Một dấu ấn trong cuộc đời

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2.823 b&agrave;i gửi dự thi chỉ trong hơn hai th&aacute;ng, cuộc thi &quot;Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng&quot; như chiếc cầu nối đưa bao người quay về khoảnh khắc thanh xu&acirc;n của ng&agrave;y họ được gọi l&agrave; người cộng sản.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33159/kn%20dang.jpg" style="height:330px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Lễ kết nạp đảng vi&ecirc;n mới được chi bộ C&ocirc;ng ty TNHH một th&agrave;nh vi&ecirc;n Nh&agrave; xuất bản Trẻ tổ chức tại nghĩa trang H&agrave;ng Dương (H.C&ocirc;n Đảo, B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u) - Ảnh: Q.L.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng&quot; l&agrave; những c&acirc;u chuyện kể kh&ocirc;ng chỉ với kỷ niệm hay niềm tự h&agrave;o m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cả tr&aacute;ch nhiệm, l&agrave; &quot;lời thề quyết t&acirc;m&quot; khi đứng trước cột mốc thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của đời m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33159/hinh.png" style="height:192px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>K&yacute; <span style="font-size:16px">ức kh&ocirc;ng qu&ecirc;n</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Năm nay đ&atilde; bước v&agrave;o lứa tuổi thất thập nhưng khi nhớ về ng&agrave;y được kết nạp Đảng gần 50 năm trước, &ocirc;ng Phạm Văn Thiệu (Q.Thủ Đức, TP.HCM) bảo l&ograve;ng lại bồi hồi rạo rực như ở tuổi thanh xu&acirc;n &quot;g&acirc;n đang săn v&agrave; thớ thịt căng da&quot;. Với &ocirc;ng, c&oacute; nhiều sự kiện đ&atilde; qua trong đời nhưng ng&agrave;y v&agrave;o Đảng m&atilde;i lu&ocirc;n l&agrave; sự kiện ấn tượng nhất, khiến &ocirc;ng nhớ nhất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&Ocirc;ng được kết nạp Đảng ngay trước giờ ra trận, trong buổi lễ kết nạp b&agrave;i tr&iacute; đơn sơ nhưng nghi&ecirc;m trang v&agrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; linh thi&ecirc;ng. Sau buổi lễ, đơn vị &ocirc;ng xuất qu&acirc;n ngay trong đ&ecirc;m v&agrave; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ trong trận đ&oacute;. K&yacute; ức ấy đ&atilde; như một phần m&aacute;u thịt, theo &ocirc;ng đi qua thăng trầm cuộc đời.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;M&atilde;i đến h&ocirc;m nay t&ocirc;i vẫn nhớ như in những lời giao nhiệm vụ cho đảng vi&ecirc;n mới của người đại diện cấp ủy rằng: H&atilde;y mang theo vinh dự v&agrave;o trận đ&aacute;nh trước mắt v&agrave; mang chiến c&ocirc;ng về d&acirc;ng l&ecirc;n Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u. Với t&ocirc;i, điều đ&oacute; như l&agrave; lệnh&quot; - &ocirc;ng Thiệu nhớ lại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đảng trong nhận thức của t&aacute;c giả Hồ Minh Qu&acirc;n (H.Củ Chi) bắt đầu từ c&acirc;u chuyện b&ecirc;n bếp lửa của ngoại với mẹ m&igrave;nh từ ng&agrave;y anh mới l&ecirc;n 7 tuổi. Đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u chuyện về những ng&agrave;y ngoại nu&ocirc;i giấu c&aacute;n bộ, l&uacute;c bị n&eacute;m bom... H&igrave;nh ảnh người cộng sản trong l&ograve;ng cậu b&eacute; Qu&acirc;n ng&agrave;y ấy thật oai h&ugrave;ng, ch&iacute;nh trực, dũng cảm v&agrave; cứ lớn dần theo anh c&ugrave;ng những b&agrave;i học lịch sử của người mẹ gi&aacute;o vi&ecirc;n của anh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Minh Qu&acirc;n viết: &quot;Đến khi t&ocirc;i gặp những anh chị &aacute;o xanh t&igrave;nh nguyện như h&igrave;nh ảnh trong tờ lịch treo tường được tặng về ấp m&igrave;nh l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguyện h&egrave;, rồi tham gia hoạt động Đo&agrave;n, t&ocirc;i ước mơ trở th&agrave;nh chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, th&agrave;nh đồng ch&iacute;&quot;. V&agrave; Minh Qu&acirc;n được kết nạp Đảng khi đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n. Giữa gi&acirc;y ph&uacute;t đưa c&aacute;nh tay nắm chặt vung l&ecirc;n h&ocirc; vang tiếng &quot;xin thề&quot;, anh bảo l&ograve;ng tự h&agrave;o với ngoại, với mẹ v&igrave; đ&atilde; được trở th&agrave;nh người đảng vi&ecirc;n trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&ograve;n k&yacute; ức của nữ chiến sĩ c&ocirc;ng an Hồ Thị Huyền Trang về Đảng lại l&agrave; lời n&oacute;i nghi&ecirc;m khắc của người đ&agrave;n anh. Chị kể bản th&acirc;n chưa thật sự thấu hiểu hết &yacute; nghĩa của việc đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng, n&ecirc;n khi được hỏi đ&atilde; l&agrave; đảng vi&ecirc;n chưa, chị mới trả lời &quot;em chưa đến lượt được đi học lớp cảm t&igrave;nh Đảng&quot;. Từ tốn, người đ&agrave;n anh ấy n&oacute;i với Trang: &quot;V&agrave;o Đảng để cống hiến nhiều hơn chứ kh&ocirc;ng phải để mưu cầu lợi &iacute;ch g&igrave; n&ecirc;n em đừng bao giờ suy nghĩ chuyện đến lượt hay chưa đến lượt. Em h&atilde;y phấn đấu như từ trước đến nay v&agrave; em sẽ đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng khi thật sự xứng đ&aacute;ng&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Những lời ấy l&agrave;m Trang c&oacute; ch&uacute;t hổ thẹn, khiến chị kh&ocirc;ng bao giờ qu&ecirc;n. &quot;N&oacute; như &quot;&aacute;nh s&aacute;ng soi đường&quot; cho t&ocirc;i trong những năm th&aacute;ng tiếp tục r&egrave;n luyện sau đ&oacute;, m&atilde;i đến ng&agrave;y được kết nạp, nhận b&oacute; hoa ch&uacute;c mừng m&agrave; phải cố n&eacute;n để kh&ocirc;ng bật kh&oacute;c trong tr&agrave;ng ph&aacute;o tay ch&uacute;c mừng của c&aacute;c đảng vi&ecirc;n trong lễ kết nạp&quot; - Trang viết.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Khởi đầu h&agrave;nh tr&igrave;nh mới</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nhưng ng&agrave;y v&agrave;o Đảng kh&ocirc;ng phải kh&eacute;p lại m&agrave; ch&iacute;nh l&agrave; thời khắc mở ra một h&agrave;nh tr&igrave;nh mới. Với mỗi người l&agrave; cảm nhận kh&aacute;c nhau, song ấy l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh của sự phấn đấu bền bỉ, sống xứng đ&aacute;ng nh&acirc;n c&aacute;ch v&agrave; phẩm gi&aacute; của một người cộng sản.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">H&igrave;nh ảnh người m&aacute; suốt 18 năm l&agrave;m tổ trưởng d&acirc;n phố v&agrave; v&agrave;o Đảng ở tuổi 50 đ&atilde; th&ocirc;i th&uacute;c anh Ch&acirc;u Tiến Lộc ki&ecirc;n t&acirc;m, kh&ocirc;ng ch&ugrave;n bước suốt chặng đường d&agrave;i phấn đấu để được một ng&agrave;y th&agrave;nh &quot;đồng ch&iacute; của m&aacute;&quot;. V&agrave; anh đ&atilde; trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n, với lời hứa của bản th&acirc;n &quot;v&agrave;o Đảng kh&ocirc;ng phải để &quot;l&agrave;m quan&quot; c&aacute;ch mạng hay để n&oacute;i ch&iacute;nh trị su&ocirc;ng m&agrave; ra sức l&agrave;m tốt v&agrave; thật tốt hơn nữa c&ocirc;ng việc m&igrave;nh đang l&agrave;m&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&ograve;n người đảng vi&ecirc;n l&atilde;o th&agrave;nh Đặng Hữu Gi&ecirc;n (Q.G&ograve; Vấp) c&oacute; tuổi đời bằng đ&uacute;ng số tuổi ra đời của Đảng, hoạt động c&aacute;ch mạng khi l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n Ba Son v&agrave; từng l&agrave; một cựu t&ugrave; C&ocirc;n Đảo, &ocirc;ng vẫn cảm thấy sự hi sinh của m&igrave;nh qu&aacute; nhỏ b&eacute; trong cuộc trường chinh gian kh&oacute; để gi&agrave;nh độc lập, tự do của d&acirc;n tộc. &quot;Từ gi&acirc;y ph&uacute;t được trở th&agrave;nh người cộng sản, t&ocirc;i đ&atilde; nguyện dốc hết sức m&igrave;nh cho Tổ quốc, cho đồng b&agrave;o, cho c&aacute;ch mạng&quot; - &ocirc;ng chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Bạn Trương Thị Lộc Linh (Trường ĐH Kinh tế - luật, ĐH Quốc gia TP.HCM) n&oacute;i ngay gi&acirc;y ph&uacute;t đọc lời tuy&ecirc;n thệ trước cờ Đảng, bạn biết m&igrave;nh phải kh&aacute;c. &quot;M&igrave;nh phải gương mẫu, sống sao cho những người xung quanh lu&ocirc;n y&ecirc;u thương, tin tưởng v&igrave; đ&atilde; trao cho m&igrave;nh cơ hội đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng&quot; - Linh b&agrave;y tỏ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong khi đ&oacute;, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Khưu Mạnh Cường (Q.Thủ Đức) - niềm tự h&agrave;o l&agrave; đảng vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n của gia đ&igrave;nh - lu&ocirc;n tự nhắc ch&iacute;nh m&igrave;nh ng&agrave;y v&agrave;o Đảng kh&ocirc;ng phải ho&agrave;n tất ước mơ m&agrave; l&agrave; tiếp nối l&yacute; tưởng v&igrave; &quot;nhiệm vụ người đảng vi&ecirc;n trẻ cần g&aacute;nh v&aacute;c c&ograve;n rất nhiều kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch&quot;, để lu&ocirc;n r&egrave;n luyện th&agrave;nh người đảng vi&ecirc;n mẫu mực.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Kết quả cuộc thi</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">35 b&agrave;i thi nổi bật nhất đ&atilde; được chọn v&agrave;o chung khảo từ 2.823 b&agrave;i được c&aacute;c t&aacute;c giả trong cả nước gửi tham dự cuộc thi &quot;Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng&quot; do Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tổ chức. Trong đ&oacute;, t&aacute;c giả lớn tuổi nhất sinh năm 1929 v&agrave; nhỏ tuổi nhất sinh năm 2000. Ch&iacute;n b&agrave;i viết tốt nhất đ&atilde; được lựa chọn v&agrave; trao giải thưởng v&agrave;o h&ocirc;m nay 3-2, đ&uacute;ng dịp kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Giải nhất được trao cho t&aacute;c giả Phạm Văn Thiệu (Q.Thủ Đức) với b&agrave;i viết &quot;Kết nạp Đảng trước giờ ra trận&quot;. T&aacute;c giả Hồ Minh Qu&acirc;n (H.Củ Chi) nhận giải nh&igrave; với b&agrave;i &quot;Ch&agrave;o đồng ch&iacute;, người đảng vi&ecirc;n trẻ...&quot;. Đồng giải ba thuộc về Hồ Thị Huyền Trang (C&ocirc;ng an TP.HCM) với b&agrave;i &quot;Những &aacute;nh s&aacute;ng soi đường&quot; v&agrave; Ch&acirc;u Tiến Lộc (Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM) với b&agrave;i &quot;Ki&ecirc;n t&acirc;m, bền ch&iacute; để trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Giải khuyến kh&iacute;ch cho năm t&aacute;c giả: Đặng Hữu Gi&ecirc;n (Q.G&ograve; Vấp), Trịnh Văn Đơn (Q.12), Khưu Mạnh Cường (Quận đo&agrave;n Thủ Đức), L&ecirc; Vũ Huy (C&ocirc;ng an TP.HCM) v&agrave; Trương Thị Lộc Linh (Trường ĐH Kinh tế - luật, ĐH Quốc gia TP.HCM).</span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>QUỐC LINH - B&aacute;o Tuổi Trẻ</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;