Cơ hội thăm chiến khu Việt Bắc khi dự thi viết 'Ngày tôi vào Đảng'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>TTO - Ngo&agrave;i c&aacute;c giải thưởng trị gi&aacute; từ 5-10 triệu đồng, th&iacute; sinh đoạt giải c&ograve;n được tham gia chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh về thăm c&aacute;c v&ugrave;ng căn cứ c&aacute;ch mạng như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn (chiến khu Việt Bắc)&hellip;</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32937/dang-tran-tri-nhat-1572488646881393044867.jpg" style="height:459px; width:586px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM V&otilde; Thị Dung tặng hoa cho đảng vi&ecirc;n Đặng Trần Tr&iacute; Nhật (Trường ĐH Khoa học tự nhi&ecirc;n, ĐH Quốc gia TP.HCM) được kết nạp trong đợt ph&aacute;t động cao điểm mừng 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam của tuổi trẻ TP.HCM - Ảnh: Q.L.</em></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">&quot;Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng&quot; l&agrave; t&ecirc;n cuộc thi viết do Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM ph&aacute;t động, hướng đến kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020). Cuộc thi d&agrave;nh cho c&aacute;c đảng vi&ecirc;n đang sinh sống, lao động, học tập tại TP.HCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh tr&ecirc;n cả nước đều c&oacute; thể tham gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng&quot; c&oacute; thể l&agrave; những kỷ niệm, cảm x&uacute;c tự h&agrave;o, niềm vinh dự của bản th&acirc;n trong gi&acirc;y ph&uacute;t được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng tại lễ kết nạp. Đ&oacute; cũng c&oacute; thể l&agrave; những kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ trong qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện, phấn đấu của ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh để từ một quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; trở th&agrave;nh người đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Mỗi t&aacute;c giả được ph&eacute;p dự thi một b&agrave;i viết duy nhất về bản th&acirc;n m&igrave;nh. B&agrave;i dự thi chưa từng được đăng tải tr&ecirc;n bất kỳ phương tiện truyền th&ocirc;ng đại ch&uacute;ng n&agrave;o trước đ&oacute;, với h&igrave;nh thức đ&aacute;nh m&aacute;y tối đa 1.200 chữ. Ban tổ chức cuộc thi sẽ thẩm định nội dung b&agrave;i thi cũng như to&agrave;n quyền sử dụng sản phẩm dự thi để tuy&ecirc;n truyền cho cuộc thi n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">T&aacute;c giả gửi b&agrave;i dự thi qua thư điện tử: NgaytoivaoDang@gmail.com, ghi r&otilde;: b&agrave;i dự thi &quot;Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng&quot;, hoặc gửi trực tiếp b&agrave;i thi tại địa chỉ: Ph&ograve;ng C4 - Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM (số 1 Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Ngh&eacute;, Q.1, TP.HCM) từ nay đến hết ng&agrave;y 15-1-2020.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&agrave;i dự thi đạt y&ecirc;u cầu sẽ được chọn đăng tải tr&ecirc;n b&aacute;o Tuổi Trẻ v&agrave; trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh đo&agrave;n (www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao một giải nhất (10 triệu đồng), một giải nh&igrave; (7 triệu đồng), hai giải ba (5 triệu đồng/giải), năm giải khuyến kh&iacute;ch (2 triệu đồng/giải), năm giải d&agrave;nh cho tập thể c&oacute; nhiều th&iacute; sinh tham gia nhất (2 triệu đồng/giải) v&agrave; bằng khen Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM cho mỗi giải thưởng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c th&iacute; sinh đoạt giải nhất, nh&igrave;, ba của cuộc thi sẽ được tham gia chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh về thăm c&aacute;c v&ugrave;ng căn cứ c&aacute;ch mạng như: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn (chiến khu Việt Bắc)&hellip; trong năm 2020.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">QUỐC NGUY&Ecirc;N</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;