‘Báo cáo viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng’

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#696969"><strong>Nh&acirc;n dịp Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, Tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n giỏi năm 2019, Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n x&acirc;y dựng tuyến b&agrave;i&nbsp;&quot;Người truyền cảm hứng&quot;&nbsp;với c&aacute;c &yacute; kiến của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về chủ đề tr&ecirc;n.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32969/chi%20thu%202.png" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Tiết giảng mẫu của&nbsp;B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Phan Thụy Mộng Thu</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin giới thiệu chia sẻ v&agrave; kinh nghiệm thực tế trong qu&aacute; tr&igrave;nh giảng dạy&nbsp;của&nbsp;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;<strong>PHAN THỤY MỘNG THU</strong>&nbsp;&ndash; Gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Trung học cơ sở&nbsp;Lữ Gia, Quận 11. Đồng ch&iacute; Phan Thụy Mộng Thu từng&nbsp;đạt giải Giải Nhất trong hội thi Giảng vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị giỏi cấp th&agrave;nh phố năm 2017, Giải Nhất hội thi gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy giỏi cấp th&agrave;nh phố chu kỳ 2018 &ndash; 2021,&hellip;</em></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 203, 156); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/32969/1.hinh%20anh%20chi%20ao%20hong%201.png" style="float:right; font-family:roboto,helvetica,arial,sans-serif; letter-spacing:-0.2px; margin-left:1px; margin-right:1px; width:200px" /><strong>1. T&ocirc;i nhận thấy, đa số c&aacute;c gi&aacute;o &aacute;n ch&iacute;nh trị th&igrave; k&ecirc;nh chữ nhiều hơn k&ecirc;nh&nbsp;h&igrave;nh. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ograve;n gi&aacute;o &aacute;n của t&ocirc;i th&igrave;&nbsp;ngược lại, đ&oacute; cũng l&agrave; điểm mới, k&ecirc;nh h&igrave;nh chiếm đa số, k&ecirc;nh chữ th&igrave; rất &iacute;t. Gi&aacute;o &aacute;n của t&ocirc;i lồng gh&eacute;p cả việc chiếu&nbsp;phim cho học vi&ecirc;n xem v&agrave; cuối mỗi một nội dung lớn th&igrave; c&oacute; củng cố kiến thức, c&oacute; phần chơi tr&ograve; chơi (tr&ograve; chơi &ocirc; chữ hoặc l&agrave; kết nối sự kiện, hay nh&igrave;n h&igrave;nh đo&aacute;n ra sự kiện đ&oacute;...).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phương ph&aacute;p&nbsp;xử l&yacute; của t&ocirc;i l&agrave;&nbsp;phương ph&aacute;p vấn đ&aacute;p, n&ecirc;u vấn đề, thảo luận. Th&ocirc;ng qua hỏi đ&aacute;p với học vi&ecirc;n, học vi&ecirc;n hỏi - trả lời sẽ cung cấp th&ecirc;m kiến thức cho học vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i tự nghi&ecirc;n cứu t&agrave;i liệu, soạn gi&aacute;o &aacute;n v&agrave; dạy thử tiết học cho c&aacute;c đối tượng kh&aacute;c nhau để r&uacute;t ra kinh nghiệm, ho&agrave;n thiện gi&aacute;o &aacute;n v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu quả của tiết dạy. Theo t&ocirc;i, ngo&agrave;i kỹ năng soạn gi&aacute;o &aacute;n, kỹ năng sư phạm kiến thức để đưa v&agrave;o b&agrave;i giảng, mỗi một b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cần r&egrave;n luyện bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, đưa ra được những định hướng đ&uacute;ng đắn đ&uacute;ng với đối tượng học vi&ecirc;n m&igrave;nh giảng b&agrave;i. Một người b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cần am hiểu những kiến thức trong lĩnh vực m&igrave;nh giảng dạy v&agrave; c&oacute; một ph&ocirc;ng nền kiến thức tốt về mọi mặt của đời sống x&atilde; hội. Đặc biệt, mỗi người b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n phải lu&ocirc;n cập nhật kiến thức để đưa v&agrave;o trong b&agrave;i giảng của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2. Kỹ năng sư phạm</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kỹ năng sư phạm sẽ gi&uacute;p cho người b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n truyền đạt những vấn đề đến học vi&ecirc;n một c&aacute;ch dễ hiểu nhất v&agrave; l&agrave;m cho đối tượng m&igrave;nh tiếp thu b&agrave;i được nhanh nhất. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhưng quan trọng hơn, mỗi b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n cần c&oacute; một bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng, c&oacute; c&aacute;ch nh&igrave;n nhận vấn đề, đồng thời đưa ra c&aacute;ch đ&aacute;nh gi&aacute; vấn đề thật đ&uacute;ng đắn kh&ocirc;ng chỉ đối với bản th&acirc;n m&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể định hướng cho c&aacute;c học vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với sự ph&aacute;t triển của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0 v&agrave; sự nhiễu loạn th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội, những người sử dụng mạng x&atilde; hội giống như đang đi v&agrave;o c&aacute;c đường hầm hơi tối. B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n sẽ l&agrave; những người chiếu rọi &aacute;nh s&aacute;ng để gi&uacute;p học vi&ecirc;n đi đ&uacute;ng định hướng, nh&igrave;n nhận một vấn đề đ&uacute;ng đắn trong thực tiễn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đối tượng học vi&ecirc;n rất phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng, đ&ograve;i hỏi người b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n phải chịu kh&oacute;, t&igrave;m t&ograve;i, ph&acirc;n t&iacute;ch kỹ xem đối tượng m&agrave; m&igrave;nh giảng b&agrave;i cần những kiến thức như thế n&agrave;o, thiếu hụt kiến thức g&igrave; để c&oacute; thể đưa ra những kiến thức cần thiết đối với họ vi&ecirc;n. Từ đ&oacute;, định hướng đ&uacute;ng đắn cho họ về mặt nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn trẻ hiện nay thường xuy&ecirc;n sử dụng mạng x&atilde; hội v&agrave; thường muốn t&igrave;m hiểu kh&iacute;a cạnh ti&ecirc;u cực hoặc mặt tr&aacute;i của vấn đề chứ &iacute;t khi hiểu th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thống. Do đ&oacute;, trong b&agrave;i giảng, t&ocirc;i thường lồng gh&eacute;p c&aacute;c c&acirc;u chuyện từ trong qu&aacute; khứ lịch sử đến những c&acirc;u chuyện trong thực tế để học vi&ecirc;n c&oacute; nhận thức đ&uacute;ng đắn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong giờ giảng của m&igrave;nh, t&ocirc;i đều &aacute;p dụng những phương ph&aacute;p kh&aacute;c nhau để gi&uacute;p cho học tr&ograve; tiếp thu được kiến thức nhanh nhất. V&iacute; dụ, đầu tiết học, c&oacute; thể cho c&aacute;c bạn học vi&ecirc;n nghe nhạc như Sử ca để tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; sinh động, thu h&uacute;t học vi&ecirc;n ngay từ đầu tiết học. Trong giờ học, b&ecirc;n cạnh việc thuyết tr&igrave;nh, lồng gh&eacute;p c&aacute;c tr&ograve; chơi, t&igrave;nh huống để đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ hiểu biết, tiếp thu b&agrave;i giảng của học vi&ecirc;n. Điều đ&oacute; cũng l&agrave;m cho học vi&ecirc;n thấy rằng b&agrave;i giảng rất sinh động, dễ tiếp thu v&agrave; gần gũi với đời sống hằng ng&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>3. T&ocirc;i mong muốn </strong>Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;v&agrave; c&aacute;c quận, huyện đo&agrave;n, tương đương v&agrave; đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ c&oacute; nhiều c&acirc;u lạc bộ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n để c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội gặp mặt, giao lưu v&agrave; trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng v&agrave; phương ph&aacute;p nghiệp vụ.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>PHAN THỤY MỘNG THU</strong></span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN&nbsp;<em>(ghi)</em></strong></span></p> <p><strong><span style="font-size:16px"><em>---</em></span></strong></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32966">&gt;&gt;<strong><em>&nbsp;</em></strong>&#39;C&aacute;i g&igrave; đi từ tr&aacute;i tim sẽ chạm đến tr&aacute;i tim&#39;</a></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32964">&gt;&gt; 20 th&iacute; sinh v&agrave;o v&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi &quot;Người truyền cảm hứng&quot;.</a></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32818">&gt;&gt;&nbsp;Khởi động hội thi &quot;Người truyền cảm hứng&quot; năm 2019.&nbsp;</a></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/32558">&gt;&gt;&nbsp;H&atilde;y l&agrave; người truyền cảm hứng cho những nơi m&agrave; c&aacute;c bạn đến!</a></p> <p><a href="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/31849">&gt;&gt; Lớp tin học th&acirc;n thương của những người khiếm thị</a></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;