Tổng kết 25 năm cuộc vận động "Người cộng sản trẻ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Chiều 14.01, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện cuộc vận động &ldquo;Người cộng sản trẻ&rdquo; giai đoạn 1994 - 2019.&nbsp;&nbsp;Tham dự hội nghị c&oacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy,&nbsp;V&otilde; Thị Dung v&agrave; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33143/c6dec3b41fdde783becc%20(1).jpg" style="height:358px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Trao tặng Bằng khen cho c&aacute;c tập thể đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong cuộc vận động</em></p> <p><strong><span style="font-size:16px">Ươm mầm l&yacute; tưởng cộng sản</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cuộc vận động &ldquo;Người cộng sản trẻ&rdquo; được ph&aacute;t động nh&acirc;n kỷ niệm 65 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 &ndash; 03.02.1995), với mong muốn n&acirc;ng cao nhận thức của c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n tham gia x&acirc;y dựng Đảng tại địa phương, đơn vị.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33143/dang%20vien%20tre.jpg" style="height:409px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;trao đổi với c&aacute;c đảng vi&ecirc;n trẻ thi h&agrave;nh nghĩa vụ qu&acirc;n sự</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Sau 25 năm ki&ecirc;n tr&igrave; thực hiện, đến nay to&agrave;n th&agrave;nh phố đ&atilde; giới thiệu: 387.503 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; sang Đảng, trong đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; 85.719 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được kết nạp Đảng tổng số đảng vi&ecirc;n được ph&aacute;t triển của đảng bộ Th&agrave;nh phố l&agrave; 177.606, chiếm tỉ lệ 47.95%. Số lượng v&agrave; chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, tỷ lệ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được kết nạp Đảng, tỷ lệ đảng vi&ecirc;n trẻ tr&ecirc;n tổng số lượng đảng vi&ecirc;n mới ng&agrave;y c&agrave;ng tăng, năm sau cao hơn năm trước v&agrave; tăng đều ở c&aacute;c khu vực.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/15012020980B8CD2/bieu%20do.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong giai đoạn 2014 &ndash; 2019, đ&atilde; c&oacute; 436 đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương trong c&aacute;c lĩnh vực. Sau tuy&ecirc;n dương, nhiều tấm gương tiếp tục đ&oacute;ng g&oacute;p những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, s&aacute;ng kiến tại địa phương, đơn vị, trở th&agrave;nh những mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n tiểu biểu tại đơn vị m&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh vi&ecirc;n triển khai c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&atilde;n đ&atilde; ki&ecirc;n tr&igrave; chỉ đạo việc x&acirc;y dựng v&agrave; duy tr&igrave; hoạt động của c&aacute;c tổ, nh&oacute;m tu dưỡng r&egrave;n luyện, c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Từ 385 tổ tu dưỡng, r&egrave;n luyện, nh&oacute;m trung ki&ecirc;n năm 2000, đến cuối năm 2019, to&agrave;n th&agrave;nh phố đ&atilde; x&acirc;y dựng được 8.762 tổ, nh&oacute;m với 19.068 đảng vi&ecirc;n trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; tham gia. Từ 14 c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ ban đầu được tổ chức th&agrave;nh lập th&iacute; điểm tại c&aacute;c Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n năm 2001, đến nay đ&atilde; c&oacute; hơn 55 c&acirc;u lạc bộ với 4.000&nbsp;th&agrave;nh vi&ecirc;n&nbsp;tham gia sinh hoạt. Đ&acirc;y thực sự l&agrave; m&ocirc;i trường hỗ trợ đắc lực cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trao dồi l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, m&agrave;i sắc tư duy l&yacute; luận, g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao,&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay g&oacute;p phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động của cơ sở đo&agrave;n c&oacute; thể kể đến như hội trại truyền thống &ldquo;L&aacute; trung qu&acirc;n&rdquo; của Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng th&agrave;nh phố, giải ph&aacute;p &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển Đảng trong học sinh trung học phổ th&ocirc;ng&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;C&acirc;u lạc bộ Người cộng sản trẻ&rdquo; của Đo&agrave;n cơ sở x&atilde; hội Nghị Xu&acirc;n, Đo&agrave;n Lực lượng thanh ni&ecirc;n xung phong th&agrave;nh phố; m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;1 + 2&rdquo; ph&aacute;t triển Đảng vi&ecirc;n tại Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n,&hellip;</span></p> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33004/DSC06797.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 3 ra qu&acirc;n Ng&agrave;y lao động cộng sản</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32137/1728db6ed7e435ba6cf5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>H&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Người cộng sản trẻ&quot; của Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">R&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại Hội nghị, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung đ&aacute;nh gi&aacute; cao những nỗ lực của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong việc tạo m&ocirc;i trường để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, đảng vi&ecirc;n trẻ r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33143/8c41d454153ded63b42c.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung nhấn mạnh, cuộc vận động &ldquo;Người cộng sản trẻ&rdquo; đ&atilde; v&agrave; đang thể hiện sức sống v&agrave; sự lan tỏa, với nhiều h&igrave;nh thức đa dạng phong ph&uacute;, đội ngũ đảng vi&ecirc;n trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; ng&agrave;y c&agrave;ng được trau dồi, n&acirc;ng cao về nhận thức, bản lĩnh ch&iacute;nh trị, l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng về đạo đức, lối sống khẳng định được năng lực, tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ g&oacute;p phần t&iacute;ch cực v&agrave; hiệu quả trong tham gia x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; ch&iacute;nh quyền.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng Bằng khen cho 41 tập thể v&agrave; 20 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch đặc biệt xuất sắc trong tổng kết 25 năm thực hiện cuộc vận động &ldquo;Người cộng sản trẻ&rdquo; giai đoạn 1994 - 2019.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33143/1fd29fdc42b5baebe3a4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>L&Acirc;M DŨNG - TH&Uacute;Y NHI</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;