Tinh thần quả cảm của Anh hùng Lý Tự Trọng: lời hiệu triệu cho tuổi trẻ Thành phố mang tên bác hôm nay

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Qu&aacute; tr&igrave;nh h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh gắn liền với lịch sử đấu tranh c&aacute;ch mạng đầy gian khổ nhưng hết sức vẻ vang của d&acirc;n tộc Việt Nam. Tự h&agrave;o về Đo&agrave;n, ch&uacute;ng ta &nbsp;rất đỗi tự h&agrave;o, th&acirc;n quen khi nhắc về Anh h&ugrave;ng liệt sĩ L&yacute; Tự Trọng - người được B&aacute;c Hồ trực tiếp d&igrave;u dắt từ tuổi thiếu ni&ecirc;n, sau n&agrave;y trở th&agrave;nh người đo&agrave;n vi&ecirc;n thuộc lớp đầu ti&ecirc;n. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>T&ecirc;n của đồng ch&iacute; L&yacute; Tự Trọng, lịch sử Đo&agrave;n ghi ngay ở d&ograve;ng đầu ti&ecirc;n c&ugrave;ng với c&acirc;u n&oacute;i nổi tiếng của anh trước t&ograve;a &aacute;n thực d&acirc;n <em>&ldquo;Con đường của thanh ni&ecirc;n chỉ l&agrave; con đường c&aacute;ch mạng, kh&ocirc;ng thể c&oacute; con đường n&agrave;o kh&aacute;c&rdquo;, </em>&nbsp;như l&agrave; một ch&acirc;n l&yacute;, c&oacute; sức hiệu triệu th&ocirc;i th&uacute;c h&agrave;ng triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n qua c&aacute;c thế hệ trẻ c&ugrave;ng nhau l&agrave;m n&ecirc;n những chiến c&ocirc;ng vang dội trong lịch sử d&acirc;n tộc.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32891/a%20trong1.jpg" style="height:548px; width:550px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>1. S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định</strong> <strong>- nơi đặt ch&acirc;n l&ecirc;n đầu ti&ecirc;n của người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước L&yacute; Tự Trọng khi về Tổ quốc.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong những năm 30 của thế kỷ XX, S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định (nay l&agrave; th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh) l&agrave; nơi tụ hội nhiều bậc tiền bối c&aacute;ch mạng, nhiều người y&ecirc;u nước; nơi đ&ugrave;m bọc, chở che c&aacute;n bộ của Đảng hoạt động giữa s&agrave;o huyệt của kẻ th&ugrave;. Khi về nước, Anh L&yacute; Tự Trọng được giao nhiệm vụ l&agrave;m li&ecirc;n lạc b&iacute; mật cho Đảng, vừa tuy&ecirc;n truyền cho Đo&agrave;n, vận động thanh ni&ecirc;n tại nơi m&agrave; Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định chuyển trụ sở của Trung ương v&agrave;o sau Hội nghị Trung ương lần thứ nhất (th&aacute;ng 10 năm 1930), bởi đ&acirc;y l&agrave; một th&agrave;nh phố lớn, thuận lợi cho việc li&ecirc;n lạc với nhiều tổ chức Đảng của c&aacute;c nước, với Quốc tế Cộng sản, nhất l&agrave; với Hương Cảng (Trung Quốc), Marseille (Ph&aacute;p) bằng đường thủy; đặc biệt S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định l&agrave; địa b&agrave;n c&oacute; cơ sở quần ch&uacute;ng mạnh v&agrave; phong tr&agrave;o đấu tranh s&ocirc;i sục, gan g&oacute;c, đọ sức về mưu lược, về tr&iacute; tuệ li&ecirc;n tục của c&ocirc;ng nh&acirc;n, n&ocirc;ng d&acirc;n, c&aacute;c giới cho d&ugrave; thực d&acirc;n Ph&aacute;p đ&agrave;n &aacute;p, khủng bố &aacute;c liệt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, theo lời k&ecirc;u gọi của Trung ương Đảng về đẩy mạnh đấu tranh ủng hộ, phối hợp với phong tr&agrave;o X&ocirc; Viết Nghệ - Tĩnh, ngăn chặn khủng bố đẫm m&aacute;u của thực d&acirc;n thống trị; c&ocirc;ng nh&acirc;n, n&ocirc;ng d&acirc;n, học sinh S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định li&ecirc;n tục đấu tranh. C&ocirc;ng nh&acirc;n (1) &nbsp;tổ chức b&atilde;i c&ocirc;ng, đ&ograve;i tăng lương, giảm giờ l&agrave;m việc, chống đ&aacute;nh đập thợ, đ&ograve;i tự do hội họp, biểu t&igrave;nh, b&atilde;i c&ocirc;ng; N&ocirc;ng d&acirc;n (2) biểu t&igrave;nh chống khủng bố, bắt bớ, giết người, ph&aacute; nh&agrave;, đốt hồ sơ; Học sinh (3) b&atilde;i kh&oacute;a, r&atilde;i truyền đơn phản đối bắt bớ, đuổi học học sinh, kỷ niệm C&aacute;ch mạng th&aacute;ng Mười Nga; Tiểu thương (4) b&atilde;i chợ chống thuế cao, chống độc quyền kinh doanh,&hellip; Thực d&acirc;n thống trị đi&ecirc;n cuồng l&ugrave;ng sục, đ&agrave;n &aacute;p, bắt bớ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cuộc m&iacute;t tinh ng&agrave;y 08 th&aacute;ng 02 năm 1931 tổ chức theo chỉ đạo của Xứ ủy Nam Kỳ để kỷ niệm một năm cuộc khởi nghĩa Y&ecirc;n B&aacute;i, diễn ra trong bối cảnh s&ocirc;i sục đấu tranh ấy; những ph&aacute;t s&uacute;ng của anh L&yacute; Tự Trọng nổ ra để bảo vệ người c&aacute;n bộ đang diễn thuyết b&ecirc;n l&aacute; cờ đỏ giương l&ecirc;n trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng quần ch&uacute;ng tại đường Lar&eacute;gn&egrave;re (nay l&agrave; đường Trương Định) đ&atilde; ti&ecirc;u diệt t&ecirc;n c&ograve; thực d&acirc;n c&aacute;o gi&agrave;, nhưng anh L&yacute; Tự Trọng kh&ocirc;ng kịp tho&aacute;t khỏi v&ograve;ng v&acirc;y d&agrave;y đặc của mật th&aacute;m Ph&aacute;p..</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>2. Tinh thần quả cảm của Anh h&ugrave;ng liệt sĩ L&yacute; Tự Trọng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Thực d&acirc;n ph&aacute;p d&ugrave;ng mọi nhục h&igrave;nh man rợ để tra tấn Anh, h&ograve;ng moi được b&iacute; mật, nhằm đ&aacute;nh ph&aacute; Đảng ta, d&ugrave; cho <em>&ldquo;mặt anh đẫm m&aacute;u, hai mắt rũ xuống, m&aacute;u c&ograve;n ứ ra mồm ra tai, vậy m&agrave; một mực kh&ocirc;ng n&oacute;i nửa lời. Thật can đảm lạ l&ugrave;ng!...&rdquo; </em>(5) như nh&agrave; b&aacute;o, nh&agrave; văn tiến bộ Ph&aacute;p Andr&eacute; Violis đ&atilde; mi&ecirc;u tả, ca ngợi Anh trong &ldquo;Đ&ocirc;ng Dương k&ecirc;u cứu&rdquo; (Indochine S.O.S).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tinh thần quả cảm của Anh trong bảo vệ Đảng, bảo vệ b&iacute; mật c&aacute;c cơ quan của Đảng đ&atilde; thể hiện tinh thần gan th&eacute;p, ki&ecirc;n trung, giữ vững kh&iacute; tiết, hi&ecirc;n ngang đối mặt trước mọi cực h&igrave;nh. Tinh thần quả cảm của Anh đ&atilde; tố c&aacute;o, g&oacute;p phần vạch trần ch&iacute;nh s&aacute;ch thực d&acirc;n t&agrave;n bạo, chế độ cai trị h&agrave; khắc, h&agrave;nh vi tra tấn man rợ trong nh&agrave; t&ugrave; kh&ocirc;ng chỉ với Nh&acirc;n d&acirc;n ta, m&agrave; trực tiếp với Nh&acirc;n d&acirc;n Ph&aacute;p, với những người Ph&aacute;p c&oacute; lương tri. Vụ &aacute;n Anh Trọng đ&atilde; trở th&agrave;nh một vấn đề quốc tế v&agrave;o thời điểm đ&oacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tinh thần quả cảm của Anh l&agrave;m bọn đầu sỏ thuộc địa l&uacute;ng t&uacute;ng, đưa Anh ra t&ograve;a đại h&igrave;nh S&agrave;i G&ograve;n x&eacute;t xử, kết tội d&ugrave; l&uacute;c đ&oacute; anh mới tuổi 17 v&agrave; thực d&acirc;n Ph&aacute;p đ&atilde; h&egrave;n hạ s&aacute;t hại Anh rạng s&aacute;ng ng&agrave;y 21 th&aacute;ng 11 năm 1931. Trong x&agrave; lim tử h&igrave;nh Anh vẫn lạc quan, tin tưởng v&agrave;o thắng lợi của c&aacute;ch mạng, đọc Truyện Kiều, tập thể dục. Bọn l&iacute;nh canh cảm phục, k&iacute;nh nể gọi Anh l&agrave; &Ocirc;NG NHỎ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tinh thần quả cảm của Anh được h&igrave;nh th&agrave;nh từ qu&ecirc; hương H&agrave; Tĩnh gi&agrave;u truyền thống y&ecirc;u nước, c&aacute;ch mạng, từ cộng đồng người Việt ở Đ&ocirc;ng Bắc Th&aacute;i Lan; đặc biệt, được t&iacute;ch tụ, vun đắp bởi sự chăm s&oacute;c, bồi dưỡng, d&igrave;u dắt trực tiếp của B&aacute;c Hồ về l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, con đường c&aacute;ch mạng, phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng, qua lĩnh hội t&aacute;c phẩm &ldquo;Đường K&aacute;ch mệnh&rdquo; của B&aacute;c; tinh thần quả cảm đ&oacute; được bồi đắp, hun đ&uacute;c trong thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;ch mạng, trong c&aacute;c tập thể, từ những tấm gương chiến đấu, hy sinh của c&aacute;c chiến sĩ c&aacute;ch mạng, những người y&ecirc;u nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>3. Tuổi trẻ tiếp bước xứng đ&aacute;ng con đường c&aacute;ch mạng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Noi gương Anh, c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n &ldquo;Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh&rdquo;, đầu trần, ch&acirc;n đất với gi&aacute;o m&aacute;c v&agrave; gậy tầm v&ocirc;ng theo lời k&ecirc;u gọi của Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ quyết đem xương m&aacute;u bảo vệ nền độc lập tự do của d&acirc;n tộc. Ti&ecirc;u biểu l&agrave; V&otilde; Thị S&aacute;u, C&ugrave; Ch&iacute;nh Lan, Mạc Thị Bưởi, Bế Văn Đ&agrave;n, T&ocirc; Vĩnh Diện. Noi gương anh, c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n &ldquo;Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước&rdquo;, &ldquo;Vai trăm c&acirc;n, ch&acirc;n ngh&igrave;n dặm&rdquo;, &ldquo;L&agrave; người, xin một lần khi nằm xuốn, Nh&igrave;n&nbsp;anh em đứng l&ecirc;n&nbsp;cắm&nbsp;cao ngọn cờ&rdquo;, khắc ghi trong l&ograve;ng ch&acirc;n l&yacute; &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; qu&yacute; hơn độc lập, tự do&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Noi gương Anh trong chặng đường 20 năm &ldquo;Tay b&uacute;a, tay s&uacute;ng&rdquo;, &ldquo;Tay c&agrave;y, tay s&uacute;ng&rdquo; quyết t&acirc;m đ&aacute;nh thắng giặc Mỹ x&acirc;m lược, nhiều đồng ch&iacute; đ&atilde; ng&atilde; xuống hiến d&acirc;ng đời m&igrave;nh cho Tổ quốc. Noi gương Anh, trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, đứng trước sự th&aacute;ch thức sống c&ograve;n của d&acirc;n tộc, tuổi trẻ Việt Nam với tinh thần quả cảm tổ chức nhiều phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng. Ti&ecirc;u biểu như: Phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện vượt mức kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1961 - 1965), phong tr&agrave;o &ldquo;Ba sẵn s&agrave;ng&rdquo;, &ldquo;Năm xung phong&rdquo;, &ldquo;Quyết thắng&rdquo;&hellip; Ti&ecirc;u biểu cho thế hệ trẻ l&agrave; Nguyễn Viết Xu&acirc;n, Nguyễn Văn Trỗi, Qu&aacute;ch Thị Trang, L&ecirc; Minh Quới, Trần Quang Cơ, Hồ Hảo Hớn, Trang Văn Học v&agrave; h&agrave;ng trăm anh chị trẻ tuổi kh&aacute;c đ&atilde; được Nh&agrave; nước ta phong anh h&ugrave;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Con đường c&aacute;ch mạng đ&oacute; được tuổi trẻ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tiếp nối một c&aacute;ch xứng đ&aacute;ng khi đất nước bước v&agrave;o giai đoạn c&aacute;ch mạng mới sau ng&agrave;y to&agrave;n thắng, đất nước thống nhất, non s&ocirc;ng thu về một mối. Bằng sức trẻ, sự trui r&egrave;n trong những ng&agrave;y tranh đấu, bằng tr&iacute; tuệ v&agrave; sự dẫn dắt từ l&yacute; tưởng của người đo&agrave;n vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n của tổ chức Đo&agrave;n - Anh h&ugrave;ng liệt sĩ L&yacute; Tự Trọng - tuổi trẻ th&agrave;nh phố đ&atilde; từng bước trưởng th&agrave;nh, đ&oacute;ng g&oacute;p xứng đ&aacute;ng cho sự đi l&ecirc;n của th&agrave;nh phố, của đất nước trong gần 45 năm qua.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tấm gương chiến đấu, xả th&acirc;n, hy sinh v&igrave; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng của Anh L&yacute; Tự Trọng v&agrave; những anh h&ugrave;ng, liệt sĩ lu&ocirc;n dẫn dắt, th&uacute;c giục tuổi trẻ th&agrave;nh phố, h&igrave;nh th&agrave;nh những lớp đo&agrave;n vi&ecirc;n mang t&ecirc;n Anh, đến với những kh&oacute;a bồi dưỡng tại ng&ocirc;i Trường Đo&agrave;n mang t&ecirc;n Anh của Khu Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định ra đời trong giai đoạn quyết liệt của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, ng&ocirc;i trường d&ugrave; phải di dời qua nhiều căn cứ trong mưa bom, b&atilde;o đạn, trong đ&oacute; c&oacute; địa điểm c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố 40 km. Đến nay, hơn 45 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng kh&ocirc;ng chỉ ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ trong c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội, Đội của th&agrave;nh phố, m&agrave; c&ograve;n tham gia đ&agrave;o tạo v&agrave; hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ở nhiều tỉnh th&agrave;nh trong cả nước, nhất l&agrave; khu vực miền trung, t&acirc;y nguy&ecirc;n, đ&ocirc;ng v&agrave; t&acirc;y nam bộ. Trong 45 năm hoạt động, Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho hơn 200.000 lượt c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội, Đội, c&aacute;c học vi&ecirc;n của Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; g&oacute;p phần quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c của Đo&agrave;n, Hội, Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh kh&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>4. Vững tin theo con đường c&aacute;ch mạng trong thời kỳ mới. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hiện nay, th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; khoảng 3 triệu thanh ni&ecirc;n v&agrave; sẽ tiếp tục tăng cơ học trong thời gian tới, đ&acirc;y l&agrave; lực lượng c&oacute; đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố. Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế s&acirc;u rộng c&agrave;ng đ&ograve;i hỏi việc x&aacute;c định l&yacute; tưởng, lẽ sống của từng bạn trẻ l&agrave; thiết th&acirc;n; kh&ocirc;ng chỉ lập nghiệp, khởi nghiệp cho bản th&acirc;n; x&acirc;y dựng l&yacute; tưởng cao đẹp l&agrave; nền tảng, l&agrave; kim chỉ nam cho h&agrave;nh động, ứng xử của mỗi bạn trẻ; l&yacute; tưởng nu&ocirc;i dưỡng kh&aacute;t vọng tốt đẹp, l&agrave; điểm tựa tinh thần cho những l&uacute;c gian nan để sống đẹp, c&oacute; &iacute;ch v&agrave; cống hiến cho Tổ quốc.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/10/32891/lien%20chi.jpg" style="height:366px; width:650px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Sinh hoạt chủ điểm của Li&ecirc;n chi đo&agrave;n Khối phong tr&agrave;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Với vai tr&ograve; l&agrave; tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, ph&aacute;t huy l&yacute; tưởng cách mạng, tinh thần quả cảm của đồng ch&iacute; L&yacute; Tự Trọng đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; cụ thể h&oacute;a mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n x&aacute;c định c&aacute;c nhiệm vụ để thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n trong thời kỳ mới bằng những nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động cụ thể. &nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em>Một là,</em></strong> <strong>gi&aacute;o dục thế hệ trẻ y&ecirc;u Tổ quốc, y&ecirc;u Nh&acirc;n d&acirc;n, y&ecirc;u Gia đ&igrave;nh gắn với l&ograve;ng tự t&ocirc;n v&agrave; tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, g&igrave;n giữ v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c gi&aacute; trị truyền thống của d&acirc;n tộc. </strong>Chỉ có tình y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước mới th&ocirc;i th&uacute;c thế hệ trẻ hướng đ&ecirc;́n những mục ti&ecirc;u cao cả, v&igrave; đất nước, v&igrave; Th&agrave;nh phố. Chỉ c&oacute; x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c mới l&agrave; nền tảng để gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng hiệu quả cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố. Niềm tự hào, gìn giữ và phát huy các giá trị truy&ecirc;̀n th&ocirc;́ng văn h&oacute;a, lịch sử của d&acirc;n t&ocirc;̣c sẽ là sợi d&acirc;y k&ecirc;́t n&ocirc;́i đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thành ph&ocirc;́ chung tay, góp sức v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng và phát tri&ecirc;̉n Th&agrave;nh phố ng&agrave;y c&agrave;ng &ldquo;đ&agrave;ng ho&agrave;ng hơn, to đẹp hơn&rdquo; như B&aacute;c hằng mong muốn. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng hawfng năm, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;tập trung chỉ đạo v&agrave; thực hiện nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p, c&ocirc;ng tr&igrave;nh mang &yacute; nghĩa thiết thực, hiệu quả để gi&aacute;o dục cho thế hệ trẻ t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước như: Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m văn nghệ tuy&ecirc;n truyền, Cuộc thi Tự h&agrave;o Sử Việt, Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c &ldquo;Đền ơn đ&aacute;p nghĩa&rdquo;, tổ chức &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh đến c&aacute;c địa chỉ đỏ&rdquo;, &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh đến bảo t&agrave;ng&rdquo;, Lễ thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng liệt sĩ, đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động chăm lo cho Nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước,&nbsp;c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng <em>(Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện, M&ugrave;a h&egrave; xanh, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Tiếp sức m&ugrave;a thi)&hellip;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em>Hai là,</em> ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Đảng vi&ecirc;n trẻ, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n tr&ecirc;n mặt trận tư tưởng, t&iacute;ch cực học tập trau dồi n&acirc;ng cao nhận thức, m&agrave;i sắc tư duy l&yacute; luận để bảo vệ tư tưởng, đường lối của Đảng. </strong>X&acirc;y dựng tổ chức Đo&agrave;n vững mạnh từ cấp Th&agrave;nh đến cơ sở, ph&aacute;t huy tốt vai tr&ograve; của lực lượng n&ograve;ng cốt, cốt c&aacute;n ch&iacute;nh trị của c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, trước hết l&agrave; vai tr&ograve; của người thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch. Hiện nay, c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố đang thực hiện x&acirc;y dựng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n với c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; &ldquo;Gương mẫu&rdquo;, &ldquo;Tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, &ldquo;Năng động&rdquo;, &ldquo;S&aacute;ng tạo&rdquo;, &ldquo;D&aacute;m nghĩ, biết l&agrave;m, gần gũi, gắn b&oacute; mật thiết với thanh ni&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;Ham học hỏi&rdquo;,&nbsp; &ldquo;C&oacute; kỹ năng ph&ugrave; hợp&rdquo;. Đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n th&agrave;nh phố nhiều năm qua thường xuy&ecirc;n được đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng, n&acirc;ng cao nghiệp vụ, khả năng l&yacute; luận, đ&uacute;c kết những vấn đề từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng tổ chức nhiều chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, tập huấn, n&acirc;ng cao kiến thức, &yacute; thức, tr&aacute;ch nhiệm của l&atilde;nh đạo, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức về c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ b&iacute; mật Nh&agrave; nước, bảo vệ ch&iacute;nh trị nội bộ tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng; chủ động ph&ograve;ng ngừa, ph&aacute;t hiện v&agrave; phối hợp với cơ quan chức năng ph&aacute;t hiện, ngăn chặn, xử l&yacute; kịp thời c&aacute;c vụ việc để lộ, lọt b&iacute; mật Nh&agrave; nước. Ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n, tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n c&aacute;c cấp trong việc tuy&ecirc;n truyền đường lối, chủ trương của Đảng v&agrave; ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&aacute;c đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n trẻ cần n&ecirc;u cao vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong, gương mẫu cả trong nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động, cả trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, với tinh thần v&agrave; kh&iacute; ph&aacute;ch của những người cộng sản trẻ, sẵn s&agrave;ng đi đầu v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất săc mọi nhiệm vụ được giao. Cần n&acirc;ng cao vai tr&ograve; hạt nh&acirc;n n&ograve;ng cốt của m&igrave;nh, vừa ti&ecirc;n phong, gương mẫu, vừa t&igrave;m t&ograve;i, s&aacute;ng tạo ra c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh hay, giải ph&aacute;p tốt cho Đo&agrave;n - Hội - Đội, cho địa phương, đơn vị nơi m&igrave;nh học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c. Đảng vi&ecirc;n trẻ cũng l&agrave; những chiến sĩ ti&ecirc;n phong tr&ecirc;n mặt trận tư tưởng, t&iacute;ch cực học tập trau dồi n&acirc;ng cao nhận thức, m&agrave;i sắc tư duy l&yacute; luận để bảo vệ tư tưởng, đường lối của Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong><em>Ba l&agrave;,</em></strong> <strong>gi&aacute;o dục thế hệ trẻ Th&agrave;nh phố về tinh thần hiếu học, &yacute; ch&iacute; học tập, r&egrave;n luyện bản th&acirc;n để n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ về mọi mặt.</strong> Qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố trong giai đoạn hiện nay rất cần những c&ocirc;ng d&acirc;n thế hệ mới, c&oacute; tr&igrave;nh độ học vấn, chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao, c&oacute; &yacute; ch&iacute; nghị lực vươn l&ecirc;n, c&oacute; tác phong, bản lĩnh và đạo đức cách mạng. Nhận thức s&acirc;u sắc &yacute; nghĩa đ&oacute;, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c hoạt động tạo m&ocirc;i trường, điều kiện thuận lợi để hỗ trợ thanh thiếu nhi trong việc học tập ngoại ngữ, tin học. Trong nhiều năm qua c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n to&agrave;n th&agrave;nh phố đ&atilde; ph&aacute;t triển đa dạng c&aacute;c loại h&igrave;nh c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m học thuật, c&aacute;c cuộc thi, s&acirc;n chơi học thuật trong trường học, thường xuy&ecirc;n tổ chức Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m học thuật s&aacute;ng tạo tại c&aacute;c trường Trung học phổ th&ocirc;ng tr&ecirc;n đia b&agrave;n Th&agrave;nh phố. T&iacute;ch cực vận động học tập v&agrave; thi cử trung thực trong thanh thiếu nhi. Đầu tư c&aacute;c giải ph&aacute;p, hoạt động hỗ trợ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n học tập, học nghề, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ, kỹ năng nghề nghiệp. Tổ chức c&aacute;c hội thi, s&acirc;n chơi về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ, thi tay nghề, thi thợ giỏi, hỗ trợ thi c&aacute;c chứng chỉ cần thiết cho học sinh, c&ocirc;ng nh&acirc;n, lao động trẻ. Khuyến kh&iacute;ch thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố đề xuất &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến nhằm n&acirc;ng cao chất lượng học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, ch&uacute; trọng nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển c&aacute;c đề t&agrave;i c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng thực tiễn cao; kết nối với c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện c&aacute;c &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo của thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kỷ niệm 105 năm ng&agrave;y sinh Anh h&ugrave;ng liệt sĩ L&yacute; Tự Trọng - người đo&agrave;n vi&ecirc;n cộng sản đầu ti&ecirc;n l&agrave; dịp để mỗi thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh h&ocirc;m nay ra sức học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; thi đua lao động, sản xuất để &nbsp;x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước, cho sự vững mạnh của tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh bằng những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, sản phẩm, phần việc cụ thể,g&oacute;p phần x&acirc;y dựng một Việt Nam h&ugrave;ng cường, x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>BAN THƯỜNG VỤ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N TP. HỒ CH&Iacute; MINH</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Ch&uacute; th&iacute;ch:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(1)&nbsp; Kỷ niệm ng&agrave;y chống chiến tranh đế quốc ng&agrave;y 01 th&aacute;ng 8 năm 1930 đ&atilde; nổ ra hai cuộc b&atilde;i c&ocirc;ng ở H&atilde;ng rượu Fontaine (B&igrave;nh T&acirc;y) v&agrave; ở C&ocirc;ng ty dầu lửa Ph&aacute;p - &Aacute; (Nh&agrave; B&egrave;), c&ocirc;ng nh&acirc;n h&atilde;ng rượu treo cờ đỏ l&ecirc;n n&oacute;c nh&agrave; v&agrave; trước cửa Văn ph&ograve;ng chủ h&atilde;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(2)&nbsp; Th&aacute;ng 9 năm 1930 c&oacute; hai cuộc b&atilde;i c&ocirc;ng của c&ocirc;ng nh&acirc;n in APAS, c&ocirc;ng nh&acirc;n C&ocirc;ng ty Standard Oil Nh&agrave; B&egrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(3)&nbsp; Th&aacute;ng 10 c&oacute; ba cuộc b&atilde;i c&ocirc;ng của c&ocirc;ng nh&acirc;n Nh&agrave; đ&egrave;n Chợ qu&aacute;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n xưởng cưa Đ&ocirc;ng &Aacute;, Vĩnh Hội v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n H&atilde;ng Đ&ocirc;ng &Aacute;, Kh&aacute;nh Hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(4)&nbsp; Rất nhiều cuộc mitting, diễn thuyết tr&ecirc;n đường phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(5) &nbsp;Th&aacute;ng 9 năm 1930 c&oacute; 24 cuộc biểu t&igrave;nh, th&aacute;ng 10 c&oacute; 11 cuộc; th&aacute;ng 11 c&oacute; 13 cuộc biểu t&igrave;nh của n&ocirc;ng d&acirc;n Gia Định - Chợ Lớn; mỗi cuộc chừng 50 - 70 hoặc 100 người, cao nhất l&agrave; 500 người ở T&acirc;n Thới T&acirc;y (29 th&aacute;ng 9 năm 1930); trong 24 cuộc của th&aacute;ng 9 th&igrave; c&oacute; 11 cuộc ph&aacute; nh&agrave; việc, đốt hồ sơ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(6) &nbsp;Chỉ trong nửa th&aacute;ng 10 năm 1930, học sinh trường Huỳnh C&ocirc;ng Ph&aacute;t (cầu &Ocirc;ng L&atilde;nh) bốn lần b&atilde;i kh&oacute;a phản đối việc học sinh bị bắt, bị đuổi học &ldquo;v&igrave; tham dự c&aacute;c cuộc m&iacute;tting của cộng sản&rdquo;. Ng&agrave;y 07 th&aacute;ng 11 năm 1930, Kỷ niệm C&aacute;ch mạng th&aacute;ng Mười Nga, b&ecirc;n ngo&agrave;i nhiều trường, cả trường P&eacute;trus K&yacute;, Nữ học, Huỳnh Khương Ninh,&hellip; đều c&oacute; học sinh r&atilde;i truyền đơn c&aacute;ch mạng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(7) C&aacute;c chợ B&agrave; Quẹo, T&acirc;n Sơn Nh&igrave;, Ph&uacute; L&acirc;m b&atilde;i chợ v&agrave;o đ&uacute;ng ng&agrave;y 07 th&aacute;ng 11 năm 1930.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(8)&nbsp; Xem Lịch sử Đảng bộ th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Nxb Ch&iacute;nh trị Quốc gia - Sự thật H&agrave; Nội, 2014, tr.79, 80, 81, 82, 84.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&nbsp;(9) &nbsp;Dẫn theo &ldquo;L&yacute; Tự Trọng - sống m&atilde;i t&ecirc;n Anh&rdquo;, Văn T&ugrave;ng, Nxb Thanh ni&ecirc;n 2009, tr.116.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>T&agrave;i liệu tham khảo:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">1. &ldquo;Lịch sử Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, Nxb Ch&iacute;nh trị Quốc gia - Sự thật H&agrave; Nội, 2014.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">2. &ldquo;L&yacute; Tự Trọng - sống m&atilde;i t&ecirc;n Anh&rdquo;, Văn T&ugrave;ng, Nxb Thanh ni&ecirc;n, H&agrave; Nội, 2009.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">3. &ldquo;<em>Mỗi thanh ni&ecirc;n d&ugrave; ở thời kỳ n&agrave;o, giai đoạn n&agrave;o cũng cần lựa chọn, x&aacute;c định v&agrave; ki&ecirc;n định cho m&igrave;nh l&yacute; tưởng sống</em>&rdquo;, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Đua, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Hội thảo &ldquo;Tinh thần L&yacute; Tự Trọng v&agrave; con đường c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n thời kỳ mới&rdquo; năm 2014 của Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">4. &ldquo;<em>Tấm gương L&yacute; Tự Trọng m&atilde;i ngời s&aacute;ng, soi đường cho c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam</em>&rdquo;, đồng ch&iacute; Phạm Phương Thảo, nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Hội thảo &ldquo;Tinh thần L&yacute; Tự Trọng v&agrave; con đường c&aacute;ch mạng của thanh ni&ecirc;n thời kỳ mới&rdquo; năm 2014 của Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="margin-left:84.75pt; text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;