Những ánh sáng soi đường

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33168/ctv.jpg" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Hồ Thị Huyền Trang (thứ hai từ tr&aacute;i&nbsp;sang) - Ảnh: C&ocirc;ng Nhật, b&aacute;o Tuổi Trẻ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>T&ocirc;i v&agrave;o ng&agrave;nh C&ocirc;ng an từ năm 2012, được ph&acirc;n c&ocirc;ng c&ocirc;ng t&aacute;c tại Đội Tuy&ecirc;n truyền - Ph&ograve;ng C&ocirc;ng t&aacute;c ch&iacute;nh trị C&ocirc;ng an tỉnh T&acirc;y Ninh. Sau những ng&agrave;y đầu bỡ ngỡ, t&ocirc;i dần quen v&agrave; ph&aacute;t huy được chuy&ecirc;n ng&agrave;nh b&aacute;o ch&iacute; với nhiệm vụ cầm m&aacute;y ảnh, m&aacute;y quay phim theo ch&acirc;n c&aacute;c đồng đội tr&ecirc;n những nẻo đường t&aacute;c nghiệp.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c tổ c&ocirc;ng t&aacute;c của ch&uacute;ng t&ocirc;i khi th&igrave; bon bon xe m&aacute;y trong buổi s&aacute;ng tinh sương, l&uacute;c lội nước giữa trưa h&egrave; nắng đỏ lửa. C&oacute; những đ&ecirc;m khuya thức trắng ghi lại những h&igrave;nh ảnh, thước phim đột k&iacute;ch v&agrave;o &ldquo;hang ổ&rdquo; tội phạm liều lĩnh, manh động; l&uacute;c được tiếp x&uacute;c, h&ograve;a m&igrave;nh c&ugrave;ng với quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những th&aacute;ng ng&agrave;y trong qu&acirc;n ngũ, t&ocirc;i học được rất nhiều: sự mưu tr&iacute;, l&ograve;ng can đảm của c&aacute;c đồng ch&iacute; tr&ecirc;n tuyến đầu đấu tranh với tội phạm; t&igrave;nh anh em, t&igrave;nh đồng đội gian khổ b&ecirc;n nhau, tận t&acirc;m với nhiệm vụ; t&igrave;nh qu&acirc;n - d&acirc;n ch&acirc;n th&agrave;nh, mộc mạc...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ai cũng quen với những h&igrave;nh ảnh mạnh mẽ, can trường của c&aacute;c chiến sĩ C&ocirc;ng an trước tội phạm, ri&ecirc;ng t&ocirc;i may mắn được chứng kiến cả những ph&uacute;t yếu l&ograve;ng, nỗi day dứt của c&aacute;c anh trước những bi kịch cuộc đời, trước những mất m&aacute;t, chia ly, những vụ &aacute;n mạng v&agrave; tai nạn giao th&ocirc;ng m&agrave; nạn nh&acirc;n l&agrave; những em b&eacute; c&ograve;n rất nhỏ. C&oacute; đ&ecirc;m ch&uacute;ng t&ocirc;i băng qua những c&aacute;nh rừng &ocirc;m dọc bi&ecirc;n giới, đ&oacute; l&agrave; những gi&acirc;y ph&uacute;t t&ocirc;i lắng l&ograve;ng m&igrave;nh để nh&igrave;n lại, để ngẫm nghĩ về ng&agrave;nh nghề m&igrave;nh đ&atilde; lựa chọn v&agrave; để nh&igrave;n r&otilde; hơn những giọt mồi h&ocirc;i của đồng đội. Nỗi nhọc nhằn thường được nhanh ch&oacute;ng xua đi sau những nụ cười, những c&acirc;u chuyện vui - buồn m&agrave; t&ocirc;i được trải nghiệm.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nhiều lần đứng b&ecirc;n cột mốc chủ quyền của Tổ quốc, nghi&ecirc;ng m&igrave;nh về ph&iacute;a b&ecirc;n kia nước bạn Campuchia để tưởng nhớ c&aacute;c thế hệ cha anh đ&atilde; qu&ecirc;n m&igrave;nh, ng&atilde; xuống v&igrave; ch&iacute;nh nghĩa. T&ocirc;i hay bước l&ecirc;n những rẻo dốc cao quay đầu nh&igrave;n lại ph&iacute;a qu&ecirc; hương từ đầu bi&ecirc;n giới, cảm x&uacute;c bồi hồi được ngắm nh&igrave;n một phần đất nước hiện ra sau những c&aacute;nh rừng tr&agrave;m nhấp nh&ocirc; đan xen c&aacute;c c&aacute;nh đồng m&igrave; trải d&agrave;i đến dưới ch&acirc;n n&uacute;i B&agrave; Đen h&ugrave;ng vĩ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i chắc hẳn rằng những c&aacute;n bộ trẻ, nhất l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c trong ng&agrave;nh C&ocirc;ng an như t&ocirc;i đều khao kh&aacute;t v&agrave; phấn đấu để một ng&agrave;y được c&ugrave;ng c&aacute;c bậc cha ch&uacute;, anh chị đi trước đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng. Ngo&agrave;i niềm tự h&agrave;o v&agrave; vinh dự, đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; cột mốc đ&aacute;nh dấu bước trưởng th&agrave;nh trong sự nghiệp của một chiến sĩ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một chiều cuối th&aacute;ng 7, ch&uacute;ng t&ocirc;i theo đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của C&ocirc;ng an tỉnh đến d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tưởng niệm c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam thuộc x&atilde; T&acirc;n Lập, huyện T&acirc;n Bi&ecirc;n, tỉnh T&acirc;y Ninh. Ban An ninh được th&agrave;nh lập th&aacute;ng 7/1960 với t&ecirc;n gọi ban đầu l&agrave; Ban Bảo vệ An ninh Xứ ủy c&oacute; nhiệm vụ ph&ograve;ng gian bảo mật, bảo vệ an to&agrave;n tuyệt đối c&aacute;c cơ quan đầu n&atilde;o của c&aacute;ch mạng miền Nam tại Trung ương cục miền Nam. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những &ldquo;địa chỉ đỏ&rdquo; quen thuộc, nhiều đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c từ c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c cũng hay đến thăm viếng. L&uacute;c đứng dưới Tượng đ&agrave;i Bảo vệ An ninh Tổ quốc để đợi đo&agrave;n tập hợp, t&ocirc;i tr&ograve; chuyện c&ugrave;ng một người anh cấp bậc Thượng &uacute;y c&ocirc;ng t&aacute;c ở đơn vị kh&aacute;c. Sau những lời ch&agrave;o, hỏi thăm về c&ocirc;ng việc, anh hỏi t&ocirc;i về việc đ&atilde; l&agrave; đảng vi&ecirc;n chưa, t&ocirc;i thật t&igrave;nh trả lời:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Em chưa được v&agrave;o Đảng, em phấn đấu cũng nhiều nhưng vẫn chưa đến lượt được đi học lớp cảm t&igrave;nh Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh chợt nh&igrave;n t&ocirc;i với một ch&uacute;t ngỡ ng&agrave;ng, t&ocirc;i hơi bất ngờ với &aacute;nh nh&igrave;n vừa cảm th&ocirc;ng lại vừa nghi&ecirc;m khắc, rồi như nhận ra n&eacute;t bối rối của t&ocirc;i, anh mỉm cười:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Em lu&ocirc;n phấn đấu l&agrave; tốt, nhưng anh phải n&oacute;i với em thế n&agrave;y: được kết nạp Đảng l&agrave; vinh dự, l&agrave; bước đ&aacute;nh dấu sự trưởng th&agrave;nh của mỗi người c&aacute;n bộ, cũng l&agrave; để cống hiến nhiều hơn chứ kh&ocirc;ng phải v&agrave;o Đảng để mưu cầu lợi &iacute;ch g&igrave; n&ecirc;n em đừng bao giờ c&oacute; suy nghĩ chuyện đến lượt hay chưa đến lượt. Em h&atilde;y cứ phấn đấu như từ trước đến nay, em sẽ đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng khi em đ&atilde; thực sự xứng đ&aacute;ng. Em nh&igrave;n kia, gần 14 ng&agrave;n c&aacute;i t&ecirc;n liệt sỹ được khắc l&ecirc;n Bia chiến thắng, c&oacute; bao nhi&ecirc;u người đ&atilde; l&agrave; đảng vi&ecirc;n? Họ chiến đấu cho đến l&uacute;c hy sinh, họ cũng ước mơ v&agrave;o Đảng nhưng c&oacute; nghĩ g&igrave; chuyện bao giờ đến lượt m&igrave;nh đ&acirc;u?</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i vừa bỡ ngỡ với c&acirc;u n&oacute;i của anh vừa c&oacute; ch&uacute;t hổ thẹn. Thật ra t&ocirc;i chưa từng nghĩ sẽ v&agrave;o Đảng để c&oacute; lợi &iacute;ch g&igrave;, nhưng quả thật l&acirc;u nay t&ocirc;i vẫn chưa thực sự thấu hiểu hết &yacute; nghĩa của việc bước ch&acirc;n v&agrave;o h&agrave;ng ngũ vinh quang của Đảng. Cho đến khi anh bước đi, h&ograve;a v&agrave;o h&agrave;ng qu&acirc;n đang đứng dưới tượng đ&agrave;i v&agrave; m&atilde;i đến h&ocirc;m nay, t&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng c&oacute; dịp gặp lại anh, thế nhưng t&ocirc;i kh&ocirc;ng sao qu&ecirc;n được c&acirc;u n&oacute;i của người đồng ch&iacute; kh&ocirc;ng hề th&acirc;n quen. T&ocirc;i trưởng th&agrave;nh hơn nhiều từ những th&aacute;ng ng&agrave;y như thế, tất cả như những &aacute;nh s&aacute;ng soi đường, dẫn lối t&ocirc;i đến ng&agrave;y được vinh dự bước v&agrave;o h&agrave;ng ngũ vinh quang của Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 25/12/2016, t&ocirc;i nhớ m&atilde;i cột mốc qu&yacute; gi&aacute; trong cuộc đời m&igrave;nh. Ng&agrave;y được Cấp ủy đơn vị tổ chức Lễ kết nạp Đảng cũng l&agrave; l&uacute;c t&ocirc;i chuẩn bị chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c về C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố để nhận nhiệm vụ mới. Cảm x&uacute;c vui sướng, tự h&agrave;o v&agrave; cả những cảm x&uacute;c kh&oacute; tả d&acirc;ng l&ecirc;n trong l&ograve;ng... T&ocirc;i hồi hộp bước l&ecirc;n trước l&aacute; cờ Đảng để đọc lời tuy&ecirc;n thệ, đồng ch&iacute; B&iacute; thư Chi bộ trao quyết định v&agrave; tặng hoa, t&ocirc;i kiềm n&eacute;n để kh&ocirc;ng bật kh&oacute;c trước tr&agrave;ng ph&aacute;o tay của c&aacute;c đảng vi&ecirc;n trong Chi bộ. Buổi lễ h&ocirc;m ấy diễn ra rất nhanh hay v&igrave; tim t&ocirc;i đập mạnh qu&aacute; n&ecirc;n cũng mất lu&ocirc;n cảm gi&aacute;c về thời gian. Kết th&uacute;c buổi lễ, t&ocirc;i - người đảng vi&ecirc;n mới tự h&agrave;o bước ra s&acirc;n cờ, buổi chiều cơ quan lồng lộng gi&oacute;, l&aacute; cờ Tổ quốc tung bay tr&ecirc;n nền trời xanh biếc, c&oacute; lẽ chỉ t&ocirc;i hiểu r&otilde; nhất l&ograve;ng t&ocirc;i. Bao nhi&ecirc;u th&aacute;ng ng&agrave;y phấn đấu, bao nhi&ecirc;u b&agrave;i học g&oacute;p nhặt, t&iacute;ch lũy được từ những nơi t&ocirc;i đ&atilde; qua, những người t&ocirc;i đ&atilde; gặp v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; l&uacute;c t&ocirc;i biết m&igrave;nh xứng đ&aacute;ng v&agrave; c&agrave;ng phải cố gắng để xứng đ&aacute;ng hơn nữa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Giờ ph&uacute;t ấy, t&ocirc;i nhớ lại c&acirc;u n&oacute;i của người đồng ch&iacute; dưới b&oacute;ng Tượng đ&agrave;i Bảo vệ An ninh Tổ quốc v&agrave; lời ch&uacute; B&iacute; thư Chi bộ dặn d&ograve; trong ng&agrave;y t&ocirc;i kết nạp Đảng: &ldquo;D&ugrave; c&oacute; l&agrave;m g&igrave;, c&oacute; c&ocirc;ng t&aacute;c nơi đ&acirc;u, người đảng vi&ecirc;n cũng kh&ocirc;ng được c&oacute; gi&acirc;y ph&uacute;t n&agrave;o chểnh mảng, h&atilde;y lu&ocirc;n phấn đấu v&agrave; vững tin v&agrave;o l&yacute; tưởng m&igrave;nh đ&atilde; chọn trong đời&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒ THỊ HUYỀN TRANG</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><em>Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;