a hiện đại h&oacute;a đất nước. Tuổi trẻ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trở th&agrave;nh lực lượng năng động, s&aacute;ng tạo v&agrave; ph&aacute;t huy được vai tr&ograve; của m&igrave;nh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2.2. Hạn chế </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh những kết quả đạt được của tuổi trẻ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong thời gian qua đ&atilde; n&ecirc;u tr&ecirc;n, th&igrave; c&ograve;n nhiều hạn chế như sau:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Thời gian vừa qua, một bộ phận lớp trẻ c&oacute; lối sống bu&ocirc;ng thả, &iacute;ch kỷ, thiếu l&yacute; tưởng... Đ&acirc;y l&agrave; một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh dẫn tới sự gia tăng tội phạm v&agrave; tệ nạn x&atilde; hội ở tuổi th&agrave;nh ni&ecirc;n. Để xảy ra hiện tượng n&agrave;y c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm từ ch&iacute;nh c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, gia đ&igrave;nh cũng như to&agrave;n x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Dư luận x&atilde; hội v&agrave; b&aacute;o ch&iacute; đ&atilde; kh&ocirc;ng &iacute;t lần l&ecirc;n tiếng ph&ecirc; ph&aacute;n t&igrave;nh trạng c&aacute;c nam nữ c&ograve;n trẻ c&oacute; những h&agrave;nh động thiếu văn h&oacute;a tại địa điểm c&ocirc;ng cộng như rạp chiếu phim, qu&aacute;n ăn, c&agrave; ph&ecirc;, xe bu&yacute;t, c&ocirc;ng vi&ecirc;n, cầu đi bộ... H&agrave;nh vi vốn chỉ ph&ugrave; hợp với chốn ri&ecirc;ng tư, được họ thản nhi&ecirc;n thực hiện giữa chốn đ&ocirc;ng người, bất chấp sự kh&oacute; chịu, bất b&igrave;nh của người chung quanh. Biết t&ocirc;n trọng người kh&aacute;c cũng l&agrave; c&aacute;ch tự t&ocirc;n trọng bản th&acirc;n, nhưng sự lệch chuẩn về đạo đức v&agrave; nhận thức đang khiến một bộ phận giới trẻ c&oacute; h&agrave;nh xử k&eacute;m văn h&oacute;a, phản cảm, g&acirc;y bức x&uacute;c trong cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Đồng thời, xu hướng sống nhanh, sống gấp, sống hưởng thụ dẫn đến sự lệch chuẩn trong quan niệm đạo đức, ứng xử x&atilde; hội hay quan hệ nam nữ đang c&oacute; chiều hướng gia tăng. T&igrave;nh y&ecirc;u vốn l&agrave; điều thi&ecirc;ng li&ecirc;ng cần được n&acirc;ng niu, t&ocirc;n thờ nhưng đ&atilde; bị kh&ocirc;ng &iacute;t người trẻ biến th&agrave;nh mối quan hệ mang m&agrave;u sắc thực dụng, tầm thường. Biểu hiện dễ thấy l&agrave; t&igrave;nh trạng &ldquo;y&ecirc;u cho vui&rdquo;, &ldquo;g&oacute;p gạo thổi cơm chung&rdquo;, sống như vợ chồng của nhiều cặp đ&ocirc;i sinh vi&ecirc;n đi học xa nh&agrave;. Ở một số trường THPT, thậm ch&iacute; THCS, kh&ocirc;ng hiếm cảnh &ldquo;cặp đ&ocirc;i&rdquo; học sinh thoải m&aacute;i b&agrave;y tỏ t&igrave;nh cảm giữa nơi đ&ocirc;ng người, c&aacute; biệt c&oacute; cặp đưa nhau v&agrave;o nh&agrave; nghỉ khi vẫn kho&aacute;c đồng phục học sinh. Trong khi những mối t&igrave;nh học tr&ograve; thường mong manh, dễ thay đổi th&igrave; một số bạn trẻ lại coi đ&oacute; l&agrave; th&uacute; vui, chiến t&iacute;ch. Hậu quả nh&atilde;n tiền của lối sống ph&oacute;ng t&uacute;ng n&agrave;y l&agrave; học tập sa s&uacute;t, mang thai ngo&agrave;i &yacute; muốn, bị bạn b&egrave; xa l&aacute;nh... Đấy l&agrave; chưa kể c&aacute;c hậu quả ti&ecirc;u cực từ quan hệ thiếu l&agrave;nh mạnh c&ograve;n đẩy tới việc chửi bới, th&oacute;a mạ, th&aacute;ch đố nhau ở ngo&agrave;i đời, tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội, thậm ch&iacute; thu&ecirc; c&ocirc;n đồ h&agrave;nh hung, trả th&ugrave;, đ&acirc;m ch&eacute;m. Kh&ocirc;ng &iacute;t t&igrave;nh y&ecirc;u học tr&ograve; đ&atilde; kết th&uacute;c bằng hận th&ugrave;, thậm ch&iacute; c&oacute; nữ sinh bị lợi dụng, đ&atilde; hoang mang, tuyệt vọng phải t&igrave;m đến c&aacute;i chết... C&oacute; phụ huynh b&agrave;ng ho&agrave;ng khi ph&aacute;t hiện con mang thai m&agrave; kh&ocirc;ng hiểu con m&igrave;nh quan hệ với người kh&aacute;c giới v&agrave;o l&uacute;c n&agrave;o, v&igrave; mọi giờ giấc sinh hoạt đều được bố mẹ quản l&yacute; chặt chẽ. Ở đ&acirc;y, sự chủ quan của người lớn v&agrave; việc thiếu &yacute; thức của người trẻ để rồi kh&ocirc;ng l&agrave;m chủ được bản th&acirc;n đ&atilde; dẫn đến kết cục đ&aacute;ng buồn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vậy nguy&ecirc;n nh&acirc;n từ đ&acirc;u? Giống như nhiều nước ch&acirc;u &Aacute; kh&aacute;c, ở nước ta c&oacute; giai đoạn c&aacute;c vấn đề về giới t&iacute;nh, t&igrave;nh dục vẫn được xem l&agrave; đề t&agrave;i nhạy cảm gần như l&agrave; một đề t&agrave;i bị cấm kỵ trong đời sống x&atilde; hội. Nhiều phụ huynh vẫn c&oacute; t&acirc;m l&yacute; n&eacute; tr&aacute;nh khi n&oacute;i chuyện với con về c&aacute;c vấn đề giới t&iacute;nh, t&igrave;nh dục. Trong khi đ&oacute;, s&aacute;ch vở về đề t&agrave;i n&agrave;y, nhất l&agrave; t&agrave;i liệu v&agrave; phim ảnh tr&ecirc;n mạng kh&aacute; phổ biến. Bản chất của tuổi trẻ l&agrave; t&ograve; m&ograve;, n&ecirc;n thường lẳng lặng tự t&igrave;m hiểu theo c&aacute;ch của m&igrave;nh, m&agrave; thiếu sự dẫn dắt bởi nhận thức, quan niệm đ&uacute;ng đắn từ người c&oacute; kinh nghiệm sống, dẫn tới h&agrave;nh vi ti&ecirc;u cực, mất kiểm so&aacute;t.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>III. GIẢI PH&Aacute;P G&Oacute;P PHẦN CHO TUỔI TRẺ TH&Agrave;NH PHỐ HỒ CH&Iacute; MINH SẮT SON NIỀM TIN THEO ĐẢNG</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ ph&acirc;n t&iacute;ch thực trạng những ưu điểm, những vấn đề tồn tại t&ocirc;i xin đưa ra 3 nh&oacute;m giải ph&aacute;p; tư tưởng, h&agrave;nh động v&agrave; gi&aacute;o dục như sau:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Một l&agrave; về tư tưởng: </strong>Giải ph&aacute;p l&ecirc;n &aacute;n c&aacute;c hiện tượng lệch chuẩn, gi&aacute;o dục giới trẻ bảo tồn văn h&oacute;a d&acirc;n tộc một c&aacute;ch chung chung l&agrave; kh&ocirc;ng th&iacute;ch hợp với giới trẻ, kh&ocirc;ng phải gi&aacute; trị văn h&oacute;a truyền thống n&agrave;o cũng tiếp tục c&ograve;n l&agrave; gi&aacute; trị trong giai đoạn mới. &ldquo;Định kiến đối với giới trẻ v&agrave; th&aacute;i độ xem thường giới trẻ của người lớn tuổi sẽ chỉ c&agrave;ng l&agrave;m cho &ldquo;bi kịch của sự ph&aacute;t triển&rdquo; trở n&ecirc;n nặng nề th&ecirc;m. C&aacute;ch ứng xử đ&uacute;ng với những hiện tượng lệch chuẩn của giới trẻ phải bắt đầu từ việc khắc phục những lệch lạc của ch&iacute;nh x&atilde; hội. Để c&oacute; thể theo kịp v&agrave; đối thoại được với giới trẻ, người lớn tuổi phải bắt đầu từ việc trau dồi năng lực tin học, ngoại ngữ, đặc biệt l&agrave; bổ sung hiểu biết về những gi&aacute; trị văn h&oacute;a mới của nh&acirc;n loại v&agrave; quan trọng hơn l&agrave; phải thực thi gi&aacute; trị b&igrave;nh đẳng, t&ocirc;n trọng lớp trẻ, lắng nghe thật sự, chia sẽ v&agrave; đồng cảm, chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật, gương mẫu trong cuộc sống.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hai l&agrave; về h&agrave;nh động</strong>: Muốn t&aacute;c động đến nhận thức thanh ni&ecirc;n hiện nay th&igrave; cần thay đổi quan niệm về thanh ni&ecirc;n, đặt thanh ni&ecirc;n đ&uacute;ng vị tr&iacute; của họ trong x&atilde; hội. Xin n&oacute;i r&otilde; c&aacute;c thế hệ c&aacute;ch mạng trước đ&acirc;y đều trưởng th&agrave;nh khi c&ograve;n rất trẻ, nhiều đồng ch&iacute; lứa tuổi 30 &ndash; 40 đ&atilde; l&agrave; Tổng B&iacute; thư của Đảng, l&agrave; Ủy vi&ecirc;n vi&ecirc;n Trung ương Đảng thời kỳ đầu sau khi đất nước thống nhất năm 1975, nhiều l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;Th&agrave;nh phố l&uacute;c đ&oacute; cũng ở lứa tuổi 30 - 40. Cần khai th&aacute;c lợi thế về nhiệt huyết, sự năng động, s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n; cần c&oacute; quan điểm gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao năng lực thay v&igrave; &aacute;p đặt, th&uacute;c đẩy c&aacute;c phương thức giảng dạy t&iacute;ch cực khơi gợi v&agrave; ph&aacute;t huy t&iacute;nh chủ động, s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n; cần tạo kh&ocirc;ng gian ph&ugrave; hợp cho c&aacute;c hoạt động của thanh ni&ecirc;n, thu h&uacute;t thanh ni&ecirc;n chung tay đ&oacute;ng g&oacute;p cho x&atilde; hội. Cần tạo m&ocirc;i trường cho thanh ni&ecirc;n ph&aacute;t triển, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n, trong đ&oacute; vai tr&ograve; của Đảng - Nh&agrave; nước, của tổ chức Đo&agrave;n TNCS l&agrave; rất quan trọng để định hướng v&agrave; tổ chức phong tr&agrave;o cho thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ba l&agrave; về gi&aacute;o dục: </strong>Phương thức gi&aacute;o dục hiệu quả nhất l&agrave; ph&aacute;t huy lời dạy &nbsp;của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh - gi&aacute;o dục nhằm h&igrave;nh th&agrave;nh phẩm chất v&agrave; ph&aacute;t huy năng lực nội tại của con người: &ldquo;B&aacute;c lu&ocirc;n nhắc nhở phải đ&agrave;o tạo con người cho mu&ocirc;n đời sau&rdquo;. Cần bắt đầu từ việc gi&aacute;o dục để hiểu bản th&acirc;n, thấu hiểu bản th&acirc;n m&igrave;nh th&igrave; mới c&oacute; m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; phương thức quản trị bản th&acirc;n ph&ugrave; hợp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>IV. KẾT LUẬN</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau hơn 30 năm đổi mới v&agrave; hội nhập quốc tế, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; bước chuyển m&igrave;nh mạnh mẽ. Mọi mặt kinh tế, x&atilde; hội, đời sống, văn h&oacute;a đ&atilde; thay đổi r&otilde; rệt. Thế hệ trẻ Th&agrave;nh Phố c&oacute; điều kiện thuận lợi tiếp cận nhanh khoa học c&ocirc;ng nghệ, kỹ thuật, văn h&oacute;a, c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến của thế giới. Tuy nhi&ecirc;n, đổi mới v&agrave; hội nhập cũng c&oacute; những kh&oacute; khăn v&agrave; th&aacute;ch thức kh&ocirc;ng nhỏ cho th&agrave;nh phố n&oacute;i chung v&agrave; thế hệ trẻ n&oacute;i ri&ecirc;ng. Thế hệ trẻ, đặc biệt l&agrave; lối sống v&agrave; c&aacute;ch nghĩ của họ rất nhạy cảm v&agrave; rất dễ tổn thương bởi c&aacute;c t&aacute;c động ti&ecirc;u cực ở b&ecirc;n ngo&agrave;i. Lối sống ti&ecirc;u cực được du nhập từ nước ngo&agrave;i, được giới trẻ hấp thụ bằng nhiều con đường v&agrave; lan tỏa đến tư duy v&agrave; lối sống một bộ phận người trẻ cũng l&agrave; mối lo của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước, gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội. Do đ&oacute; cần hướng cho giới trẻ x&aacute;c định &yacute; nghĩa, gi&aacute; trị sống, lựa chọn lối sống của m&igrave;nh, hướng giới trẻ c&oacute; &yacute; thức trau dồi tu dưỡng bản th&acirc;n; đồng thời n&acirc;ng cao hiệu quả gi&aacute;o dục của nh&agrave; trường v&agrave; x&atilde; hội. Ngo&agrave;i ra, để giảm thiểu lối sống ti&ecirc;u cực cần tang cường c&aacute;c biện ph&aacute;p răn đe, xử phạt nghi&ecirc;m minh, ngăn chặn sớm c&aacute;c h&agrave;nh vi c&oacute; dấu hiệu vi phạm ph&aacute;p luật, tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh cho giới trẻ./.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>T&agrave;i liệu tham khảo:</strong></span></p> <ol> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham luận &ldquo;Trường ph&aacute;i &ldquo;Văn h&oacute;a v&agrave; t&iacute;nh c&aacute;ch&rdquo; v&agrave; c&aacute;c gợi mở cho vấn đề gi&aacute;o dục giới trẻ ở Việt Nam&rdquo;, TS. Ng&ocirc; Thị Phương Lan, Ph&oacute; Hiệu trưởng Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG-HCM.</span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/thanhdoan/webtd">http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/thanhdoan/webtd</a></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/33076">http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/33076</a></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/33027</span></li> </ol> </body></html>

BÌNH LUẬN