Phó Bí thư Chi đoàn luôn năng nổ trong hoạt động phong trào

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Anh Trần Văn Cang hiện đang c&ocirc;ng t&aacute;c tại c&ocirc;ng ty TNHH Việt Nam Paiho, l&agrave; Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n c&ocirc;ng ty, đo&agrave;n cơ sở khu c&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n Tạo. Bằng sự nỗ lực, t&igrave;m t&ograve;i s&aacute;ng tạo, anh đ&atilde; g&oacute;p phần đưa c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; hoạt động phong tr&agrave;o tại đơn vị ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển</strong><strong>.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận thấy tại C&ocirc;ng ty Paiho m&agrave; m&igrave;nh đang c&ocirc;ng t&aacute;c c&oacute; rất đ&ocirc;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; trải đều ở c&aacute;c ph&ograve;ng ban, trong thời gian l&agrave;m việc Ban chấp h&agrave;nh chi đo&agrave;n c&ocirc;ng ty rất kh&oacute; tiếp x&uacute;c lực lượng trẻ n&agrave;y v&igrave; thời gian l&agrave;m việc theo ca v&agrave; mỗi ph&ograve;ng ban ở những nơi kh&aacute;c nhau. Anh Cang nhận thấy việc thu h&uacute;t c&aacute;c bạn tham gia tổ chức đo&agrave;n sẽ được thực hiện bằng một hoạt động phong tr&agrave;o &yacute; nghĩa, uy t&iacute;n v&agrave; hơn hết l&agrave; đ&aacute;p ứng nhu cầu của c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Do đ&oacute; năm 2017 anh đ&atilde; mạnh dạn đề xuất l&ecirc;n với Ban chấp h&agrave;nh chi đo&agrave;n c&ocirc;ng ty về giải ph&aacute;p m&agrave; b&agrave;n th&acirc;n đ&atilde; nghĩ ra đ&oacute; l&agrave; &ldquo;Tập hợp lực lượng thanh ni&ecirc;n qua c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện&rdquo; v&agrave; được sự chỉ đạo của Đo&agrave;n khu c&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n Tạo. Với anh Cang giải ph&aacute;p n&agrave;y nhằm mang lại t&iacute;nh đo&agrave;n kết, giao lưu, học hỏi nhiều kinh nghiệm cho cuộc sống v&agrave; tương lai. Với vai tr&ograve; l&agrave; Ph&oacute; B&iacute; thư chi đo&agrave;n c&ocirc;ng ty Paiho, anh lu&ocirc;n t&igrave;m hiểu v&agrave; nắm bắt những nhu cầu, sở th&iacute;ch của c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n để từ đ&oacute; t&igrave;m ra những giải ph&aacute;p gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n h&ograve;a nhập tốt hơn.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32895/123eca863b34dc6a8525.jpg" style="height:667px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Trần Văn Cang</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Mới đầu cũng kh&oacute; khăn v&igrave; t&ocirc;i chưa tự tin để vận động c&aacute;c bạn, hay những c&acirc;u hỏi của c&aacute;c bạn như v&agrave;o Đo&agrave;n rồi c&oacute; được g&igrave; kh&ocirc;ng? Sau một thời gian, t&ocirc;i c&oacute; tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại đơn vị. Từ đ&oacute; t&ocirc;i được mọi người tin tưởng, hưởng ứng, t&ocirc;i cũng khuyến kh&iacute;ch mọi người tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n nhiều hơn&rdquo; &ndash; </em>anh Cang chia sẻ<em>. </em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i về niềm vui khi thấy sự hiệu quả của giải ph&aacute;p, anh Cang chia sẻ: <em>&ldquo;T&ocirc;i rất vui khi thấy bạn b&egrave;, đồng nghiệp tin tưởng v&agrave; tham gia c&aacute;c hoạt động. </em><em>Sau mỗi hoạt động, t&ocirc;i được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm từ c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n m&igrave;nh&rdquo;</em>. Với anh Cang, để c&aacute;c bạn đặt niềm tin về m&igrave;nh trước ti&ecirc;n bản th&acirc;n phải đặt 3T l&ecirc;n đầu tức l&agrave; tr&iacute;, t&agrave;i v&agrave; t&acirc;m, c&oacute; như vậy mới lay chuyển được c&aacute;c bạn đến với tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau thời gian tiến h&agrave;nh c&aacute;c giải ph&aacute;p, tập hợp lực lượng tham gia tổ chức Đo&agrave;n, số lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n chi đo&agrave;n c&ocirc;ng ty Paiho năm 2015 l&agrave; 35 đo&agrave;n vi&ecirc;n đến nay đ&atilde; tăng đến 154 đo&agrave;n vi&ecirc;n. Trước kia, mỗi ph&ograve;ng ban tự ai lo việc đ&oacute;, nhưng giờ đ&acirc;y, mọi người quan t&acirc;m, th&acirc;n thiết v&agrave; hỗ trợ nhau trong c&ocirc;ng việc nhiều hơn.</span></span></p> <div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Trần Văn Cang đ&atilde; xuất sắc được nhận&nbsp;giấy khen của Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;đo&agrave;n cơ sở Khu c&ocirc;ng nghiệp T&acirc;n Tạo với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n năm 2016, 2017 v&agrave; năm 2018; giấy khen của Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;đo&agrave;n c&aacute;c khu chế xuất v&agrave; khu c&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh phố với&nbsp;th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n năm 2017, 2019.</span></span></p> </div> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>VĂN DĨ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;