37 cây bút nhí được trao giải tại Hội thi Sáng tác Văn học dành cho thiếu nhi 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 17/11, đ&ocirc;ng đảo bạn nhỏ đ&atilde; đến Nh&agrave; thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh để tham dự Lễ trao giải Hội thi S&aacute;ng t&aacute;c Văn học d&agrave;nh cho thiếu nhi &ndash; lần 2 năm 2019 với chủ đề Th&agrave;nh phố của em.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 9 th&aacute;ng dự thi, hội thi nhận được hơn 5.552 t&aacute;c phẩm dự thi văn xu&ocirc;i v&agrave; thơ của cả hai bảng A v&agrave; B. Đ&acirc;y l&agrave; số lượng gấp đ&ocirc;i năm ngo&aacute;i. Kh&ocirc;ng chỉ c&aacute;c em tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;m&agrave; học sinh đến từ c&aacute;c tỉnh B&igrave;nh Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Đắk Lắk, Nghệ An,&hellip; cũng c&oacute; t&aacute;c phẩm dự thi. Những th&iacute; sinh c&oacute; b&agrave;i được chọn v&agrave;o chung khảo c&ograve;n được tham gia Trại S&aacute;ng t&aacute;c Th&agrave;nh phố của em hai ng&agrave;y một đ&ecirc;m tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt Thanh thiếu ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố (H.Cần Giờ).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ trao giải, đồng ch&iacute;&nbsp;Trần Gia Bảo - Ph&oacute; Tổng Bi&ecirc;n tập b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ&nbsp;b&agrave;y tỏ niềm vui: &ldquo;Kh&ocirc;ng chỉ đưa những điều thực tế trong cuộc sống, trang văn thơ của c&aacute;c em c&ograve;n đề cập c&aacute;c vấn đề n&oacute;ng bỏng, thời sự được mọi người quan t&acirc;m như t&igrave;nh h&igrave;nh giao th&ocirc;ng, biến đổi kh&iacute; hậu, bảo vệ m&ocirc;i trường. Nhiều em c&ograve;n b&agrave;y tỏ cảm x&uacute;c với sự đổi mới h&agrave;ng ng&agrave;y, h&agrave;ng giờ của th&agrave;nh phố với những con đường mới mở, thư viện, bảo t&agrave;ng,&hellip;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33007/DSC_9573.JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp;Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; Thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố&nbsp;ch&uacute;c mừng c&aacute;c th&iacute; sinh đoạt giải​</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với tuổi nhỏ, Th&agrave;nh phố của em c&ograve;n l&agrave; những phong tr&agrave;o th&uacute; vị, bổ &iacute;ch như nu&ocirc;i heo đất, nụ cười hồng. Thậm ch&iacute;, mưa rơi tr&ecirc;n những t&aacute;n l&aacute; cũng n&ecirc;n vần, n&ecirc;n điệu trong thơ ca. TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;trong trang viết của c&aacute;c em c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n trong trẻo, ch&acirc;n thật. Kh&eacute;p lại hội thi S&aacute;ng t&aacute;c văn học, c&aacute;c em đ&atilde; khắc họa th&agrave;nh phố đầy m&agrave;u sắc, lấp l&aacute;nh bao y&ecirc;u thương về TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;&ndash; Th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả chung cuộc, ban gi&aacute;m khảo nhất tr&iacute; trao 37 giải. Ở&nbsp;Bảng A &ndash; b&aacute;o Nhi Đồng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, thể loại thơ c&oacute; 10 giải, văn xu&ocirc;i c&oacute; 9 giải. Ở Bảng B &ndash; b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, thể loại thơ c&oacute; 9 giải, văn xu&ocirc;i c&oacute; 9 giải. Ban gi&aacute;m khảo đ&atilde; trao tặng hai giải tập thể cho Li&ecirc;n đội của hai trường.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em Nguyễn Ngọc Uy&ecirc;n Phương (lớp 4 trường TH Nguyễn Bỉnh Khi&ecirc;m, Q.1 &ndash; Giải Nhất bảng A b&aacute;o Nhi Đồng TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;thể loại Văn xu&ocirc;i) h&aacute;o hức chia sẻ: &ldquo;Qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m kiếm đề t&agrave;i tham gia hội thi đ&atilde; gi&uacute;p em y&ecirc;u th&ecirc;m th&agrave;nh phố, biết tự h&agrave;o v&igrave; m&igrave;nh l&agrave; người con của Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c. Kh&ocirc;ng chỉ thế, em c&ograve;n học được c&aacute;ch mở rộng vốn từ, viết văn hay v&agrave; th&ecirc;m tự tin, dạn dĩ hơn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi do Hội Đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh, b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ - Nhi Đồng TP.Hồ Ch&iacute; Minh, Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp tổ chức nhằm tạo s&acirc;n chơi s&aacute;ng tạo nghệ thuật, ph&aacute;t huy năng khiếu s&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; gi&uacute;p c&aacute;c em trang bị th&ecirc;m kiến thức, học tốt m&ocirc;n Ngữ văn trong nh&agrave; trường.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;