Phát động cuộc thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, tại Trường Đại học T&ocirc;n Đức Thắng TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra Lễ ph&aacute;t động cuộc thi trực tuyến t&igrave;m hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc thi do Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức với tổng gi&aacute; trị giải thưởng l&ecirc;n đến 500.000.000 đồng.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33032/1%20(12).JPG" style="height:348px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi d&agrave;nh cho đối tượng l&agrave; thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam (từ 9 đến 30 tuổi) ở trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Nội dung cuộc thi xoay quanh những th&ocirc;ng tin, kiến thức về lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những th&agrave;nh tựu về kinh tế, ch&iacute;nh trị, văn h&oacute;a, x&atilde; hội, an ninh, quốc ph&ograve;ng của đất nước dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng; những nh&acirc;n vật lịch sử, những nh&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng Việt Nam c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng Việt Nam qua 90 năm.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33032/2%20(7).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Lễ ph&aacute;t động, đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Quốc Phong -&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">B&iacute; thư thứ nhất Trung ương&nbsp;Đo&agrave;n,</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Uỷ vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương&nbsp;Đảng&nbsp;nhấn mạnh: &ldquo;Trong bối cảnh mới h&ocirc;m nay, vẫn c&ograve;n một bộ phận thanh ni&ecirc;n dao động, giảm s&uacute;t niềm tin, phai nhạt l&yacute; tưởng, xa rời truyền thống văn h&oacute;a tốt đẹp của d&acirc;n tộc, sống thực dụng, lười học tập, lười lao động&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước bối cảnh đ&oacute;, đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Quốc Phong tin tưởng cuộc thi trực tuyến t&igrave;m hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ g&oacute;p phần bồi đắp, củng cố, khẳng định niềm tin sắt son của thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự l&atilde;nh đạo của Đảng, ph&aacute;t huy tốt tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ trong việc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi trực tuyến t&igrave;m hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 3 v&ograve;ng thi: V&ograve;ng thi Tuần (h&igrave;nh thức trực tuyến); V&ograve;ng thi B&aacute;n kết (h&igrave;nh thức trực tuyến); V&ograve;ng Chung kết to&agrave;n quốc (h&igrave;nh thức đối kh&aacute;ng s&acirc;n khấu). Theo Ban tổ chức, cuộc thi được ứng dụng nhiều c&ocirc;ng nghệ mới, hiện đại. Để tạo sự phong ph&uacute; về c&acirc;u hỏi v&agrave; tạo hứng th&uacute; cho th&iacute; sinh, Ban tổ chức &aacute;p dụng đủ c&aacute;c loại h&igrave;nh c&acirc;u hỏi dạng chữ, dạng h&igrave;nh, dạng &acirc;m thanh, dạng phim.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước ra từ ph&ograve;ng thi, Phương Thanh (Đại học T&ocirc;n Đức Thắng) chia sẻ: &ldquo;Từ ng&agrave;y biết đến th&ocirc;ng tin về cuộc thi, m&igrave;nh rất h&aacute;o hức v&agrave; mong chờ đến ng&agrave;y h&ocirc;m nay để được tham gia cuộc thi. M&igrave;nh thấy c&aacute;c c&acirc;u hỏi rất đa dạng, phong ph&uacute;. Th&ocirc;ng qua cuộc thi m&igrave;nh biết th&ecirc;m được rất nhiều kiến thức mới về Đảng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33032/3%20(9).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">l&agrave; một trong những hoạt động nằm trong đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng&rdquo;</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">, hướng tới ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng c&aacute;c cấp v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngo&agrave;i ra, đ&acirc;y cũng&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>T&igrave;m hiểu về thể lệ v&agrave; tham gia cuộc thi tại địa chỉ: </em><em>timhieuvedangcongsan.vn</em></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;