Cán bộ trẻ tranh tài cùng Olympic Tiếng Anh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra V&ograve;ng chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ trẻ năm 2019 với sự tranh t&agrave;i của 15 th&iacute; sinh. </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua gần 5 th&aacute;ng với 2 v&ograve;ng thi, Ban tổ chức đ&atilde; chọn ra 15 th&iacute; sinh xuất sắc nhất to&agrave;n quốc bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết. Đ&acirc;y l&agrave; những c&aacute;n bộ trẻ ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n nhiều ng&agrave;nh nghề, lĩnh vực, địa phương đại diện cho 11 đơn vị tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương (B&iacute; thư Trung ương&nbsp;Đo&agrave;n, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi) nhấn mạnh: &ldquo;Cuộc thi năm 2019 n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; Đề &aacute;n n&acirc;ng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam giai đoạn 2018 &ndash; 2022 n&oacute;i chung, phong tr&agrave;o học tập, n&acirc;ng cao Ngoại ngữ trong c&aacute;n bộ trẻ v&agrave; thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam n&oacute;i chung sẽ ng&agrave;y một ph&aacute;t triển, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao năng lực hội nhập quốc tế của thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c quốc tế thanh ni&ecirc;n của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng Chung kết diễn ra với 3 phần thi: Phần 1 (Trả lời c&acirc;u hỏi trắc nghiệm); Phần 2 (Trả lời c&acirc;u hỏi theo chủ đề); Phần 3 (Thuyết tr&igrave;nh theo chủ đề). Kết th&uacute;c Phần 1, Ban tổ chức chọn ra 7 th&iacute; sinh cao điểm nhất bước v&ograve;ng Phần 2, sau đ&oacute; 3 th&iacute; sinh cao điểm nhất sẽ bước tiếp v&agrave;o Phần 3.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32970/IMG_8229.JPG" style="height:422px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 3 phần thi với sự tranh t&agrave;i s&ocirc;i nổi, hấp dẫn, th&iacute; sinh Nguyễn H&agrave; Linh (C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố H&agrave; Tĩnh) đ&atilde; đạt giải Nhất của cuộc thi, về Nh&igrave;&nbsp;l&agrave; th&iacute; sinh Nguyễn Dương Thi&ecirc;n Thanh (B&aacute;c sĩ Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai), giải Ba thuộc về th&iacute; sinh Ho&agrave;ng Thị Lan (C&aacute;n bộ Cục thi h&agrave;nh &aacute;n d&acirc;n sự tỉnh Sơn La).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi &ldquo;Olympic tiếng Anh d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ trẻ năm 2019&rdquo; do Trung ương&nbsp;Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Hệ thống Anh ngữ quốc tế AMES tổ chức. Cuộc thi l&agrave; s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, khơi dậy tinh thần học tập, r&egrave;n luyện tiếng Anh v&agrave; hỗ trợ kỹ năng hội nhập quốc tế cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, thanh ni&ecirc;n đối tượng l&agrave; c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH </strong></span></span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;