Phát động cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, tại Trường Đại học T&ocirc;n Đức Thắng TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra Lễ ph&aacute;t động cuộc thi trực tuyến t&igrave;m hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc thi do Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức với tổng gi&aacute; trị giải thưởng l&ecirc;n đến 500.000.000 đồng.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33032/1%20(12).JPG" style="height:348px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi d&agrave;nh cho đối tượng l&agrave; thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam (từ 9 đến 30 tuổi) ở trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Nội dung cuộc thi xoay quanh những th&ocirc;ng tin, kiến thức về lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những th&agrave;nh tựu về kinh tế, ch&iacute;nh trị, văn h&oacute;a, x&atilde; hội, an ninh, quốc ph&ograve;ng của đất nước dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng; những nh&acirc;n vật lịch sử, những nh&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng Việt Nam c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng Việt Nam qua 90 năm.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33032/2%20(7).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Lễ ph&aacute;t động, đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Quốc Phong -&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">B&iacute; thư thứ nhất Trung ương&nbsp;Đo&agrave;n,</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Uỷ vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương&nbsp;Đảng&nbsp;nhấn mạnh: &ldquo;Trong bối cảnh mới h&ocirc;m nay, vẫn c&ograve;n một bộ phận thanh ni&ecirc;n dao động, giảm s&uacute;t niềm tin, phai nhạt l&yacute; tưởng, xa rời truyền thống văn h&oacute;a tốt đẹp của d&acirc;n tộc, sống thực dụng, lười học tập, lười lao động&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước bối cảnh đ&oacute;, đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Quốc Phong tin tưởng cuộc thi trực tuyến t&igrave;m hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ g&oacute;p phần bồi đắp, củng cố, khẳng định niềm tin sắt son của thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự l&atilde;nh đạo của Đảng, ph&aacute;t huy tốt tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ trong việc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi trực tuyến t&igrave;m hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 3 v&ograve;ng thi: V&ograve;ng thi Tuần (h&igrave;nh thức trực tuyến); V&ograve;ng thi B&aacute;n kết (h&igrave;nh thức trực tuyến); V&ograve;ng Chung kết to&agrave;n quốc (h&igrave;nh thức đối kh&aacute;ng s&acirc;n khấu). Theo Ban tổ chức, cuộc thi được ứng dụng nhiều c&ocirc;ng nghệ mới, hiện đại. Để tạo sự phong ph&uacute; về c&acirc;u hỏi v&agrave; tạo hứng th&uacute; cho th&iacute; sinh, Ban tổ chức &aacute;p dụng đủ c&aacute;c loại h&igrave;nh c&acirc;u hỏi dạng chữ, dạng h&igrave;nh, dạng &acirc;m thanh, dạng phim.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước ra từ ph&ograve;ng thi, Phương Thanh (Đại học T&ocirc;n Đức Thắng) chia sẻ: &ldquo;Từ ng&agrave;y biết đến th&ocirc;ng tin về cuộc thi, m&igrave;nh rất h&aacute;o hức v&agrave; mong chờ đến ng&agrave;y h&ocirc;m nay để được tham gia cuộc thi. M&igrave;nh thấy c&aacute;c c&acirc;u hỏi rất đa dạng, phong ph&uacute;. Th&ocirc;ng qua cuộc thi m&igrave;nh biết th&ecirc;m được rất nhiều kiến thức mới về Đảng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33032/3%20(9).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">l&agrave; một trong những hoạt động nằm trong đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng&rdquo;</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">, hướng tới ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng c&aacute;c cấp v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngo&agrave;i ra, đ&acirc;y cũng&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>T&igrave;m hiểu về thể lệ v&agrave; tham gia cuộc thi tại địa chỉ: </em><em>timhieuvedangcongsan.vn</em></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;