Giới thiệu phim "Văn minh giao thông - An toàn vui Tết"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giới thiệu phim &quot;VĂN MINH GIAO TH&Ocirc;NG - AN TO&Agrave;N VUI TẾT&quot;, &quot;v&igrave; Tết n&agrave;y nh&agrave; nh&agrave; đều sum vầy&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;c c&aacute;c bạn c&oacute; một năm mới lưu th&ocirc;ng an to&agrave;n để đ&oacute;n Tết cổ truyền trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, sum vầy.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đừng qu&ecirc;n lan tỏa th&ocirc;ng điệp v&agrave; sản phẩm n&agrave;y đến mọi người nh&eacute;.</span><br /> <a href="https://www.facebook.com/hashtag/vanminhgiaothong?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARD71k_ejF4WHBj2EapxMl8eNPr86Ccm8vcHq63fh3pNAeWeUo-kxbvExUBVkvqC1xBKJeukHCA1Dc3sgs6TSKGiFwF_gXFZU6w5iNQZqJyWbR-fOZrG0WEbbQMktH-aqkz9L4ft9l3_rO3rpgKmf2KJVPeXhl0b1pJHeoVxZ4mmucl1VXFC-WCTYZ1nUmoDWorBNL7Pk7ItxkIZv3mymckxygTCAXvQoFnBa3hldHbZL0Ma8vmWQ_Pko0g-yiDbmgDYmGeVuOxrbLEiBmkSH82FmByKnja_A9lv16gEqfYeGiFAezyqHci6cPZneP_JuXeDONL7p8VGY4Zx7iN1LfuVyJjh&amp;__tn__=%2ANK-R" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">#Vanminhgiaothong</a><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;</span><a href="https://www.facebook.com/hashtag/antoanvuitet?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARD71k_ejF4WHBj2EapxMl8eNPr86Ccm8vcHq63fh3pNAeWeUo-kxbvExUBVkvqC1xBKJeukHCA1Dc3sgs6TSKGiFwF_gXFZU6w5iNQZqJyWbR-fOZrG0WEbbQMktH-aqkz9L4ft9l3_rO3rpgKmf2KJVPeXhl0b1pJHeoVxZ4mmucl1VXFC-WCTYZ1nUmoDWorBNL7Pk7ItxkIZv3mymckxygTCAXvQoFnBa3hldHbZL0Ma8vmWQ_Pko0g-yiDbmgDYmGeVuOxrbLEiBmkSH82FmByKnja_A9lv16gEqfYeGiFAezyqHci6cPZneP_JuXeDONL7p8VGY4Zx7iN1LfuVyJjh&amp;__tn__=%2ANK-R" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">#AntoanvuiTet</a><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;</span><a href="https://www.facebook.com/hashtag/tet2020?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARD71k_ejF4WHBj2EapxMl8eNPr86Ccm8vcHq63fh3pNAeWeUo-kxbvExUBVkvqC1xBKJeukHCA1Dc3sgs6TSKGiFwF_gXFZU6w5iNQZqJyWbR-fOZrG0WEbbQMktH-aqkz9L4ft9l3_rO3rpgKmf2KJVPeXhl0b1pJHeoVxZ4mmucl1VXFC-WCTYZ1nUmoDWorBNL7Pk7ItxkIZv3mymckxygTCAXvQoFnBa3hldHbZL0Ma8vmWQ_Pko0g-yiDbmgDYmGeVuOxrbLEiBmkSH82FmByKnja_A9lv16gEqfYeGiFAezyqHci6cPZneP_JuXeDONL7p8VGY4Zx7iN1LfuVyJjh&amp;__tn__=%2ANK-R" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">#Tet2020</a></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33124/Untitled.png" style="height:335px; width:600px" /></span></span></p> <p><strong>Link phim:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=1hyRzxpn8kg&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR39VCI5UC9lzER9vTOEI3HIT7AUOwzIU9pQKZD_tcU5NvhLRnbRkudDRLo">https://www.youtube.com/watch?v=1hyRzxpn8kg&amp;feature=share&amp;fbclid=IwAR39VCI5UC9lzER9vTOEI3HIT7AUOwzIU9pQKZD_tcU5NvhLRnbRkudDRLo</a></span></span></strong></p> <p><strong><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đơn vị sản xuất: Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh<br /> Sử dụng b&agrave;i h&aacute;t: Văn minh giao th&ocirc;ng - An to&agrave;n vui Tết<br /> S&aacute;ng t&aacute;c: nhạc sĩ Mai Tr&acirc;m</span></span></em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;