Báo cáo viên lý luận chính trị: bẩm sinh hay nỗ lực rèn luyện?

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(105, 105, 105)"><strong>Nh&acirc;n dịp Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, Tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi năm 2019, Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin giới thiệu b&agrave;i viết của Thạc sĩ Nguyễn Hữu Ho&agrave;ng - Giảng vi&ecirc;n Học viện Ch&iacute;nh trị khu vực II - Học viện Ch&iacute;nh trị quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ về chuy&ecirc;n đề &quot;Người truyền cảm hứng&quot;.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng chỉ t&ocirc;i m&agrave; c&oacute; lẽ nhiều đồng nghiệp trẻ khi đ&atilde; chọn &ldquo;nghiệp&rdquo; l&agrave; c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị hoặc mới dấn th&acirc;n hoặc chập chững v&agrave;o nghề n&agrave;y đều băn khoăn một c&acirc;u hỏi lớn l&agrave; &ldquo;L&agrave;m sao để c&oacute; thể trở th&agrave;nh một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi?&rdquo;. Thực tế, một số th&igrave; cho rằng &ldquo;bẩm sinh&rdquo;, số kh&aacute;c</span><span style="font-size:16px">&nbsp;lại cho rằng nỗ lực r&egrave;n luyện qua năm th&aacute;ng sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Qua b&agrave;i viết n&agrave;y, l&agrave; một giảng vi&ecirc;n đang vun v&eacute;n, chuẩn bị cho h&agrave;nh trang theo đuổi đam m&ecirc; trở th&agrave;nh nh&agrave; sư phạm ch&acirc;n ch&iacute;nh, một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi, nhiệt huyết, t&ocirc;i xin ph&eacute;p chia sẻ một số suy nghĩ c&oacute; nh&acirc;n, c&oacute; xen ch&uacute;t trải nghiệm, chi&ecirc;m nghi&ecirc;m của bản th&acirc;n.</span></em></p> <p><span style="color:#FFF0F5"><span style="font-size:16px"><strong><span style="background-color:#0000CD">Vấn đề thứ nhất</span></strong></span></span><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:16px"><strong>&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:16px"><strong>Đ&acirc;u l&agrave; yếu tố quyết định th&agrave;nh c&ocirc;ng của một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi?</strong></span></span></p> <p><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32973/Hoang.jpg" style="float:right; height:376px; margin:1px 12px; width:250px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Vấn đề n&agrave;y được tranh c&atilde;i ở nhiều lĩnh vực, ng&agrave;nh nghề kh&ocirc;ng chỉ trong phạm vi chủ đề của ch&uacute;ng ta. Chẳng hạn, người ta vẫn tranh c&atilde;i rằng &ldquo;c&oacute; thể học l&agrave;m nh&agrave; quản l&yacute;?&rdquo;, &ldquo;học tập để trở th&agrave;nh nh&agrave; l&atilde;nh đạo?&rdquo; hay &ldquo;l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; chỉ d&agrave;nh cho người c&oacute; yếu tố bẩm sinh&rdquo;. Kh&ocirc;ng phủ nhận, c&aacute; nh&acirc;n sở hữu những yếu tố bẩm sinh (di truyền) sẵn c&oacute;, nổ bật sẽ dễ đạt th&agrave;nh tựu hơn số người c&ograve;n lại hoạt động trong c&ugrave;ng một ng&agrave;nh, nghề.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Bạn c&oacute; chất giọng truyền cảm &ldquo;trời ph&uacute;&rdquo;, hoặc &ldquo;đanh th&eacute;p&rdquo; khi&nbsp;h&ugrave;ng biện; c&oacute; năng lực ph&acirc;n t&iacute;ch, ph&aacute;n đo&aacute;n, tư duy &ldquo;nhạy b&eacute;n&rdquo; đến tuyệt vời, hoặc bạn sẵn c&oacute; những tố chất của nh&agrave; &ldquo;sư phạm ch&iacute;nh trị&rdquo; như đi đứng chuẩn tắc, mực thước, biết c&aacute;ch &ldquo;biến điều kh&oacute; hiểu th&agrave;nh điều dễ hiểu&rdquo;, truyền đạt tốt,&hellip; tất yếu sẽ dễ th&agrave;nh c&ocirc;ng, nhanh gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh tựu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tuy vậy, một một nghi&ecirc;n cứu mới đ&acirc;y đ&atilde; chỉ ra rằng, th&agrave;nh c&ocirc;ng ch&iacute;nh l&agrave; sự tổng ho&agrave; của: IQ + EQ + AQ. Trong đ&oacute;, IQ (th&ocirc;ng minh tr&iacute; tuệ, n&atilde;o bộ) như l&agrave; biến số thuộc về tố chất bẩm sinh. Trong khi đ&oacute;, EQ (chỉ số cảm x&uacute;c c&aacute; nh&acirc;n), AQ (chỉ số về sự nỗ lực, vượt kh&oacute;) l&agrave; biến số chiếm đến 2/3 tỉ lệ tạo n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng ấy.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Những tấm gương từ sự nỗ lực tự th&acirc;n đến kh&acirc;m phục của thần đồng &acirc;m nhạc Mozart, kh&ocirc;ng sợ thất bại của nh&agrave; b&aacute;c học Edison cho đến thi&ecirc;n t&agrave;i h&ugrave;ng biện ch&iacute;nh trị của Martin Luther King, của diễn giả kinh doanh Steve Job,&hellip; đều minh chứng cho khẳng định rằng th&agrave;nh c&ocirc;ng phụ tr&ecirc;n một lĩnh vực thuộc rất lớn v&agrave;o sự nỗ lực c&aacute; nh&acirc;n, vượt kh&oacute; của bản th&acirc;n. Đằng sau mỗi một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi lu&ocirc;n c&oacute; những ng&agrave;y th&aacute;ng nỗ lực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">L&agrave; một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n trẻ, bạn may mắn khi hội tụ sẵn những tố chất để trở th&agrave;nh giảng vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi. Tuy vậy, t&ocirc;i vẫn thấy, đồng nghiệp t&ocirc;i nỗ lực từng ng&agrave;y để chữa c&aacute;ch giọng n&oacute;i &ldquo;bản địa&rdquo;, ph&aacute;t &acirc;m chưa chuẩn; tập kiềm chế cảm x&uacute;c khi giảng, hay nỗ lực khắc phục nỗi sợ &ldquo;run&rdquo; khi đứng lớp, hay đ&oacute; l&agrave; nhiều th&oacute;i quen chưa tốt, chưa chuẩn, chưa ph&ugrave; hợp của một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Họ vẫn vươn l&ecirc;n hằng ng&agrave;y, nhiều năm v&agrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; lời nếu n&oacute;i họ d&agrave;nh cả đời để vun đắp tri thức v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n của bản th&acirc;n. Sau mỗi b&agrave;i giảng, chuy&ecirc;n đề b&aacute;o c&aacute;o th&agrave;nh c&ocirc;ng, &ldquo;thăng hoa&rdquo; l&agrave; hằng chục lần tập giảng, thậm ch&iacute; h&agrave;ng năm trời r&ograve;ng r&atilde; tập luyện nhuần nhuyễn, kỳ c&ocirc;ng bi&ecirc;n soạn. &nbsp;R&otilde; r&agrave;ng, nếu chỉ vin v&agrave;o tố chất trời ph&uacute;, việc trở th&agrave;nh b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị l&agrave; đều cực kỳ kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Theo t&ocirc;i, trong một thế giới đa chiều v&agrave; &ldquo;phẳng lỳ&rdquo; với sự ngỗn ngang của kỷ nguy&ecirc;n &ldquo;đại th&ocirc;ng tin&rdquo;, th&agrave;nh c&ocirc;ng của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n do yếu tố bẩm sinh tuy rất l&agrave; quan trọng nhưng kh&ocirc;ng hẳn l&agrave; nh&acirc;n tố quyết định cuối c&ugrave;ng.</span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32973/Tung%20bao%20cao.jpg" style="height:392px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Th&iacute; sinh v&ograve;ng b&aacute;n kết hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n năm 2019 - Ảnh minh họa.&nbsp;</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#D3D3D3"><span style="font-size:16px"><strong><span style="background-color:#FF0000">Vấn đề thứ hai</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:16px"><strong>L&agrave;m sao để trở th&agrave;nh một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi hiện nay?</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">T&ocirc;i nhấn mạnh đến bối cảnh &ldquo;hiện nay&rdquo; vốn đang chi phối đến t&igrave;nh cảm, suy nghĩ, nhận thức thậm ch&iacute; l&agrave; &ldquo;ch&eacute;n cơm manh &aacute;o&rdquo; của ch&iacute;nh ch&uacute;ng ta - những b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị nhiệt huyết, y&ecirc;u nghề. T&ocirc;i t&acirc;m đắc v&agrave; cho rằng, một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, chuy&ecirc;n gia giỏi thực sự trong lĩnh vực n&agrave;y cần hội tụ bốn yếu tố sau:</span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(46, 139, 87); background: rgb(187, 255, 255); border-radius: 10px;"> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><strong>1. Chuy&ecirc;n m&ocirc;n tốt.</strong></span>&nbsp;Thực sự hiểu thấu đ&aacute;o, tường tận v&agrave; l&agrave; chuy&ecirc;n gia về lĩnh vực ch&uacute;ng ta nghi&ecirc;n cứu, được đ&agrave;o tạo v&agrave; sẽ truyền đạt. L&agrave; một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n (tức l&agrave; nh&agrave; sư phạm, l&agrave; &ldquo;người thầy&rdquo;), điều n&agrave;y phải được đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. L&agrave;m sao để c&oacute; được điều n&agrave;y? Theo t&ocirc;i cần:</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Qu&aacute; tr&igrave;nh học tập (gồm tự học) l&agrave; then chốt, bao gồm học từ s&aacute;ch vở, học từ bạn b&egrave;, mọi người, học từ &ldquo;&ocirc;ng thầy thực tiễn&rdquo;, học từ th&agrave;nh c&ocirc;ng lẫn &ldquo;mẹ thất bại&rdquo;,&hellip; của ch&iacute;nh ta v&agrave; cả người kh&aacute;c.</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Chủ động dấn th&acirc;n, trải nghiệm thực tiễn v&agrave; th&acirc;m nhập đời sống thực tế; tốt nhất l&agrave; &ldquo;đắm m&igrave;nh&rdquo; tr&ecirc;n ch&iacute;nh lĩnh vực ban nghi&ecirc;n cứu, đam m&ecirc; v&agrave; được đ&agrave;o tạo. Hơi thở cuộc sống mỗi b&agrave;i giảng từ đ&acirc;y m&agrave; ra v&agrave; cũng l&agrave; điều m&agrave; c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n trẻ ch&uacute;ng ta bị ph&ecirc; b&igrave;nh l&agrave; yếu v&agrave; thiếu.</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Phải ch&uacute; trọng nghi&ecirc;n cứu khoa học. C&aacute;i khuyết của việc b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị kh&ocirc;ng chỉ ở việc yếu về kinh nghiệm, thiếu về vốn sống m&agrave; c&ograve;n thiếu t&iacute;nh thuyết phục. Kết quả của nghi&ecirc;n cứu th&ocirc;ng qua đề t&agrave;i, đề &aacute;n, dự &aacute;n,&hellip; được tiến h&agrave;nh b&agrave;i bản sẽ l&agrave; chất liệu thuyết phục hơn cả cho b&agrave;i giảng, cho những chuy&ecirc;n đề l&yacute; luận ch&iacute;nh trị vốn kh&ocirc; khan. Ng&agrave;y nay, đẳng cấp của nh&agrave; khoa học v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n ch&iacute;nh l&agrave; th&agrave;nh tựu về khoa học.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong><span style="color:#FF0000">2. Sở hữu phương ph&aacute;p, c&ocirc;ng cụ nghi&ecirc;n cứu.</span>&nbsp;</strong>Đương nhi&ecirc;n sử dụng thuần thục phương ph&aacute;p đặc trưng ng&agrave;nh nhưng phải ch&uacute; &yacute; kết hợp cả phương ph&aacute;p xuy&ecirc;n ng&agrave;nh, c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng v&agrave; thực chứng cao gắn với c&ocirc;ng cụ nghi&ecirc;n cứu mới,&hellip; bổ trợ cho nghi&ecirc;n cứu v&agrave; giảng dạy. T&iacute;nh thuyết phục, hấp dẫn trong từng b&agrave;i giảng của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị ch&iacute;nh từ chất liệu nghi&ecirc;n cứu m&agrave; n&oacute; c&oacute; được từ phương ph&aacute;p, c&ocirc;ng cụ nghi&ecirc;n cứu tốt.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Sẽ chủ quan nếu khẳng định về định hướng gi&aacute; trị trong thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố hiện nay chỉ đơn thuần bằng c&aacute;ch đưa ra suy nghĩ,kinh nghiệm c&aacute; nh&acirc;n ch&uacute;ng ta. Tuy nhi&ecirc;n, khẳng định ấy sẽ thuyết phục hơn nhiều nếu dữ liệu c&ocirc;ng bố từ phương ph&aacute;p như khảo s&aacute;t x&atilde; hội học, phỏng vấn, chuy&ecirc;n gia, thảo luận nh&oacute;m, quan s&aacute;t trực tiếp,&hellip; xử l&iacute; qua c&ocirc;ng cụ như SPSS, R-Markdown,&hellip;.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><strong>3. Ngoại ngữ tốt thực chất.&nbsp;</strong></span>Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;nh cửa, l&agrave; con t&agrave;u chở ch&uacute;ng ta đến với những điều mới mẻ, phong ph&uacute; v&agrave; gần với tri thức thế giới. Bạn muốn thế giới biết về nghi&ecirc;n cứu, tri thức của bạn v&agrave; bạn cũng lu&ocirc;n c&oacute; nhu cầu t&igrave;m hiểu xem liệu rằng thế giới đ&atilde; b&agrave;n luận ra sao về vấn đề bạn đang t&igrave;m hiểu, ph&aacute;n x&eacute;t. Ngoại ngữ tốt l&agrave; ch&igrave;a kho&aacute; cho bạn.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:#FF0000"><strong>4. Niềm đam m&ecirc; với nghề nghiệp.</strong>&nbsp;</span>Đấy ch&iacute;nh l&agrave; yếu tố EQ hay AQ trong &ldquo;c&ocirc;ng thức th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo; đ&atilde; b&agrave;n. Đam m&ecirc; được hiểu l&agrave; say sưa với c&ocirc;ng việc giảng dạy của bạn, say sưa với những nghi&ecirc;n cứu của bạn (m&agrave; đ&ocirc;i khi ai đ&oacute; c&oacute; thể cho l&agrave; đi&ecirc;n rồ) v&agrave; tất nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng thể thiếu sự say sưa t&igrave;m hiểu, tranh luận đến tận c&ugrave;ng đối với c&aacute;c vấn đề ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm với thời cuộc.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Giảng dạy l&yacute; luận ch&iacute;nh trị vốn kh&ocirc; khan, phải l&agrave;m đơn giản c&aacute;c vấn đề phức tạp, người nghe l&agrave; học vi&ecirc;n đ&ocirc;i khi gi&agrave; hơn ta cả về tuổi đời, tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao hơn ta nhiều bậc, trải nghiệm của họ phong ph&uacute; hơn ta,&hellip; Do đ&oacute;, chỉ c&oacute; đam m&ecirc; mới gi&uacute;p ta vượt qua r&agrave;o cản để trở th&agrave;nh một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi, chuy&ecirc;n gia thực sự về lĩnh vực l&yacute; luận ch&iacute;nh trị.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Đ&ocirc;i điều suy ngẫm v&agrave; trải nghiệm rất muốn chia sẻ c&ugrave;ng qu&yacute; đồng nghiệp trẻ - những người đang t&acirc;m huyết với sự nghiệp giảng dạy, nghi&ecirc;n cứu l&yacute; luận ch&iacute;nh trị hiện nay.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>Thạc sĩ NGUYỄN HỮU HO&Agrave;NG</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">Giảng vi&ecirc;n Học viện Ch&iacute;nh trị khu vực II,</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">Học viện Ch&iacute;nh trị - Quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;